Skip to main content

Full text of "(Meta)datastandaarden voor digitale archieven"

See other formats


(Meta)datastandaarden voor digitale archi ient MMLab 
tsbibliotheek Gent BOfTl-VL (Meta)datastandaarden voor digitale archieven BOM-Vlaanderen 

(Meta)datastandaarden voordigitale archieven llll llBBT exploring the information society fTVi LJI—Ti n UNIVER 
SITEITS 
BIBLIO 
THEEK 
GENT Met steun van de Jj 
Vlaamse overheid t Onder redactie van: 

RikVan de Walle, 
Sylvia Van Peteghem 

Teksten: 

Paul Bastijns, 
Sam Coppens, 
Siska Corneillie, 
Patrick Hochstenbach, 
Erik Mannens, 
Liesbeth Van Melle 

Tekstredactie: 

Yana-Frauke Vandendriessche, 
Liesbeth Van Melle, 
Inge Van Nieuwerburgh 

Cover: 

The Rosetta Stone .24, no. AN16456004 © Trustees of the British Museum 

Vormgeving: 

Het Metier: Reinhilde Meyts 

Copyright: 

© 2009 Universiteitsbibliotheek Gent 

Deze uitgave wordt ter beschikking gesteld overeenkomstig de bepalingen van de 
Creative commons Public License, Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 
2.0 Belgie, http://creativecommons.0rg/licenses/by-nc-sa/2.o/be/deed.nl P}©®© ISBN: 9789052230009 
EAN: 9789052230009 
D/2009/376/1 

Handle: http://hdl.handle.net/1854/LU-480734 Voorwoord Volgens UNESCO bezit onze planeet al enkele honderden miljoenen uren aan 
audiovisuele archieven. In Vlaanderen bezitten niet alleen de omroepen maar 
ook culturele organisaties, privepersonen en overheidsinstellingen duizenden 
uren aan spraak- en beeldmateriaal, dat op analoge dragers is opgeslagen. Op 
dit ogenblik boeten die continu aan kwaliteit in, waardoor de toegankelijkheid 
in gevaar komt en de banden op termijn niet langer af te spelen zullen zijn. 
Een oplossing voor dit probleem is digitale ontsluiting en bewaring van de 
inhoud. Daarnaast worden dagelijks ontelbare digitale opnames gemaakt en 
die wil men net als een oude foto, binnen enkele tientallen jaren nog steeds 
kunnen raadplegen. Langetermijnbewaring van dit digitaal erfgoed staat dan 
ook hoog op de agenda. Om dat te kunnen verwezenlijken, zijn goede afspra- 
ken nodig over hoe de data gestructureerd moeten zijn om ze in de toekomst 
toegankelijk te houden en deel te laten worden van het Vlaamse erfgoed. 

Het bewaren van het audiovisueel erfgoed, inclusief een moedige en onder- 
bouwde selectiepolitiek, is een enorme uitdaging. De laatste decennia wordt 
digitalisering vaak als oplossing naar voren geschoven voor de conserverings- 
problematiek. Bovendien schakelt al wievandaag audiovisuele cultuurdragers 
creeert, van omroepen tot amateurs, over op een digitaal productieproces, 
wat de aangroei van digitaal erfgoed exponentieel doet toenemen. Maar 
gedigitaliseerd of origineel digitaal materiaal, de beheerder moet altijd reke- 
ning houden met de duurzaamheid. De snelheid waarmee IT-infrastructuur 
veroudert, is immers berucht. Willen we voorkomen terecht te komen in een 
'digital dark age', waarin bestanden moeilijker af te lezen zijn dan hun analoge 
voorgangers, dan moeten we aansluiten bij de internationaal afgesproken 
normen van de digitale duurzaamheid inzake compressie, opslag, bewaring 
en ontsluiting. Met andere woorden, digitalisering verlost de erfgoedbeheer- 
der niet van de klassieke vraagstukken met betrekking tot behoud en beheer. 
Net als analoog materiaal hebben ze een fysieke plaats en de indenting en het 
onderhoud daarvan moeten de nodige aandacht krijgen. Anders zou de digi- 
talisering wel eens heel ontnuchterend kunnen uitvallen. Vervolgens heeft 
ook een digitaal archief een regelmatig onderhoud nodig om de toegankelijk- 
heid en de leesbaarheid te controleren. Bovendien verlost digitaliseren ons 
niet van de nood om kostbare analoge formaten te beheren. 

Adequate ontsluiting van een digitaal archief is een tweede uitdaging. Voor 
cultuur, onderwijs, toerisme, wetenschap en het gei'nteresseerde publiek 
moeten er verschillende modellen worden uitgewerkt om het audiovisueel (Meta)datastandaarden voor digitale archieven erfgoed aan te bieden. Hoe meer context daarbij kan worden meegegeven, 
hoe beter het systeem wordt ervaren. 

Een toekomstig bewarings- en ontsluitingsmodel moet ook rekening houden 
met specifieke noden van enerzijds de mediasector en anderzijds de cultuur- 
en erfgoedsector. ledere sector heeft immers een eigen productie, ontslui- 
tings- en bewaarcultuur die gerespecteerd moeten worden. 

Naast de culturele waarde van het audiovisuele erfgoed mag ook de aan- 
zienlijke economische waarde niet onderschat worden. Door het digitaal 
beschikbaar stellen van dit materiaal wordt hergebruik gestimuleerd en 
kunnen innovatieve toepassingen op het gebied van nieuwe media leiden 
tot de ontwikkeling van hoogwaardige diensten voor het grote publiek. Ook 
nieuw te ontwikkelen lesmateriaal in het onderwijs zou deze multimediale 
toegang tot het culturele erfgoed perfect kunnen gebruiken. 

Het snelle verval van het audiovisuele erfgoed enerzijds en de maatschap- 
pelijke, culturele en economische waarde ervan anderzijds vragen een 
oplossing op korte termijn. Het BOM-vl-project ('Bewaring en Ontsluiting 
van Multimediale Data in Vlaanderen') biedt een belangrijke aanzet tot 
een antwoord op al deze vragen en noden. Diverse actoren, actief binnen 
de geschetste problematiek in de Vlaamse archief-, bibliotheek-, cultuur-, 
erfgoed-, en mediasector, zijn partner in het project en denken mee vanuit de 
eigen concrete aandachtspunten. 

Alleen met een degelijke langetermijnvisie kunnen we ervoor zorgen dat het 
audiovisueel erfgoed in Vlaanderen voor de toekomst wordt bewaard en dat de 
mogelijkheden van de ontsluiting, die bijdraagt aan een internationale uitstra- 
ling, ten voile worden benut. 

Het succes en de impact van het BOM-vl-project zullen sterk afhangen van 
de mate waarin de verschillende actoren uit de Vlaamse cultuur-, erfgoed- en 
mediasector hun kennis en expertise met betrekking tot archivering en ont- 
sluiting van digitale multimediale data met elkaar zullen delen en op elkaar 
zullen afstemmen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de partners die 
deel uitmaken van het projectconsortium; het is de expliciete bedoeling van 
deze partners om alle resultaten die in het project worden behaald, publiek 
beschikbaar te stellen voor alle spelers in het Vlaamse (en Europese) cultuur-, 
erfgoed- en mediaveld. 

Deze studie biedt een vergelijkend overzicht van opslag- en compressie- 
formaten die momenteel beschikbaar zijn of gebruikt worden binnen de (Meta)datastandaarden voor digitale archieven cultuur- en erfgoedsector, met inbegrip van richtlijnen voor het gebruik van 
geschikte formaten bij ontsluiting. Het is een intersectoraal baken om het 
hoe en waarom van alle huidig gebruikte (metadata)formaten te begrijpen. 
Aan de hand van een paar praktijkvoorbeelden worden ten slotte een aantal 
conclusies geformuleerd die het gebruik van een overkoepelend gelaagd 
metadatamodel verantwoorden. We hebben immers geleerd dat een 
sectoroverschrijdende persistente linktussen multimediale data en de bijbe- 
horende metadata niet alleen wenselijk, maar broodnodig is! prof. dr. ir. Rik Van de Walle, 
hoofd UGent/IBBT-MMLab 

dr. Sylvia Van Peteghem, 

hoofdbibliothecaris Universiteitsbibliotheek Gent (Boekentoren) (Meta)datastandaarden voor digitale archieven (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 Inhoud Voorwoord 5 

1 Inhoud 9 

Figurenlijst 15 

2 Inleiding en probleemstelling 17 

3 Open Archival Information System (OAIS) 21 

3.1 Geschiedenis 21 

3.2 Open Archival Information System 23 

3.2.1 Verantwoordelijke actoren binnen een OAlS-archief 23 

3.2.2 Het functioneel model van OAIS 25 

3.2.3 Het informatiemodel van OAIS 27 

3.2.3.1 Inleiding 27 

3.2.3.2 Information Packages 29 

3.2.4 Overzicht 32 

4 Dataformaten 33 

4.1 Inleiding 33 

4.2 Compressieformaten 35 

4.2.1 MPEG 35 

4.2.1.1 Achtergrond en doelstelling 35 

4.2.1.2 MPEG-standaarden 36 

MPEG-1 36 

MPEG-2 36 

MPEG-3 37 

MPEG-4 37 

H.264/MPEG-4AVC/MPEG-4Part10 37 

Profielen 38 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven Streaming 39 

4.2.2 VC-1 39 

4.2.3 DivX/XviD 40 

4.2.4 DIRAC 41 

4.2.5 MJPEG/Motion JPEG/Motion JPEG2000 41 

4.2.6 Theora 42 

4.2.7 DV 42 

4.2.8 Betacam 44 

4.2.9 MP2 45 

4.2.10 MP3 46 

4.2.11 AAC/MPEG-2Part7/MPEG-4Part3 47 

4.2.11.1 AAC+ofHE-AAC 48 

4.2.11.2 FLAC 48 

4.2.12 OggVorbis 49 

4.2.13 AC-3/Dolby Digital 49 

4.2.14 TTA 49 

4.2.15 Windows Media Audio 50 

4.2.16 JPEG 50 

4.2.16.1 Werking 51 

4.2.17 JPEG-LS 53 

4.2.17.1 Context modeling 53 

4.2.17.2 Voorspelling 53 

4.2.17.3 Contextbepaling 54 

4.2.17.4 Residu codering 54 

4.2.18 JPEG 2000 54 

4.2.19 GIF 57 

4.2.19.1 Dithering 57 

4.2.20 PNG 58 

4.2.21 TIFF 58 

4.3 Fysieke containers 60 

4.3.1 WAV 60 

4.3.2 AIFF 60 

4.3.3 XMF 61 

4.3.4 MPEG-21Part 9 (File Format) 61 

4.3.5 OGM/OGG 62 

4.3.6 Matroska (MKV/MKA) 63 

4.3.7 MXF 64 

4.3.8 MP4 67 

4.3.9 3GP 68 

4.3.10 ASF 68 

4.3.11 MOV 69 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 4.3.12 AVI 69 

4.3.13 FLV 69 

4.3.14 RealMedia 70 5 Informatie over de data 71 

5.1 Inleiding 71 

5.2 Descriptieve metadatastandaarden 74 

5.2.1 Dublin Core 74 

5.2.2 MPEG-7 76 

5.2.3 P/META 78 

5.2.3.1 Toepassingsgebied en opzet 78 

5.2.3.2 Wat is P_META? 79 

5.2.3.3 Context 80 

5.2.3.4 Doelstellingen 81 

5.2.3.5 Het model van P/Meta 81 

5.2.3.6 Lijst van de componenten van P/Meta 82 

5.2.3.7 IPEA: Innovatief Platform voor Elektronische Archivering 83 

5.2.3.8 PJV1ETA2.0 86 

5.2.4 SMEF-DM 87 

5.2.5 MARC/MARC21 91 

5.2.6 MODS 93 

5.2.7 CDWA 97 

5.2.8 VRACore 98 

5.2.9 EAD 101 

5.2.10 SPECTRUM 104 

5.2.11 ISAD(G) 105 

5.2.12 ISAAR 105 

5.2.12.1 Achtergrond en doelstelling 105 

5.2.12.2 Vorm 108 

5.3 Metadatastandaard voor preservering 110 

5.3.1 PREMIS 110 

5.3.1.1 Achtergrond 110 

5.3.1.2 Doelstelling 110 

5.3.1.3 Vorm Ill 

5.4 Conceptuele modellen 115 

5.4.1 FRBR 115 

5.4.1.1 Achtergrond en doelstelling 115 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 5.4.1.2 Vorm 115 

5.4.2 CIDOC-CRM 117 

5.4.3 ABC 121 

5.4.4 GAMA 122 

5.4.5 FRAR 124 

5.4.6 LCSH 128 

5.4.6.1 Achtergrond en doelstelling 128 

5.4.6.2 Vorm 131 

5.4.6.3 Enkele beperkingen 133 

5.4.7 GETTY Thesauri 133 

5.4.71 AAT 134 

5.4.72 TGN 137 

5.4.73 ULAN 139 

5.4.8 RAMEAU 140 

5.4.8.1 Achtergrond en doelstelling 140 

5.4.8.2 Vorm 141 

5.4.9 Thesaurus architecture et patrimoine 143 6 Declaratieve containers 145 

6.1 Inleiding 145 

6.2 METS 146 

6.2.1 Achtergrond en doelstelling 146 

6.2.2 Vorm 147 

6.3 LOM 150 

6.3.1 Achtergrond en doelstelling 150 

6.3.2 Vorm 150 

6.4 ORE 153 

6.4.1 Achtergrond 153 

6.4.2 Doelstelling 155 

6.4.3 Vorm 155 

6.5 MPEG 21 158 

6.5.1 Achtergrond en doelstelling 158 

6.5.2 Vorm 158 12 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven 7 Digitale archive ring: Best Practices i6i 

7.1 Ontwikkeling van het e-Depot in de 

Koninklijke Bibliotheek van Den Haag 163 

7.1.1 Voorgeschiedenis 163 

7.1.2 DIAS-architectuur 165 

7.1.3 De gegevensarchitectuur van het e-Depot 169 

7.2 Instituut voor beeld en geluid: Multimatch 171 

72.1 MultiMatch 172 8 Conclusies 177 

9 Bibliografie 183 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 3 14 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven Figurenlijst guur 1: Actoren binnen het OAlS-archief 24 

guur 2: Het functioneel model van OAIS 26 

guur 3: Information Package 29 

guur 4: Information packages 31 

guur 5: Toepassingen MPEG 35 

guur 6: JPEG - stadia van de compressie 51 

guur 7: JPEG - run-length codering 52 

guur8:JPEG-LS 53 

guur9:JPEG2000 56 

guur 10: MXF-structuur 66 

guur 11: MXF-bestand 67 

guur 12: P/Meta - contexten 80 

guur 13: Het model van P/Meta 82 

guur 14: I PEA uitwisselingsmodel 85 

guur 15: P/Meta 2.0 86 

guur 16: Datamodel PREMIS Ill 

guur 17: Voorbeeld mapping naar CIDOC-CRM 121 

guur 18: GAMA metadataschema 124 

guur 19: FRAR diagram 127 

guur 20: AATtermen 136 

guur21:TGN-hierarchie 138 

guur 22: TGN namen voor Brussel 138 

guur 23: ULAN namen voor Le Corbusier 140 

guur 24: Een samengesteld informatieobject 153 

guur 25: ORE named graph 155 

guur 26: ORE rdfgraph 156 

guur 27: ORE grafische voorstelling van een aggregatie 157 

guur 28: DIAS configuratie met OAIS 165 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 5 16 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 2 Inleidingen 
probleemstelling Door onze fysieke multimediale archieven te digitaliseren en in elektronische 
vorm op te slaan en te bewaren, meent men dat ons cultureel erfgoed gevrij- 
waard is van gevaren zoals diefstal, verlies, beschadiging, branden en andere 
natuurrampen. Als het 'papieren' archief in rook zou opgaan, kan men immers 
steeds terugvallen op een versie van het archief dat - liefst op meer dan een 
server - digitaal in veiligheid is gebracht. Behalve de garantie op bewaring 
biedt een digitaal archief uiteraard nog tal van voordelen. Ruimtelijke grenzen 
zijn opgegeven, mobiliteit vormt geen drempel meer, opzoekingen leveren 
een enorme tijdwinst op in vergelijking met het 'ter plaatse' raadplegen van 
fysieke materialen en documenten, enzovoort. Toch is een dergelijk digitaal 
archief niet onkwetsbaar. Meer nog, een minimale veroudering van bepaalde 
apparatuur bijvoorbeeld kan catastrofale gevolgen hebben. In het licht van de 
nauwelijks bij te houden evolutie op het gebied van informatietechnologie is 
de preservering van ons digitaal erfgoed een brandend actuele problematiek. 
Een oplossing hiervoor is stringent, wil men vermijden dat de miljoenen ter- 
abytes aan digitaal materiaal - en de daarmee gepaard gaande investeringen 
aan tijd en geld - waardeloos worden. 

Indien men digitale multimediale data wil preserveren, moeten de archief- 
omgevingen waarin ons digitaal erfgoed bewaard moet worden aan een 
aantal bijzondere eisen beantwoorden. Enerzijds moeten software- en hard- 
wareoplossingen de toegang tot informatie gedurende lange tijd garanderen. 
Anderzijds staat ook menselijke input, in de vorm van archiefbeschrijvingen, 
werkprocessen en het gebruik van standaarden, er voor in dat informa- 
tie zo lang mogelijk beschikbaar en interpreteerbaar blijft voor een grote 
gebruikersgroep. 

Digitale informatie is uiterst broos. Terwijl sommige gevaren ook analoge 
documenten bedreigen, zijn andere kenmerkend voor digitale data: 

• Informatie in digitale vorm is een conceptueel object. Digitale multimedia 
kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk gekopieerd en gewijzigd worden zonder 
een zichtbaar effect op de representeerbare inhoud. In tegenstelling tot 
analoge informatie is het daarom moeilijker de authenticiteit van digi- 
tale informatie te bewaren. Op korte termijn kunnen hardware, software (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1/ 18 en menselijke fouten voor dataverlies zorgen. Vaak worden deze fouten 
onmiddellijk opgelost door specialistische correctiemethodes. In andere 
gevallen worden deze datacorrupties pas in een latere fase opgemerkt, 
op een moment waarop de data al schijnbaar correct verwerkt zijn zon- 
der dat rekening is gehouden met de technische en visuele aspecten van 
de intellectuele inhoud. 

• Door technologische wijzigingen kunnen dataformaten op termijn 
onbruikbaar worden. Ook de levensduur van opslagtechnieken is eindig. 
Om blijvende toegang tot de informatie te garanderen, zijn migratie- of 
emulatieplannen noodzakelijk. Technische metadata moeten bovendien 
voldoende informatie over de opgeslagen data aanreiken om tijdige 
ingrepen mogelijkte maken. 

• Op lange termijn verandert het kennisdomein van gebruikersgroepen, 
verdwijnen dataspecialisten, wijzigen organisaties zich of krijgen ze een 
nieuwe opdracht. Het gevaar bestaat dat oudere opgeslagen data niet 
meer interpreteerbaar zijn voor een nieuwe gebruikersgeneratie. De 
opgeslagen data moeten daarom met voldoende contextuele informatie 
gedocumenteerd worden opdat deze nieuwe gebruikersgroepen de infor- 
matie kunnen blijven interpreteren. 

Afhankelijk van de aard van de multimedia, worden de data in verschillende 
bestandsformaten opgeslagen, die aan de hand van voldoende technische 
metadata onderbouwd zijn en zovan verouderinggevrijwaard zijn. Vervolgens 
bepaalt het specifieke toepassingsgebied welke descriptieve metadata nood- 
zakelijk zijn. Digitale beeldbestanden in een bibliotheek representeren bij- 
voorbeeld een gescand boek dat met bibliografische metadata beschreven 
moet worden. In een museum zullen beeldbestanden dan weer kunstwer- 
ken voorstellen, waarop andere descriptieve metadatavelden van toepassing 
zijn. Een videobestand in het bezit van een omroepzender bestaat mogelijk 
uit een aflevering van een televisie-uitzending, terwijl een videobestand dat 
deel uitmaakt van een installatie van een videokunstenaar weer op een totaal 
andere manier opgevat moet worden. In het eerste geval beschrijven de des- 
criptieve metadata de serie en de aflevering waar de video betrekking op 
heeft, in het tweede geval worden de kunstenaar en de specificaties van de 
installatie beschreven. 

Voor het beschrijven van multimedia zullen voor elke sector dus specifieke 
eisen gelden. Niettemin is ervoor de consultatie van het archief nood aan een 
overkoepelend descriptief metadatamodel zodat zoekacties in de volledige 
dataset mogelijk zijn. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven Dit rapport wil verder inzicht bieden in: 

• de structurele eisen voor de beschrijving van digitale informatie, 

• de gangbare bestandsformaten en compressietechnieken voor de opslag 
en uitwisseling van multimediale data, 

• de beschikbare descriptieve metadatastandaarden die in elke sector 
gebruikt worden, 

• de nodige metadata om de authenticiteit van de gedigitaliseerde infor- 
matie te bewaren, 

• de noodzakelijke technische metadata om alle kenmerken van de indivi- 
duele bestanden te beschrijven, 

• bestaande praktijkvoorbeelden van gelijkaardige projecten waarin de lan- 
getermijnbewaring van multimedia centraal staat, 

• het noodzakelijke datamodel voor de langetermijnbewaring van digitale 
informatie. 

In het eerste deel van dit rapport wordt het OAlS-model (ISO-14721) toege- 
licht (§3). OAIS, voluit Open Archival Information System, is een conceptueel 
referentiemodel dat richtlijnen biedt bij de opzet van een digitaal archief voor 
langetermijnbewaring. 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van gangbare compressieformaten 
(§4), metastandaarden (descriptief, technisch en administratief) en ontolo- 
gieen uit de bibliotheek-, omroep-, culturele en erfgoedsector (§5) en con- 
tainerformaten die de structurele samenhang van data en hun metadata 
waarborgen (§6). 

Daarna worden twee praktijkvoorbeelden beschreven, namelijk de ont- 
wikkeling van het e-Depot in de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, en 
Multimatch, een project waarin de opzet van een Europese meertalige zoek- 
machine voor cultureel erfgoedonderzoek centraal staat (§7). De klemtoon 
in de twee projecten verschilt enigszins en dit verantwoordt 00k de keuze 
voor deze praktijkvoorbeelden: in het eerste staat langetermijnbewaring van 
digitale objecten centraal terwijl het tweede zich voornamelijk concentreert 
op de ontsluiting en consultatie van het archief. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 9 Ten slotte worden een aantal conclusies geformuleerd in verband met het 
gelaagd metadatamodel dat in het kader van het project BOM-Vlaanderen 
geconstrueerd zal worden. 20 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 3 Open Archival 
Information System 
(OAIS) 3.1 Geschiedenis In 1982 werd het Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) 
opgericht. Dit internationaal forum richtte zich tot ruimtevaartorganisaties 
die geinteresseerd waren in de ontwikkeling van standaarden voor data-uit- 
wisseling in de context van onderzoek. De studies wekten al gauw de aan- 
dacht van de International Organisation for Standardisation (ISO), die in 1990 
een plan voorstelde om de voorschriften van CCSDS in een standaardisa- 
tieprogramma te formaliseren. Op vraag van het technisch comite van de ISO 
(ISO/TC20/SC13) begon het CCSDS aan een voorstudie over de langetermijn- 
bewaring van digitale databestanden met betrekking tot ruimtevaartmissies. 
Dit internationale onderzoek resulteerde in 1995 in het conceptueel raam- 
werk OAIS (Open Archival Information System), dat als basis kon dienen voor 
verdere standaardisatieactiviteiten. 1 

Vanaf de start van het project bleek al dat de OAlS-studie niet enkel rele- 
vant was voor ruimtevaartorganisaties maar 00k toepassingen kon vinden 
in andere uiteenlopende projecten. Zo toonden staatsinstellingen, bedrijven 
en universiteiten grote belangstelling voor de resultaten. Via workshops en 
debatten werd het model in een bredere context geplaatst en aangepast. Dat 
leidde in 1997 en 1999 tot nieuwe ontwerpen, die in 2000 door het ISO als 
een conceptstandaard aanvaard werden. Het OAlS-referentiemodel werd in 
2002 goedgekeurd als de internationale ISO-standaard 14721. 

Anno 2009 worden OAlS-concepten wereldwijd toegepast in digitale 
archieven. 2 De term 'OAlS-compliant' is een handelsmerkgeworden voorvele 
commerciele archieven (zie bijvoorbeeld IBM's DIAS, OCLC's Digital Archive 
Service, ExLibris' DigiTool en het huidige project DPS in samenwerking met de 1 ccsds (2002). 

2 IBM (2008). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 21 National Library of New Zealand). 3 Informatiearchitecten in de bibliotheek- en 
archiefwereldwerkenaan dataformaten zoals METSen MPEG-2i/DIDL(cf. §6), 
die implementaties van OAlS-informatiepakketten zijn. Metadatastandaarden 
zoals PREMIS, mede ontwikkeld door bibliotheken, musea, staatsinstellingen 
en bedrijven, vullen OAIS aan op het gebied van preserveringsmetadata (cf. 
§5.3.1). Projecten zoals TRAC en DRAMBORA ontwikkelden audit- en certifica- 
tiestandaarden voor zogenaamde 'trusted digital repositories' in OAlS-stijI. 4 

In WP3 van het project BOM-Vlaanderen wordt eveneens geopteerd voor het 
OAlS-referentiemodel bij de opstelling van een gelaagd metadatamodel dat 
de preservering van multimediale data moet garanderen, hoewel er alter- 
natieve referentiemodellen, waaronder CORDRA, DLF en IMS, bestaan. 5 De 
bewezen doeltreffendheid en bruikbaarheid binnen de genoemde interna- 
tionale projecten met gelijkaardige doelstellingen als BOM (zie 00k §7), het 
grote toepassingsbereik binnen archiefsystemen, de efficientie en helderheid 
van het OAlS-model en de focus ervan op langetermijnbewaring verantwoor- 
den echter de keuze voor OAIS. 6 

De toelichting van het OAlS-model is grotendeels gebaseerd op het CCSDS- 
rapport van 2002/ Ook de heldere samenvatting van Lavoie geldt als bruik- 
bare referentie. 8 3 Respectievelijk IBM (2008); OCLC (2008); ExLibris (2008a, 2008b). Zie ook §7 voor een 
bondige toelichting bij deze projecten. 

4 DRAMBORA (2008); OCLC (2007). 

5 Respectievelijk CORDRA (2006); Dempsey & Lavoie (2005); IMS (2001-2008) en IMS 
(2003). 

6 Ook J. Allinson (Allinson, 2006) licht heel helder de bruikbaarheid van OAIS voor pre- 
serveringsprojecten en digitale repositories toe. Ze refereert daarbij eveneens naar alterna- 
tieve referentiemodellen en suggereert dat '[ejvaluating these would be a useful follow-on 
exercice' (p. 14). Ten slotte wijst ze ook op enkele 'Reference Models projects' die door 
het JISC (Joint Information Systems Committee) zijn ingericht en die interessant kunnen 
zijn voor 'the development of reference models for repositories' (p, 14). Andere references 
die de keuze voor OAIS ondersteunen, zijn: Brindley, 2000 (aanhaling van OAlS-implemen- 
tatie in de British Library); Thibodeau, 2007 (verantwoording van het gebruik van OAIS in 
ERA, de Electronic Records Challenge, een initiatief van de National Archives and Records 
Administration, The National Archives, 2008), waarin de mogelijkheden voor langetermijn- 
bewaring van digitale records onderzocht worden); Beagrie, 2004 (toelichting bij de imple- 
mentatie van OAIS door JISC). Voor andere voorbeelden van projecten, zie §7 

7 CCSDS (2002). 

8 Lavoie (2004). 22 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 3.2 Open Archival Information System 9 

In net OAlS-referentiemodel worden drie belangrijke concepten onderschei- 
den. De invulling van die concepten is onontbeerlijk voor een goede werking 
van het digitaal archief. Ten eerste is er de designated community of de doel- 
groep die van het archief gebruik zal maken. Het archief moet namelijk zo 
opgevat zijn dat die doelgroep, die niet noodzakelijk het grote publiek hoeft 
te zijn, zonder hulp en expertise van buitenaf het archief kan hanteren en de 
gegevens interpreteren. Daarom moeten in het eerste deel van het OAIS de 
doelstellingen van een open archiefsysteem nauwkeurig beschreven worden. 
Daarvoor wordt een gemeenschappelijke, abstracte terminologie gehan- 
teerd, die gebruikt kan worden binnen elke archiefomgeving om daarin alle 
facetten van de gebruikte systemen, procedures, informatiedragers en uitwis- 
selingspakketten te beschrijven (§3.2.1). In het tweede deel wordt het OAIS 
als een functioneel model benaderd, dat uiteenvalt in zes 'taken' of werk- 
processen die nodig zijn voor de langetermijnbewaring van data (§3.2.2). Ten 
slotte wordt in het derde deel de kern van het OAlS-model betreden. Hier 
gaat het om een informatiemodel voor de beschrijving van de opgeslagen 
digitaledata (§3.2.3). 3.2.1 Verantwoordelijke actoren binnen een OAlS-archief 

Een mogelijke definitie van een OAlS-archief luidt: 'een samenwerking van 
mensen en machines die ervoor instaan informatie te archiveren en beschik- 
baar te stellen voor een doelpubliek: de designated community'. Deze defini- 
tie beklemtoont de twee belangrijkste functies van een archief: 

• informatie voor lange tijd archiveren, 

• deze informatie beschikbaar houden voor een speciale doelgroep, de 
designated community. 

De designated community staat centraal in het OAIS. Het is immers de doel- 
groep voor wie informatie gearchiveerd wordt. Een OAlS-archief moet ervoor 
zorgen dat deze gebruikersgroep de opgeslagen informatie op ieder moment 
kan raadplegen en begrijpen zonder een beroep te doen op externe exper- 
tise. Enkel door het bereik van de designated community te bepalen, kan een 9 In deze Nederlandstalige tekst zijn toch zoveel mogelijk Engelse termen met betrekking 
tot het OAlS-model behouden omdat een vertaling hiervan afbreuk zou doen aan een juist 
begrip van de betreffende sleutelconcepten. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 23 OAIS garanderen dat de opgeslagen informatie op lange termijn beschikbaar 
en begrijpelijk blijft. 

De designated community kan het grote publiek zijn, maar dat is zeker geen 
vereiste. Het begrijpelijk houden van opgeslagen informatie voor een groot 
publiek, zonder dat men de dataexperts hoeft te raadplegen, kan namelijk 
nodeloos een onoverkomelijk grote opdracht voor archieven vormen. Een 
voorbeeld is een OAlS-archief dat wetenschappelijke publicaties over een 
bepaald vakgebied bevat. De designated community bestaat dan mogelijk uit 
alle experts binnen deze discipline voor wie het archief als basis voor verder 
onderzoek dient. Alle tabellen, meetresultaten, enzovoort moeten interpre- 
teerbaar blijven voor deze designated community, zonder dat die een beroep 
moet doen op producers (cf. infra). Daarnaast kan het OAlS-archief de infor- 
matie ook beschikbaar maken voor het grote publiek, zonder aan de eis van 
volledige begrijpelijkheid te voldoen. Producer 


OAIS 


Consumer 

(Designated 
Community) 
Archief 


Management 

Figuur 1: Actoren binnen het OAlS-archief 10 

Informatie wordt via een proces van ingest door een producer aan een OAlS- 
archief geleverd. De interactie tussen een producer en een OAlS-archief is 
vaak geformaliseerd in de vorm van een submission agreement, dat de speci- 
fieke details van aanlevering bevat: welke datatypes worden aanvaard, welke 
metadatavelden moeten voorzien zijn, welke protocols en logistieke onder- 
steuning zijn noodzakelijk, enzovoort. 

De beleidslijnen voor een OAlS-archief worden bepaald door het manage- 
ment. Die bepaalt de aangewezen archiefstandaarden, de strategische 
planning, het bereik en is verantwoordelijk voor de beveiligde langetermijn- 
bewaring van de aangeleverde informatie. Deze groep kan door middel van 
certificatie een betrouwbaar OAlS-archief uitbouwen. 10 Figuren 1 t.e.m. 4 zijn gebaseerd op figuren in CCSDS (2002). 24 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven Een OAlS-archief stelt de opgeslagen informatie aan een groep consumers ter 
beschikking, waarvan de designated community een bijzonder type consu- 
mer is. Het archief moet de opgeslagen data zo archiveren dat de designated 
community onafhankelijk van de producer de informatie kan interpreteren. 
Andere mogelijke consumers zijn het grote publiek, interne werkprocessen of 
externe OAlS-archieven, eventueel in samenwerking met elkaar. 

Samengevat is een archief in de eerste plaats voor de volgende taken verant- 
woordelijk, wil het aan de richtlijnen van het OAlS-referentiemodel voldoen: 

• onderhandelen met de producers om alle nodige informatie te verkrijgen 
voor de archivering van hun data, 

• voldoende rechten krijgen op de gearchiveerde informatie om de lange- 
termijnbewaring te garanderen, 

• het bereik van de designated community definieren, 

• garanderen dat de opgeslagen informatie begrijpelijk blijft voor de desig- 
nated community zonder dat deze de hulp van de producers moet inroe- 
pen, gedocumenteerde procedures en richtlijnen volgen die garanderen 
dat de opgeslagen informatie gevrijwaard is van alle mogelijke risico's 
die beschikbaarheid of begrijpelijkheid van de data onmogelijk zouden 
maken, op elk moment toegang kunnen verlenen tot de authentieke 
kopieen van de gearchiveerde informatie in originele vorm of de weg naar 
de originele vorm aanwijzen, de gearchiveerde informatie beschikbaar 
stellen aan de designated community. 3.2.2 Het functioneel model van OAIS 

Behalve een definitie van actoren en gebruikersgroepen vormt het OAIS 
ook een functioneel model voor de werking van een archief. Hierin zijn zes 
taken te onderscheiden. In §3.2.1 werd al het proces van ingest aangehaald, 
waarmee producers informatie aan een archief leveren. De /ngrest-module 
is de externe toegang tot het OAlS-archief, die zichtbaar is voor producers. 
Specifieke functies zorgen vervolgens voor de aanlevering van data, de beves- 
tiging van ontvangst, de validatie van alle datacomponenten, de transforma- 
tie van de informatie in een vorm die geschikt is voor de opslag en het beheer 
binnen het systeem, de extractie of aanmaak van descriptieve metadata om 
de zoekinterfaces van het OAlS-archief te ondersteunen en het transport van 
de aangeleverde data naar de uiteindelijke archiefomgeving. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 25 Producer OAIS ■I Preservation Planning }- ,1 Data Management I^L Administration I Designated I I Management I 

Figuur 2: Het functioneel model van OAIS De archival storage, het hart van het digitaal archief, garandeert de lange- 
termijnbewaring van de gedigitaliseerde informatie. Deze component zorgt 
ervoor dat de geleverde data in geschikte vorm op online-, nearline- of 
offlinesystemen opgeslagen worden. Individuele bitstreams worden zoda- 
nig opgeslagen dat alle bits voortdurend beschikbaar blijven zonder risico 
op bit-rot. De weergave van de bits in een leesbare presentatievorm moet 
ook worden gewaarborgd. Om aan beide eisen te voldoen, zullen regelmatig 
datamigraties naar nieuwe opslagmedia plaatsvinden en zal het archief error 
checking-procedures en disaster recovery moeten voorzien. Dataformaten 
zullen mogelijk naar nieuwe formaten geconverteerd worden als er techni- 
sche wijzingen plaatsvinden die ervoor zorgen dat de bitstreams niet meer 
met standaardtools afgespeeld kunnen worden. Door software-em ulatie 
kunnen bitstreams behouden blijven indien dataconversie onmogelijk blijkt 
wegens het risico op informatieverlies of wegens een gebrek aan voldoende 
representation information (cf. infra). 

Een derde component, data management, verzorgt de catalogusomgeving 
waarin de gearchiveerde data geidentificeerd en beschreven worden. De 
catalogus bevat naast de administratieve metadata, die de interne werking 
van het OAlS-archief ondersteunen, beschrijvingen van alle versies van opge- 
slagen bestanden en systemen, de geschiedenis van de datamigraties en 
formaatconversies. Data management verzorgt ook eventuele meldingen en 
aanvragen van OAlS-componenten. 

Het echte onderhoud van de opgeslagen data en hun bescherming tegen 
veroudering gebeurt door de preservation planning. Ze controleert de staat 
van de opgeslagen informatie: is die nog leesbaar met behulp van de huidige 
technologieen en is ze nog begrijpelijk voor de designated community'? De 
preservation planning schat ook de impact van veranderende technologieen 26 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven op de gearchiveerde informatie in en stelt een planning op om net OAIS- 
archief aan zijn verplichtingen tegenover de designated community te laten 
voldoen. Er worden strategieen ontworpen voor eventuele migratie, conver- 
sie of emulatie van de informatie en er wordt gezorgd voor de implementatie 
van deze strategieen in net OAlS-archief. 

Access biedt vanzelfsprekend de toegang tot het OAlS-archief aan: in enge 
zin voor de designated community, in ruime zin voor de gebruikersgroep 
consumers. De access-component stuurt zoekvragen van de consumer door 
naar het data management en presenteert de daaruit resulterende meta- 
data, eventueel naar een vereenvoudigde vorm geconverteerd. Access is ook 
verantwoordelijk voor de authenticatie en autorisatie van eindgebruikers en 
toegang tot het gearchiveerde materiaal. Gearchiveerde data uit de archival 
storage worden (eventueel na een interne conversie) in een presenteerbare 
vorm doorgegeven aan de eindgebruikers. De kerntaak van access bestaat er 
dus in om de gearchiveerde data toegankelijk te maken voor de designated 
community. 

De laatste component, administration, staat in voor de dagelijkse werking 
van het OAlS-archief. Administration verzorgt niet alleen de contacten met 
de producers en consumers maar is ook verantwoordelijk voor de archief- en 
toegangssystemen. Ze verifieert de nodigefunctionaliteiten zoals monitoring, 
system performance en updates en staat in direct contact met de andere 
OAlS-componenten. 3.2.3 Het informatiemodel van OAIS 

3.2.3.1 Inleiding 

Om langetermijnbewaring van informatie mogelijk te maken, is een duidelijke 

definitie van informatie in het kadervan OAIS noodzakelijk. 

Personen of systemen hebben een knowledge base die hen toelaat om een 
set aangeleverde informatie te begrijpen. Zo kan iemand die het hierogly- 
fenschrift en de oud-Egyptische taal kent, oud-Egyptische teksten lezen en 
interpreteren. 

De definitie van information luidt: 'elk type kennis dat in de vorm van data 
uitgewisseld kan worden'. Data vormen een representatie van de informatie. 
Op de Rosettasteen (zie afbeelding cover) wordt een oud-Egyptische tekst 
(informatie) in de vorm van hieroglyfen (data) gerepresenteerd. De combi- 
natie van de hieroglyfen en de kennis van de oud-Egyptische taal en haar (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 2 / schrift vormt betekenisvolle begrijpelijke informatie. Zonder kennis van deze 
taal of dit schrift kunnen de data niet geinterpreteerd worden. De data moe- 
ten begeleid worden van een beschrijving van het Egyptische schrift en van 
de wijze waarop men de tekens moet omzetten naar een taal die wel tot de 
knowledge base behoort, bijvoorbeeld het oud-Grieks. Deze begeleidende 
data zijn de representation information, lemand met een knowledge base die 
het oud-Grieks bevat, kan de Rosettasteen begrijpen. Dat was inderdaad het 
geval aan het begin van de igde eeuw toen Jean-Francois Champollion met 
behulp van zijn kennis van het oud-Grieks het oud-Egyptische schrift op de 
steen kon ontcijferen. 

De definities van information, data en representation information zijn ook 
toepasbaar op digitale informatie. Een voorbeeld: een file van 50MB (data) 
wordt aan een OAlS-archief geleverd. Deze data zijn een bitstroom die zon- 
der representation information niet interpreteerbaar is. Begeleidende data 
moeten deze bitstroom beschrijven als een TIFF 6.0-bestand, dat een afbeel- 
ding in de Adobe RGB 1998 kleurenruimte bevat en dat een scan betreft van 
de afbeelding van de Rosettasteen met oud-Griekse en oud-Egyptische tek- 
sten. Om de bitstroom op lange termijn toegankelijk te houden, moet een 
OAlS-archief informatie opslaan over de TIFF 6.0-standaard, over de Adobe 
RGB 1998 kleurenruimte en in extremis ook over de taal waarin het object is 
opgesteld. Deze laatste eis kan van toepassing zijn in bepaalde vakgebieden 
waarin het gebruikte jargon aan verandering onderhevig is. In zulke gevallen 
is de archivering van een woordenlijst noodzakelijk om de opgeslagen infor- 
matie binnen een wetenschappelijk discours te bewaren. 

De recursieve aard van dergelijke pakketten vormt een bijkomende moeilijk- 
heid. Representation information zoals deTIFF 6.0-standaard, ZIP, Adobe RGB 
1998 of het Grieks, is namelijk ook een vorm van data die gearchiveerd en 
beschreven moeten worden met eigen representation information. Dat leidt 
tot een netwerk van beschrijvingen. Een OAlS-archief moet de knowledge 
base van een designated community kennen om de archivering van represen- 
tation information tot een minimum te beperken. Bovendien kan de know- 
ledge base van de designated community evolueren zodat een aanpassing 
van de nodige representation information noodzakelijk is. 

In de praktijk mag men er niet van uitgaan dat de bewaring van representa- 
tion information niet nodig is omdat er altijd sofware beschikbaar zou zijn om 
de dataobjecten te renderen. Dat is namelijk een illusie. De archivering van 
een werkende IT-infrastructuur (software en hardware), bijvoorbeeld door 28 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven middel van emulatie, is complexer dan de opslag van representation informa- 
tion in digitale of papieren vorm. 11 

De geschetste methode van databeschrijving tot op bitniveau lijkt enigszins 
tegengesteld aan objectgeorienteerde beschrijvingen waarbij dergelijke 
implementatiedetails verborgen worden. Het is echter een typisch vereiste 
bij de archivering van digitale data om minutieus representation information 
bij te houden. Digitale informatie is een conceptueel object dat altijd gei'nter- 
preteerd moet worden binnen een specifieke IT-infrastructuur, die gevoelig is 
voor allerlei technologische veranderingen. Bovendien wordt deze informatie 
door mensen en organisaties geraadpleegd, van wie het kennisdomein en de 
organisatiestructuur zich eveneens op lange termijn zullen wijzigen. Dat zorgt 
ervoor dat digitale informatie geen statisch gegeven is maar voortdurend aan 
de gangbare praktijk getoetst moet worden. 3.2.3.2 Information Packages 

Voor de uitwisseling van data tussen producers, het archive en de consumers 
voorziet OAIS information packages. Deze pakketten zijn containers die twee 
types informatie bevatten: 

• content information, met de te archiveren informatie, 

• preservation description information, met metadata voor de langetermijn- 
archivering van content information. Information Package Package Description Content 
Informatio 
Preservation 

Description 

Information Packaging Information 
Figuur 3: Information Package 11 De auteurs van het rapport CCSDS (2002), p. 2-4 verklaren: 'it is harder to preserve 
working software than to preserve information in digital or hardcopy forms'. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 29 Zoals aangegeven bestaat content information uit twee delen: 

• data: de representatie van informatie die gearchiveerd moet worden 
(bijvoorbeeld een beeldbestand), 

• representation information: de informatie die data naar interpreteerbare 
concepten omvormt (bijvoorbeeld de TIFF-standaard beschrijft hoe een 
reeks bytes naar een beeld omgevormd kan worden). Representation information bevat twee types data: 

• structure information beschrijft hoe bytes omgezet kunnen worden naar 
interpreteerbare concepten zoals letters, pixels, geluid, tabellen,... 

• semantic information is een uitbreiding van structure information. Zelden 
volstaat informatie over een gebruikte standaard (bijvoorbeeld TIFF) om 
de data te interpreteren. Semantic information beschrijft de informatie 
zelf: bijvoorbeeld de taal van een document, de beschrijving van een 
beeld, de relaties tussen de dataobjecten,... Voor de beschrijving van content information wordt een preservation descrip- 
tion information-pakket (PDI) gevormd dat de volgende metadata bevat: 

• provenance-metadata beschrijven de ontstaansgeschiedenis van de con- 
tent information: de oorspronkelijke eigenaar(s) van de data, de proces- 
sen die de huidige vorm van de data bepaald hebben en de beschikbare 
versies. Enkele voorbeelden van provenance-metadata zijn beschrijvin- 
gen van de gebruikte scanapparatuur, metadata over het scanproces, de 
gebruikte software en de processen, verwijzingen naar het analoge ori- 
gineel, de versiegeschiedenis van alle files, copyright statements en de 
beschrijving van licentiehouders. 

• con text- metadata beschrijven de relaties van de content information tot 
informatie die niet in het information package zit. Voorbeelden van con- 
text-metadata zijn verwante datasets, verwijzingen naar documenten 
in de originele omgeving op het moment van publicatie, helpfiles en de 
taal. 

• re/erence-metadata beschrijven de externe en interne identifiers waar- 
mee content information op een unieke wijzegeidentificeerd kan worden. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Voorbeelden van reference-metadata zijn object identifiers, bibliogra- 
fische beschrijvingen, ISBN's, ISSN's, DOI's, handlers, versienummers, 
namen en titels. 

//x/ty-metadata bevatten checksums en andere beveiligingen die testen of 
content information op een ongedocumenteerde wijze werd aangepast. 
Voorbeelden van fixity- metadata zijn checksums, digital signatures, certi- 
ficaten, encryptie en CRC's. Packaging information betreft de metadata die alle onderdelen van de content 
information en preservation description information op logische of fysieke 
wijze met elkaar verbinden. Wanneer de content information en preservation 
description information bijvoorbeeld in een ZIP-file aangeleverd worden, dan 
is de packaging information de manifest file met de namen van de files en 
hun beschrijvingen in het ZIP-pakket. 

Package description information bevat de metadata waarmee bepaalde con- 
tent information packages teruggevonden kunnen worden in grote collecties, 
bijvoorbeeld via een Dublin Core-record. Produ OAIS Archief Ppj^ Figuur 4: Information packages 

De bovenstaande information packages worden tussen de producer, het 
archive en de consumer uitgewisseld. Over het algemeen ontbreken er in 
elk pakket archiefmetadata, waardoor niet volledig aan de OAlS-standaard 
voldaan kan worden. Zo bevatten pakketten die door producers aangeleverd 
worden doorgaans onvoldoende preservation description information en de 
opbouw van de pakketten is mogelijk niet onmiddellijk geschikt voor opslag 
in het langetermijnarchief. Information packages die aan consumers geleverd 
worden, zullen dan weer een ander type data bevatten dan de data die het 
archief bevat. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 31 OAIS onderscheidt daarom drie types information packages: 

• het submission information package (SIP) is het information package dat 
door de producer aan het OAlS-archief geleverd wordt. 

• een of meerdere SIP's vormen samen, na de nodige transformaties en 
metadataverrijking, een archival information package (AIP), dat in het 
archief opgeslagen wordt. 

• Als antwoord op vragen van consumers zal het archief een AIP of delen 
ervan, al dan niet getransformeerd, als een dissemination information 
package (DIP) vrijgeven. 3.2.4 Overzicht 

Uitgaand van het OAlS-referentiemodel zijn er verschillende metadatatypes 
nodig om digitale data volledig te beschrijven. In de volgende hoofdstuk- 
ken worden de meest courante formaten, metadatastandaarden, concep- 
tuele modellen, thesauri en containers die voor dit rapport relevant zijn, 
toegelicht. 32 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 4 Dataformaten 4.1 Inleiding De opslag of verzending van multimediale data in hun ruwe vorm (beeld, 
geluid, video) is tegenwoordig vaak een onhaalbare en ondankbare opga- 
ve geworden. De noodzakelijke opslagruimte en bandbreedte zijn immers 
immens. Een uitkomst voor dit probleem wordt geboden door broncodering. 
Het doel van deze technologist revolutionaire oplossing is de efficiente 
representatie van informatie, zodat men optimaal gebruik kan maken van 
de schaarser wordende opslag- en transportcapaciteit. Bij broncodering pro- 
beert men maximaal gebruik te maken van eventuele redundance in de data 
die men wil bewaren of transporteren. In sommige vormen van broncodering 
wordt bovendien a priori uitgegaan van tekortkomingen bij de ontvanger van 
de data. Zo zijn bepaalde subtiele schakeringen in de data niet waarneem- 
baar voor het menselijk oog of oor. Die hoeven dan 00k niet mee opgeslagen 
of verzonden te worden. De betreffende algoritmes die ontwikkeld zijn om de 
ruwe informatie te coderen/comprimeren en daarna te decoderen/decom- 
primeren, worden een codec genoemd. 

In het volgende overzicht worden degangbare compressiestandaarden (§4.2) 
enfysiekecontainerformaten (§4.3) voor de opslag van deverschillende multi- 
mediale datasoorten toegelicht. Een korte samenvatting dient hier als aanzet 
voor een beter begrip van de exhaustieve lijst. 

Het meest gangbare compressieformaat voor videomateriaal is nog steeds 
MPEG-2 (§4.2.1). Door de opkomst van meer performante eindgebruikertoes- 
tellen voor het opnemen en afspelen van videomateriaal, het bestaan van 
breedbandverbindingen en de intrede van high-definition television en DVD 
(HD-DVD en Blu-Ray) zal H.264/MPEG-4 AVC (§4.2.1.2) binnenkort ongetwij- 
feld MPEG-2 als dominante standaard verdringen. Voor digitale cinema en 
professionele postproductie blijft men echter trouw aan het formaat Motion 
JPEG 2000 (§4.2.18). De open source-wereld heeft het dan weer meer begre- 
pen op het patentvrijeTheora-formaat (§4.2.6), dat het moet opnemen tegen 
H.264/MPEG-4 AVC en Motion JPEG 2000. 

De populairste compressietechniek voor audiomateriaal is momenteel onge- 
twijfeld MP3 (§4.2.10). Toch zal die op korte termijn door AAC (§4.2.11) ver- 
vangen worden omdat dit formaat een betere kwaliteit bij eenzelfde bitrate (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 33 garandeert. Voor langdurige preservering van audiodata wordt er echter 
doorgaans gekozen voor verliesloze compressie (vb. FLAC, §4.2.11.2) of zelfs 
ongecomprimeerde opslag (d.m.v. zuivere PCM-samples). Dit laatste wordt 
nu soms al toegepast op de nieuwe Blu-Ray-schijfjes omdat de hoeveelheid 
informatie die opgeslagen moet worden voor audio enkele grootteordes lager 
ligt dan voor video. Terwijl de opgeslagen data bij video exponentieel stijgen 
naarmate grotere resoluties bewaard worden, is de hoeveelheid informatie 
bij audio enkel afhankelijk van het aantal kanalen (stereo, 5.1,...) dat men wil 
bewaren. Digitale cinema is op dat terrein dan 00k dominant, aangezien de 
Dolby TrueHD-standaard tot veertien kanalen (13.1) aankan. 12 De huidige Blu- 
Ray en HD-DVD-standaarden ondersteunen slechts acht kanalen (7.1). 

JPEG (§4.2.16) is veruit de meest courante compressiestandaard voor afbeel- 
dingen. JPEG werd specifiek ontworpen voor de compressie van digitale beel- 
den en geldt ondertussen als de standaard voor afbeeldingen op het internet 
en voor foto's in digitale camera's. Op het gebied van de digitale cinema is 
zijn superieure opvolger JPEG2000 (§4.2.18) de feitelijke standaard. Voor ver- 
liesloze compressie zijn PNG (§4.2.20) en TIFF (§4.2.21) de toonaangevende 
standaarden. Mogelijk zal PNG de rol van JPEG in de internetwereld meer en 
meer overnemen. TIFF garandeert dan weer de beste kwaliteit, bijvoorbeeld 
in archiveringstoepassingen, en bovendien wordt dit formaat door alle plat- 
formen het best ondersteund. 

Het dominante containerformaat voor de uitwisseling van A/V-materiaal met 
bijhorende data en metadata in de wereld van digitale cinema en omroe- 
pen is ongetwijfeld MXF (§4.3.7). Het is ontworpen om data tijdens het pro- 
ductieproces probleemloos te kunnen uitwisselen. Vanwege de dominantie 
van Microsoft op het gebied van besturingssystemen, zullen AVI (§4.3.12) en 
WMA (§4.2.15) nog een poos als A/V-containerformaat in de internetwereld 
voorkomen. De superieure codec H.264, die in het internet en de mobiele 
wereld opgang maakt, heeft echter 00k een eigen containerformaat MP4 
(§4.3.8), waardoor zijn belang als A/V-container zeker zal toenemen. Voor de 
archivering van A/V-materiaal zullen vooral AVI en in de toekomst zeker 00k 
MXF als containerformaten gebruikt worden, aangezien die 00k ruwe data, 
dus zonder compressie, kunnen bevatten. 12 Voor digitale cinema zie o.m. DCI (2008). 34- (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 4-2 Compressieformaten 4.2.1 MPEG 

4.2.1.1 Achtergrond en doelstelling 

MPEG, voluit Motion Pictures Experts Group, is een werkgroep, bestaande 
uit academici en mensen uit de bedrijfswereld, die zich bezighoudt met de 
ontwikkeling van standaarden voor compressie van audio- en videosignalen. 13 
De werkgroep is verantwoordelijk voor de MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4-stan- 
daarden en 00k de MP3- en AAC-standaarden werden door hen vastgelegd. 
Behalve bij net ontstaan van audio- en videostandaarden was ze 00k betrok- 
ken bij de ontwikkeling van standaarden voor metadata en digital rights 
management. 

De codecs die door MPEG ontwikkeld zijn, zijn hoofdzakelijk lossy codecs, 
hoewel sommige standaarden 00k lossless compressie ondersteunen. Bij de 
compressie van videobeelden en audiofragmenten door lossy codecs gaan 
bepaalde gegevens verloren. Hierdoor neemt de kwaliteit af maar is er een 
veel hogere compressie mogelijk. De MPEG-codecs hebben ondertussen een 
ruime ingang gevonden. SVCD/DVD/DVB Blu-Ray C MPEG-1 ) ( MPEG-2 ) ( MPEG-4 } ( H.264/AVC \ 
/ \ s _ / V^ / \[MPEG-4 PartlOj/ Figuur 5: Toepassingen MPEG Een typische MPEG-videocodec is een zogenaamde hybride codec. De codec 
splitst het beeld op in macroblokken. Die macroblokken worden gecodeerd 
aan de hand van verschillende mogelijke methodes. Bij 'intra-codering' wordt 
gebruik gemaakt van de informatie in het beeld zelf. Aan de hand van de 
reeds gecodeerde macroblokken in het beeld wordt een schatting gemaakt. 
Dat is de zogenaamde 'spatiale' voorspelling, die spatiale redundance uitbuit. 
Bij 'inter-codering' wordt in vorige beelden naar een onderdeel van het beeld 13 MPEG (2008). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 35 gezocht dat het meest op het macroblok lijkt en erwordt een bewegingsvec- 
tor opgeslagen die naar dit macroblok verwijst. Dat is de temporele voorspel- 
ling, die dus temporele redundance uitbuit. Aangezien deze voorspellingen 
niet exact zijn, wordt het residu of het verschil tussen het originele beeld en 
het geschatte beeld, opgeslagen. Dit residu wordt achtereenvolgens getrans- 
formeerd naar het frequentiedomein en vervolgens gekwantificeerd. Hierna 
wordt de gecreeerde informatie met een entropiecodering gecomprimeerd. 

MPEG standaardiseert echter enkel het bitstroomformaat en dus de decoder. 
Dat laat fabrikanten van encoders toe om aan de encoderzijde eigen optima- 
lisaties door te voeren. Hierdoor kan de kwaliteit van een compressieformaat 
in de loop van de jaren verbeterd worden, terwijl alle bestanden door alle 
compatibele spelers afspeelbaar blijven. 4.2.1.2 MPEG-standaarden 

MPEG-1 14 

MPEG-1 werd in 1991 door de Moving Pictures Experts Group ontwikkeld. Het 
gaat om de eerste standaard die door MPEG werd ontwikkeld en die later 00k 
als standaard voor het video-cd formaat (VCD) gebruikt werd. De belangrijk- 
ste doelstelling van de codec bestond er in om VHS-kwaliteit op CD-formaat 
te leveren. Ook de populaire MP3-standaard behoort tot de MPEG-1-familie. 
De codec ondersteunt enkel progressieve beelden. Naast de video- en audio- 
standaarden beschrijft MPEG-1 ook de multiplexing en synchronisatie van de 
video- en audiostromen. MPEG-2 15 

MPEG-2 werd ontwikkeld als de opvolgervan MPEG-1. De standaard moest de 
tekortkomingen van MPEG-1 wegwerken. Zo werd een betere ondersteuning 
voor hogere resoluties toegevoegd. Verder werd de audiocompressie van 
MPEG-1 vervangen door de AAC-compressie. De standaard biedt hogere kwa- 
liteit aan een lagere bitrate. Verder werden er ook nieuwe encryptie-syste- 
men toegevoegd. MPEG-2 wordt onder andere gebruikt voor DVD's, digitale 
televisie-uitzendingen (DVB-T, DVB-C,...) maar ook Blu-Ray ondersteunt nog 
altijd het MPEG-2-formaat. 14 Chiariglione (1996). 

15 Chiariglione (2000). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven Op coderingsvlak werd het MPEG-2-formaat met zogenaamde B-beelden 
uitgebreid. Terwijl MPEG-1 enkel gebruik maakte van spatiale voorspelling 
(l-beelden) en voorspellingen aan de hand van het vorige beeld (P-beelden), 
laat MPEG-2 toe dat de temporele voorspelling op basis van het vorige en het 
volgende beeld wordt uitgevoerd (B-beelden). MPEG-3 

Oorspronkelijk werd MPEG-3 ontworpen voor High-definition television 
(HDTV) en dusvoor hoge bitrates. Kleine wijzigingen aan MPEG-2 leken echter 
voldoende om hetzelfde resultaat te bekomen. De verdere ontwikkeling van 
MPEG-3 werd daarom beeindigd. MPEG-4' 6 

Net als de MPEG-1 en MPEG-2-standaarden bevat de MPEG-4-standaard 
beschrijvingen van compressietechnieken voor audio en video. De MPEG-4- 
standaard beschrijft echter 00k enkele uitbreidingen, zoals de ondersteuning 
voor objecten, 3D-inhoud en interactiviteit. MPEG-4 was aanvankelijk vooral 
gericht op lage-bitrate-communicatie, maar die focus werd naderhand uitge- 
breid naar een compleet codeerformaat voor multimedia. 

MPEG-4 biedt een hogere compressiegraad dan zijn voorgangers. Dankzij dit 
formaat passen speelfilms die DVD-kwaliteit benaderen, op een CD. Hierdoor 
werden implementaties van de standaard, zoals Divx en Xvid, heel populair 
in de piraterij. MPEG-4 wordt 00k vaak gebruikt in omroepomgevingen, zoals 
bij Belgacom TV. 

De MPEG-4-standaard is nog in voile ontwikkeling. Zo is de H.264/AVC-stan- 
daard recent afgewerkt. Die standaard vormt ondertussen Part 10 van de 
MPEG-4-standaard. H.264/MPEG-4 AVC/MPEG-4 Part 10' 7 

H.264/AVC, MPEG-4 Part 10 of MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding), is 
de meest recente videocodec die door het MPEG-comite werd ontwikkeld 
in samenwerking met het ITU-T VCEG-comite. Deze standaard kent 00k een 
uitbreiding voor schaalbaarheid (H.264/SVC), die in 2008 voltooid werd. De 
H.264/AVC codec streeft heel hoge compressie van videobeelden na. Tijdens 16 Koenen (2002). 

17 ITU (2008); Wiegand, Sullivan, et al. (2003). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 37 de ontwikkeling van de standaard werd als doel voorop gesteld de nodige 
titrate tegenover de MPEG-2-standaard te halveren, wat vervolgens met suc- 
ces gerealiseerd werd. 

Door deze eisen is de H.264/AVC-standaard heel complex en rekenintensief. 
De mogelijkheden voor voorspellingen werden sterk uitgebreid. Zo kan er bij 
voorspelling bijvoorbeeld verwezen worden naar maximum zestien andere 
beelden. Die complexiteit en het rekenintensieve karakter typeerden echter 
ook de vorige MPEG-standaarden op het moment waarop ze gei'ntroduceerd 
werden. De H.264/AVC-standaard wordt momenteel al door YouTube en 
voor Blu-Ray gebruikt. Ook bij hardware voor beveiligingsdoeleinden, zoals 
bewakingscamera's, wint deze codec aan populariteit door de verminderde 
bitrate. Profielen 

De H.264/AVC moet eigenlijk als een toolkit beschouwd worden. De stan- 
daard stelt een grote hoeveelheid tools ter beschikking die elk afzonderlijk 
een invloed op de compressie en complexiteit uitoefenen. Het gebruik van 
die tools kan men vrij bepalen. Zo kan men er bijvoorbeeld voor opteren om 
voor mobiele toestellen complexe tools te vermijden. Om onderlinge compa- 
tibiliteit te voorkomen, werden voor verschillende toepassingen verschillen- 
de profielen opgesteld die vastleggen welke tools voor welke toepassingen 
geschikt zijn. 

H.264/MPEG-4 AVC kent een zevental profielen: 

• Baseline Profile (BP): voornamelijk bedoeld voor lagekosttoepassingen op 
toestellen met een beperkingin beschikbare resources. Videoconferencing 
en mobiele toepassingen zijn hier typische voorbeelden van. 

• Main Profile (MP): initieel bedoeld als belangrijkste gebruikersprofiel voor 
omroeptoepassingen en voor opslag. Dit profiel boet echter aan belang 
in sinds de uiteindelijke ontwikkeling van het High Profile, dat eenzelfde 
soort applicaties ondersteunt. 

• Extended Profile (XP): bedoeld als streaming videoprofiel met de moge- 
lijkheid tot een relatief hoge compressie, en dit bovenop een paar extra 
robustness features zodat omgegaan kan worden met dataverlies en met 
veranderingen van streaming servers. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven • High Profile (HiP): het belangrijkste profiel voor broadcast- en opslagap- 
plicaties, vooral gebruikt voor Hoge-Definitie televisie (HD). Het profiel 
wordt al ondersteund voor Blu-ray, het nieuwe DVD-formaat. 

• High 10 Profile (HilOP), High 4:2:2 Profile (Hi422P), High 4:4:4 Predictive 
Profile {HI444PP): profielen die gericht zijn op specifieke eisen van professi- 
onelen, zoals 10-bit- ondersteuning en/u//-somp/edchrominatiekanalen. Streaming 

Het MPEG-formaat is uiterst geschikt voor streaming media. De Moving 
Picture Experts Group heeft daar bij de ontwikkeling van de formaten en bij 
de implementatie van codecs altijd rekening mee gehouden. De industrie 
volgde die redenering echter niet, waardoor MPEG op commercieel vlak 
nooit als streaming-formaat doorgebroken is. Dit had voornamelijk te maken 
met het feit dat concurrerende formaten zoals RealMedia en Windows Media 
een eigen streamingserver op de markt brachten terwijl MPEG dat niet deed. 
MPEG is immers een standaard die niet van een commercieel bedrijf uitgaat 
en dus afhankelijk is van implementaties en ontwikkelingen door derden. 

Voor H.264/MPEG-4 AVC lijkt hier ondertussen verandering in te komen. Een 
belangrijk voorbeeld hiervan is de Darwin Open Source Streamingserver van 
Apple, die streaming van H.264/MPEG-4 AVC ondersteunt. Alles zal echter 
afhangen van de ondersteuning door de players. Inmiddels is de QuickTime- 
speler, dankzij het succes van iPod en iTunes, vrijwel even bekend als de 
Windows Media-speler. Vooral in het mobiele segment en de Set-top-box 
(iDTV & IPTV) zijn de kansen voor MPEG-streaming aanzienlijk. 4.2.2 VC-1 18 

VC-1 is een lossy videocodec, ontworpen door Microsoft. De videocodec 
werd na zijn ontwerp door SMPTE gestandaardiseerd. SMPTE is een orga- 
nisatie van film- en video-experts, met leden in 85 landen. De standaarden 
die SMPTE invoert, worden wereldwijd overgenomen door professionals op 
het gebied van video, bewegend beeld en digitale cinema. De VC-1-standaard 
werd door Microsoft in Windows Media Video 9 geimplementeerd en wordt 
onder andere in de Blu-Ray-standaard ondersteund. Net als bij de MPEG- 
standaarden wordt enkel de bitstreamsyntaxis vastgelegd. Er zijn 00k twee 18 Cf. de documenten van SMPTE (2009); Goldman (z.j.). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 39 documenten gepubliceerd die het transport en de gelijkvormigheid van VC-1 
behandelen. 19 

De redenen waarom Microsoft voor de standaardisatie van VC-1 koos, waren 
de toegankelijkheid en de interoperabiliteit. Standaardisering stimuleert 
immers onafhankelijke ontwikkeling en garandeert dat verschillende imple- 
mentaties interoperabel zijn. De standaardisatie bevordert zo de implemen- 
tatie van de technologie binnen de sector. 

De VC-1-codec is ontwikkeld als een tegenhanger van H.264/AVC, waarbij 
gestreefd werd naar minder complexiteit zonder veel aan kwaliteit in te boe- 
ten. Zo werd de ondersteuning voor meerdere referentiebeelden weggelaten 
en is de entropiecodering eenvoudiger. De VC-1-codec werd ontworpen om 
voor een groot bereik van bitrates compressie te bieden, van HD-resolutie- 
beelden bij 6-30 Mbits/s tot sub-CIF (< 352x288 pixels) bij 10 Kbits/s. 

VC-1 betekent, net zoals de MPEG-standaarden, een evolutie van de con- 
ventionele DCT-gebaseerde videocodec. Bijgevolg is VC-1 heel gelijkaardig 
aan H.264. Zoals AVC bevat VC-1 een breed gamma aan geavanceerde code- 
ringstools. Veel van die tools lijken op H.264/AVC. Sommige verschillen dan 
weer in kleine details, bijvoorbeeld in het gebruik van filters. 4.2.3 DivX/XviD 20 

DivX is een populaire implementatie van het MPEG-4 Visual format. De eerste 
versie van DivX bestond uit een gehackte versie van de Microsoft MPEG-4- 
codec. De DivX-codec werd heel populair in de videopiraterij. De mogelijk- 
heid om DVD's aan een heel hoge kwaliteit op een CD op te slaan, maakte 
het delen van films immers heel eenvoudig. De implementatie van Microsoft 
week echter op enkele punten af van de officiele MPEG-4-standaard. Om die 
problemen op te lossen, werd het bedrijf DivX Networks opgericht, dat een 
eigen MPEG-4-codec ontwierp. Aanvankelijk ging het om een open source 
formaat (DivX 4) maar later werd de code gesloten (DivX 5). De codec werd 
gaandeweg geoptimaliseerd op het gebied van kwaliteit en snelheid, onder 
meer door de ondersteuning voor SSE-eenheden op processors. Verder ont- 
wikkelde DivX Networks 00k profielen en een certificering voor mediaspelers 
die het DivX-formaat ondersteunen. 19 Respectievelijk SMPTE (2005), RP227 en SMPTE (2006), RP228. 

20 DivX (2009) en Xvid (2006). l\\J (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Aangezien DivX gesloten is, werd het open source-project XviD opgericht. Het 
project baseerde zich op de code die DivX Networks onder de naam DivX4 
had opengesteld. De XviD-programmeurs wisten de DivX4-codec te verbete- 
ren en evenaarden ondertussen de beeldkwaliteit van DivX. 42.4 DIRAC 21 

Dirac is een open source videocodec die door de BBC in 2004 ontwikkeld 
werd. De codec is ontworpen voor een breed spectrum aan toepassingen, 
van webcontent in lage resolutie en HD broadcasting tot near-lossless studio 
editing. In tegenstelling tot de MPEG-codecs maakt Dirac gebruik van zoge- 
naamde wave/er-codering. 

De Dirac-codec werd om uiteenlopende redenen ontwikkeld. Volgens haar 
mandaat moet de BBC in internetdistributie voorzien en een eigen codec zou 
de licentiekosten hiervoor kunnen drukken. Verder wordt de BBC als het ware 
verplicht om open technologie te ondersteunen. 

Dirac is opgebouwd uit twee verschillende codecs: Dirac en Dirac Pro. Dirac 
is gericht op lage bitrate distributee en ondersteunt dan 00k lange GOP's 
(groups of pictures) en een zware aritmetische codering. Dirac Pro is gericht 
op de productie en postprocessing van media en voorziet daarom enkel in 
l-beelden (die aanpassingen tot op het beeld toelaten). 

Dirac is veruit de meest flexibele codec in dit overzicht. Dirac ondersteunt 
beelden met resoluties van 176x144 tot 4096x3112 pixels, verschillende 
chromaformaten (4.4.4, 4.2.2, 4.2.0), 8 tot 16 bit bitdiepte, interlacing van 
metadata,... 

De Dirac-codec is volledig vrij in gebruik. De BBC heeft de nodige patenten 
aangevraagd zodat de codec vrij kan blijven. 4.2.5 MJPEG/Motion JPEG/Motion JPEG2000 22 

MotionJPEG en MotionJPEG2000 zijn extensies van respectievelijk de JPEG- 
standaard en de JPEG2000-standaard. Bij die extensies wordt voor de enco- 
dering van video gebruik gemaakt van de beeldcompressietechnieken JPEG 
en JPEG2000, die beide ontwikkeld zijn door de Joint Photographic Experts 
Group (JPEG). De codering gebeurt enkel op intraframe- basis. MotionJPEG 21 DIRAC (2008). Cf. 00k Onthriar, Loo, et al. (2006); Eeckhaut, Schrauwen, et al. (2005). 

22 ISO/IEC (2002); ISO/IEC (2000); Marpe, George, et al. (2004). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven L\.\ gaat niet uit van temporele redundance en is dus in dat opzicht vergelijkbaar 
met H.264/AVC-codering, waarbij ook enkel van l-beelden gebruik gemaakt 
wordt. Door het wegvallen van de temporele voorspelling is de compres- 
sie beduidend lager maar worden ed/tfng-toepassingen eenvoudiger omdat 
elk beeld een afzonderlijk geheel vormt. MJPEG werd, voor de opkomst van 
MPEG-4, wegens zijn eenvoud vaak gebruikt in digitale camera's voor de 
encodering van filmpjes. 

Bij een vergelijking van MotionJPEG2000 met de AVC-intra-codering blijkt dat 
voor lagere resoluties AVC hogere kwaliteit biedt bij gelijkaardige bitrate. Bij 
HD-resoluties is de situatie precies omgekeerd. MotionJPEG2000 werd dan 
ook als de standaard voor digitale cinema gekozen. 4.2.6 Theora 23 

Theora is een open source codec voor videobestanden, ontwikkeld door de 
Xiph.org Foundation. De codec bouwt voort op de VP3-codec van On2, waar- 
van de code in September 2001 werd vrijgegeven. De codec moet een open 
source alternatief vormen voor de MPEG-familie. Naast Theora wordt ook de 
audiocodec Ogg Vorbis ontwikkeld en een eigen containerformaat, allemaal 
open source en dus rechtenvrij. 

Theora is, net zoals de meeste andere codecs die hier aan bod komen, een 
lossy codec. Hij maakt eveneens gebruik van gelijkaardige compressietechnie- 
ken zoals blokgebaseerde bewegingscompensatie, DCT's, intra-codering en 
temporele voorspelling. Hierbij worden echter geen B-beelden ondersteund. 

Recent werd bekend dat de Theora-standaard ondersteund zal worden door 
de browser Mozilla Firefox, maar ook spelers en codecs zoals VLC, RealPlayer, 
Mplayer, Quicktime en FFmpeg ondersteunen de standaard. 4.2.7 DV 24 

Digitale Video (DV) is een digitaal videoformaat voor de opslag op tape. DV 
werd door Sony ontwikkeld en in 1995 gelanceerd. Sinds zijn ontstaan, is DV 
uitgegroeid tot de standaard voor videoproductie door amateurs of semi-pro- 
fessionelen. De DV-specificatie definieert zowel de codec als het tapeformaat. 
Er bestaat ook een verwant digitaal videoformaat, miniDV, voor de opslag op 23 Theora.org (2008); Xiph.org Foundation (2008); Giles (2004). 

24 Digital Video (1994-2008). i\2- (Meta)datastandaarden voor digitale archieven kleinere tapes. DV levert een videokwaliteit die superieur is aan de analoge 
varianten zoals Video8, Hi8 en VHS-C. 

DV gebruikt DCT intraframe compressie aan een vaste bitsnelheid van 25 
Mbps, wat samen met de data voor het geluid, de foutendetectie en -cor- 
rectie resulteert in een bitsnelheid van ongeveer 36 Mbps. Aan dezelfde 
bitsnelheid presteert DV iets beter dan de oudere MJPEG-codec en is het 
vergelijkbaar met intraframe MPEG-2. Bij deze laatste zijn enkel de l-frames 
intragecodeerd. DCT-compressie is lossy, waardoor soms artefacten rond klei- 
ne, complexe objecten zoals tekst optreden. De DCT-transformatie is speciaal 
aangepast voor de opslag op tape. Het beeld wordt verdeeld in macroblokken 
die bestaan uitvier 'luminantie-DCT-blokken' en een 'chrominantie-DCT-blok'. 
Zes macroblokken, geselecteerd op posities die voldoende ver uiteen liggen, 
worden gecodeerd in een vast aantal bits. Uiteindelijk wordt de informatie 
van ieder gecomprimeerd macroblok zoveel mogelijk in een 'sync-blok' op 
de tape opgeslagen. Hierdoor kan video op tape aan een hoge snelheid door- 
zocht worden en dit zowel in een voorwaartse als achterwaartse richting. Zo 
kunnen 00k foute 'sync-blokken' opgespoord en gecorrigeerd worden. 

Het DV-formaat gebruikt 'L-size-cassettes', terwijl de MiniDV zogenaamde 'S- 
size-cassettes' gebruikt. Beide cassettes bezitten een ingebed geheugen, van 
4 Kbit voor MiniDV-cassettes tot 16Kbit. Dit geheugen kan gebruikt worden 
om uiteenlopende soorten data op te slaan, zoals een inhoudsopgave, de tij- 
den en data van de opnames en van de camerasettings. Het is een EEPROM- 
geheugen dat gebruik maakt van het PC-protocol. Dit geheugen wordt echter 
zelden aangewend op gebruikersniveau. De meeste cassettes voor gebrui- 
kers bezitten zelfs geen chip, wat de prijs van een cassette aanmerkelijk ver- 
hoogt. De gebruikersapparatuur bevat meestal wel de nodige elektronica om 
gegevens van de chip in te lezen en weg te schrijven, hoewel hier nauwelijks 
gebruik van gemaakt wordt. 

Er bestaan verschillende varianten van de DV-standaard. De meest bekende 
zijn Sony's DVCAM en Panasonic's DVCPRO voor professioneel gebruik. Sony's 
gebruikersformaat Digital8 is een andere variant die lijkt op het DV-formaat 
maar die aangepast is voor de opslag op Hi8-tape. 

DVCAM van Sony is een professionele variant van de DV-standaard en 
gebruikt dezelfde codec en cassettes als DV en MiniDV, maar transporteert de 
tape 33% sneller. Hierdoor is DVCAM veel nauwkeuriger aan te passen. Een 
andere eigenschap van DVCAM wordt locked audio genoemd. Als DV gekopi- 
eerd wordt, valt de audio na een aantal kopieen niet meer met het beeld te 
synchroniseren. DVCAM kent dit probleem niet. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 4-3 Panasonic ontwikkelde de DVCPRO-codec om een betere lineaire editing 
van het DV-formaat te verkrijgen. De tape is naast een controlespoor voor 
een beter editing, ook voorzien van een longitudinaal analoog audiospoor. 
De audio is beschikbaar in de 16 bit/48 kHz variant. DVCPRO gebruikt ook 
steeds 4:i:i-kleursubsampling (zelfs bij PAL). Op het niveau van de bitstroom 
is de standaard DVCPRO (DVCPRO25) identiek aan de standaard DV. DVCPRO 
werd door Panasonic aangeprezen als de uitgelezen DV-variant voor pro- 
fessionele /j/gh-end-applicaties. DVCPRO50 is in feite de combinatie van 
twee DVCPRO-codecs in parallel. De bitsnelheid wordt dus verdubbeld tot 
50Mbps en gebruikt 4:2:2 chroma subsampling in plaats van 4:1:1. De ver- 
kregen videokwaliteit is vergelijkbaar met die van zijn tegenhanger, Digital 
Betacam. DVCPRO HD, ook wel gekend als DVCPRO100, gebruikt vier paral- 
lels DVCPRO-codecs, resulterend in een bitsnelheid van 100Mbps. DVCPRO 
HD maakt gebruik van 4:2:2 kleurensampling. Deze codec is dus geschikt voor 
de opslag van HD-materiaal op tape. 4.2.8 Betacam 25 

Betacam is een familie van professionele videotapeproducten en werd door 
Sony ontwikkeld. Betacam heeft betrekking op de camcorder, de tape, de 
videorecorder of het formaat. Het originele Betacam-formaat, een analoog 
videoformaat, werd in augustus 1982 gelanceerd. De luminantie, Y, werd 
opgeslagen op een spoor en de chrominantie op een ander spoor die dienst 
deden als afwisselende segmenten van de R-Y en B-Y-componenten. Dit lever- 
de een kwaliteit van 300 lijnen horizontale lumaresolutie en 120 lijnen chro- 
maresolutie op. Een nadeel van dit formaat was de beperkte opnametijd. De 
cassettes konden maar een half uur video opslaan. In 1986 werd vervolgens 
het Betacam SP-formaat ontwikkeld, waarvan de horizontale resolutie tot 
340 lijnen verhoogd werd. De kwaliteitsverbetering hiervan was klein, maar 
in combinatie met een nieuwe cassette die 90 minuten kon opnemen, werd 
Betacam SP de industriestandaard voor de meeste TV-stations en high-end 
productiehuizen eind jaren negentig. 

Het digitale formaat, Digital Betacam (digibeta of d-beta), werd in 1993 
gelanceerd. Het verving het Betacam en Betacam SP-formaat en de cassettes 
hadden een opnametijd van 40 minuten of 124 minuten. Het digitale Betacam- 
formaat neemt een DCT-gecomprimeerd signaal op met 10 bit YUV 4:2:2 sam- 
pling in NTSC- (720x486) of PAL- (720x576) resolutie. Daarnaast worden vier 
kanalen opgenomen met 48 kHz 16 bit PCM audio. Een vijfde analoog audio- 
spoor is ook beschikbaar voor cueing. Digitale Betacam gebruikt temporele 25 Betacam PALsite (2000). i\ l\ (Meta)datastandaarden voor digitale archieven compressie, waarbij een sequentie van I- en B-beelden wordt opgenomen. 
Het is een populair digitaal videoformaat in de omroepwereld. 

Betacam SX is een digitale versie van Betacam SP en werd in 1996 geintrodu- 
ceerd als een goedkoper alternatief voor de digitale Betacam. Het slaat de 
video op door gebruik te maken van MPEG-2 4:2:2 compressie, samen met 
vier kanalen voor de audio. Dit levert een betere chromaresolutie op en laat 
bepaalde postproductieprocessen toe. De cassettes hebben een opnametijd 
van 62 of 194 minuten. 

MPEG IMX is een ontwikkeling van het digitale Betacam-formaat van 2001. 
Het gebruikt de MPEG-compressie zoals Betacam SX, maar aan een hogere 
bitsnelheid. De toegepaste compressie heeft drie formaten: 30 (6:1 compres- 
sie), 40 (4:1 compressie) of 50Mbit/s (3.3:1 compressie). Dit laat toe om de 
video op te slaan met verschillende ratio's aan kwaliteit en opslagefficientie. 
De video is opgenomen met het MPEG-2 4:2:2-profiel. 

HDCAM, dat werd gei'ntroduceerd in 1997, is een High Definition-versle van 
het digitale Betacam-formaat. Het gebruikt een 8-bit DCT-compressie en het 
3:i:i-profiel. De resolutie is 1440x1080 pixels, waardoor het compatibel is 
met io8oi. De bitsnelheid is i44Mbit/s. Voor de audio worden vier kanalen 
gebruikt van 20 bit/48 kHz digitale audio. HDCAM SR, de opvolger in 2003 
van HDCAM, kan opnemen in 10 bits 4:2:2 of 4:4:4 RGB aan een bitsnelheid 
van 440 Mbit/s. Voor de compressie gebruikt HDCAM SR het nieuwe MPEG- 
4 Part 2 Studio profiel en het aantal audiokanalen wordt verhoogd tot 12 24 
bit/48kHz kanalen. 4.2.9 MP2 26 

MPEG-1 Audio Layer II (MP2, 00k wel Musicam genoemd) is een audiocodec, 
die door de ISO/IEC 11172-3 standaard gedefinieerd is. Terwijl MP3 veel popu- 
lairder is voor PC en internetapplicaties, blijft MP2 de dominante standaard 
voor zenders. 

De ontwikkeling van de MP2-standaard werd gestart aan het eind van de 
jaren tachtig door ISO's Moving Picture Expert Group (MPEG). MP2 is een 
psycho-akoestisch compressiealgoritme. Dat wil zeggen dat het informatie 
verwijdert die voor het menselijk gehoor quasi niet waarneembaar is. Om 
te bepalen welke signalen niet waarneembaar zijn, wordt het audiosignaal 26 iso/iec (1993). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 4-5 geanalyseerd volgens een psycho-akoestisch model, dat de karakteristieken 
van het menselijk gehoor aanneemt. 

Uit studies is gebleken dat bij een sterk signaal op een bepaalde frequentie 
de zwakkere signalen op naburige frequences niet meer waarneembaar zijn. 
Hiervan maakt MP2 gebruik. MP2 deelt het audiosignaal in 32 frequentiesub- 
banden onder. Wanneer de audio van een subband niet waarneembaar is, 
wordt deze subband weggelaten. MP3 bijvoorbeeld verdeelt het audiosignaal 
over 576 frequentiesubbanden, waardoor MP3 een hogere frequentieresolu- 
tie heeft. MP3gebruikt daarenboven 00k nog entropiecodering, watverklaart 
waarom MP3 lagere bitsnelheden dan MP2 nodig heeft om een vergelijkbare 
audiokwaliteit te bekomen. 

MP2 is minder rekenintensief dan MP3, wat de codec efficienter maakt 
voor hoog kwalitatieve percussieve geluiden (impulsen) en dit dankzij de 
goede eigenschappen van de filterbank op het gebied van timing. Een bijko- 
mend voordeel hiervan is dat MP2 beter bestand is tegen digitale transmis- 
siefouten. Ook daarom wordt MP2 nog steeds gebruikt voor applicaties in 
faroodcost-omgevingen. 

MP2 maakt deel uit van de DAB digitale radio en DVB digitale televisiestan- 
daarden. Ook de meeste DVD-spelers bezitten een MP2-decoder, waardoor 
MP2 in die markt een concurrent is van Dolby Digital. 4.2.10 MP3 27 

MP3iseenafkortingvanMPEG-iLayerlllenbehoorttotdeMPEG-i-standaard. 
Het is het derde onderdeel of de derde laag binnen de MPEG-1-audiocode- 
ring, na Layer I en Layer II. ledere laag voegde nieuwe compressiemogelijkhe- 
den, nieuw ondersteunde bitrates en/of audiofrequenties toe. 

MP3 is een lossy codec die gebruikt wordt om geluid te comprimeren. Bij 
MP3 worden, net zoals bij andere audiocompressietechnieken, onhoorbare 
geluidselementen uit het geluid verwijderd. Verder wordt een kwantisatie- 
stap uitgevoerd die de compressie nog verder verhoogt. MP3 ondersteunt 
ook joint stereo. Bij deze modus wordt informatie die in beide geluidskanalen 
voorkomt slechts eenmalig opgeslagen. Die techniek is echter enkel efficient 
bij lage bitrates. 27 Hacker, Hayes (2000); Fraunhofer IIS (2008a) t\!0 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven MP3 was de standaard die leidde tot de doorbraak van digitale muziek in 
bestandsvorm. MP3 maakte muziek klein genoeg om van het internet te 
downloaden en ze op flashgeheugen te bewaren. Uiteindelijk deed ze een 
nieuw product ontstaan: de MP3-speler. MP3 wordt echter 00k vaak in ver- 
band gebracht met piraterij, aangezien het mogelijk werd om audiofragmen- 
ten zodanig klein te maken dat ze eenvoudig via het internet gedeeld konden 
worden. 

Uit subjectieve luistertesten blijkt dat gebruikers MP3's aan 192 kbits/s al 
een aanvaardbare kwaliteit toeschrijven. Dat komt neer op een compressie 
met factor zeven. Bij de maximale bitrate van 320 kbits/s is het kwaliteits- 
verschil niet meer hoorbaar, tenzij voor een getraind oor of met high-end 
geluidsapparatuur. 

Mettertijd werden enkele extensies voor MP3 geintroduceerd. Een voorbeeld 
hiervan is mp3PRO. Hierbij bestaat een MP3-bestand van een 44 kHz audio- 
bestand aan 128 kbits/s uit een 22kHz 64 kbits/s MP3-stroom die door elke 
speler die de MP3-standaard ondersteunt, afgespeeld kan worden en het 
MP3-bestand is aangevuld met een zogenaamde SBR-extensie (Spectral Band 
Replication) die de hogere frequences efficienter codeert. 

De compressie- en decompressiealgoritmes van MP3 zijn gepatenteerd 
door de eigenaar, het Fraunhofer instituut, en dus niet vrij beschikbaar voor 
commerciele producten of voor commercieel gebruik van de technologie. 
Persoonlijk gebruik van de MP3-software is toegestaan. Open source enco- 
ders en decoders, zoals Lame, worden toegelaten. 4.2.11 AAC/MPEG-2 Part 7/MPEG-4 Part 3 28 

AAC, voluit Advanced Audio Coding, is de gedoodverfde opvolger van het 
MP3-formaat. Het behoort tot de MPEG-2 en MPEG-4-standaarden en onder- 
steunt, in tegenstelling tot het basisformaat van MP3, multichannel audio. 
Uit geluidstesten blijkt dat AAC een gelijkaardige kwaliteit biedt bij 128 kbits/ 
s van een 192 kbits/s MP3-compressie. Het formaat is echter complexer en 
minder populair dan MP3, wat zijn doorbraak zeker niet ten goede kwam. 
Momenteel wordt de standaard, ondermeer dankzij Apples' iTunes Store, 
meer en meer ondersteund. Zo ondersteunen onder andere Apple's iPods, 
Creative's Zens en Sony's Walkmans het AAC-formaat. 28 Fraunhofer IIS (2008b); DOLBY (2008); EBU (2003). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven l\./ 4.2111 AAC+ofHE-AAC 

Net zoals MP3 MP3pro-extensies kent, die hogere compressie garanderen, 
kent AAC HE-AAC. HE-AAC heeft twee versies, vi en v2. Beide extensies 
gebruiken, net zoals MP3Pro, SBR (Spectral Band Replication). V2 voegt hier 
00k Parametric Stereo (PS) aan toe. Met die techniek wordt een monoka- 
naal gecodeerd en wordt informatie aan de stroom toegevoegd, die toelaat 
het originele stereosignaal te berekenen. Die informatie neemt typisch 2 a 3 
kbits/s in beslag. Deze techniek is dan 00k vooral geschikt voor lage bitrates. 
Luistertesten wijzen uit dat HE-AAC v2 bij bitrates tot 32 kbits/s een bedui- 
dend hogere kwaliteit bereiken, een voorsprong die bij 48 kbits/s al helemaal 
weg is of zelfs omgezet is in een achterstand door de imperfecte reconstructie 
van de stereokarakteristieken. 

Op bitrates van 32-64 kbps heeft HE-AAC doorgaans de bestegeluidskwaliteit, 
in vergelijking met andere codecs. Bij 48 kbits/s wordt HE-AAC bijvoorbeeld 
bijna dubbel zo hoge kwaliteitswaarden toegeschreven in vergelijking met 
WMA en MP3. Bij hogere bitrates is HE-AAC nog altijd beter dan MP3. Een 
HE-AAC van 80/96 kbps klinkt ongeveer zoals een 128/140 kbps MP3 maar is 
even groot als de 80/96 kbps MP3. Vanaf 128 kbps en meer zal HE-AAC het- 
zelfde als MP3 klinken. HE-AAC wordt vooral gebruikt voor internetradio en 
mediaspelers, waarvan de opslagcapaciteit niet al te hoog is. 

HE-AAC wordt echter nog maar weinig ondersteund. De open source encoder 
FAAC ondersteunt het formaat. Voorts kunnen 00k Winamp, Foobar2000 en 
iTunes het formaat weergeven. 4.2.11.2 FLAC" 

FLAC (Free Lossless Audio Codec) behoort tot een andere categorie codecs. 
FLAC is immers een verliesloze codec. FLAC is snel en open source en kent 
relatief hoge compressieratio's. Het is een van de best ondersteunde lossless- 
formaten. Bijna alle besturingssystemen (Mac OS X, Windows, Linux) onder- 
steunen FLAC en 00k veel mediaspelers zoals Winamp, Media Player Classic 
en VLC. 

Aangezien het om een lossless formaat gaat, hangt de behaalde compressie 
van heel wat factoren af. Sommige muziekgenres zijn eenvoudiger te compri- 
meren dan andere. Algemeen is er sprake van een compressie van 30-50%, 
tegenover een typische compressie van 80% bij MP3. 29 Coalson (2008); Malvar (2007). Z|.0 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 4.2.12 Ogg Vorbis 30 

Ogg Vorbis is een open source compressiemethode voor geluidsbestanden. 
Het formaat werd ontwikkeld door Xiph.org als patentvrij alternatief voor 
formaten zoals MP3, AAC en WMA. 'Vorbis' heeft betrekking op het gebruik- 
te compressiealgoritme en 'Ogg' is het containerformaat waarin de data 
bewaard worden. Net zoals bij MP3 wordt het geluid gecomprimeerd door 
irrelevante geluidsinformatie, die nauwelijks hoorbaar is, weg te filteren. 

In subjectieve audiotests scoort Vorbis voor 128 kbits/s ongeveer tussen MP3, 
WMA en HE-AAC, MP3Pro in. Bij lagere bitrates zoals 32 kbits/s komt Vorbis 
na WMA9, HE-AAC en MP3Pro. 

Het formaat wordt onder meer gebruikt door Epic Games (van de makers van 
Unreal Tournament) en EA Games. Verder zijn er meer en meer MP3-spelers 
die Vorbis ondersteunen, zoals de Bang & Olufsen BeoSound 6, Cowon-spe- 
lers, iRiver-spelers en de Sandisk Sansa. Voorts zijn er spelers voor zowel Mac 
OS X, Linux, Windows als voor BeOS beschikbaar. 42.13 AC-3/Dolby Digital 31 

AC-3, of Dolby Digital, is een multichannel audiocodec die door Dolby 
Laboratories ontwikkeld werd. Het formaat wordt wijdverbreid gebruikt voor 
DVD's en in digitale cinema. Het geluid bestaat doorgaans uit zes audioka- 
nalen (5.1 genaamd), twee kanalen achteraan (links en rechts), drie kanalen 
vooraan (links, midden, rechts) en een kanaal voor de lage frequences. De 
opvolgervan DVD, Blu-Ray, maakt gebruik van een opvolgervan Dolby Digital, 
namelijk Dolby TrueHD. Deze standaard ondersteunt tot veertien kanalen van 
elke 24bits/g6khz audio. 4.2.14 TTA 32 

TTA of True Audio is een open source audio encoder. Net zoals FLAC is TTA 
lossless, wat betekent dat er geen geluidsinformatie weggelaten wordt. Uit 
testen blijkt dat TTA een iets hogere compressie dan FLAC kent en dit boven- 
dien aan een hogere snelheid verkrijgt. Er zijn plug-ins beschikbaar voor 
Winamp, dBpowerAMP en Foobar maar er bestaan 00k directShow-filters. 
Op het gebied van hardware is de ondersteuning voor het formaat echter 30 Xiph.org (2008); Svitek (2006). 

31 ATSC (2005); DOLBY (2009a); DOLBY (2009b). 

32 Djuric en Oler (ed.) (2006); Heijden (2005). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 4-9 minimaal. Momenteel wordt het formaat enkel door de Neuston Maestro 
DVD-speler ondersteund. 

4.2.15 Windows Media Audio 33 

WMA, voluit Windows Media Audio, is een lossy audiocodec, ontwikkeld 
door Microsoft. Het gaat om een gesloten formaat en wordt standaard 
gebruikt in het Windows besturingssysteem. De werking van het formaat is 
vergelijkbaar met MP3 maar levert in luistertests een iets betere score op. 
Bovendien ondersteunt WMA 00k DRM, digital rights management, dat 
muziek beschermt tegen kopieren of onrechtmatig afspelen. WMA wordt 
door veel MP3-spelers ondersteund. Naast MP3 is het de meest populaire 
standaard bij deze spelers. De iPod is een van de weinige MP3-spelers die de 
standaard niet ondersteunt. Op het gebied van software wordt WMA zoals 
gezegd ondersteund door de Windows besturingssystemen. Voor Mac OS X 
bestaat het Flip4Mac-programma / dat niet door Microsoft ontwikkeld werd 
maar dat wel WMA ondersteunt. Voor Linux is 00k ondersteuning mogelijk, 
maar 00k hiervoor is Microsoft zelf niet verantwoordelijk. 

WMA kent naast de gewone compressie 00k enkele specifieke uitbreidin- 
gen. De Professional versie gebruikt een geupdatet algoritme en ondersteunt 
geluid tot 96 kHz, 24 bits en met 8 discrete kanalen. Voorts is er 00k lossless 
compressie. Uit testen blijkt dat dit formaat beter comprimeert dan TTA maar 
significant trager is, hoewel het nog altijd relatief snel is. Ten slotte bestaat 
de Voice-tak, die specifiek ontwikkeld werd voor de compressie van spraak 
en die dan 00k slechts geluid tot 22 kHz en mono ondersteunt. BBC World 
Service gebruikt deze standaard voor internet radio streaming. 4.2.16 JPEG 34 

JPEG is een beeldcompressieformaat dat ontwikkeld is door de Joint 
Photographic Experts Group (JPEG). Het formaat is de meest courante stan- 
daard voor afbeeldingen op het internet en in digitale camera's. Het bestands- 
formaat is lossy. Kenmerkend voor een te grote compressie zijn, net zoals bij 
de MPEG-codecs, blokartefacten en wazige contouren. Een typische compres- 
sie gebeurt met factor tien en dit zonder een opvallend kwaliteitsverlies. De 
compressie hangt echter hoofdzakelijk af van de afbeeldingen zelf. Beelden 
die zeer gedetailleerd zijn, zijn moeilijker te comprimeren dan beelden met 
weinig details en contrast. Het formaat is dan 00k beter geschikt voor natuur- 33 Heijden (2005); Windows Media (2009). 

34 ITU (2004); JPEG en JBIG (2007); Wallace (1991); Wolfgang (z.j.; (Meta)datastandaarden voor digitale archieven lijke beelden dan voor de compressie van bijvoorbeeld grafieken en teksten. 
Hiervoor zijn bestandsformaten zoals GIF en PNG beter geschikt. 4.2.16.1 Werking 

De JPEG-indeling is complex. In tegenstelling tot indelingen zoals van PNG 

of GIF wordt meer dan een mechanisme gebruikt. Er worden namelijk een 

aantal stappen na elkaar toegepast om tot het uiteindelijke JPEG-bestand te 

komen. Beeld Input Quantisering Run Length 

Encodering 

(RLE) Variabele 

Lengte 
Codering Output 
Bitstroom Figuur 6: JPEG - stadia van de compressie 

Allereerst wordt het beeld opgesplitst in blokken van 8x8 pixels, leder blok 
wordt vervolgens verwerkt. De opdeling in en aparte verwerking van de blok- 
ken resulteren in de blokartefacten bij hoge compressie. 

Na de verdeling in blokken wordt gebruik gemaakt van intra-frame code- 
ring. Hierbij worden enkel de gegevens binnen een macroblok gebruikt. 
Eerst wordt een DCT-transformatie op ieder blok toegepast, waarbij de spa- 
tiale pixelwaarden naar het frequentiedomein vertaald worden. Zo ontstaat 
een nieuw blok met frequentiecomponenten die gesorteerd zijn volgens 
stijgende detailinformatie. De component linksboven beschrijft de gemid- 
delde waarde van het volledige blok, de componenten rechts of onder dit 
blok zullen de details beschrijven van steeds kleinere gebieden. Op de fre- 
quentiecomponenten kan een kwantisatie worden toegepast. Hierbij wordt 
bepaald hoeveel informatie behouden zal worden en wat de grootte van 
de compressie zal zijn. Voor de kwantisatie wordt een matrix gebruikt met 
een waarde voor elke frequentiecomponent. Alle frequentiecomponen- 
ten zullen door hun overeenkomstig getal uit de kwantisatiematrix gedeeld 
worden en tot een geheel getal afgerond worden. Hierbij verdwijnt dus infor- 
matie. Het verhogen van de waarden van de kwantisatiematrix zal er voor 
zorgen dat meer en meer waarden nul worden. Binnen een kwantisatiema- 
trix zullen de waarden voor de details (de frequentiecomponenten rechts- 
onder) doorgaans groter zijn om zo in verhouding meer informatie van de 
details te kunnen verwijderen en dus een hogere compressie te bereiken. 
Vervolgens wordt een run-length codering uitgevoerd. Voor die codering wor- 
den de frequentiecomponenten ingelezen in een zig-zag-patroon (zie figuur 
7). Hierdoor worden eerst de niet-nulcoefficienten ingelezen, gevolgd door 
de nulcoefficienten. Hoe meer nulcoefficienten, hoe minder plaats het blok (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 51 zal innemen. Na de run-length codering wordt een variabele lengte met de 
Huffman-codering uitgevoerd. De verkregen waarden vormen ten slotte het 
JPEG-bestand. Oplopende horizontale frequentie ai 
Figuur 7: JPEG - run-length codering Behalve beeldcompressie ondersteunt een JPEG-bestand ook de toevoeging 
van extra informatie. Zo kan een JPEG-bestand vrije commentaar bevatten, 
maar ook EXIF-data (een standaard voor de beschrijving van informatie die 
in digitale camera's of scanners kan worden toegevoegd) of IPTC-data (de 
gestandaardiseerde indeling voor gegevens van de afbeelding). 

Tot slot laat JPEG ook bepaalde verliesloze bewerkingen toe. Dit is mogelijk 
doordat decompressie in een horizontale of verticale richting werkt. Hierdoor 
kan een beeld verliesloos gedraaid worden over hoeken die een veelvoud 
van 902 bedragen. Ook horizontaal en verticaal spiegelen is mogelijk zonder 
informatieverlies. 52 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 4.2.17 JPEG-LS 35 

JPEG-LS of JPEG Lossless is een verliesloze uitbreiding van de JPEG-standaard, 
eveneens door de Joint Photographic Experts Group (JPEG) ontwikkeld. 
Behalve verliesloos kan JPEG-LS ook near-lossless comprimeren, waarbij een 
maximaal aantal afwijkingen toegelaten is. De standaard is ontwikkeld met 
het oog op de compressie van bijvoorbeeld medische beelden, waarbij fouten 
in het beeld niet wenselijk zijn. De latere JPEG-2000-standaard ondersteunt 
ook lossless codering maar is veel complexer dan het JPEG-LS algoritme. 

Bij de ontwikkeling van de standaard werden verschillende mogelijke algo- 
ritmes onderzocht. Uiteindelijk werd geopteerd voor het LOCO-I algoritme 
(LOw Complexity Lossless Compression for Images) van HP Labs. Het algo- 
ritme is ontstaan als een zogenaamde 'lage-complexiteit projectie'. Het algo- 
ritme combineert eenvoud met het compressiepotentieel van contextuele 
modellen. Een toenemende complexiteit van een algoritme leidt immers in 
verhouding vaak tot een kleine compressietoename. Beeld Input ■♦ Context 
Modelering Predictie -♦ Error 
Encodering Run Mode Gecomprimeerde 
Beeld Data Figuur 8: JPEG-LS 4.2.17.1 Context modeling 

LOCO-I is een zogenaamd context modellng-a\gor\tme. Hierbij wordt tijdens 
het comprimeren een context aangemaakt die bijhoudt wat de kans is dat 
een bepaalde pixel door een andere pixel gevolgd wordt. Die context wordt 
gebruikt als bijkomende input van de compressie. Op die manier is een com- 
pressie mogelijk die minder bits nodig heeft dan een entropie van de o-de 
orde. Bij LOCO-I bestaat de context uit de pixels links, linksboven, boven en 
rechtsboven. 4.2.17.2 Voorspelling 

In deze stap wordt de waarde van de volgende pixel voorspeld. Dat gebeurt 
door het uitvoeren van steeds dezelfde primitieve test, de predictor. Die test 
is vrij eenvoudig en bestaat uit drie mogelijke berekeningen naargelang aan 35 Weinberger, Seroussi, et al. (1998); Weinberger en Seroussi (1999); ISO/IEC (1997). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 53 bepaalde voorwaarden voldaan is. De nodige berekeningen hiervoor zijn 
minimum, maximum en optellen en aftrekken. 

De predictor is zo opgesteld dat verticale en horizontale kleurovergangen 
gedetecteerd worden. Wanneer er links naast de huidige pixel een verticale 
overgang is, zal de output de pixel bovenaan zijn. Wordt er een horizontale 
rand gedetecteerd boven de huidige pixel, dan wordt de output de linkse pixel. 
Indien er geen overgang blijkt te zijn, dan worden de linkse en de bovenste 
pixel opgeteld en verminderd met de pixel linksboven. 4.2.17.3 Contextbepaling 

Aangezien het slechts om een voorspelling gaat, zal er steeds sprake zijn van 
een mogelijke fout. Deze wordt de voorspellingsfout of het residu genoemd. 
Het 'context model' dat dit residu bepaalt, wordt aangeduid door de con- 
textvector Q=(qi,q2,q3), waarbij qi, q2 en q3 de lokale overgangen (verschil- 
len) of gelijkenissen voorstellen: qi=rechtsboven-links, q2=links-linksboven, 
q3=linksboven-boven. 4.2.17.4 Residu codering 

Ten slotte wordt het residu gecodeerd met behulp van Golomb-codes, die 
ideaal zijn voor de codering van tweezijdige geometrische verdelingen. 4.2.18 JPEG2000 36 

JPEG2000 is de nieuwste standaard voor beeldcompressie van de Joint 
Photographic Experts Group (JPEG). 

De discrete cosinustransformatie (DCT) is bij JPEG2000 vervangen door de 
wavelet transformatie, een overgang van een lokale, blokgebaseerde trans- 
formatie naar een globale beeldtransformatie. Hierdoor worden de storende 
blokartefacten bij een laag bitdebiet vermeden ten koste van meer uitge- 
smeerde beelden. De wavelet transformatie leent zich bovendien erg goed 
voor schaalbare of ingebedde codering, waarbij de geleverde prestaties door 
de hierarchische en progressieve DCT-mode van de oude JPEG-standaard 
overschaduwd worden. Om de complexiteit te verlagen, kan het beeld alsnog 
opgesplitst worden in verschillende delen die afzonderlijk gecomprimeerd 
worden. Dit verlaagt het geheugengebruik bij de verwerking. 36 JPEG (2007); Santa Cruz, Ebrahimi, et al. (2000). 54- (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven In vergelijking met de JPEG-standaard kent JPEG2000 een superieure beeld- 
kwaliteit. Vooral bij lage bitdebieten vallen de artefacten van JPEG2000 
minder op aangezien dan geen blokvorming optreedt. In vergelijking met 
andere lossless standaarden zoals PNG en JPEG-LS heeft JPEG2000 een iets 
lagere compressieratio maar kent ze wel het voordeel van de schaalbaarheid. 
Doorgaans wordt immers een diadische woi/e/et-transformatie gebruikt. 
Hierbij wordt het beeld bij de encodering gehalveerd in een verticale en een 
horizontale richting en wordt de nodige informatie voor de reconstructie van 
de volledige resolutie samen met het verkleinde beeld opgeslagen (de eerste 
afbeelding van figuur 9). Bij de decodering van een beeld wordt van het ver- 
kleinde beeld uitgegaan en wordt de rest van de informatie gebruikt om het 
beeld terug op te schalen (de tweede afbeelding van figuur 9). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 55 1* 


HL2 


HL1 


LH2 


HH2 


LH1 


HH1 \M 


■i 


• 


LH2 


HL2 


HH2 
1 


i r 
Figuur9: JPEG2000 56 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven JPEG2000 heeft nog niet een zodanig grote ingang gevonden als zijn voor- 
ganger JPEG. Dat is enerzijds te wijten aan licentieclaims met betrekking tot 
de oorspronkelijke JPEG-standaard en anderzijds aan de hogere complexiteit. 
Ondertussen zijn die problemen van de baan en begint JPEG2000 zowel voor 
low-end als high-end devices zijn intrede te maken. JPEG2000 is ondertus- 
sen wel goed doorgebroken op high-end-markten, zoals videobewaking en 
medische beeldvorming, waar zowel kwaliteit als schaalbaarheid van belang 
is. Ook voor digitale cinema werd MJPEG2000, die de JPEG2000-standaard 
gebruikt, als codeerstandaard geselecteerd. 4.2.19 GIF 37 

GIF, of Graphics Interchange Format, is een formaat ontwikkeld door 
CompuServe. De naam geeft al aan dat het formaat minder geschikt is voor 
natuurlijke beelden maar vooral gericht is op graphics, getekende beelden, 
met continue kleuren. Het formaat ondersteunt tot 8 bits per pixel of dus 
256 kleuren. Deze kleuren worden per beeld afzonderlijk gekozen en kunnen 
dus per beeld verschillen. Verder biedt het formaat ook ondersteuning voor 
animaties en transparante achtergronden. 

De compressie van GIF gebeurt door het aantal kleuren in een beeld te beper- 
ken, waardoor de kleuren aan de hand van minder bits voorgesteld kunnen 
worden. Afbeeldingen met weinig kleuren kunnen dus sterk gecomprimeerd 
worden. Om nog verdere compressie mogelijk te maken, wordt gebruik 
gemaakt van de Lempel-Ziv-Welch-compressie. Deze technologie is echter 
gepatenteerd door Unisys. Dat was een van de belangrijkste redenen voor 
de ontwikkeling van de rechtenvrije grafische bestandsindeling PNG. In de 
loop van 2003 en 2004 zijn de patenten op het LZW-algoritme verlopen en 
volgens de Free Software Foundation is het laatste patent in verband met 
GIF-compressie in augustus 2006 verlopen. 4.2.19.1 Dithering 

Doordat een GIF-bestand maximaal 256 kleuren kan bevatten, is het niet erg 
geschikt voor kleurenfoto's. Toch kan men aan de hand van enkele technie- 
ken, waaronder dithering, proberen de gevolgen van het beperkte kleurenpa- 
let te beperken. Het is echter moeilijk de geschikte kleuren voor het palet te 
kiezen. Elk programma volgt hiervoor een eigen methode. 37 Unisys (2009); CompuServe Inc. (1990); Blackstock (z.j.). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 57 Bij dithering wordt de kleur van een pixel niet enkel bepaald door de waarde 
van de originele pixel maar ook door de afwijkende kleuren van de omlig- 
gende pixels. Op die manier ontstaat een vrij korrelig patroon dat gemiddeld 
precies de juiste kleuren heeft. Als men de afbeelding op een afstand bekijkt, 
zodat individuele pixels niet meer zichtbaar zijn, ziet men nauwelijks dat het 
aantal kleuren beperkt is. Deze techniek wordt ook bij printen toegepast. 4.2.20 PNG 38 

PNG, voluit Portable Network Graphic, is een bestandsformaat voor de opslag 
van afbeeldingen met verliesloze compressie. Het formaat werd ontwikkeld 
als patentvrij alternatief voor het GIF-formaat. Mettertijd werd PNG steeds 
populairder. Momenteel kan bijna elk beeldverwerkingprogramma het for- 
maat aan en sinds Internet Explorer 7 ondersteunt ook Microsoft het formaat. 
Open succesprogramma's gebruikten het formaat al langer. 

In vergelijking met BMP en TGA levert PNG dezelfde kwaliteit (verliesloos) 
en neemt het toch relatief weinig ruimte in. Tegenover GIF ondersteunt PNG 
een groter kleurenpallet, namelijk zestien miljoen kleuren in plaats van 256. 
Net zoals een GIF-afbeelding kunnen PNG-afbeeldingen ook een pallet van 
256 kleuren hebben. Hierdoor kan de compressie nog aanzienlijk verhoogd 
worden en kan PNG gebruikt worden om zowel geheugenruimte voor een- 
voudige afbeeldingen te sparen als om verliesloze opslag van afbeeldingen 
te voorzien. 

Net als GIF ondersteunt PNG ook een alfa-kanaal waarin zogenaamde trans- 
parantiewaarden worden opgeslagen. Die bepalen de mate van transparantie 
van een pixel. PNG kent ook een extensie voor de ondersteuning van anima- 
ties, namelijk APNG of Animated PNG. 4.2.21 TIFF 39 

TIFF staat voor Tagged Image File Format. Momenteel is TIFF, naast JPEG en 
PNG, het meest courante formaat voor de opslag van beelden. Het is tevens 
het meest universele en ondersteunde formaat voor alle platformen: MAC, 
Windows en UNIX. 

TIFF was medio jaren tachtig oorspronkelijk ontworpen als een gemeen- 
schappelijk beeldformaat voor des/ctop-scanners. Aanvankelijk was TIFF enkel 38 Adler, Boutell, et al. (2003). 

39 Adobe (2008a); Adobe Developers Association (1992). (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven een binair beeldformaat, met slechts twee mogelijke waarden voor een pixel. 
Naarmate de scanners evolueerden en de opslagruimte toenam, begon TIFF 
grijswaarden te ondersteunen en uiteindelijk ook kleurwaarden. TIFF onder- 
steunt nu de meeste kleurenruimtes, zoals RGB, CMYK en YcbCr. 

TIFF onderscheidt zich van de meeste beeldcompressieformaten door de 
flexibele bee\d-header, die men bovendien zelf kan definieren. De header kan 
samengesteld worden door een set van informatievelden of tags. Die tags 
kunnen de meest elementaire informatie bevatten, zoals beeldgrootte of 
bitvolgorde, maar ze kunnen ook bijvoorbeeld de rechten beschrijven. Het 
is zelfs mogelijk om 'private' tags te gebruiken die volgens de betreffende 
applicatie specifieke informatie bevatten. Het voordeel hiervan is dat de data 
vergezeld kunnen worden van om het even welke informatie. TIFF kan uitein- 
delijk beschouwd worden als een containerformaat voor beelden. Ze biedt 
ondersteuning voor multipage, meerdere beelden binnen een bestand, en 
multilayer, meerdere lagen binnen een beeld. 

Aan de hand van twee tags kan ook de gebruikte compressie en de kleuren- 
ruimte worden gedefinieerd. TIFF laat dus toe om het even welke compres- 
sie te gebruiken in combinatie met om het even welke kleurenruimte, als 
de draagbaarheid van het bestand buiten beschouwing wordt gelaten. TIFF 
kan met of zonder compressie gebruikt worden. Zo wordt G3-compressie 
gebruikt als de standaard voor fax en multi-page bestanden. Het is ook moge- 
lijk om de verliesloze compressie LZW toe te passen. De compressie zal dan 
herhalende identieke strings detecteren en die vervangen door een instantie, 
zodat die zonder informatieverlies terug gedecodeerd kunnen worden. Het 
gebruik van deze compressie veroorzaakt wel een vertraging in het openen 
en opslaan van de bestanden. LZW is meest effectief wanneer solid indexed 
colors gecomprimeerd worden en is minder effectief voor 24bit continuous 
fotoformaten. LZW is effectiever voor grijswaarden dan voor kleurenbeelden. 
48bit-beelden leveren nauwelijks een compressie op. Zoals eerder vermeld, 
ondersteunt TIFF beelden die uit verschillende pagina's of lagen bestaan, 
waardoor een TIFF-bestand bijvoorbeeld een vector-gebaseerde clipping 
path kan bevatten. 

Een ander krachtig mechanisme van TIFF is zijn ondersteuning van verschil- 
lende datatypes, van signed of unsigned integers, floating po/nt-waarden tot 
zelfs complexe datastructuren. Samen met de mogelijkheid om verschillen- 
de beeldkanalen op te slaan, maakt van TIFF een heel handig formaat voor 
wetenschappelijke data. Zonder compressie wordt TIFF vooral gebruikt voor 
het archiveren van beelden waarvan de kwaliteit zeer belangrijk is. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 59 Aan deze flexibiliteit zijn ook nadelen verbonden. Nieuwe types zijn gemak- 
kelijk te vormen, maar dit kan dan weer leiden tot incompatibiliteit. Dat kan 
vermeden worden door de standaard TIFF-types te gebruiken die door de 
meeste applicaties ondersteund worden. Een ander nadeel van TIFF is de 
beperking van de beeldgrootte, die maximum 4 GB bedraagt. Momenteel 
zoekt men naar een oplossing voor deze beperking, namelijk het BigTIFF- 
bestandsformaat als opvolger van het TIFF-formaat. 4-3 Fysieke containers 4.3.1 WAV 40 

WAV, of Waveform Audio Format, is een bestandsformaat voor de opslag van 
audio op PC. WAV slaat de audiodata ruw op. Door het verliesloze karakter 
van ruwe audio kunnen deze WAV-bestanden echter heel groot worden. 

Een WAV-bestand is opgebouwd uit zogenaamde chuncks. Deze chuncks 
geven informatie over het geluid of bevatten het geluid zelf. Naast deze 
chuncks bevat een WAV-bestand een header met onder meer informatie over 
de gebruikte formaatstructuur. 

De maximale grootte van een WAV-bestand bedraagt 4GB, wat overeenkomt 
met ongeveer 405 minuten geluid in CD-kwaliteit (44.1kHz, 16 bit, stereo) 
en 62 minuten in DVD-audiokwaliteit (tot 192kHz, tot 24 bit, stereo). Om die 
beperkingen weg te werken, werd later het W64-formaat ontworpen dat de 
grootte van het bestand in 64 bits in plaats van in 32 bits beschrijft. De EBU 
heeft om dezelfde reden het RF64-formaat ontwikkeld. Dat formaat biedt 
onder meer ook ondersteuning voor maximaal 18 surround-kanalen. Naast 
ruwe audio ondersteunt de WAV-container ook andere codecs, zoals GSM, 
ADPCM en MPEG Layer-3. 4.32 AIFF 41 

AIFF, of Audio Interchange File Format, is de Apple Macintosh-tegenhanger 
van WAV. Het formaat komt grotendeels overeen met het WAV-formaat van 
Microsoft. Maar terwijl bij WAV de samples in een Httle-endian-byte-vo\gor6e 60 40 IBM Corporation en Microsoft Corporation (1991); Windows Hardware Developer 
(2007). 

41 Kabal (2005); Apple Computer (1989); Apple Computer (1991). (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven worden opgeslagen, gebeurt dit bij AIFF in big-endian-byte-vo\gorde. Sinds 
Mac OS X heeft Apple echter een nieuw type AIFF gecreeerd dat in little-endi- 
on-fayte-volgorde wordt opgeslagen. Dat had te maken met de overschake- 
ling naar het gebruik van Intel-processoren, die little-endian-byte-vo\gorde 
gebruiken. 

AIFF is ook opgebouwd uit een header en zogenaamde chuncks, die zowel de 
informatie over het geluid als het geluid zelf kunnen bevatten. 4.3-3 XMF 42 

XMF, of extensible Music Format, is een familie van muziekgerelateerde 
formaten, ontworpen door de MIDI Manufacturer's Association. XMF heeft 
tot doel een of meer bestanden in bestaande formaten, zoals MIDI en WAV, 
samen te voegen. 

XMF bestaat uit twee delen: het XMF Meta-File Format en een reeks XMF File 
Types, die het XMF Meta-File Format gebruiken. Tot nu toe zijn XMF Type o, 
XMF Type 1 en Mobile XMF gedefinieerd, die allemaal op MIDI gericht zijn. 

Een XMF Meta-bestand bestaat uit verschillende nodes die hierarchisch 
gegroepeerd zijn, vergelijkbaar met een bestandssysteem met folders en 
bestanden. Bij XMF worden hiervoor de respectieve begrippen containers en 
resources gebruikt. Een node is ofwel een container, ofwel een resource. Een 
resource node bevat dan een verwijzing naar een intern bestand of een URL 
die verwijst naar een extern bestand. 4.34 MPEG-21Part 9 (File Format) 43 

Binnen de MPEG-4 standaard (ISO/I EC 14496) (zie ook §4.3.8 MP4) zijn er ver- 
schillende onderdelen die bestandsformaten definieren voor de opslag van 
tijdsgebaseerde media, zoals audio en video. Die zijn echter allemaal geba- 
seerd op en afgeleid van het ISO Basis Media File Format (ISO/IEC 14496-12), 
dat een hierarchisch gestructureerde, mediaonafhankelijke definitie omvat, 
die ook gepubliceerd is als deel van de JPEG2000-familie. Het bevat onder 
meer een basis containerstructuur en een definitie van tijdssequenties van 
multimedia binnen een dergelijk containergestructureerd bestand. 42 MIDI (2004). 

43 Bormans en Hill (ed.) (2002). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 61 Het bestandsformaat MPEG-21 (ISO/IEC 21000-9) gebruikt de structurele 
definiti'e van een containergebaseerd bestand, zoals gedefinieerd in het ISO 
Basis Media File Format, maar zonder de extra definities voor tijdsgebaseer- 
de media. Het definieert de opslag van een MPEG-21 Digital Item (zie 00k 
§6.5 MPEG-21/DIDL) en alle eventueel bijkomstige (meta)data in datzelfde 
bestand, zoals foto's, filmpjes of andere niet-XML-data. Containergebaseerde 
bestandsformaten laten immers toe om flexibele bestanden te creeren die 
meerdere containers, met mogelijk verschillende specificaties, bevatten. 
Binnen MPEG-21 wordt een generieke meta-container op bestandsniveau 
gebruikt om de beschrijving (MPEG-21 DID) van de resource weer te geven en 
voorts 00k een lijst met alle verwante resources, al dan niet in een subcon- 
tainer ingebed of als extra verwijzing naar een ander bestand. De volledige 
flexibiliteit en kracht van een dergelijke URL-gebaseerde meta-container kan 
aan de hand van het volgende voorbeeld aangetoond worden: 

• Items (andere bestanden) die nodig zijn voor het te beschrijven Digitale 
Items kunnen geintegreerd worden in ditzelfde MPEG-21-bestand of in 
een ander bestand (al dan niet 00k een MPEG-21-bestand). 

• Items (bestanden) geintegreerd in dit MPEG-21-bestand of in andere 
bestanden kunnen gefragmenteerd zijn en 00k de fragmenten zelf kun- 
nen zeer fragmentarisch zijn. 

• Items (bestanden) kunnen beschermd zijn en er kan binnen het bestand 
aangegeven worden hoe daarmee omgegaan moet worden. 

• Items (bestanden) kunnen een naam krijgen, waardoor er gemakkelijk 
kan naar verwezen worden in een MPEG-21-bestand of zelfs vanuit een 
extern bestand. 4.3-5 OGM/OGG 44 

OGM, of OGG Media, is een containerformaat dat een uitbreiding vormt op 
het OGG-containerformaat van Xiph.org. 4S OGM voegt aan OGG onder meer 
de ondersteuning voor andere codecs toe dan diegene die ontworpen zijn 
door Xiph.org (Speex, Theora en Ogg Vorbis). 46 OGM biedt namelijk 00k 
ondersteuning aan videocodecs die gebruik maken van VfW en audiocodecs 62 44 Zie 00k de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 74. 

45 Xiph.org (l994-2008b). 

46 Respectievelijk Xiph.org (l994-2008a); Xiph.org Foundation (2008) en Xiph.org 
(2008b). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven die ACM gebruiken. Net zoals bij videobitstromen wordt bij de audiobitstro- 
men ondersteuning geboden voor een variabele bitrate. Algemeen wordt 
OGM als een tussenfase beschouwd ten opzichte van de andere container- 
formaten, zoals Matroska, die volgroeid zullen zijn en dezelfde mogelijkheden 
zullen bieden. Tot die mogelijkheden behoren onder meer de ondersteuning 
voor hoofdstukken, meerdere ondertitels en meerdere audiokanalen. 4.36 Matroska (MKV/MKA) 47 

Matroska is een open standaard multimediacontainerformaat dat gebaseerd 
is op EBML (Extensible Binary Meta Language). 48 Dat is een binair byte-gebon- 
den formaat dat gebaseerd is op de principes van XML. 49 

Een Matroskabestand bestaat uit een header met informatie over de gebruik- 
te EBML-versie en het bestandstype, in dit geval dus een Matroskabestand. 
De header wordt gevolgd door de Mefosee/c-sectie die de plaats aanduidt 
van de verschillende andere secties in het bestand. Dat is noodzakelijk omdat 
iedere sectie in principe overal in het bestand kan voorkomen en men dus 
het hele bestand zou moeten parser) om de informatie te zoeken. Er zijn sec- 
ties voorzien voor onder andere kanaalinformatie, hoofdstukinformatie en 
tags. so 

Matroska kent twee onderverdelingen: MKV, dat zowel video als audio kan 
bevatten, en MKA, dat enkel bedoeld is voor audio. Ondersteuning is mogelijk 
voor welhaast alle video- en audioformaten, zoals MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
Quicktime, Real, Theora voor video en MP1, MP2, MP3, PCM, AC3, FLAC, AAC 
voor audio. Hierbij worden zowel variabele audio bitrate als variabele/rome- 
rate ondersteund. Verder maakt Matroska het 00k mogelijk bestanden van 
om het even welk type toe te voegen. Zo kunnen bijvoorbeeld transcripties 
aan het bestand toegevoegd worden. 

Matroska kan een onbeperkt aantal videostromen, audiostromen, afbeeldin- 
gen en ondertitels bevatten en laat 00k toe lettertypes toe te voegen voor 
bijvoorbeeld de ondertitels. Matroska biedt verder 00k een robuuste onder- 
steuning voor streaming, hoofdstukken en DVD-achtige menu's. 47 Zie 00k de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 74-75. 

48 Corecodec (2005-20093). 

49 EBML(z.j.). 

50 Voor een voorbeeld van audiotags, cf. Corecodec (2005-20ogb). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 03 4.37 MXF 51 

MXF, of Material exchange Format, is een standaard containerformaat voor 
professionele video en audio. Het formaat wordt gevormd door een set 
SMPTE-standaarden. MXF is een open bestandsformaat dat specifiek ontwor- 
pen werd om A/V-materiaal samen met de geassocieerde data en metadata 
tijdens de productiefase uit te wisselen. De ontwikkeling van MXF gebeurt 
door een samenwerking van verschillendefabrikanten en de organisaties Pro- 
MPEG, EBU en de AAF Association. 

MXF is een veelzijdig bestandsformaat dat voor de volgende taken kan 
instaan: 

• bewaren van eenvoudig afgewerkt materiaal en bijhorende metadata 
(tape replacement), 

• bewaren van materiaal in een streamable formaat, dat bekeken kan wor- 
den terwijl het doorgestuurd wordt, 

• verpakken en bewaren van een playlist met bestanden en hun bijhorende 
informatie voor synchronisatie, 

• verpakken van om het even welk compressieformaat, 

• bewaren van cuts-only EDL's (een Editing Decision List bevat de gegevens 
die gebruikt zijn bij audiovisuele content ed/ft'ng-systemen en doet dienst 
als een soort tijdslijn) en van het eigenlijke materiaal waarop het van toe- 
passing is. 

Zowel real-time streaming (eindgebruikers kijken 'live') als bestandstransfers 
(tussen computersystemen onderling) zijn belangrijk in een veralgemeende 
A/V-constellatie. Daarom is het nodig dat beiden compatibel en uitwisselbaar 
zijn. MXF is daarom ook zo ontworpen dat het een streom/ng-formaat is, 
waardoor het naadloos een brug kan vormen tussen de beide transfertypes. 
MXF ondersteunt alle mogelijke video- en audioformaten en laat ook toe dat 
willekeurige bestanden worden toegevoegd. Zo kunnen ook transcripties, 
beelden, enzovoort worden toegevoegd. 51 Zie deels ook de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 75; SMPTE (z.j.). OZJ. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Zoals vermeld, was interoperabiliteit de belangrijkste doelstelling tijdens de 
ontwikkeling van MXF. Het formaat is bijgevolg: 

• Cross-platform: het is volledig onafhankelijk van een netwerkprotocol of 
besturingssysteem. 

• Compressieonafhankelijk: er worden geen converges tussen verschillen- 
de codecs uitgevoerd, maar het is gemakkelijk om verschillende codec- 
formaten, alsook ongecomprimeerde data, in eenzelfde omgeving te 
beheren. 

• Een brug tussen streaming en transfers: er is een volledig transparante 
uitwisseling in twee richtingen mogelijk tussen al dan niet streamable 
bestanden. 

Een MXF-containerbestand bestaat uit een header, een footer en een body 
(met het eigenlijke A/V-materiaal). Elk item in een MXF-bestand is KLV-geen- 
codeerd (Key Length Value), waardoor het uniek gei'dentificeerd kan worden 
door een 16-byte-sleutel en de lengte. Het kennen van de lengte van elk item 
in het MXF-bestand laat immers toe om eenvoudige decoders te implemen- 
teren en stukken 'onbekende' data links te laten liggen tot er een (volgende) 
decoder gebruikt wordt die het betreffende stuk data wel kan interpreteren. 
In de handige header van het MXF-bestand worden metadata, tijdspara- 
meters en de synchronisatie bijgehouden. Informatie over de synchronisatie 
en de beschrijving van het materiaal worden op drie verschillende niveaus 
bewaard: 

• Material Package (MP): hier wordt de tijdslijn van het bestand bewaard. 

• File Package (FP): het eigenlijke materiaal wordt hierin beschreven. 

• Source Package (SP): bevat een beschrijving van de afgeleiden van dat 
materiaal (bijvoorbeeld EDL's). 

leder package (MP, FP of SP) kan een eigen hoeveelheid tracks (audio, video 
en/of metadata) bevatten. Elke afzonderlijke track kan dan weer een sequen- 
ce van SourceClips bevatten. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 05 File header 
File body 
File footer 

/ — A — ^ 


f V~ 
■> 


Header 
partition pack 


Header 
metadata 


Essence 
container 


Footer 
partition pack Simple MXF file structure Material 

package 
Track (defines track origin) 


i 


Sequence (defines track duration) 


i 


L 

SourceC 
start pos 

File 
SourceClip 


SourceClip 


SourceClip 


lip 

tior 


/ SourceClip / 
V / Duration / 


Track (defines track origin) 
l 
package 


Sequence (defines track duration) 
SourceClip 


SourceClip 


SourceClip Essence container Source 
package 
Figuur 10: MXF-structuur Om de complexiteit en de vele 'vrije' mogelijkheden van MXF te beheren, 
bestaan bovendieneen aantal 'operationele patronen' (Operational Patterns). 
Hieronder wordt de grid weergegeven die verticaal onderverdeeld wordt 
naargelang de complexiteit van de tijdslijn in het MXF-bestand en horizontaal 
onderverdeeld is naargelang het aantal packages in datzelfde MXF-bestand. 66 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven Item 
complexity Package 
complexity Single 
package Ganged 
package Alternate 
package 

Single item 
1 


Playlist items 
2 
Edit items 
3 
FPs 1 


MP 
FPs 
^^^^^ 


^^^^^ 


MP 

FPs 

Any MF 


MM | 1 


MP III 

FPs ^^ 1 

1 

Each MP segment = entire FP seq 
b 
FP AND 


AND 
Onlyl MP segment = FP duration 


track from any FP track 
MP1 

MP2 

Any MF 


MP1 

OR 


MP1 

OR 


OR 
MP2 ^^^^^^^ 
Onlyl MP segment = FP duration 


MP2 ^^^^^^^ 
Each MP segment = entire FP seq 


track from any FP track Figuur 11: MXF-bestand 

MXF ondersteunt ook de toevoeging van metadata en enkele professionele 
functies, zoals een volledige timecode platformonafhankelijkheid. MXF-meta- 
data kunnen de volgende informatie bevatten: 

• bestandsstructuur 

• titel en trefwoorden 

• ondertitels 

• referentienummers 

• annotaties 

• versienummer 

• locatie, tijd en datum 4.3-8 MP4 52 

MP4 of MPEG-4 part 14 is een multimedia containerformaat dat een onder- 
deel vormt van de MPEG-4-standaard. MP4 kan zowel audio- als videostro- 
men bevatten. Hierbij ondersteunt MP4destandaard videoformaten MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4 en MPEG-4 AVC. Voor audio worden de standaarden (HE)- 
AAC, MP3, MP2, MP1, CELP, TwinVQ, Vorbis en Apple Lossless ondersteund. 52 Zie ook de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 75-76; Digital Formats 
(2007b). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 67 Wanneer een MP4-container enkel audio bevat, krijgt die vaak de extensie 
M4A. Die extensie wordt onder andere voor podcasts gebruikt. 

Naast de gewone audio- en videostromen kent MP4 00k zogenaamde pri- 
vate stromen. Deze private stromen kunnen om het even welke gegevens 
bevatten. Zo gebruikt Nero de stromen om ondertitels in Dvd-formaat toe 
te voegen. 

MP4 ondersteunt voorts 00k afbeeldingen, hyperlinks, ondertitels, hoofd- 
stukken, variabele audio bitrate en variabele framerate. 4-3-9 3GP 53 

3GP, of 3G Protocol, is een multimedia containerformaat, ontworpen door 
de Third Generation Partnership Project (3GPP), voor het gebruik met 3G 
mobiele telefoons. 3GP is een vereenvoudigde versie van het MP4-contai- 
nerformaat en is ontworpen met als doel een vermindering van opslag- en 
bandbreedtevereisten te bereiken. 3GP ondersteunt zowel MPEG-4 Part 2, 
H.264/AVC als H.263 voor video en AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+ en (HE)- 
AAC-LC voor audio. 3GP biedt 00k ondersteuning aan variabele audio bitrates, 
variabele/romerotes en ondertitels. 3GP-bestanden kan men zowel streamen 
als downloaden (zie bijvoorbeeld MMS-berichten). 4.3.10 ASF 54 

ASF, of Advanced Systems Format, is een containerformaat ontworpen door 
Microsoft als onderdeel van het Windows Media Framework. De vroegere 
naam Advanced Streaming Format geeft het hoofddoel weer van het con- 
tainerformaat, namelijk streaming. Van ASF bestaan twee versies. Versie 1.0 
is veruit de meest gebruikte maar is gesloten; de opbouw is dus op enkele 
details na niet gekend. Versie 2.0 is open maar wordt nauwelijks gebruikt. 

ASF ondersteunt bijna alle video- en audioformaten die werken via VfW 
en ACM, maar het formaat wordt meestal gebruikt in combinatie met de 
eigen formaten van Microsoft. Verder ondersteunt ASF 00k metadata, zoals 
artiest en titel, variabele audio bitrate, variabele framerate, hoofdstukken en 
ondertitels. ASF biedt 00k foutcorrigerende technieken en een digital rights 
management framework aan. 68 53 Zie 00k de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 76; 3GPP (2009). 

54 Zie 00k de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 76; Windows Media (2004). (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven 4.3-11 MOV 55 

MOV is een multimedia containerformaat dat door Apple ontworpen is als 
basis voor het MP4-containerformaat. De container kan zowel video, audio als 
hoofdstukken bevatten en ondersteunt variabele audio bitrate en variabele 
framerate. MOV ondersteunt alle formaten die de Quicktime codecmanager 
ondersteunen, zoals MPEG-4 en de Sorensen codec, en alle audioformaten 
die de soundmanager en core-audio ondersteunen, zoals AIFF, WAV en MP3. 

In een MOV-container kan elk kanaal voorgesteld worden door de media- 
stroom zelf of door een reference naar de mediastroom in een ander bestand. 
In de MOV-container worden de kanalen in een hierarchische structuur van 
atomen geplaatst. Die atomen kunnen ofwel 'ouder' zijn dan andere atomen 
ofwel bevatten ze zelf media of data. 

MOV-containers bevatten een tijdslijn die losstaat van de mediastromen. 
Hierdoor kunnen MOV-containers eenvoudig worden aangepast zonder dat 
de mediastromen gekopieerd moeten worden. 4.3.12 AVI 56 

AVI, of Audio-Video Interleaved, is een multimedia containerformaat dat ont- 
worpen is door Microsoft. AVI-containers kunnen meerdere audio- en video- 
kanalen bevatten. Een AVI-container bestaat uit een header met informatie 
over de video, zoals breedte, hoogte en framerate, en de eigenlijke data. 
Verder kan een container 00k een index bevatten, die toelaat te navigeren 
binnen de container. AVI-containers ondersteunen nagenoeg alle audio- en 
videoformaten die beschikbaar zijn via DMO, ACM en VfW. AVI ondersteunt 
variabele audio bitrates, mits enkele beperkingen (namelijk niet via ACM), en 
variabele framerates. Ondertitels en hoofdstukken worden 00k ondersteund 
via modificaties, maar dan buiten Microsoft. 4.3.13 FLV 57 

FLV, of Flash Video, is een containerformaat van en ontworpen door Adobe, 
dat onder meer door Google Video en YouTube gebruikt wordt. FLV kan 
slechts een video en een audiostroom per bestand bevatten. Verder kan 55 Zie 00k de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 76-77. Voor MOV specificaties, 
cf. Apple (2005). 

56 Zie 00k de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 77; McGowan (1996-2004). 

57 Zie 00k de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 77; Digital Formats (2007a) en 
de officiele specificatie, Adobe (2008b). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven Oy een container ook Flash-content bevatten. FLV ondersteunt de videoforma- 
ten Sorensen, VP6 en Screen Video en de videoformaten MP3, Nellymoser, 
ADPCM en PCM. Een FLV-container kan op verschillende manieren bij de 
eindgebruiker terechtkomen: via download, in een flash-animatie of door 
streaming via het RTMP-protocol. 

In de nieuwe versie van FLV wordt ook ondersteuning voor H.264/AVC en 
HE-AACgeboden. 4.3-14 RealMedia 58 

RealMedia is een multimedia containerformaat dat door RealNetworks 
ontworpen is. 59 Realmedia is een populair formaat voor het streamen van 
audio en video via het internet. Het formaat ondersteunt de videoformaten 
RealVideo 8-9-10 en de audioformaten HE-AAC, Cook, Vorbis en RealAudio 
Lossless. Voorts biedt Realmedia ook ondersteuning aan variabele/ramerate, 
ondertitels en met behulp van de RMVB-extensie ook aan variabele bitrates. 58 Zie ook de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 77. 

59 Realnetworks (2009). (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven 5 Informatie over 
de data 5.1 Inleiding Doorgaans worden metadata omschreven als 'data over data'. Metadata bie- 
den (gestructureerde) informatie over een bron of resource. Een bron is ieder 
mogelijk object of subject waarover informatie opgeslagen kan worden. Dit 
kan een tekst, een fysiek object of software zijn, maar evenzeer een persoon, 
gebeurtenis of dienst. 

Naargelang de soort informatie die de metadata bevatten, kan men verschil- 
lende types onderscheiden: administratieve metadata (rechten, plaats,...), 
beschrijvende metadata (auteur, titel,...), bewaringsinformatie (staat, verhui- 
zingen,...), technische metadata (formaat, encryptie, softwareversie,...) en 
informatie over het gebruik van de data. 

Geavanceerdere metadata geven 00k onderlinge betekenisvolle relaties aan: 
zo worden bijvoorbeeld de persoon 'interviewer' en de bron 'mondelinge his- 
torische bron' door de relatie 'creatie' met elkaar verbonden. 

Metadatastandaarden kunnen worden ingedeeld volgens zoekmogelijkhe- 
den. Naast 'gewone' metadatastandaarden (zoals MARC/MARC21) bestaan 
er namelijk 00k semantische standaarden die 'intelligente' zoekmethoden 
ondersteunen en daarbij rekening houden met de betekenis van zoektermen 
of gebruik maken van thesauri. Een bekend probleem is bijvoorbeeld dat 
zoekmachinesgegevens zoals 'H. Claus' en 'Hugo Claus' als twee verschillende 
personen beschouwen. Om dergelijke beperkingen te ondervangen, worden 
vaak woordenboeken met afgesproken termen gebruikt, zogenaamde onto- 
logieen. Ook thesauri kunnen dus helpen door bij zoekacties termen met een 
gelijkaardige betekenis aan de query toe te voegen. 

Metadata hebben ook verschillende functies: in de eerste plaats zorgen meta- 
data ervoor dat men relevante informatie snel en gemakkelijk terugvindt. 
Maar ze helpen ook bij de organisatie van elektronische bronnen en verzeke- 
ren hun interoperabiliteit. Metadata kunnen data van een digitale identifica- 
tie voorzien en de archivering en preservering ondersteunen. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven /I Tegenwoordig bestaan er heel veel metadatastandaarden, waardoor de 
keuze voor een enkele standaard allerminst voor de hand ligt. Afhankelijk van 
het toepassingsgebied verschillen de metadatastandaarden immers wat de 
semantiek en de specificiteit betreft. 

De meest courante en eenvoudige standaard is Dublin Core (§5.2.1), als het 
ware de lingua franca van de metadatastandaarden. De kracht van deze stan- 
daard wordt ongetwijfeld bepaald door zijn eenvoud en algemene toepasbaar- 
heid. Dublin Core bestaat uit vijftien velden, waarmee elke bron beschreven 
kan worden. Niettemin zijn deze beschrijvingen meestal te beperkt. Daarom 
wordt Dublin Core vaakgebruikt als een bijkomende metadatastandaard naast 
een standaard die de bronnen nauwkeuriger beschrijft. Aangezien de meeste 
systemen met deze algemene standaard kunnen omgaan, zorgt een mapping 
van een meer specifieke standaard naar Dublin Core voor de nodige interope- 
rabiliteit. De vijftien velden van Dublin Core zijn facultatief en herhaalbaar, 
waardoor bijna iedere metadatastandaard naar Dublin Core gemapt kan wor- 
den. Hierbij zal echter vaak dataverlies optreden aangezien niet alle velden 
inhoudelijk naar de vijftien velden van Dublin Core gemapt kunnen worden. 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de gangbare metadatastan- 
daarden in het bibliotheekwezen, de media, de culturele sector en de archief- 
sector. Die indeling kan men echter niet altijd strikt aanhouden. Afhankelijk 
van het materiaal zijn er tussen de sectoren nogal wat overeenkomsten en 
sommige metadatastandaarden zijn dan 00k in meerdere sectoren toepas- 
baar. Daarom worden in deze inleiding vrij summier de courante standaarden 
per sector overlopen, terwijl in het uitvoerige overzicht de indeling per sector 
achterwege wordt gelaten. De toelichtingen worden meestal gei'llustreerd 
met een voorbeeldrecord in XML of RDF/XML, aangezien die de betreffende 
semantiek zichtbaar maken. 60 

In de omroepsector worden momenteel twee metadatastandaarden vaak 
gebruikt: P/META en SMEF-DM. P/META (§5.2.3) wordt binnen de Vlaamse 
omroepsector meest toegepast. De betreffende velden voorzien audiovisu- 
eel materiaal van typische informatie die de uitwisseling van programmage- 
gevens mogelijk maakt. In de praktijk wordt zowel door de commerciele als 
publieke omroepen gebruik gemaakt van het IPEA-model, dat een subset van 
P/META is. Het IPEA-model is ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse 60 Voor de toelichtingvan de standaarden in de volgende paragrafen kon grotendeels uit- 
gegaan worden van het overzicht dat in het rapport Haalbaarheidsstudie naar een innova- 
tieve applicatie voorde ontsluiting van mondelinge bronnen in het kader van het project Van 
horen zeggen werd samengesteld. Cf. Mannens, Paridaens, et al. (2007). / 2 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven omroepen (cf. §5.2.3.7). De BBC leverde een gelijkaardige inspanning, wat 
resulteerde in de standaard SMEF-DM (§5.2.4). 

Binnen net bibliotheekwezen zijn vooral MARC/MARC21 en net FRBR-model 
courant. MARC (§5.2.5) is een standaard voor de representatie en de uitwis- 
seling van bibliografische informatie. De belangrijkste functie van de stan- 
daard bestond er dan 00k in boeken in een bibliotheek snel en eenvoudig 
achterhaalbaar te maken. MARC is heel verfijnd, waardoor de standaard com- 
plex is. De gedetailleerdheid zorgt ervoor dat men de bron zeer nauwkeurig 
kan beschrijven en toch is het formaat vrij compact. Dat laatste komt voort 
uit het feit dat de veldnamen, zoals 'plaats van publicatie', door een korte 
numerieke code vervangen zijn, wat de leesbaarheid van de standaard dan 
weer bemoeilijkt. FRBR (§5.4.1) is een conceptueel model in de bibliografi- 
sche wereld, dat gericht is op de eindgebruiker. Het model is ontwikkeld om 
bepaalde gebruikersactiviteiten te vergemakkelijken, zoals de retrieval van 
records. De bibliografische entiteiten die in het model gedefinieerd worden, 
kan men in groepen opsplitsen, die op hun beurt weer kunnen worden onder- 
verdeeld. Deze standaard is dus 00k zeer granulair en laat een nauwkeurige 
beschrijving van de entiteiten toe. Het gebruik van een dergelijke granulaire 
standaard, en dat geldt 00k voor MARC, brengt echter een zekere implemen- 
tatiekost met zich mee. Naargelang de diepte van beschrijven zijn meer of 
minder inspanningen noodzakelijk. 

Aan de hand van CDWA (§5.2.7) worden data uit kunstdatabanken beschre- 
ven. Het conceptueel kader van CDWA biedt richtlijnen aan voor de beschrij- 
ving en retrieval van informatie over kunstwerken, architectuur en ander 
cultureel materiaal. De standaard wordt dan 00k voornamelijk in de cultuur- 
sector gehanteerd. CDWA bevat 512 categorieen en subcategorieen, waar- 
van een kleine subset de zogenaamde core vormt. Deze stelt de minimale 
informatie voor die nodig is om een werk te beschrijven en te identificeren. 
Een XML-schema van de core, namelijk CDWA Lite, draagt bij tot de imple- 
mentatie van het schema. CDWA concordeert bovendien met OAI-PMH, 
dat instaat voor een vlotte uitwisseling van gegevens tussen verschillende 
bibliotheken. CIDOC-CRM (§5.4.2) is een ander gestandaardiseerd conceptu- 
eel model binnen de cultuursector. Het CIDOC Conceptual Reference Model 
(CRM) definieert en structureert concepten en relaties die toepasbaar zijn op 
de documentatie en beschrijving van cultureel erfgoed. CIDOC-CRM richt zich 
voornamelijk op de beschrijving van contextuele informatie. Het gaat dan in 
het bijzonder over de historische, geografische of theoretische achtergrond 
van de tentoongestelde items, waardoor hun waarde en betekenis toene- 
men. Net zoals Dublin Core geldt deze standaard vaak als een zogenaamde 
metadataspil om de interoperabiliteit van het systeem te vergroten. Terwijl (Meta)datastandaarden voor digitale archieven / 3 een beschrijving in Dublin Core echter behoorlijk voor wat gegevensverlies 
zorgt, is CIDOC-CRM voldoende uitgebreid om de uitwisseling zonder veel 
informatieverlies te laten verlopen. 

In de archiefsector is ISAD(G) (§5.2.11) de voornaamste standaard voor de 
beschrijving van collecties en objecten. De standaard bevat verschillende 
regels maar voorziet niet in een eigen codering, waardoor ze veeleer als 
'handleiding' voor de beschrijving van collecties geldt. Het gaat bijvoorbeeld 
om richtlijnen voor 'gelaagde' beschrijvingen (van collectie tot een object), 
het gebruik van references, titels, dateringen, enzovoort. 5.2 Descriptieve metadata standaard en 5.2.1 Dublin Core 

Dublin Core is een sectoroverschrijdende metadatastandaard. 61 Bij de ont- 
wikkeling van de standaard werd zeker geen verfijning of complexiteit van 
een standaard als MARC vooropgezet. Met Dublin Core wordt namelijk een 
grootste gemene deler van metadatastandaarden uit verschillende sectoren 
beoogd, met het doel de onderlinge informatie-uitwisseling en zoekopdrach- 
ten te vereenvoudigen. Daarom moet men er rekening mee houden dat de 
semantiek van de elementen verschilt naargelang de sector. 62 

In Dublin Core is sprake van resources, elements, qualifiers en schemes. 
Resources zijn de objecten die beschreven worden aan de hand van vijftien 
elementen, waaronder creator en rights. Zo geeft het element type de aard 
van het object weer, bijvoorbeeld sound, waartoe 00k mondelinge historische 
bronnen behoren. Deze vijftien elementen vormen het zogenaamde Dublin 
Core Simple-profiel. Ze zijn facultatief en herhaalbaar, waardoor bovendien 
bijna iedere metadatastandaard naar Dublin Core gemapt kan worden. 63 
Dublin Core Qualified voegt drie extra elementen (waaronder het doelpubliek) 61 DCMI (2009b). 

62 Zie 00k DCMI (2009a) (documenten van DCMI), IANA (2007) (een thesaurus met 
mogelijke Media Types), DCMI (2006) (een forum voor wie Dublin Core metadata wil imple- 
menteren in een context van digitale langetermijnbewaring), DEN (2008) (toelichting van 
Digitaal Erfgoed Nederland bij Dublin Core), LOC (2003) (o.m. een afwegingvan Dublin Core 
en MODS in het kader van het project American Memory van het LOC). 

63 Mogelijke mappingvoorstellen tussen Dublin Core en andere standaarden: Baca, Clarke, 
et al. (2009); LOC (2006b); LOC (2008f); LOC (2008a). /l\. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven toe aan Simple Dublin Core en vult net profiel ook met qualifiers en schemes 
aan. Qualifiers worden gebruikt om elementen te specificeren, bijvoorbeeld 
dat het element creator een fotograaf of een auteur aangeeft. De qualifiers zijn 
niet aan regels gebonden, waardoor niet alle software die facultatieve meta- 
data zal begrijpen. Software die de term 'fotograaf niet herkent, interpreteert 
dit dan als creator. Qualifiers bezorgen aan de software die de gegevens ver- 
werkt extra informatie, zonder daarbij aan compatibiliteit in te boeten. 

De toevoeging scheme laat vervolgens toe aan te geven hoe elementen moe- 
ten worden ingevuld. Zo kan worden aangegeven dat het subject een tref- 
woord betreft uit een bepaalde thesaurus en geen vrij sleutelwoord is. In het 
attribuut scheme wordt dan de gevolgde thesaurus vermeld. 

Behalve de standaardset van elementen kunnen ook andere elementen 
worden toegevoegd. Het is echter raadzaam elementen te gebruiken die 
van andere metadatastandaarden afkomstig zijn. Een nieuwe set elementen 
vormt dan een application profile. 

Voordelen 

• Dublin Core vereenvoudigt aanzienlijk het samenvoegen van metadata 
van instellingen die deze standaard gebruiken. 

• Het nadeel van het beperkt aantal elementen van Dublin Core Simple kan 
verholpen worden door het gebruik van qualifiers. 

De standaard ondersteunt RDF-gebaseerde opslag. 

Nadelen 

• Dublin Core beperkt zich tot de beschrijving van resources, zoals boeken 
en geluidsfragmenten, en laat de beschrijving van personen en instellin- 
gen moeilijk toe. 

• Dublin Core beschrijft vooral het object zelf (formeel) en slechts in 
beperkte mate het uitgebeelde/beschreven onderwerp (inhoudelijk). 

• Verschillende interpretaties van hetzelfde element kunnen leiden tot 'ver- 
taalproblemen' 64 , hoewel dit nagenoeg alle metadatastandaarden typeert. 64 Deze semantische misinterpretaties zijn echter onvermijdelijk, voor welke sectorover- 
schrijdende metadatastandaard men ook zou opteren. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven / 5 Voorbeeld van een Dublin Core-entry in RDF/XML-syntaxis: 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/l99g/o2/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/l.l/"> 

<rdf: Description rdf:about="http://media. example. com/audio/guide. ra"> 

<dc:creator>X</dc:creator> 

<dc:title>lnterview met een oudstrijder</dc:title> 

<dc:description>lnterview met een oudstrijder l940-l944</dc:description> 

<dc:date>l999</dc:date> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 5.2.2 MPEG-7 

MPEG-7 werd ontworpen door de Motion Pictures Expert Group (MPEG). 65 
Hoewel deze werkgroep vooral bekend is om zijn coderingsstandaarden voor 
video en audio, richt MPEG-7 zich op de representatie van informatie over 
de data in plaats van op de data zelf. 66 MPEG-7 reikt een grote verzameling 
gestandaardiseerde hulpmiddelen aan voor de beschrijving van multimedi- 
ale data. Die beschrijvingen moeten mogelijk zijn zonder dat rekening wordt 
gehouden met de opslagwijze, de codering, de technologie, enzovoort. Zo 
kan een beschrijving zowel een geprinte foto als een interview in een digitaal 
audioformaat betreffen. 57 

MPEG-7 bestaat uit descriptors, multimedia description schemes, description 
definition language en hulpmiddelen die de binaire notatie, de synchronisa- 
tie, het transport en de opslag van de descriptors voor hun rekening nemen. 

Een descriptor is de voorstelling van een kenmerk. Die voorstelling ligt zowel 
syntactisch als semantisch vast. Een object heeft uiteraard meerdere ken- 
merken, waardoor een object door verschillende descriptors beschreven 
moet worden. Multimedia description schemes beschrijven de structuur en 
de semantiek van de relaties tussen de verschillende descriptors en tussen 
andere description schemes. 65 MPEG (2008). 

66 Martinez (ed.) (2004). 

67 Zie bijvoorbeeld Hunter (2002) over het gebruikvan MPEG-7 in combinatie met CIDOC- 
CRM voor de beschrijving van multimediaal materiaal in musea. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Voor de definiering van de structurele relaties tussen descriptors wordt 
gebruik gemaakt van een XML-gebaseerde taal: de description definition lan- 
guage. Hiermee kan men description schemes creeren en aanpassen. 

Beschrijvingen in MPEG-7 kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden en 
al dan niet gedetailleerd zijn. Men kan met andere woorden informatie weg- 
laten of verder verfijnen. Die verfijningen verschillen per toepassingsgebied. 
Voor historische audiobronnen is een mogelijke beschrijving op een hoog 
niveau: 'Interview met een oudstrijder'. Op een lager niveau wordt eventueel 
meer detaillistische informatie verschaft. Zo kan de algemene beschrijving 
uitgebreid worden met de naam van de oudstrijder, informatie over de oor- 
log, plaats, enzovoort. 

Behalve beschrijvingen over de inhoud van een object kan men nog extra 
informatie toevoegen over de creatie- en productieprocessen van de data, 
het gebruik van de data (copyright, raadplegingen in het verleden,...), net 
opslagformaat, de collecties, de interactie tussen gebruiker en data,... Dit zijn 
dan de administratieve en technische metadata. 

Voordelen 

Algemeen erkende en gebruikte MPEG-standaard. 

Nadelen 

Wegens de complexiteit is er voorlopig weinig industriele interesse voor 
de standaard. Er worden echter pogingen ondernomen om de 1182 ele- 
menten, 417 attributen en 377 complexe types aan de hand van geredu- 
ceerde profielen het hoofd te bieden. 

• Ook wegens de te grote flexibiliteit, wat de interoperabiliteit niet altijd 
ten goede komt, bestaat er voorlopig weinig belangstelling voor MPEG- 
7. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op verschillende abstractieniveaus 
dezelfde modulaire beschrijvingen te geven, descriptors kunnen aan een 
arbitrair segment toegevoegd worden met om het even welk detailniveau 
en het huidige schema kan zelfs onbeperkt uitgebreid worden. 

• De standaard is nog steeds in ontwikkeling aangezien men wijzigingen 
blijft voorstellen, vooral aan het query format. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven / / Voorbeeld van een MPEG-7- record in XML-syntaxis: 

<Mpeg7> 

<Description xsi:type="CreationDescriptionType"> 
<Creation Information id="track4"> 
<Creation> 

<Title type="songTitle">lnterview met een oudstrijder</Title> 
<Abstract> 

<FreeTextAnnotation>lnterview over het leven van een 
oudstrijder</FreeTextAnnotation> 
</Abstract> 
<Creator> 

<Agent xsi:type="PersonType"> 
<Name> 

<FamilyName>De Smedt</FamilyName> 
<GivenName>Jan</GivenName> 
</Name> 
</Agent> 
<CreationCoordinates> 

<DatexTimePoint>l999</TimePoint></Date> 
</CreationCoordinates> 
</Creator> 
</Creation> 
</Creation Information > 
</Description> 
</Mpeg7> 5.2.3 P/META 

5.2.3.1 Toepassingsgebied en opzet 

Bij de uitwisseling van programma-inhoud spelen metadata een cruciale rol. 
Omdat de behoefte aan interoperabiliteit bij moderne systemen toeneemt, 
ontstaat 00k de nood aan projecten die de standaardisatie van metadata 
bevorderen. Het EBU P/META-project, dat in 1999 van start ging, neemt op 
dat gebied een vooraanstaande plaats in. Eigen aan dit metadataproject is 
bovendien het perspectief en de medewerking van de omroepen zelf, wat 
een uitgelezen uitgangspunt betekent. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven EBU staat voor European Broadcasting Union en verenigt wereldwijd nati- 
onale omroepen 68 met het oog op een uniforme omgang met audiovisueel 
materiaal. Met de ontwikkeling van een metadatastandaard wil EBU een uit- 
wisselingskader creeren in de business-to-business-context van elektronische 
informatie van en over programma's. Dit moet bovendien mogelijkzijn zonder 
de interne structuur, de werkmethode of het algemene concept van de par- 
ticiperende organisaties te wijzigen. Specifieke opslagschema's van de instel- 
lingen kunnen op het P/Meta-schema overgezet worden zodat de uitwisseling 
van metadata tussen verschillende organisaties mogelijk is, onafhankelijk van 
de onderliggende technologische infrastructuur voor datatransport. 

Voor de volgende toelichting en documentatie van P/Meta is hoofdzakelijk 
uitgegaan van de rapporten die het EBU in haar EBU Technical Review publi- 
ceerde. Het laatste rapport dateert van juli 2007 en vat de doelstellingen van 
de standaard goed samen. 69 5.2.3.2 Wat is P_META? 

Het P/Meta-schema is een verzameling van definities die fungeert als een 
semantisch kader voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot 
audiovisueel (omroep)materiaal. Het schema bevat in de eerste plaats ele- 
menten voor de identificatie van concepten en subjecten die van belang 
zijn tijdens een eerste analyse van de data. Hiernaar wordt gerefereerd met 
identifiers en names. Die identificaties zijn noodzakelijk met het oog op een 
maximale nauwkeurigheid in de beschrijvingen en een maximale flexibiliteit 
in het (her)gebruik van de (meta)data en in de definitie van basiselementen 
en datastructuren. 

De uitwisseling van metadata is een proces dat op drie niveaus plaatsvindt: 
op de definition layer (1), de technology layer (2) en de data interchange 
layer (3). De definition layer (1), die 00k als descriptive metadata layer of als 
semantic layer aangeduid wordt, bevat de semantiek van de informatie-ele- 
menten en wordt door P/Meta ingevuld. Concreet gaat het over de exacte 
definitie en betekenis van elk beschrijvend element dat van belang is bij een 
productieproces. Die definities berusten op de professionele betekenis en 
interpretatie van de concepten en worden daarom uitgedrukt in menselijke 
taal. De invulling van de technology layer (2) heeft betrekking op de gehan- 68 Voor Belgie zijn dat RTBF en VRT. 

69 EBU (2007). Zie 00k de documenten Hopper (2002) en Hopper (2000) voor meer docu- 
mentatie en achtergrond. De 'metadata library' van 2007, EBU (2007), bevat o.m. 00k sche- 
ma's van de standaard en definities van de P/Meta-elementen. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven / 9 teerde technologie bij de uitwisseling van informatie. Die technologie mag 
tijdens de uitwisseling van informatie de originele betekenis van de informa- 
tie-elementen niet wijzigen. Mogelijke technologieen zijn XML, KLV of platte 
tekstdocumenten. De data interchange layer (3) geeft aan op welke wijze en 
via welk medium de gecodeerde informatie werkelijk uitgewisseld wordt. 5.2.3.3 Context 

P/Meta is hoofdzakelijk van toepassing in een business-to-business-omgevlng 
(B2B). Maar ondanks de focus op B2B wordt de uitwisseling van metadata in 
een context van business-to-consumer (B2C) als een elementaire eigenschap 
van P/Meta beschouwd. Figuur 12 illustreert het gangbare procesmodel, 
waarin drie verschillende bus/ness-actoren en een groep consumers gei'denti- 
ficeerd worden. De pijlen duiden alle mogelijke onderlinge interfaces voor de 
uitwisseling van informatie aan. B2B Content 
Content 
Distributors 


Crtitort 


Jt 


1 


i 


1 


^ 
Arehiv** 


* 


Comum»ri B2C Figuur 12: P/Meta - contexten 70 

Content creators, 00k wel producers genoemd, verzorgen de productie van 
programma's en andere media en zorgen ervoor dat nieuw materiaal voor 
publicatie beschikbaar is. Archives staat in voor de zorgvuldige bewaring en 
bescherming van bestaand materiaal. Het maakt integraal hergebruik van 
materiaal mogelijk en geldt als eventuele bijkomende bron voor de cre- 
atie van nieuwe programma's. Content distributors zorgen voor de publica- 
tie en de levering van materiaal aan de eindgebruikers. Zij nemen 00k deel 
aan uitwisselingen in een B2C-context. Content distributors worden 00k als 
broadcasters of content aggregators aangeduid. De consumers ten slotte 
bevinden zich aan het eind van de mediadistributieketen en zijn de uiteinde- 
lijke gebruikers. 70 Figuur is ontleend aan Hopper (2002), p. 3. 80 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven 5.2.3.4 Doelstellingen 

Met betrekking tot een B2B-context staan vier doelstellingen voorop: de 
identificatie en herkenning van materiaal mogelijk maken, een beschrijving 
van materiaal geven die begrijpelijk en bruikbaar is, de rechten met betrek- 
king tot het materiaal bepalen en minimale technische informatie meegeven 
zodat de uitwisseling en het correct gebruik van materiaal mogelijk zijn. 5.2.3.5 Het model van P/Meta 

De P/Meta-standaard stelt een gelaagd hierarchisch model voorop dat uit 
vijf exchange concepts bestaat: een Programme Group, een Programme, een 
Item Group, een Item of Programme Item en een Media Object of MOB. De 
EBU definieert de vijf concepten als volgt: 

• Programme Group: een verzameling van Programmes die gecreeerd is 
na goedkeuring door een commissie of die het resultaat is van een voor- 
opgestelde planning volgens een redactioneel concept. Bijvoorbeeld: het 
VRT-Nieuws. 

• Programme: een audiovisueel werk dat gecreeerd en vastgelegd werd na 
goedkeuring door een commissie. Bijvoorbeeld: Het Journaal. 

• Items Group: een verzameling van (Programme) Items als samengesteld 
onderdeel van een Programme of die volgens een redactiebeslissing 
samen horen. Als een Item in dezelfde nieuwsuitzending meer dan een 
keer aan bod komt, dan worden die Items in een Items Group gegroe- 
peerd. Men toont bijvoorbeeld eerst een vooraf opgenomen reportage en 
enkele Items verder is er een live interview over hetzelfde onderwerp. 

• Item of Programme Item: een samengesteld onderdeel van een 
Programme, bepaald door een redactionele beslissing. Het kan zowel 
zelfstandig als door zijn plaats in een Programme gei'dentificeerd worden. 
Een Item is bijvoorbeeld gemarkeerd volgens het moment waarop het in 
een nieuwsuitzending verschijnt. 

• Media Object of MOB: een component van een mediatype van een 
Programme of Item. Een MOB is continu in de tijd en een fysiek object, in 
tegenstelling tot de vorige logische concepten. Bijvoorbeeld: een bestand 
met de werkelijke video van een nieuwsuitzending. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 81 Program me 
Group 
Figuur 13: Het model van P/Meta 71 

Andere entiteiten worden in de definition layer (cf. §5.2.3.2, 'Wat is P/Meta?') 
door nun context bepaald. Een van de belangrijkste entiteiten is een Brand. 
Dit is een collectie activa met een herkenbare collectieve identiteit, bijvoor- 
beeld Een of Canvas. Twee andere bepalende entiteiten zijn personen en 
organisaties die betrokken zijn bij de creatie, het beheer en de controle van 
de inhoud. 5.2.3.6 Lijst van de componenten van P/Meta 

De semantiek van metadata voor de uitwisseling van audiovisueel materiaal 
wordt voor de P/Meta-standaard bepaald in een lijst van attributen (1), refe- 
rentiedata (2) en transaction sets (3). 

Een attribuut (1) is het meest eenvoudige element dat informatie kan bevat- 
ten. Het is mogelijk om een attribuut uniek te identificeren aan de hand van 
een code en een naam, bijvoorbeeld het attribuut met code 'A1' en naam 
'ADDRESS_DEUVERY_CODE'. De standaard bepaalt ondubbelzinnig de cou- 
rante betekenis van elk attribuut, het type van de waarde (bijvoorbeeld 
Boolean, Integer, Uncontrolled Text, Controlled Code,...), een externe referen- 
ce, bekende alternatieve benamingen en eventueel enkele voorbeelden. De 
betekenis van een attribuut kan toenemen door het gebruik ervan te contex- 
tualiseren. Zo kan hetzelfde attribuut in verschillende contexten (her)gebruikt 71 Figuur is ontleend aan De Sutter, Notebaert en Van de Walle (2006), p. 224. 82 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven worden om bijvoorbeeld uiteenlopende B2B-doelen te dienen. Het attribuut 
Language Code kan bijvoorbeeld zowel worden ingezet om de taal van de 
originele dialoog van een Item aan te geven als om de taal van de eigendoms- 
rechten aan te duiden. 

Van alle attributen waarvan het waardetype een Controlled Code betreft, 
moet een lijst voorhanden zijn met alle toegelaten waarden en nun precieze 
betekenis (2). Dergelijke waardenlijsten worden door P/Meta aangeboden of 
door een externe bron als EBU, ISO of SMPTE. 

Behalve attributen en referentiedata biedt P/Meta 00k transaction sets (3) of 
functionele groeperingen van P/Meta-attributen en/of andere P/M eta-sets 
aan. Een voorbeeld is de set 'S12 PERSON_DETAILS', die bestaat uit enkele 
attributen, zoals 'A89 PERSON_LAST_NAME' en 'A88 PERSON_FIRST_NAME', 
en aangevuld wordt met de subset 'S13 ADDRESS'. De P/Meta-standaard 
bevat een aantal vooraf gedefinieerde sets die geconstrueerd zijn als bouw- 
stenen voor de opzet van gemeenschappelijke data-uitwisselingen. Ook 
kunnen nieuwe logische sets gecreeerd worden om aan de eigen specifieke 
transactievereisten te voldoen. Deze sets worden geconstrueerd volgens een 
syntaxis en notatiewijze die door de standaard aangegeven zijn. De voor- 
gedefinieerde sets zijn ontwikkeld om in de volgende domeinen alvast een 
generieke oplossing te bieden: metadata voor identificatie en herkenning, 
beschrijvende metadata, technische metadata, metadata met betrekking tot 
transacties, transmissies, rechten en andere. 

Het P/Meta-schema laat toe om de logische inhoud en de betekenis van infor- 
matie te beschrijven, onafhankelijk van de technische implementatie. Men 
kan aan de eisen van het P/Meta-schema voldoen zonder rekening te houden 
met een bepaald platform, een coderingsstandaard, een transactieprotocol 
of zelfs de gekozen taal in het geval van Controlled Code-attributen. 5.2.3.7 IPEA: Innovatief Platform voor Elektronische Archivering 

Twee grote Vlaamse omroepen, de commerciele omroep VMMa en de 
publieke omroep VRT, het technisch ondersteunend bedrijf Videohouse en 
verschillende universitaire onderzoeksgroepen die aan het IBBT verbonden 
zijn, bundelden hun krachten in het IPEA-project (2005-2006). 72 IPEA onder- 
zocht de eisen met betrekking tot de overstap van een tapegebaseerde 72 Zie de projectwebsite IBBT (2007a) en de niet gepubliceerde deliverable 'Digitale archi- 
vering op nationaal en internationaal vlak: een stand van zaken', Hauttekeete, Dekeyser, et 
al. (2006). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven o3 productie- en archiveringsomgeving naar een volledig bestandsgebaseerde 
workflow. Het project stelde onder meer de ontwikkeling van een algemene 
gemeenschappelijke standaard voor de uitwisseling en archivering van audio- 
visuele data voorop. 

Een van de cruciale aspecten van het IPEA-project betrof dan ook de cre- 
atie van een gemeenschappelijk metadatamodel, 73 waarin een gestandaar- 
diseerde semantische beschrijving, een gestandaardiseerde syntaxis en een 
definitie van nuttige ontologieen centraal stonden. 

Dit leidde tot de definitie van twee metadatastandaarden: een intern model 
en een uitwisselingsmodel. De eerste standaard is een ERD 74 waarin de lay- 
out en de relaties van het digitale archief gedefinieerd worden. Het twee- 
de model is bedoeld voor externe gebruikers met het oog op de invoer en 
afhaling van media in of uit een digitaal archief. In dit model wordt gebruik 
gemaakt van het zogenaamde IPEA-profiel, een uitwisselingsstandaard die 
een subset van de EBU P/Meta 1.1-standaard is. Deze subset beantwoordt aan 
de noden van de genoemde Vlaamse omroepen. De keuze voor de internati- 
onaal genormeerde specificatie P/Meta vereenvoudigde de definitie van de 
semantiek, de syntaxis en de taal waarmee tussen verschillende actoren over 
programma's gecommuniceerd kan worden. 73 Dit werd gerealiseerd in werkpakket4van IPEA: WP4, 'Creation of a standardized meta- 
data model', cf. IBBT (2007a). 

74 In een ERD of Entity Relationship Diagram wordt een conceptueel model grafisch 
voorgesteld. 0£|. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 
?':" ;:•" : . •• I i MediM Archive Figuur 14: IPEA uitwisselingsmodel" 

P/Meta legt dus de semantiek en de syntaxis van alle elementen voor de 
interface strikt vast en kon voor het IPEA-profiel nauwkeurig gevolgd worden. 
P/Meta biedt een eenduidige definitie van de semantiek in een exhaustieve 
lijst van alle attributen die belangrijk kunnen zijn voor de beschrijving van een 
programma en de specificatie van de mogelijke waarden van de attributen. 
P/Meta bepaalt ook de syntaxis van de interface door aan te geven op welke 
manier de attributen zinvol met elkaar kunnen communiceren. De syntaxis is 
echter opgesteld met het oog op interpreteerbaarheid door computers en is 
bijgevolg vrij abstract. 

In tegenstelling tot de opzet van P/Meta, waarin van mogelijke implementa- 
ties en noodzakelijke technologieen geabstraheerd wordt, was voor het IPEA- 
project een consensus wel noodzakelijk. Vervolgens werd geopteerd voor een 
implementatie van het IPEA-profiel in XML en een controle van de gecreeerde 
documenten door XML-schema's. 

In november 2005 lanceerde EBU versie 1.2 van P/Meta waarin, mede onder 
impuls van de resultaten van het IPEA-project, enkele attributes en sets aan 
versie 1.1 werden toegevoegd. 76 75 Figuur is ontleend aan De Sutter, Notebaert, et al. (2006), p. 185. 

76 EBU (2005). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 85 5.2.3-8 P_META2.0 

Sinds juli 2007 is versie 1.2 vervangen door P/Meta 2.O. 77 Deze versie is het 
resultaat van een aantal opmerkelijke wijzigingen. De meest opvallende wij- 
zigingen zijn de toewijzing van namen aan structuren die voordien naamloos 
waren, de optimalisering van de datastructuur voor het gebruik van XML en 
de opsplitsing van de originele P/Meta-metadataset in een algemene tool- 
kit en afzonderlijke toepassingsgerichte specificaties, bijvoorbeeld voor de 
uitwisseling van programma's. Die aanpassingen zorgen er echter voor dat 
versie 2.0 moeilijk compatibel is met de eerdere versies. 

In P/Meta 2.0 wordt een Brand niet meer als een exchange concept gezien. 
Men beschouwt het nu als een element dat door zijn context bepaald wordt 
en nog steeds gedefinieerd is als een collectie van activa met een herkenbare 
collectieve identiteit. De entiteit Items Group wordt in 2.0 meer op de voor- 
grond geplaatst waardoor de logische structuur van het P/Meta-model er nu 
uitziet als in figuur 15. Programme Grmj) -Proq/amme:ProgramimffTypff O* ■Hem sGnx** ItwitsGronaType 
-Item'ltemTvpe 

-M«kaOb*ctM«i.Or*KlTyp« 
Figuur 15: P/Meta 2.0 78 

Aangezien XML bij de creatie van P/Meta 2.0 een prominente rol speelde, 
introduceert de nieuwe standaardversie een aantal conventies die de over- 
stap van P/Meta 1.2 naar XML mogelijk maken. Zo zijn alle P/Meta-attributen 
XML-elementen of -attributen geworden en is de notatiewijze aangepast: 
i.p.v. de set 'S12 PERSON_DETAILS', wordt in de huidige standaard het ele- 
ment 'PersonDetails' van het type 'pmeta:PersonDetailsType' genoteerd. Het 
element 'PersonDetails' bevat onder andere de elementen 'PersonLastName' 77 EBU (2007). 

78 Figuur is ontleend aan EBU (2007). 86 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven en 'PersonFirstName' van het type 'string' (t.e.m. versie 1.2 gedefinieerd als 
de attributen 'A89 PERSON_LAST_NAME' en 'A88 PERSON_FIRST_NAME') en 
het element 'Address' van het type 'pmeta:AddressType' (vroeger de set 'S12 
PERSON DETAILS'). 5.2.4 SMEF-DM 

Het Standard Media Exchange Framework (SMEF) Data Model bepaalt een 
set van datadefinities voor alle informatie met betrekking tot productie, ont- 
wikkeling, gebruik en beheer van mediaobjecten. Het model werd ontwikkeld 
met de bedoeling de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen 
systemen te garanderen door middel van een gemeenschappelijk kader voor 
de gedeelde data. 79 

SMEF is ontwikkeld door de Media Data Group (BBC Technology) in opdracht 
van de BBC. Het model is afgewogen tegen andere relevante standaarden 
zoals MPEG-7, P/META, ISAN/V-ISAN en TV Anytime, die vervolgens hebben 
bijgedragen tot de definitie van het SMEF-datamodel. 

Het SMEF-datamodel is gebaseerd op metadata die op media betrekking heb- 
ben. Het bereik van de metadata gaat verder dan een beschrijvend karakter. 
Het model bevat namelijk 00k de nodige gegevens om bus/ness-processen te 
ondersteunen, wat kan gaan van commissie en het vastleggen van video tot 
transmissie en archivering. SMEF-DM is bruikbaar in de sectoren van televi- 
sie, radio en het web (media) en biedt ondersteuning aan zowel analoge als 
digitale services. 

Het SMEF-datamodel geldt als de centrale bron van datadefinities voor de 
ontwikkeling van applicaties voor de BBC. Het biedt een initiele set van 
datadefinities aan voor BBC-projecten en kan tijdens projecten voortdurend 
als toetssteen fungeren. 

Hoewel het model aanvankelijk ontwikkeld is voor specifiek gebruik binnen 
de BBC, zijn de datadefinities voldoende generisch om 00k buiten de BBC- 
context toepasbaar te zijn. Sommige references in SMEF-DM zijn echter heel 
specifiek voor de BBC, zoals het World Service Programme Numbers. De BBC 
heeft bijvoorbeeld 00k een specifieke interpretatie van het begrip 'program- 
me week' (dat vervat zit in de entiteit PRGRAMME_WEEK_CALENDAR_YEAR). 
De gebruikers buiten de BBC-omgeving moeten hiervan op de hoogte zijn, 
00k al is het model toepasbaar in de algemene omroepwereld. 79 BBC (2007). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven O/ Zoals eerder gesteld, bestaan er reiaties tussen SMEF, Dublin Core en P/Meta, 
die hier bondig toegelicht worden. Dublin Core (§5.2.1) is een metadatastan- 
daard die doorgaans naast andere metadatastandaarden, waaronder SMEF, 
gebruikt wordt. Hoewel dit niet specifiek in de documentatie van SMEF-DM 
opgenomen is, is het vrij eenvoudig om deSMEF-attributen om te zetten naar 
een equivalente Dublin Core-descriptor. 

P/Meta en SMEF zijn uiterst compatibel met elkaar. P/Meta richt zich vooral 
op de business-to-business-u\tw\sse\\r\g van programma-informatie en -data, 
terwijl SMEF veeleer voor de interne informatiesystemen gebruikt wordt. 
Niettemin is het mogelijk om directe reiaties te leggen tussen P/Meta- en 
SMEF-attributen. Die mogelijkheden zijn ruim gedocumenteerd. 80 

De enorme hoeveelheid entiteiten en reiaties binnen het SMEF-datamodel 
komt de leesbaarheid van een voorstelling in een diagram echter niet ten 
goede. Daarom wordt het model in acht diagrammen onderverdeeld. Deze 
diagrammen zijn complementair en bieden als het ware een vereenvoudigd 
perspectief op het hele datamodel. Een individuele entiteit kan dan in meer- 
dere diagrammen voorkomen. De acht diagrammen hebben betrekking op 
de volgende concepten: editorial object, media object, materiaalinstantie, 
subject en reference, commissie, editoriaal genre en beschrijving, contract 
en rol, publicatie en publiek. 

SMEF is een groot en complex model. Om te vermijden dat de terminologie 
in verschillende contexten steeds anders ge'interpreteerd zou worden, wordt 
ze vrij concreet geformuleerd. Het volgende overzicht verduidelijkt de gehan- 
teerde terminologie. 

Een editorial object in SMEF betreft een volledig programma of item. Andere 
namen voor een editoriaal object zijn bijvoorbeeld 'werk' of 'episode'. De 
term 'editoriaal object' kan in verschillende entiteiten voorkomen: 

• EDITORIAL_OBJECT_GROUP: representees iedere groep programma's of 
items met het oog op promotie of verkoop. 

• EDITORIAL_OBJECT_CONCEPT: beschrijft de eigenschappen van een pro- 
gramma of werk dat op alle versies van dat programma van toepassing is. 

• EDITORIAL_OBJECT_VERSION: beschrijft een versie van een editoriaal 
object voor een specifiek doel. 88 80 Zie o.m. BBC (2007) en Mauthe en Thomas (2004). (Meta)datastandaarden voor digltale archieven Het Image Format Type definieert de geometrische eigenschappen van een 
beeld of beeldapparaat. De BBC stelde een Publication Format Code voor om 
deze informatie te presenteren. Deze code bestaat uit zes karakters en volgt 
het formaat aabccd; waarbij: 

• aa= Active Image Aspect Ratio 

• b = Display Format 

• cc= Raster Aspect Ratio 

• d = Protected Aspect Ratio 

De codes aa en cc kunnen de volgende waarden hebben: 

• 16 = 16:9 

• 15 = 15:9 

• 14 = 14:9 

• 12 = 12:9=4:3 

De code b kan de volgende waarden hebben: 

• P = Pillarbox 

• L = Letterbox 

• F = Full Frame 

• M = Mixed Formats 

Hoewel het Display Format uit de drie andere parameters afgeleid kan wor- 
den, wordt het toch expliciet in de code opgenomen. 

Het ACQUISITION_BLOCK is een verzameling audio items in gepubliceerde 
vorm, bijvoorbeeld een CD of record. Meerdere acquisition blocks vormen 
een catalog van opgenomen muziek- en spraakitems. Het gaat hier zeker niet 
altijd over CD's maar het geldt veeleer als een aanduiding van de beschikbaar- 
heid van die set records. Een voorbeeld hiervan is 'The Best of Des O'Connor'. 
MUSIC_SPEECH_SOUND_ITEM_IN_BLOCK is een individueel item in een 

(Meta)datastandaarden voor digitale archieven Oy acquisition block. Dit kan bijvoorbeeld een track zijn van een CD, bijvoorbeeld 
de track 'Moon River' van de collectie 'The Best of Des O'Connor'. De beschrij- 
vende informatie over dit item is opgenomen in een van de subelementen 
van EDITORIAL_OBJECT_VERSION. 

Een media object is de beschrijving van een component van een editorial 
object, bijvoorbeeld de audio, video of ondertiteling. De entiteit MEDIA_ 
OBJECT bevat dan de metadata met de algemene en editoriale informatie 
over een media object, bijvoorbeeld de editoriale beschrijving van een audio- 
clip. UNIQUE_MATERIAL_INSTANCE bevat de attributen die de opslag van een 
media object beschrijven. Een van de attributen van een unieke materiaalin- 
stantie is UMID (Unique Material Identifier) die de SMPTE-standaard voor de 
identificatie van materiaal volgt. 81 MEDIA_OBJECT_GROUP bepaalt de edito- 
riale en conceptuele verbanden tussen media objects. Een voorbeeld hiervan 
is een set van specifieke audioclips die samen gegroepeerd zijn als een fase in 
het productieproces. De entiteiten STORAGE en STORAGE_TYPE duiden aan 
op welke locatie en in welke vorm het unieke materiaal wordt bewaard. 

De groep Location, Story en Classification betreft een samenvatting van de 
verschillende manieren waarop individuele programma's en items worden 
gecatalogeerd en geclassificeerd. De locatieset CONTENT_LOCATION duidt de 
locaties aan die betrekking hebben op een media asset. STORY omschrijft het 
thema dat van toepassing is op de verschillende versies van programma's of 
items. 

Een andere groep entiteiten beschrijft gegevens met betrekking tot trans- 
missie en publicatie van editoriale objecten. De kernentiteit hiervan is 
PUBUCATION_EVENT die de geplande en actuele transmissie en/of publicatie 
van een programma representeert. Een publication event kan onderverdeeld 
worden in andere publication events. Dat is handig voor publication events 
die als het ware een container vormen en weer onderverdeeld kunnen wor- 
den in andere publication events. 

Personen en organisaties worden door een andere groep entiteiten beschre- 
ven. Zij kunnen verschillende rollen in het media asset management uit- 
oefenen, bijvoorbeeld een cameraman, een director of de eigenaar van 
rechten op een bepaalde locatie. SMEF ondersteunt de verschillende rollen 
die een persoon of organisatie in deze context kunnen vervullen. De entiteit 
PERSON vertegenwoordigt dus een belangrijke actor in de sector. De entiteit 
ORGANISATION behandelt groepen zoals bijvoorbeeld een erkend, onafhan- 81 Zieo.m. SMPTE (2003). (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven kelijk productiehuis. De entiteit PERSON_LINK_ORGANISATION ondersteunt 
mogelijke onderlinge relaties van personen en organisaties. De entiteit ROLE 
beschrijft dan de taak of de verantwoordelijkheid van de persoon en/of orga- 
nisatie. De associatie kan een contract inhouden en wordt voorgesteld door 
de entiteit CONTRACT en CONTRACT LINE. 5.2.5 MARC/MARC21 

MARC is een acroniem van Machine-Readable Cataloguing. 82 MARC is een 
standaard voor de representatie en de communicatie van bibliografische en 
aanverwante informatie en dit in een vorm die de computers kunnen lezen. 
De standaard wordt onderhouden door de Amerikaanse Library of Congress 
en vindt zijn oorsprong in de jaren zestig als een digitale vorm van biblio- 
theekfiches. De hoofdfunctie van de standaard was dan 00k de vereenvoudi- 
ging en bespoediging van het terugvinden van boeken in een bibliotheek. De 
data-elementen van MARC zijn bijgevolg de basis van de meeste bibliotheek- 
catalogi. Er bestaan immers geen alternatieve standaarden of modellen met 
een gelijkaardige verfijningsgraad. 

MARC ondersteunt acht soorten materiaal. Onder het type sound recordings 
ressorteren alle soorten geluid, behalve muziek. Hieronder vallen dus onder 
meer mondelinge historische bronnen. Verder bevat MARC 00k zeven types 
records. Zo bevat het type computer file bijvoorbeeld een gedigitaliseerde 
versie van een mondelinge historische bron en manuscript (textual) language 
material betreft bijvoorbeeld de transcriptie van een mondelinge historische 
bron. 

Een (bibliografisch) MARC-record bestaat uit meerdere velden: auteurs- 
velden, velden met titelinformatie, enzovoort. Deze velden worden verder 
onderverdeeld in subvelden. 82 Zie LOC (2008e) voor de website van MARC. Andere nuttige references met MARC- 
documenten, crosswalks, e.a. zijn: LOC (2008c) (de definities van de verschillende velden 
en subvelden), (LOC, 2008g) (documentatie en toolkits m.b.t. implementatie in XML), LOC 
(2004) (over het MARC-veld met preservatie-informatie), McCallum (2002) en Spicher 
(1996) (algemene referentieartikels). Bestaande crosswalks of mappingen met andere stan- 
daarden: Baca, Clarke, et al. (2009) ('pathways' met verschillende standaarden), Clarke 
(2001) (VRA Core naar MARC), LOC (1999) (o.a. USMARC en EAD), LOC (2008a, 2008f) 
(MARC en Dublin Core), LOC (2008d) (MARC en MODS). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 9 1 De tekstuele namen van de velden, zoals auteur en onderwerp, worden ver- 
vangen door tags die bestaan uit een driecijferige code. Die code beschrijft 
dan welke gegevens in het veld staan. 

Subvelden worden gescheiden door middel van een karakter (bv. $), aange- 
vuld met een subveldcode die aangeeft welke gegevens volgen. 

Sommige velden worden verder gedefinieerd door indicatoren. Dit zijn twee 
posities die een karakter tussen o en 9 kunnen bevatten. Het tweede karakter 
kan bijvoorbeeld aangeven dat een aantal volgende karakters bij de sortering 
door de computer genegeerd moet worden. Dit is bijvoorbeeld van toepas- 
sing bij familienamen die met 'van' beginnen. 

Een eenvoudig voorbeeld van een MARC-entry: 

245 10 Salnterview met een oudstrijder$h[sound recording]. 

260 ##$aKortrijk$bVerenigingvoor oudstrijders$d99g. 

300 ## $al minidiscSbdigital, ATRAC, stereo. 

500 ## $a Interview met een oudstrijder 1940-1944. 

500 ## Satranscriptie beschikbaar. 

511 o# Salnterview afgenomen door X 

De eerste regel bevat een veld met de code 245, een title statement. De indi- 
catoren hebben de waarde 1 en o en het veld bevat de subvelden $a (de 
eigenlijke titel) en $h (het medium). 

Om de records overzichtelijker te maken en bewerking van de records te ver- 
eenvoudigen, is later de MARC-XML standaard ontworpen die de records in 
een XML-bestand voorstelt. 

Het voorbeeld toont de hoge mate van verfijning van het MARC-formaat, 
maar 00k de daarmee gepaard gaande complexiteit, en toch is het formaat 
compact. Veldnamen zoals 'plaats van publicatie' worden immers door een 
korte code vervangen. 

Bovendien is de veldcodering logisch opgebouwd, wat de complexiteit even- 
eens doet afnemen. Zo betekent 6XX een veld met informatie over het onder- 
werp en duidt Xoo op een naam. 

MARC kent geen semantische zoekfunctie. Er wordt namelijk enkel gezocht 
naardegegevensleutelwoorden in deverschillende velden zonder dat rekening 
gehouden wordt met de betekenis of het concept van de sleutelwoorden. 92 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Behalve bibliografische records, met een bespreking van kenmerken van 
resources, beschrijven andere types records bijvoorbeeld een classificatie of 
ze geven informatie over namen of onderwerpen. 

Voordelen 

Hoge mate van verfijning 

• Wijdverbreid en courant 
Mogelijke weergave in XML-syntaxis 

Nadelen 

• Complex 

• Geen hierarchische opbouw 

• Geen semantiek 

Moeilijk leesbaar voor 'leken' (wegens de numerieke codes) 5.2.6 MODS 

MODS, het Metadata Object Description Scheme, werd, zoals MARC21, ont- 
wikkeld door de Library of Congress, maar is veel jonger. 83 De standaard 
wordt onderhouden door de Network Development and MARC Standards 
Office en houdt rekening met de input van gebruikers. In 2002 werd een eer- 
ste versie gepubliceerd en momenteel is men toe aan versie 3.3. MODS kan 
beschouwd worden als een XML-afgeleide van MARC21 en leent zich meer 
voor de beschrijving van objecten in een digitale omgeving. MODS kent in die 
optiek dan 00k heel wat voordelen ten opzichte van zijn zogenaamde antece- 
dent, waarvan het ontstaan zich veeleer in een traditionele papieren biblio- 
theekomgeving situeerde. 

Als XML-schema moest de MODS-standaard data kunnen bevatten van 
bestaande MARC2i-bestanden. MODS bevat een subset van MARC-velden en 
maakt gebruik van taalgebaseerde tags in plaats van numerieke tags zoals in 83 Zie LOC (2008h) voor de homepage van MODS en LOC (2008i) voor een toelichting bij 
de elementen en attributen van MODS versie 3.3. Zie 00k de references Guenther (2003) en 
McCallum (2004). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 93 MARC. In sommige gevallen hergroepeert de standaard elementen van de 
MARC21-Standaard. 

MODS kan in de volgende toepassingsgebieden gebruikt worden: 

• Als een SRU-formaat 84 

• Als een uitbreidingsschema van METS (cf. §6.2) 

• Voor de weergave van metadata bij het harvesten 

• Voor de beschrijving van bronnen in XML 

• Voor de weergave van een vereenvoudigd MARC-record in XML MODSvult andere metadataformaten aan. Voor sommige toepassingen, zeker 
voor MARC-toepassingen, kent MODS behoorlijk wat voordelen ten opzichte 
van andere schema's. Zo is de elementenset rijker dan die van Dublin Core en 
eenvoudiger dan het volledige MARC-formaat. 85 In vergelijking met het ONIX- 
schema zijn MODS-elementen dan weer beter compatibel met bibliotheekda- 
ta. 86 Het MODS-schema is bovendien gebruiksvriendelijker dan bijvoorbeeld 
MARC door het gebruik van linguistische tags in plaats van numerieke tags. 

Naast deze voordelen zijn er nog enkele interessante aspecten van MODS te 
noemen: 

• De elementen erven de semantiek van MARC. 

• Sommige data worden in MODS anders gegroepeerd dan in het meer uit- 
gebreide MARC: wat bij MARC aan de hand van meerdere data-elemen- 
ten wordt beschreven, kan in MODS bijvoorbeeld met een data-element 
beschreven worden. 84 Search Retrieval via URL, cf. LOC (2009c). 

85 Voor crosswalks en mappings tussen MODS en andere standaarden, zie o.m. Baca, 
Clarke, et al. (2009) (crosswalks tussen verschillende descriptieve metadatastandaarden) 
en LOC (2008d) (mapping tussen MARC en MODS). Voor een afweging tussen Dublin Core 
en MODS, zie o.a. LOC (2003) (in het kader van het project American Memory van de LOC). 

86 ONIX (Online Information exchange) is een applicatie voor de elektronische uitwisse- 
ling van boekmetadata. Het is een open source software dat een schema aanbiedt voor de 
online beschrijving van boeken. Cf. EDItEUR (2009). 94. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Terwijl MARC het gebruik van een cataloguscode eist, is dat bij MODS niet 
het geval. 

Verschillende elementen hebben optioneel een ID-attribuut waardoor 
men gemakkelijk links op elementniveau kan leggen. Zoals eerder aangegeven heeft MODS een subset elementen van MARC21 
overgenomen. Aangezien MODS de representatie van MARC-data toelaat, 
beoogt de standaard een conversie van de core-elementen waarbij de meer 
specifieke data dus genegeerd kunnen worden. Het MODS-schema streeft 
echter geen round-tripability met MARC21 na. Dit houdt in dat een MARC21- 
record naar MODS geconverteerd kan worden maar niet terug naar het origi- 
nele MARC2i-record. 

MODS wordt in XML geserialiseerd. Hiertoe definieert MODS hoofdelemen- 
ten, subelementen en attributen van de hoofd- en subelementen. De inhoud 
van de elementen wordt enkel op het laagste niveau ingevuld om 'mixed ele- 
ments' te vermijden. Bijvoorbeeld als <titlelnfo> enkele subelementen voor 
<title>, <partNumber> en <partName> bevat, dan fungeert <titlelnfo> enkel 
als wrapper-tag waaronder de meer specifieke elementen <title>, <partNum- 
ber> en <partName> vallen. 

Attributen kunnen op elk niveau met elementen in verband gebracht worden 
en worden 00k met dat betreffende element gedefinieerd. Enkele gebruike- 
lijke attributen zijn: type, encoding en authority. 

Een MODS-document begint met een schemadeclaratie die de namespace 
aangeeft. In een (groep) record(s) is deze schemadeclaratie voor elk element 
optioneel, aangezien de MODS-namespace in het record zelf wordt aange- 
geven. Toch is het heel gebruikelijk om het prefix 'mods:' voor elk element 
te gebruiken wanneer een MODS-record gecombineerd wordt met XML- 
data van een andere namespace, bijvoorbeeld een MODS-record in een 
METS-document. 

In MODS is geen enkel element verplicht. De enige voorwaarde luidt dat iede- 
re MODS-beschrijving ten minste een element bevat. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 95 Voorbeeld van een MODS-record, een hoofdstuk uit een boek: 

<mods xmlns:xlink="http://www.w3.org/l999/xlink" version="3.o" xmlns: 
xsi="http://www. w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc. 
gov/mods/v3" xsi:schemal_ocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc. 
gov/standards/mods/v3/mods-3-o.xsd"> 
<titlelnfo> 

<title>Models, Fantasies and Phantoms of Transition</title> 
</titlelnfo> 
<name type="personal"> 

<namePart type="given">Ash</namePart> 
<namePart type="family">Amin</namePart> 
<role> 

<roleTerm type="text">author</roleTerm> 
</role> 
</name> 

<typeOfResource>text</typeOfResource> 
<relatedltem type="host"> 
<titlelnfo> 

<title>Post-Fordism</title> 
<subTitle>A Reader</subTitle> 
</titlelnfo> 
<name type="personal"> 

<namePart type="given">Ash</namePart> 
<namePart type="family">Amin</namePart> 
<role> 

<roleTerm type="text">editor</roleTerm> 
</role> 
</name> 
<originlnfo> 

<datelssued>l994</datelssued> 
<publisher>Blackwell Publish ers</publisher> 
<place> 

<placeTerm type="text">Oxford</placeTerm> 
</place> 
</originlnfo> 
<part> 

<extent unit="page"> 
<start>23</start> 
<end>45</end> 
</extent> 
</part> (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven </relatedltem> 

<identifier>Aminl994a</identifier> 

</mods> 5.2.7 CDWA 

CDWA (Categories for the Description of Works of Art) werd in de jaren 
negentig ontworpen door de Art Information Task Force, kortweg AITF, een 
discussiegroep van kunstwetenschappers, museumcurators, kunstbibliothe- 
carissen, informatiemanagers, technische specialisten en andere medespe- 
lers in de kunsten- en museumsector die de noodzaak van richtlijnen voor de 
beschrijving van artistieke producten erkenden. 

De standaard wordt gehanteerd voor de beschrijving van data uit kunstdata- 
banken. 87 Het gaat om een conceptueel kader voor het beschrijven en opvra- 
gen van informatie over kunstwerken, architectuur, e.a. CDWA omvat 512 
categorieen waarvan een kleine kern toelaat de minimale gegevens te ver- 
schaffen om het kunstwerk te identificeren en te achterhalen. Daarenboven 
omvat de CDWA 00k discussiefora, basisregels voor het catalogiseren en 
voorbeelden. 

De categorieen leveren een kader waar bestaande informatiesystemen naar 
gemapt kunnen worden en op basis waarvan men nieuwe systemen kan ont- 
wikkelen. Discussies in het kader van CDWA stellen woordenschatten voor en 
suggereren beschrijvende toepassingen die de informatie in de verschillende 
systemen meer compatibel en toegankelijk maken. 

Het gebruik van het CDWA-kader moet bijdragen tot de integriteit en de 
levensduur van de data en moet de datamigratie naar nieuwe systemen in 
de toekomst vereenvoudigen. Een van zijn voornaamste kwaliteiten is dat het 
de eindgebruiker zal helpen in zijn zoektocht naar betrouwbare informatie, 
zonder dat rekening wordt gehouden met het systeem waarin de data opge- 
slagen zijn. 

Verder is CDWA hierarchisch en relationeel opgevat, zodat gegevens over 
curator, plaats, maker,... eenmaal beschreven en bijgehouden worden in 
afzonderlijke bestanden en gekoppeld kunnen worden aan gegevens over de 
werken waarop die metadata van toepassing zijn. 87 Zie Getty (2006) voor een overzicht van de elementen van CDWA. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 9 / Het CDWA Lite is een XML-schema dat de kernelementen (core) bevatvoor de 
beschrijving van een kunstwerk of cultureel object en dat gebaseerd is op het 
CDWA en het CCO. CDWA Lite wil bijdragen aan de vereniging van catalogi en 
bibliotheken die gebruik maken van het OAl-PMH-protocol 88 voor de uitwis- 
seling van data. 

Het CCO (Cataloguing Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works 
and their images) levert een aantal voorschriften en richtlijnen aan voor de 
selectie, ordening en formattering van data die gebruikt worden om catalo- 
gusrecords aan te vullen. 89 Het gebruikt hiervoor informatie die gerelateerd 
is aan een subset van de CDWA-categorieen en de VRA Core-categorieen (cf. 
§5-2.8). 9 ° 5.2.8 VRA Core 

VRA Core (Visual Resources Association Data Standards Committee) laat toe 
visueel cultureel erfgoed te beschrijven. De standaard schrijft zowel de meta- 
data-elementen als hun mogelijke onderlinge structuur voor. Behalve een 
beschrijving van de werken categoriseert de standaard ook digitale afbeel- 
dingen van het kunstwerk in kwestie. 

In de meest recente versie, 4.0, is de implementatie van elementen in XML- 
syntaxis verwezenlijkt. 91 Daarbij werden in eerste instantie de zogenaamde 
element qualifiers uit versie 3.0 geherdefinieerd en geconverteerd naar sub- 
elementen en attributen volgens de XML-syntaxis. Vervolgens werd ook de 
onderverdeling in types records gewijzigd. In versie 4.0 onderscheidt men 
nu drie mogelijke types records, beschreven door de XML-elementen col- 
lection, work en image, 92 die als zogenaamde wrappers van het betreffende 88 Voluit The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Cf. Lagoze en Van 

deSompel (2008). 

8g Zie Baca (2007) voor een bespreking van CCO en CDWA Lite. 

90 Zie Baca, Clarke, et al. (2009) voor crosswalks tussen CDWA Lite en andere 
metadatastandaarden. 

91 Zie VRA (2007a) voor de website van de huidige versie 4.0, VRA (2007c) voor een 
lijst van de elementen en VRA (2007b) voor hun definitie en beschrijving. Zie ook nog 
MITLibraries (2007) (over VRA Core op de site van MITLibraries, met nuttige links en refe- 
rences) en Kessler (2007) ('the story behind VRA'). Documentatie over mogelijke crosswalks 
is te vinden in Baca, Clarke, et al. (2009) (verschillende metadatastandaarden) en Clarke 
(2001) (VRA Core 3.0 met MARC21). 

92 In versie 3.0 was enkel sprake van 'work' en 'image'. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven record fungeren. Dit illustreert meteen ook de hierarchische opbouw van de 
standaard. 

Een object van het type work is een unieke entiteit, zoals een object of een 
event. Voorbeelden hiervan zijn schilderijen, beeldhouwwerken of voorstel- 
lingen. Een record van het type image is een visuele representatie van een 
work in zijn geheel of een deel ervan. Een collection is een aggregatie van 
work of /mage-records. Deze groepering was nodig om het catalogiseren op 
collectieniveau toe te laten. 

Het enige noodzakelijke element in een VRA Core 4.0-record bevat de infor- 
matie die een record eenduidig kan identificeren. In niet-XML-formaat bete- 
kent dit dat er minstens een work-, collection- of /mage-element in het record 
aanwezig moet zijn. In XML-formaat gaat het om de wrapper die deze infor- 
matie bevat. 

Het is uiteraard aangewezen om in het record, behalve de identificatie, ook 
beschrijvende elementen toe te voegen met het oog op een vlotte en een- 
voudige retrieval van het record. Hier gaat het voornamelijk om de elemen- 
ten die informatie geven over de fundamentele vragen over het object: wat, 
wie, waar en wanneer. De volgende aangewezen elementen geven mogelijk 
antwoord op deze vragen en staan in voor een accurate beschrijving van het 
object: 

WORK TYPE (wat) 

TITLE (wat) 

AGENT (wie) 

LOCATION (waar) 

DATE (wanneer) VRA Core 4.0 baseert zich op richtlijnen van het CCO (cf. §5.2.7). Die richt- 
lijnen stellen dat men rekening moet houden met display en indexing 
requirements. Dat wil zeggen dat datawaarden van een specifiek metadata- 
element geformatteerd moeten zijn in de vorm waarin ze getoond worden. 
Tegelijkertijd moeten deze datawaarden ook afzonderlijk geformatteerd wor- 
den en moeten ze gekoppeld zijn aan thesauri om de retrieval van de data te 
vereenvoudigen. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 99 Daarom heeft het VRA Core XML-schema elk element van twee subelemen- 
ten voorzien: display en notes. Die subelementen worden binnen de wrapper 
van het element 'genest': 

<materialSet> 

<display>oil on canvas</display> 

<notes source="Art Bulletin, v.87, no.1 (March 2005)">Medium originally thought to be 

tempera. Oil medium discovered in tests at Uffizi in 2003</notes> 

<material type="medium" vocab="AAT" refid="3OOOl5O50">oil paint</material> 
<material type="suppert" vocab="AAT" refid="3000l4078">canvas</material> 

</materialSet> 

In het facultatieve subelement notes kan men vrije tekst of annotaties toe- 
voegen die nog niet door andere attributen beschreven werden. Indien de 
annotatie op het hele record betrekking heeft, dan moet men het element 
description gebruiken. 

Het element record type uit versie VRA Core 3.0 werd in 4.0 vervangen 
door een element work, collection of image. Dit element wordt als het ware 
gebruikt als opslagplaats voor de administratieve metadata. De elementen 
worden met twee attributen aangevuld: 

• Id: een unieke identificatiecode van het XML-record. 

• Het globale re/7'd-attribuut: een lokaal nummer, code of adres die het 
record op een unieke manier identificeren binnen de context van het 
source-attribuut. 

• Het globale source-attribuut: de set of de omgeving waartoe het record 
behoort, bijvoorbeeld de naam van een museum. 

Samengevat functioneren work, image of collection in het XML-schema 
dus als overkoepelende wrappers waarin de andere elementen, die in sets 
gegroepeerd zijn, zich bevinden. De attributen id, refid en source van een 
work, image of collection-wrapper zorgen voor een unieke identificatie in ver- 
schillende contexten. Het /d-attribuut identificeert een XML-record binnen 
een bestand met meerdere XML-records. Refid en source identificeren een 
XML-record binnen het systeem vanwaar het afkomstig is. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Voorbeeld van een VRA Core 4.0-record: 

<work id="w_g8765432" refid="l4363" source="History of Art Visual Resources Collection, UCB"> 
<agentSet> 

<displayx/display> 

<notesx/notes> 

<agentx/agent> 
</agentSet> 
<dateSetx/dateSet> 

<culturalContextSetx/culturalContextSet> 
<descriptionSetx/descriptionSet> 

</work> 

Momenteel bestaan er twee XML-schema's van de metadatastandaard VRA 
Core 4.0: een restricted en een unrestricted schema. De unrestricted versie 
legt geen beperkingen op aan de datawaarden in een VRA Core 4.0-record, 
terwijl de restricted versie dit wel doet. 

Ten slotte moet aangehaald worden dat het doel van VRA Core 4.0/7/e sharing 
is. Dit betekent dat de standaard tekortschiet om alle data in XML op te slaan. 
Vermoedelijk zal de standaard uitgebreid worden met andere subelementen 
en attributen om aan de noden van een organisatie te voldoen. Als uitwisse- 
lingsschema volstaat de VRA Core 4.0 echter. 5.2.9 EAD 

EAD staat voor Encoded Archival Description, een metadatastandaard die 
ontwikkeld is door de bibliotheek van de University of Berkeley in Californie. 
De standaard ontstond uit de behoefte om nog meer informatie in te voeren 
dan mogelijk is met MARC. 93 

De eisen luidden onder meer: 

• weergave van uitgebreide en intergerelateerde beschrijvende informatie 

• behoud van hierarchische relaties tussen verschillende niveaus van 
beschrijving 93 Zie LOC (2008b) voor de homepage van EAD, LOC (2006a) voor voorbeelden van EAD- 
records in XML, DEN (2007) (toelichting door DEN bij EAD). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 0l • weergave van beschrijvende informatie die afkomstig is van verschillende 
hierarchische niveaus 

• navigatie in een hierarchische informatiestructuur 

• ondersteuning voor elementspecifieke indexering en navigatie. 

EAD is SGML-gebaseerd maar ondersteunt ook XML. De toegelaten elemen- 
ten voor de beschrijving van een handschriftencollectie en de ordening van 
die elementen (wat zijn de nodige elementen, welke elementen zijn binnen 
andereelementen toegelaten,...) worden in de EAD Document Type Definition 
(DTD) gespecificeerd. Degespecificeerde tagsetvan EAD bevati46 elementen 
en wordt zowel gebruikt voor de beschrijving van een collectie in zijn geheel 
als voor de encodering van de verschillende collectieniveaus (delen van col- 
lecties en afzonderlijke archiefstukken). De vele mappingsmogelijkheden tus- 
sen EAD en andere metadatastandaarden, waaronder MARC en Dublin Core, 
doen de flexibiliteit en de interoperabiliteit van de data toenemen. 94 

Een beschrijving in EAD bestaat uit verschillende delen: 

• De EAD-header bevat de titel en gedetailleerde informatie over de col- 
lectie en het document. De elementen in de header worden vaak ook 
gemapt naar Dublin Core-elementen. 

• De archiefbeschrijving bestaat uit de Data Item Description (DID) met 
eventuele aanvullende beschrijvingen. Het grootste deel betreft een vol- 
ledige inventaris van de collectie. 

De DID bevat dus een volledige beschrijving van de collectie, waaronder ook 
gegevens over de beheerder (persoon of organisatie), de taal, een korte toe- 
lichting,... De DID kan aangevuld worden met de volgende elementen: 

• een biografische beschrijving van de betrokken persoon of organisatie 

• een uitgebreide beschrijving van de collectie 

• beschrijving van objecten die met de collectie in verband staan 94 Voor documentatie bij crosswalks en mappings, zie Baca, Clarke, et al. (2009) (verschil- 
lende metadatastandaarden), LOC (1999) ('EAD-crosswalks') en het artikel McCrory (2005) 
voor een commentaar bij EAD-crosswalks. 102 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven • objecten die deel uitmaken van de collectie maar die ervan gescheiden 
zijn (bijvoorbeeld voor een speciale behandeling, omwille van specifieke 
opslagbehoeften,...) 

• een lijst van onderwerpen of trefwoorden voor de collectie 

• gegevens over het materiaal in de collectie. 

De inventaris van de collectie wordt progressief in kleinere stukken opge- 
deeld, die steeds 'fijner' beschreven worden. Dit zorgt ervoor dat men bij 
zoekopdrachten of bij het inventariseren de gewenste informatiediepte kan 
bepalen. 

Door de Research Libraries Group worden via een soort 'coordinatiecentrum' 
richtlijnen aangeboden. 95 Leden kunnen informatie uitwisselen, die ver- 
volgens gei'ndexeerd wordt en door een interface doorzoekbaar wordt. Zo 
kunnen onderzoekers met een enkele query in honderden collecties tegelijk 
zoeken. 95 RLG (2002). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 103 Voorbeeld van een EAD-bestand: 

<filedesc> 

<titlestmt> 

<titleproper>lnterview met een oudstrijder 

<date>l999</date> 
</titleproper> 

<author>Vereniging voor oudstrijders</author> 
</titlestmt> 
<notestmt> 
<note> 

<P> 

<subject>Wereldoorlog ll</subject> 
</p> 
</note> 
</notestmt> 
</filedesc> 

Voordelen 

• Ondersteunt hierarchie 

• Kan gemapt worden naar MARC en Dublin Core 
Nadelen 

SGML is minder gebruiksvriendelijk. 5.2.10 SPECTRUM 

SPECTRUM is een open standaard die wordt onderhouden en gestuurd door 
de Britse MDA. De standaard beschrijft procedures voor de documentatie, 
behandeling en identificatie van objecten. Bovendien wordt onder meer aan- 
dacht besteed aan rechtenbeheer, uitleenbeheer en risicobeheer. SPECTRUM 
evolueert voortdurend en kan dan ook aanhoudend uitgebreid worden. 

SPECTRUM is een Britse standaard die ontwikkeld werd met de hulp en 
het inzicht van honderden ervaringsdeskundigen in de museumbranche. 10Z|. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven De standaard wordt bijgevolg beschouwd als de 'industriestandaard' voor 
documenteren. 96 5.2.11 ISAD(G) 

ISAD(G) staat voor General International Standard Archival Description en is 
een archiefstandaard die regels voorschrijft voor de beschrijving van archief- 
collecties en -objecten. 97 Hierin wordt vooral een hierarchische voorstelling 
van groot (een collectie) naar klein (een object) beoogd (zoals in EAD) waarbij 
telkens de relaties tot de andere niveaus worden aangegeven. Op een gelijk- 
aardige manier worden ook regels voorgeschreven voor de opgave van refe- 
rences, titels, datering, enzovoort. 

Een afgeleide standaard van ISAD(G) is SEPIADES (SEPIA Data Element Set). 98 
Deze standaard is gericht op de beschrijving en het beheer van fotografische 
collecties en bevat eenentwintig kernelementen (de core) die aangevuld 
kunnen worden met meer dan vierhonderd andere elementen. SEPIADES is 
eveneens hierarchisch opgevat, net zoals ISAD(G). De standaard voorziet ech- 
ter niet in een eigen codering en moet dus veeleer als een handleiding voor 
collectiebeschrijvingen worden opgevat. Voor de opslag van records wordt 
Dublin Core aangeraden. 5.2.12 ISAAR 99 

5.2.12.1 Achtergrond en doelstelling 

ISAAR(CPF), voluit de International Standard Archival Authority Record for 
Corporate Bodies, Persons and Families, is een norm die richtlijnen biedt voor 
beschrijvingen van entiteiten (organisaties, personen en families) die betrok- 
ken zijn bij de vorming en het beheer van archieven. 

Die beschrijvingen hebben o.m. de volgende doelstellingen: 96 Zie Collections Trust (2009) (de referentiesite van SPECTRUM) en Shepherd (2002) voor 
crosswalks en een vergelijking tussen ISAD(G) (cf. §4.2.11) en SPECTRUM. 

97 Zie ICA (2000) (de referentiepagina van ISAD(G)). Voor crosswalks, zie LOC (1999) (met 
EAD) en Shepherd (2002) (vergelijking met SPECTRUM). 

98 Klijn (2004). 

99 Deomschrijvingvan ISAAR is gebaseerd op de Nederlandsevertalingvan het ICA-docu- 
ment: Archiefschool en VVBAD, ICA (2006). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 05 • de beschrijving van een organisatie, persoon of familie als eenheid in de 
context van een archivistisch beschrijvingssysteem, 

• de regeling van de creatie en net gebruik van ontsluitingstermen in archi- 
vistische beschrijvingen, 

• de documentatie van de relaties tussen verschillende archiefvormers 
onderling en tussen die entiteiten en de door hen gevormde archieven of 
andere bronnen die op hen betrekking hebben. 

De beschrijving van archiefvormers is een wezenlijke taak van archivarissen, 
ongeacht of de beschrijvingen zich in papieren of in digitale systemen bevin- 
den. Hiervoor is een volledige en geactualiseerde documentatie van de con- 
text van de archiefvorming en het gebruik noodzakelijk. Vooral de herkomst 
van de archieven is van belang. 

ISAD(G) (§5.2.11) kan men als de parallelnorm van ISAAR beschouwen. ISAD(G) 
richt zich immers op de beschrijving van contextuele informatie in archivisti- 
sche beschrijvingen op ieder niveau. Zoals aangegeven suggereert ISAD(G) 
00k om contextgegevens afzonderlijk vast te leggen en te onderhouden, 
zodat deze beschrijvingen eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan andere 
gegevens die (een aspect van) het betreffende archief beschrijven. 

Voor de afzonderlijke beschrijving en het onderhoud van dergelijke context- 
gegevens kan men meerdere argumenten opwerpen. Zo kan men bijvoor- 
beeld beschrijvingen van archiefvormers en contextgegevens koppelen aan 
beschrijvingen van archiefstukken van diezelfde archiefvormer(s) die zich 
mogelijk in verschillende archieven bevinden. Bovendien kan men ze bij- 
voorbeeld in verband brengen met beschrijvingen van andere bronnen, zoals 
bibliotheekmateriaal of museumobjecten, die met de entiteit verband hou- 
den. De beschrijving van dergelijke relaties komt het archiefbeheer ten goede 
en ondersteunt het onderzoek. 

Bewaarplaatsen die archiefstukken van eenzelfde bron beheren, kunnen de 
contextgegevens over de bron eenvoudiger uitwisselen of ernaar refereren 
indien deze op een gestandaardiseerde manier beheerd zijn. Standaardisatie 
is vooral van belang in een internationale context aangezien het delen of kop- 
pelen van contextinformatie mogelijk nationale grenzen overschrijdt. Het 
internationale karakter van archivering, zowel vroeger als nu, stimuleert in 
ieder geval verdere internationale standaardisatie, die dan weer de uitwisse- 
ling van contextgegevens zal bevorderen. Processen zoals kolonisatie, immi- (Meta)datastandaarden voor digitale archieven gratie en handel hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan het multinationale 
karaktervan archivering. 

ISAAR staat in voor de creatie van consistente, geschikte en duidelijke 
beschrijvingen van archiefvormende organisaties, personen en families, om 
het gemeenschappelijk gebruik van archivistische geautoriseerde beschrijvin- 
gen te bevorderen. De standaard moet worden gebruikt in combinatie met 
bestaande nationale normen of als basis voor de ontwikkeling van nationale 
regels. 

Archivistische geautoriseerde beschrijvingen zijn vergelijkbaar met bibli- 
ografische geautoriseerde beschrijvingen aangezien ze beiden de creatie 
van gestandaardiseerde ontsluitingstermen ondersteunen. De naam van de 
archiefvormer van de beschrijvingseenheid is een van de belangrijkste ont- 
sluitingstermen. Ontsluitingstermen kunnen kwalificaties meekrijgen die 
essentieel zijn om de identiteit van de benoemde entiteit kenbaar te maken, 
zodat een nauwkeurig onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende 
entiteiten met een gelijke of gelijkaardige naam. De archivistische beschrij- 
vingen moeten echter aan meer eisen voldoen dan bibliografische. Dat heeft 
te maken met het belang dat archivistische beschrijvingssystemen hechten 
aan de documentatie van archiefvormers en de context van archiefvorming. 
Archivistische beschrijvingen reiken daarom verder en bevatten doorgaans 
meer gegevens dan bibliografische. 

Het hoofddoel van ISAAR is dus algemene richtlijnen te bezorgen voor de 
standaardisatie van beschrijvingen van archiefvormers en de context van 
archiefvorming, die instaan voor: 

• het raadplegen van archieven, door middel van beschrijvingen van de 
context en hun relaties met beschrijvingen van vaak verschillende en 
fysiek verspreide archiefstukken, 

• het begrip van de context waarin archieven zijn ontstaan met het oog op 
een inzicht in de betekenis en het belang van die archieven, 

• een nauwkeurige identificatie van archiefvormers en hun relaties met 
andere entiteiten. Zo worden ook administratieve veranderingen binnen 
organisaties of veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van 
individuen en families gedocumenteerd, 

• de uitwisseling van die beschrijvingen tussen instellingen, systemen en/of 
netwerken. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 / 5.2.12.2 Vorm 

In eerste instantie bepaalt ISAAR welkegegevens in een archivistischegeauto- 
riseerde beschrijving kunnen voorkomen. De inhoud van de elementen wordt 
bepaald door de instantie die verantwoordelijk is voor de beschrijvingen. 

leder gegevenselement van ISAAR bestaat uit: 

• de naam van het beschrijvingselement, 

• een formulering van het doel van het beschrijvingselement, 

• een formulering van de regel(s) die op het element van toepassing is 
(zijn), 

• de relevantie ervan en voorbeelden die de toepassing van de regel 
illustreren. 

De paragrafen zijn enkel genummerd om ze te kunnen citeren. De nummering 
wordt dus best niet gebruikt om beschrijvingselementen aan te duiden of om 
de volgorde of structuur van de beschrijvingen voor te schrijven. 

De beschrijvingselementen zijn in vier velden ingedeeld: identiteit, beschrij- 
ving, relaties en beheer. 

Van alle elementen zijn bij iedere beschrijving vier elementen noodzakelijk: 
de soort entiteit, de geautoriseerde naam/namen, de bestaansperiode en 
een identificatiecode van de geautoriseerde beschrijving. 

De aard van de beschreven entiteit en de eisen van het systeem of netwerk 
waarin de verantwoordelijke voor de beschrijving werkt, zullen bepalen 
welke optionele beschrijvingselementen in een bepaalde beschrijving wor- 
den gebruikt en of deze elementen in een verhalende en/of gestructureerde 
vorm worden gepresenteerd. 

Veel beschrijvingselementen in een volgens ISAAR(CPF) opgestelde beschrij- 
ving zullen als ontsluitingstermen dienst doen. Regels en afspraken over de 
standaardisatie van ontsluitingstermen kunnen zowel nationaal als volgens 
taal ontwikkeld worden. Dat geldt ook voor de woordenlijsten en afspraken 
voor de opstelling of selectie van de inhoud van deze elementen. 

De norm geeft nogal wat voorbeelden. Deze zijn echter louter illustra- 
tief en mogen in geen geval als voorschriften of uitbreidingen op de regels (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven beschouwd worden. leder voorbeeld wordt gedocumenteerd met een ver- 
melding van de instantie die net geleverd heeft en eventuele verdere aan- 
tekeningen. Deze worden steevast voorafgegaan door de opmerking: 'N.B. 
verwar de bronverwijzing van het voorbeeld of mogelijke aantekeningen niet 
met het voorbeeld zelf . 

Zoals gezegd is de norm bedoeld om samen gebruikt te worden met ISAD(G) 
en met nationale archivistische beschrijvingsnormen. Als die normen binnen 
een archivistisch beschrijvingssysteem of netwerk samen worden toegepast, 
dan kunnen geautoriseerde beschrijvingen met beschrijvingen van archieven 
en vice versa verbonden worden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de 
elementen 'Naam van de archiefvormer(s)' en 'Institutionele geschiedenis 
/ Biografie' in een beschrijving volgens ISAD(G). ISAAR wordt bovendien in 
combinatie gebruikt met nationale normen en afspraken. Archivarissen kun- 
nen bijvoorbeeld nationale normen volgen bij de bepaling van herhalende 
elementen. Terwijl in veel landen slechts een geautoriseerde naam voor een 
bepaalde entiteit is toegestaan, laat men het in andere landen toe om meer- 
dere namen te noteren. 

ISAAR behandelt slechts een gedeelte van de noodzakelijke voorwaarden 
voor de uitwisseling van archivistische geautoriseerde gegevens. Een suc- 
cesvolle digitale uitwisseling van gegevens via computernetwerken is immers 
ook afhankelijk van het gebruik van een geschikt communicatieformaat door 
de bewaarplaatsen. Encoded Archival Context (EAC) wordt als geschikt com- 
municatieformaat aanbevolen. EACondersteunt de uitwisseling via het World 
Wide Web van archivistische geautoriseerde beschrijvingen die opgesteld zijn 
volgens ISAAR(CPF). Het is een Document Type Definition (DTD) in XML en 
SGML. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 0y 5-3 Metadatastandaard 
voor preservering 

5.31 PREMIS 100 

5.3.1.1 Achtergrond 

PREMIS is een metadatastandaard voor langetermijnbewaring. Ze werd 
ontwikkeld door een werkgroep van international experts op het gebied 
van bewaring en metadata, die in juni 2003 werd opgericht. De leden ver- 
tegenwoordigen verschillende sectoren zoals bibliotheken, musea, archie- 
ven, overheidsinstellingen en de prive-sector. De werkgroep wilde een set 
implementeerbare preserveringsmetadata 101 ontwikkelen, die ondersteund 
wordt door richtlijnen en aanbevelingen voor de creatie, het beheer en het 
gebruik ervan. In mei 2005 verscheen een eerste versie van de bevindingen 
in het rapport Data Dictionary for Preservation Metadata: Final Report of the 
PREMIS Working Group.™ 2 Het rapport bevatte onder meer talrijke bronnen 
over preserveringsmetadata, maar het is in eerste instantie een 'datawoor- 
denboek' met definities van preserveringsmetadata, die gebaseerd is op het 
referentieel OAlS-model. Naast de Data Dictionary publiceerde de werkgroep 
00k een set XML-schema's voor de ondersteuning van het woordenboek in 
digitale archiveringssystemen. 5.3.1.2 Doelstelling 

De PREMIS Data Dictionary omschrijft 'preserveringsmetadata' als de infor- 
matie die een bewaarplaats of digitaal archief nodig heeft om het digitale 
proces van langetermijnbewaring te ondersteunen. De werkgroep onder- 
zocht hiervoor metadata die de volgende functies documenteren: 

• uitvoerbaarheid 

• weergave 100 De beschrijving van PREMIS is deels gebaseerd op Higgins (2007). 

101 Hiermee worden metadata bedoeld die nodig zijn om de langetermijnbewaring ('pre- 
servatie') van digitale data te garanderen. 

102 Ondertussen ge-updated met een versie van maart 2008, PREMIS Editorial Commitee 
(2008). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven • verstaanbaarheid 

• authenticiteit 

• identiteit 

Het is duidelijk dat het hier moet gaan om verschillende soorten metadata: 
administratieve metadata (o.m. rechtenbeheer), technische en structurele 
metadata. Vooral de documentatie van de herkomst of 'geschiedenis' van een 
digitaal object en de documentatie van de relaties tussen de verschillende 
digitale data, staan centraal. 5.3.1.3 Vorm 

De werkgroep ontwikkelde eerst een eenvoudig datamodel om de semanti- 
sche eenheden in de Data Dictionary te definieren. Het datamodel bestaat 
uit vijf entiteiten die belangrijk zijn voor de doelstelling van digitale lange- 
termijnbewaring: Intellectual Entities, Objects, Events, Agents en Rights (zie 
figuur 16). 
Figuur 16: Datamodel PREMIS 103 

Intellectual Entity: een intellectuele eenheid met het oog op de beschrij- 
ving of het beheer van het digitaal object, bijvoorbeeld een boek of pagi- 
na's in een boek, een foto, een databank. 

Object: een discrete eenheid van informatie in digitale vorm. 103 Figuur is ontleend aan PREMIS Editorial Committee (2008), p. 5. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 111 • Event: een actie met betrekking tot een object of agent. 

• Agent: een persoon, organisatie of softwaretoepassing die in relatie staat 
met een event van een object of met de rights van of op het object. 

• Rights: de rechten of toestemmingen van een object of agent. 

De Data Dictionary definieert semantische eenheden. Elke semantische een- 
heid wordt verbonden met een van de vijf entiteiten. In die optiek kan een 
semantische eenheid beschouwd worden als een eigenschap van een enti- 
teit. Zo is de semantische eenheid 'grootte' bijvoorbeeld een eigenschap van 
een object. Semantische eenheden hebben ook een waarde. De 'grootte' van 
een bepaald object is bijvoorbeeld '843200004'. 

In sommige gevallen kunnen semantische eenheden de vorm aannemen van 
een container die een set gerelateerde eenheden groepeert. Die gegroepeer- 
de semantische eenheden worden dan de semantische componenten van de 
container genoemd. Sommige containers zijn uitbreidbaar en kunnen meta- 
data van een extern schema bevatten. Dit laat toe om PREMIS uit te breiden 
met elementen die geen betrekking hebben op langetermijnbewaring maar 
die bijvoorbeeld voor de beschrijving wel nuttig kunnen zijn. 

Tussen twee entiteiten is een relatie mogelijk, die op verschillende manie- 
ren gei'nterpreteerd kan worden. De bewering 'object A heeft als formaat B', 
kan bijvoorbeeld als een relatie tussen A en B opgevat worden. Het PREMIS- 
model behandelt formaat B echter als een eigenschap van Object A. PREMIS 
reserveert het concept relatie enkel voor de associates tussen entiteiten, 
bijvoorbeeld tussen twee of meer objects of tussen een object en een agent. 

Een object bestaat uit drie subtypes: bestand, bitstroom en representatie. 

• Een bestand is een genoemde en geordende opeenvolging van bytes 
die door het besturingssysteem gekend is. Een bestand kan o of meer 
bytes bevatten en heeft een bestandsformaat, een toegangspermissie en 
eigenschappen van een bestandssysteem zoals grootte en datum van de 
laatste wijziging. 

• Een bitstroom betreft de data in een bestand die betekenisvolle gemeen- 
schappelijke eigenschappen hebben. Een bitstroom kan enkel naar een 
bestand worden omgevormd mits de toevoeging van een bestands- 
structuur (headers,...) en de herformattering van de bitstroom naar een 112 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven bepaald bestandsformaat. Bijvoorbeeld audiodata in een WAV-bestand, 
een beeld in een TIFF 6.0-bestand. 

• Een representatie is een set van bestanden, met de structurele metadata 
die nodig zijn voor een volledige en degelijke vertolking van een intel- 
lectual entity. Een artikel kan bijvoorbeeld volledig in een PDF-bestand 
zitten. Het PDF-bestand is dan de representatie van het artikel. Een ander 
artikel kan gerepresenteerd zijn door twaalf TIFF-bestanden, een voor 
elke pagina, en een XML-bestand dat de structuur beschrijft. De dertien 
bestanden vormen dan de representatie van het artikel. 

Een event betreft metadata in verband met acties. De beschrijving van acties 
die een digitaal object veranderen, is essentieel voor de documentatie van de 
herkomst en dus voor de garantie op authenticiteit. Het hangt af van de bibli- 
otheek welke acties als event worden opgenomen. Volgens het datamodel 
kunnen objects op twee manieren met events geassocieerd worden. Als een 
object gerelateerd is aan een tweede objectvla een event, dan wordt de iden- 
tifier van de event-eenheid opgenomen in de relatiecontainer als de seman- 
tische component relatedEventldentification. Als een object geassocieerd 
wordt met een event zonder dat het in relatie staat met een ander object, 
dan wordt de identifier van het event opgenomen in de container HnkingE- 
ventldentifier. Als een bibliotheek bijvoorbeeld een XML-bestand (object A) 
oplaadt en er een genormaliseerde versie van creeert (object B) via een appli- 
catie (event 1), dan kan dit als volgt in een relationship worden beschreven: 

relationshipType = "derivation" 
relationshipSubType = "derived from" 
relatedObjectldentification 
relatedObjectldentifierType = "local" 
relatedObjectldentifierValue = "A" 
relatedObjectSequence = "not applicable" 
relatedEventldentification 
relatedEventldentifierType = "local" 
relatedEventldentifierValue = "l" 
relatedEventSequence = "not applicable" Een agent is belangrijk, maar heeft geen centrale plaats in de Data Dictionary. 
Die schrijft enkel een manier voor om een agent te identificeren en kent er 
een classificatie aan toe (persoon, organisatie of software). Dit is uiteraard 
niet voldoende maar wordt in PREMIS verder buiten beschouwing gela- 
ten. In het datamodel is een relatie mogelijk tussen de entiteit agent en de (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 113 entiteit event, maar niet tussen agent en object. Agents bei'nvloeden objects 
enkel indirect via een event. Omdat een agent verschillende rollen kan ver- 
vullen in meerdere events, is de rol van een agent een eigenschap van de 
ei/ent-entiteit. 

De semantische eenheden die in PREMIS beschreven worden, zijn met elkaar 
verbonden via een aantal structurele afspraken die de Data Dictionary mee 
organiseren en haar implementatie ondersteunen. Die afspraken hebben 
betrekking op het gebruik van identifiers, als een manier om relaties te leg- 
gen of om metadata aan objects te relateren. 

Instances van objects, events, agents en rights zijn uniek identificeerbaar 
via een set van semantische eenheden onder de identifier-container. Deze 
semantische eenheden volgen een gelijkaardige syntaxis en structuur, onge- 
acht het type entiteit: 

[entity type] Identifier 

[entity type]ldentifierType: domain in which the identifier is unique 

[entity type]ldentifierValue: identifier string 

Een voorbeeld van een object: 

Objectldentifier 

ObjectldentifierType: NRS 

ObjectldentifierValue: http://nrs. harvard. edu/urn-3:FHCL Loebisal 

Een voorbeeld van een event: 
Eventldentifier 
EventldentifierType: NRS 
EventldentifierValue: 716593 

Het identifier-type 'NRS' duidt aan dat de identifier uniek is binnen het domein 
van de Name Resolution Service die de identifiers toekent. Als de bibliotheek 
digitale objecten en hun metadata uitwisselt, is het nodig dat het type van de 
identifier wordt meegegeven. 

Identifiers zijn herhaalbaar voor objects en agents, maar niet voor rights en 
events. Objects en agents kunnen verschillende identiteiten hebben in een 
globale omgeving en in verschillende systemen. Daarom is het noodzakelijk 
dat aan deze entiteiten verschillende identifiers kunnen worden toegewezen. 
De context van rights en events is beperkt tot de bewaarplaats, bibliotheek of 
archief, waardoor een /denW/iiertelkens volstaat. \\l\. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 5.4 Conceptuele modeller! 5-4-1 FRBR 104 5.4.1.1 Achtergrond en doelstelling 

FRBR staat voor Functional Requirements for Bibliographic Records. Het gaat 
om een conceptueel model dat gebruikt wordt in de bibliografische wereld 
en dat in 1998 door de IFLA (International Federation of Library Associations 
and Institutions) in een rapport werd gepresenteerd. De tekst biedt een dui- 
delijk gedeftnieerd en gestructureerd kader waarin data van bibliografische 
records gerelateerd worden aan de noden van gebruikers van deze records. 
De gebruiker staat dus centraal in dit kader. De twee belangrijke concepten in 
FRBR zijn bijgevolg 'gebruikerstaken' en 'bibliografische entiteiten'. 5.4.1.2 Vorm 

Het FRBR-model omschrijft de vier taken Find, Identify, Select en Obtain, die 

het vervolg van het model bepalen: 

• Find: vindt entiteiten die aan bepaalde criteria van de gebruiker voldoen. 
Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de attributen of relaties van die 
entiteit. 

• Identify: identificeert entiteiten. De taak bevestigt bijvoorbeeld dat de 
beschreven entiteit overeenkomt met de gezochte entiteit of maakt een 
onderscheid tussen entiteiten met zeer gelijkaardige eigenschappen. 

• Select: selecteert entiteiten die aan de behoefte van de gebruiker beant- 
woorden. De taak kiest bijvoorbeeld een entiteit omdat die aan bepaalde 
gebruikersverwachtingen zoals de inhoud of het formaat voldoet. Obtain: verleent toegang tot beschreven entiteiten. De bibliografische entiteiten kunnen in groepen worden ingedeeld. De meest 
bekende elementen van het model zijn de entiteiten in groep 1. Die bevatten 
de producten of resultaten van een intellectuele of artistieke inspanning en 
zijn in bibliografische records beschreven. Het gaat echter om 'conceptuele' 104 Zie de rapporten en versies op IFLA (2008a). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 115 entiteiten, wat betekent dat ze zeker geen concrete records in een data- 
bank kunnen representeren. Het gaat in het bijzonder om de vier volgende 
entiteiten: 

• Work: een intellectuele of artistieke creatie 

• Expression: de intellectuele of artistieke realisatie van een work. 

• Manifestation: de fysieke belichaming van een expression of work 

• Item: een versie van een manifestation Een work is een abstract concept, het achterliggend idee, voor het in een 
vorm wordt vastgelegd. Een expression is de representatie van het abstract 
concept, zoals woorden of muzieknoten. Deze representatie is nog steeds 
conceptueel en dus niet tastbaar. Een work kan verschillende expressions 
hebben, bijvoorbeeld in verschillende talen. Een manifestation is een set van 
fysieke zaken die een expression of work bevatten. Een manifestation kan ver- 
schillende expressions bevatten, bijvoorbeeld in het geval van een CD waarop 
verschillende liedjes staan, die samen een expression zijn van een individueel 
work. Een item ten slotte is een concreet exemplaar van een manifestation. 
Die kan fysiek zijn maar kan even goed een kopie van een bestand zijn. 

De entiteiten in groep 2 zijn de verantwoordelijken voor de intellectuele of 
artistieke inhoud, de fysieke productie en distribute of het beheer van de 
entiteiten van groep 1. Het FRBR-rapport omschrijft slechts twee entiteiten in 
groep 2: person en corporate body, hoewel family hier vaak als derde entiteit 
wordt opgegeven. Deze entiteiten zijn verantwoordelijk voor een entiteit in 
groep 1. Bijvoorbeeld: de auteur creeert een work, de vertaler realiseert een 
expression, de uitgever staat in voor een manifestation en een bibliotheek 
bezit een item. 

Entiteiten in groep 3 zijn de onderwerpen van works, ledere entiteit uit groep 
1 of groep 2 ressorteert onder deze categorie, alsook de bijkomende entitei- 
ten concept, object, event en place. 

Het FRBR-rapport biedt dus een conceptueel model en geen concreet 
datamodel. Het model is bijgevolg onderworpen aan beslissingen op 
implementatiegebied. Verschillende implementaties vertegenwoordigen ver- 
schillende functionaliteiten, die dan weer enkel mogelijk zijn in systemen die 
het FRBR-principe implementeren. Bibliotheekcatalogi die gebaseerd zijn op (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven de FRBR-principes kunnen de zoekresultaten eenvoudiger groeperen. Zo kan 
bijvoorbeeld een lijst met alle werken van een bepaalde auteur worden weer- 
gegeven. Daarnaast kan men verschillende expressies van een werk presen- 
teren, bijvoorbeeld gegroepeerd volgens formaat, taal, uitvoerder of volgens 
om het even welk attribuut. 

Het FRBR-model is in alle bibliotheken bruikbaar, hoewel OCLC-studies aan- 
getoond hebben dat niet alle werken baat hebben bij een toepassing van de 
FRBR-principes. Er is een zekere kost verbonden aan de implementatie van 
het FRBR-model. FRBR zal vooral bruikbaar zijn voor literaire of artistieke wer- 
ken omdat hier doorgaans meerdere versies of uitvoerders van bestaan. 5.42 CIDOC-CRM 

Het CIDOC conceptueel referentiemodel werd ontwikkeld door de ICOM/ 
CIDOC Documentation Standards Group. Het model schrijft een ontologie 
voor culturele erfgoedinformatie voor. Het CIDOC Conceptual Reference 
Model (CRM) levert de definities en structuur voor de beschrijving van expli- 
ciete en impliciete concepten en relaties in dedocumentatievan cultureel erf- 
goed. CIDOC-CRM wil de kennis over informatie met betrekking tot cultureel 
erfgoed promoten door een gemeenschappelijk en uitbreidbaar semantisch 
kader op te zetten waarnaar alle informatie over cultureel erfgoed gemapt 
kan worden. CIDOC-CRM wil een gemeenschappelijke taal voorstellen voor 
domeinexperts en ontwikkelaars om de eisen van informatiesystemen te for- 
muleren en het model moet als gids dienen voor het conceptueel modele- 
ren. Op die manier wil men een gemeenschappelijke semantiek aanleveren 
om te kunnen bemiddelen tussen de verschillende informatiebronnen over 
cultureel erfgoed zoals die gepubliceerd zijn door musea, bibliotheken en 
archieven. 

Een duidelijke visie op de ontologie is noodzakelijk. Er moet immers goed 
overwogen worden wat al dan niet door de ontologie ondersteund wordt. 
Hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen een theoretische en een 
praktische invalshoek. 

Het theoretische bereik van CIDOC-CRM betreft het domein dat CIDOC-CRM 
wil toepassen indien er voldoende tijd en middelen zouden zijn. Het prak- 
tische perspectief is een subset van het theoretische en dekt de realisaties 
van CIDOC-CRM tot nu toe. Dat wil zeggen dat er mappings worden voorzien 
die de vertaling van en naar de brondocumenten verzorgen. Deze invalshoek 
kan dus veranderen naargelang andere standaarden relevant of belangrijk 
worden. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 11/ De theoretische invalshoek van CIDOC-CRM betreft de nodige informa- 
tie voor de wetenschappelijke beschrijving van collecties cultureel erfgoed 
samen met de nodige vertalingen om informatie te kunnen uitwisselen tus- 
sen heterogene informatiebronnen. Met cultureel erfgoed worden alle types 
van materiaal bedoeld die verzameld en tentoongesteld worden door de 
musea en aanverwante instituten. Dit betreffen dus collecties, sites en monu- 
menten die te maken hebben met de geschiedenis, etnografie, archeologie, 
historische monumenten en collecties kunstwerken. Voor een definitie van 
cultureel erfgoed wordt verwezen naar de omschrijving door ICOM. 105 CIDOC- 
CRM stelt als doelstelling voorop dat de kwaliteit van de beschreven infor- 
matie voldoende degelijk moet zijn voor academisch onderzoek. CIDOC-CRM 
richt zich dan ook hoofdzakelijk op museumprofessionals en onderzoekers. 

CIDOC-CRM is ook voornamelijk gericht op de beschrijving van contextuele 
informatie. Dit houdt de historische, geografische en theoretische achter- 
grond in van de tentoongestelde items, waardoor hun waarde en betekenis 
toenemen. De nadruk in het model ligt dus op de beschrijvende metada- 
ta. Informatie voor administrate en beheer vallen buiten de opzet van 
CIDOC-CRM. 

De praktische invalshoek van CIDOC-CRM is dus een subset van de theore 
tische. De elementen van de volgende datastructuren zijn tot nu toe opge- 
nomen in CIDOC-CRM. Ze worden geverifieerd door de mappings die worden 
bijgevoegd bij de ondersteunende documentatie. De volgende lijst geeft hun 
status weer. 

Volledig: 

• Dublin Core 

• Art Museum Image Consortium (AMICO) 

• Encoded Archival Description (EAD) 

• MDA SPECTRUM 

• Natural History Museum (London) John Clayton Herbarium Data 
Dictionary 

• National Museum of Denmark 105 ICOM (2009). 118 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven • International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 

• OPENGIS 

• Association of American Museums Nazi-era Provenance Standard 

• MPEG-7 

• Research Libraries Group (RLG) Cultural Materials Initiative DTD 

In voorbereiding: 

• Consortium for the Computer Interchange of Museum Information (CIMI) 
Z39.50 profile 

• Council for Prevention of Art Theft Object ID 

• The International Committee for Documentation of the International 
Council of Museums (CIDOC) 

• The International Core Data Structures for Archaeological and Architectural 
Heritage 

• Core Data Index to Historic Buildings and Monuments of the Architectural 
Heritage 

• English Heritage MIDAS - A Manual and Data Standard for Monument 
Inventories 

• English Heritage SMR 97 

• Hellenic Ministry of Culture POLEMON Data Dictionary 

Gewenst: 

© FENSCORE 

• Sydney University TimeMapper (Meta)datastandaarden voor digitale archieven IT 9 Data Service Standards in Archaeology 

Digital Library Metadata 

International Council on Archives (ICA) ISAD(G) - International Standard 
Archival Description (General) 

Visual Resources Association Core Categories - VRA Core 

Machine Readable Cataloguing - MARC 

CIMI SGML DTD 

Getty Categories for the Description of Works of Art - CDWA 

RSLP Collection Description 

MODES OBJECT FORMAT Het kader voorziet 84 klassen en 141 properties. Klassen worden doorgaans 
met de notatie 'Enn' weergegeven, properties met 'Pnn', gevolgd door de 
betreffende naam van de klasse of property tussen haakjes. Het grootste 
voordeel van CIDOC-CRM is zijn algemeenheid. Hierdoor kan vrijwel elke 
standaard of ieder metadataschema in de culturele erfgoedsector gemapt 
worden naar CIDOC-CRM. Een ander voordeel van deze standaard is de 
gelaagdheid, die zeer specifieke zoekvragen toelaat. 

Een groot nadeel van de CRM is zijn complexiteit. Algemeen wordt aangeno- 
men dat de standaard niet bedoeld is om rechtstreeks aan de eindgebruiker 
getoond te worden. Applicaties die CIDOC-CRM gebruiken, zoals l-MASS en 
SCULPTEUR, tonen ofwel een vereenvoudigde versie van het schema ofwel 
loodsen ze de eindgebruiker met een aantal vragen naar de gewenste infor- 
matie. Het is kenmerkend dat bepaalde properties in een metadataschema 
niet kunnen gemapt worden naar een enkele property maar naar een ket- 
ting van gerelateerde klassen en properties. Een metadatarecord waarin 
een object bijvoorbeeld beschreven wordt met de velden 'CreationDate' 
en 'Creator', wordt naar CIDOC-CRM gemapt als 'P94(was created by) 

- E65(CreationEvent) - Pi4(carried out by) - E39(Actor) - Pi3i(is identified 
by) - E82(Actor Appellation)' en 'Pg4(was created by) - E6s(CreationEvent) 

- P4(has time-span) - E52(Time-span) - P78(is identified by) - Eso(Date)'. Een 
voorbeeld van een mapping wordt in figuur 17 schematisch weergegeven. 120 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Picture 

tn&alw = .John Ow" Proprietary 
Metadata Schema E3S Image CIDOC CRM PM *ra^ created by E6S Crealiom Event P* h »s »m**jM ■C EK Time Span I ■}■< L.lii i i.l --nil-, C P78 is idvntifiwiJ by 

I ) E39 Actor PI 31 is identified by j E50 Date | (■ ! EB2 Aclor Apportion | — r» John Doe' n J — p- .2003/05/01" Figuur 17: Voorbeeld mapping naar CIDOC-CRM 1 ' 5.4-3 ABC 107 

Naast SPECTRUM en ISAD(G) moet ook het ABC-model toegelicht worden. 
Dat model is het resultaat van 'The Harmony Project' 108 en is ontworpen als 
gemeenschappelijk conceptueel model dat de interoperabiliteit tussen meer- 
dere metadata-ontologieen van verschillende domeinen moet vergemakkelij- 
ken. ABC is niet als een metadatawoordenschat opgevat maar als een model 
dat als basis kan dienen voor het ontwerp van specifieke ontologieen. 

De belangrijkste doelstelling van het model is de weergave van het volledige 
traject van een object. Zo worden de creatie, de evolutie en de overgangen 
die het object ondergaat, beschreven, bijvoorbeeld: waar en wanneer het 
interview is afgenomen, wie het afnam, transfers naar andere media, enzo- 
voort. Op deze manier kan de hele levenscyclus van een object worden opge- 106 Figuur is ontleend aan Haslhofer en Hecht (2005). 

107 Lagoze en Hunter (2001). Zie ook de bespreking van het ABC-model in Mannens, 
Paridaens, et al. (2007), p. 93-94. 

108 Harmony (2009). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 121 vraagd en dankzij de bidirectionele relaties kan ook informatie opgevraagd 
worden over elk object dat gedurende zijn levenscyclus verbonden is met 
dat object. 

Het ABC-model voorziet ook in een hierarchie voor objecten en eigenschap- 
pen. Zo kunnen objecten worden georganiseerd in een hierarchie waarbij 
elke subklasse extra informatie over het object levert. Die hierarchie vereen- 
voudigt de interoperabiliteit tussen verschillende standaarden dankzij 'partial 
understanding'. Indien een bepaald object namelijk niet over een tegenhan- 
ger in de andere standaard beschikt, dan kan men op een hoger niveau op 
zoek gaan naar een equivalent. 

De hierarchie voor eigenschappen laat eveneens toe die te verfijnen met 
zogenaamde subeigenschappen. Hierdoor kan men niet alleen een gewenst 
informatieniveau bepalen (internen krijgen toegang tot alle informatie, 
externen enkel tot een bepaald niveau) maar ook de nauwkeurigheid van de 
zoekactie. 

De hierarchieen, levenscycli en bidirectionele relaties laten bovendien toe om 
van eenzelfde object/item verschillende representaties te verkrijgen. 5.4.4 GAMA 109 

GAMA, Gateway to Archives of Media Art, is een interdisciplinair project dat 
van start ging op 1 november 2007. Aan het project nemen 19 organisaties 
deel uit de Europese cultuur-, kunst- en technologiesector. Doelstelling van 
het project is de ontwikkeling van een centraal online portaal dat de toegang 
verleent tot verschillende Europese mediakunstcollecties voor gei'nteresseer- 
den, curatoren, artiesten, academici en onderzoekers. Het project resulteerde 
onder meer in een ontologie die zich richt op de beschrijving van mediakun- 
sten. De Europese Commissie steunt het project met 1.2 miljoen euro via het 
econtentplus programma. 110 

Mediakunst, de creatie van kunstwerken met behulp van nieuwe mediatech- 
nologieen, is een van de populairste eigentijdse kunstgenres. In mediakunst 
wordt de spanning tussen cultuur en technologie en de ambigue rol van 
nieuwe mediatechnologieen onderzocht. Tegelijkertijd brengt mediakunst 
die nieuwe technologieen onder de publieke aandacht. In dit opzicht heb- 
ben archieven van mediakunst een belangrijke taak te vervullen. Toch zijn die 109 GAMA (2009). 

110 Europe's Information Society (2008). 122 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven archieven vaak moeilijk toegankelijk en worden ze amper geconsulteerd en 
gebruikt, wat in schril contrast staat met hun grote betekenis en relevantie 
in het moderne kunstenlandschap. Het is die discrepantie die in het GAMA- 
project centraal staat en weggewerkt moet worden. 

Het consortium van het GAMA-project bestaat uit de belangrijkste Europese 
leveranciers van mediakunst. De media die door de partners worden aan- 
geboden, omvat ongeveer 55% van alle mediakunstwerken die online voor 
Europese culturele archieven en verdelers toegankelijk zijn. Het doel is dan 
00k om een centraal platform op te stellen dat toegang verleent tot al deze 
mediakunstarchieven. Het platform moet zich richten op de gebruiker en 
verschillende talen ondersteunen. Het moet het gebruik, het hergebruik en 
de zichtbaarheid van de mediakunst en de aangereikte media vergroten. De 
gateway zou uiteindelijk moeten evolueren tot het centraal zoekportaal voor 
Europese mediakunst. 

De toegang tot verschillende archieven moet bovendien geoptimaliseerd 
worden ongeacht de specifieke structuur van de archieven, de gebruikte 
metadata, de taal, de digitale formaten en doelstelling. Om aan deze eisen te 
voldoen, ontwikkelde GAMA een nieuwe ontologie voor de beschrijving van 
mediakunstwerken. 

Het metadataschema van GAMA is beschreven in RDF. Klassen, eigenschap- 
pen en datatypes zijn de bouwblokken van het schema. Ze behoren allemaal 
tot dezelfde namespace gama. Het schema bestaat uit elf klassen, die kunnen 
opgedeeld worden in twee groepen: 'entiteiten' en 'enumeraties'. 

De entiteiten bestaan uit de volgende klassen: 

gama:Work kunstwerken, events, en andere bronnen 

gama:Person persoon, instituut, collectief 

gama:Manifestation fysieke representaties van werken 

gama:Archive een archief 

gama:Collection collecties van werken De enumeraties zijn klassen met gefixeerde instanties en bestaan uit de vol- 
gende klassen: (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 123 gama:WorkType 

gama:MediaType 

gama:Genre 

gama:Term 

gama:Country 

gama:Language lijst van types van werken 

lijst van mediatypes 

gelaagde hierarchie van genres 

lijst van veelgebruikte termen m.b.t. werken 

lijst van landen 

lijst van talen ■ ^a^ n i ^ i mai#i ..... 
-— V— - I II 4l >Vw ■ [■■Hji Fw. -^ if* *** bp-n 

. — '.' -"- — - xi_i^ nwifiMto *** Figuur 18: GAMA metadataschema 111 

5.45 FRAR 112 

Catalogi van bibliotheken, musea en archieven bestaan doorgaans uit een set 
georganiseerde data die de beheerde informatie beschrijven. Voor de groe- 111 Figuur is ontleend aan Simko (2008), p. 26. 

112 IFLA (2008c). Cf. Working group on FRANAR, http://www.ifla, org/VII/da/wE-franar,htm 
{24/12/2008}. 124 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven pering van verschillende werken van een auteur of edities van een bepaald 
werk, bestaat de nood aan gecontroleerde toegangspunten voor auteurs en 
titels. Sommige auteursnamen of titels kennen verschillende schrijfwijzen, 
die door de toegangspunten allemaal gekend zijn en met elkaar in verband 
worden gebracht. Autoriteitscontrole houdt dan zowel het beheer van geau- 
toriseerde schrijfwijzen in als de identificatie van entiteiten die door deze 
toegangspunten voorgesteld worden. De eindgebruiker kan zo elke mogelijke 
vorm van de auteursnaam of titel gebruiken om de gewenste informatie te 
achterhalen. 

Voor deze doelstelling werd in 1999 FRANAR opgericht, een werkgroep rond 
Functional Requirements and Numbering of Authority Records. Degroep stel- 
de verschillende doelen voorop, waaronder het onderzoek naar de nodige 
criteria voor een authority record 113 en het onderzoek naar de haalbaarheid 
van een internationaal gestandaardiseerde nummering voor authority data: 
ISADN (International Standard Authority Data Number). 

In het eerste rapport van de werkgroep, FRAR Functional Requirements for 
Authority Data, wordt een conceptueel model beschreven voor de analyse 
van de functioned benodigdheden voor authority data, met het oog op de 
ondersteuning van autoriteitscontrole en de internationale uitwisseling van 
die data. Meer specifiek biedt het document een conceptueel model dat ont- 
wikkeld is als: 

• een referentiekader dat data uit authority records verbindt met noden 
van gebruikers van de records 

• en een leidraad voor de internationale uitwisseling van authority data, 
zowel binnen als buiten de bibliotheeksector. 

Het model richt zich op data, zonder rekening te houden met de wijze waarop 
die verpakt zijn, bijvoorbeeld in records. In feite gaat het om een uitbreiding 
van de FRBR-standaard, die dezelfde methodologie hanteert. 

• Eerst gebeurt de identificatie van de objecten waarin de eindgebruiker 
geinteresseerd is. leder object of entiteit dient vervolgens als een soort 
toegangspunt tot een cluster van data. Het model kan 00k relaties tussen 
verschillende types van objecten of entiteiten leggen. 113 Authority records bestaan uit geaggregeerde informatie over een bepaalde instantie 
of entiteit waarvan de naam gebruikt wordt als toegangspunt tot de bibliografische records 
ervan. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 25 • Na de identificatie van de entiteiten en de bepaling van relaties tussen 
de verschillende entiteiten, volgt de identificatie van de primaire eigen- 
schappen of attributen van elke entiteit. 

Entiteiten uit de bibliografische wereld, zoals die van FRBR, zijn gekend door 
nun namen en eventuele identifiers. Bij autoriteitscontrole worden die namen 
en identifiers als toegangspunt tot de informatie gebruikt. De entiteiten waar- 
op authority data zich richten, zijn entiteiten die door FRBR geidentificeerd 
werden: person, corporate body, work, expression, manifestation, item, con- 
cept, object, event en place (en eventueel/am//y). Die zijn in figuur 19 boven- 
aan terug te vinden. Onderaan bevinden zich de namen van de entiteiten, de 
identifiers ervan en de gecontroleerde toegangspunten, die gebaseerd zijn op 
deze namen en identifiers en die werden geregistreerd in authority files. Ook 
de regels die gehanteerd werden bij de opstelling van de catalogus worden 
in het diagram opgenomen. Zo kan een auteur in een bepaalde catalogus de 
fysieke persoon zijn met al zijn pseudoniemen, terwijl in een andere catalogus 
ieder pseudoniem als een afzonderlijke auteur wordt beschouwd. De teke- 
ning verduidelijkt ook de relaties tussen de naam (en identifier) en de biblio- 
grafische entiteit (person,...). Een specifieke instantie van iedere entiteit is via 
een of meerdere namen gekend en ook omgekeerd kan elke naam aan een 
of meerdere instanties van die entiteiten worden gerelateerd. Een specifieke 
instantie van een entiteit kan ook worden gerelateerd aan een of meerdere 
identifiers, maar een identifier kan slechts met een specifieke instantie van 
een entiteit in verband staan. In het diagram (figuur 19) is bovendien rekening 
gehouden met relaties die kunnen bestaan tussen persons, corporate bodies, 
families enerzijds en works, manifestations, expressions en items anderzijds. 

Het onderste deel van het diagram laat de associates zien tussen de namen 
(en identifiers) van de entiteiten en de gecontroleerde toegangspunten van 
de entiteiten en de associates tussen entiteiten en de regels voor die enti- 
teiten. Een toegangspunt kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de combinatie 
van twee namen en/of identifiers, zoals mogelijk het geval is bij werken die 
aan de hand van naam en titel geidentificeerd worden. Die toegangspunten 
worden bepaald door regels die door verschillende instanties toegepast kun- 
nen worden. Een toegangspunt kan dus worden gecreeerd of veranderd door 
een instantie. 

Er is nog een ander type relatie mogelijk, namelijk tussen de instanties van 
twee verschillende types entiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een relatie 
tussen een persoon en een organisatie. Maar die relaties zijn in het diagram 
niet weergegeven. 12D (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven BIBLIOGRAPHIC ENTITIES 3 : =;>i"EE::f WORK a5E3331ed rtich EX=SES3 ON l ,1A\ -ESTi-'j'. '.ns'.v :>■ -x — " CQN~RQLLED ACCESS POINT governed by created .' mcd Tied by applied by Figuur 19: FRAR diagram 114 

Het model levert entiteitsdefinities die voornamelijk van twee standaarden 
afkomstig zijn, namelijk FRBR (Functional Requirements for Bibliographic 
Records) en GARR (Guidelines for Authority Records and References). De 
entiteiten in het model zijn: person, corporate body, family, work, expression, 
manifestation, item, concept, object, event, place, name, identifier, gecontro- 
leerd toegangspunt, regels en agentschap. ledere entiteit bevat een aantal 114 Figuur is ontleend aan Patton (2005), p. 8. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 127 attributen die vooral ontleend zijn aan FRBR, GARR en ISAAR(CPF). Verder 
specificeert het conceptueel model ook alle mogelijke relaties tussen de enti- 
teiten. Voor een verdere uitdieping van de definities van de entiteiten, hun 
attributen en relaties wordt verwezen naar de specificaties van FRAR. 

In de praktijk verloopt het proces voor catalogisering volgens de volgende 
drie stappen. 

• De bibliografische beschrijving: de catalograaf maakt bibliografische 
beschrijvingen van de bronnen die in de bibliotheek aanwezig zijn. De door 
hem toegepaste regels zijn gebaseerd op de bronnen waarvan de data zijn 
afgeleid, de volgorde en de vorm van de individuele data-elementen. 

• De formulering van toegangspunten: er worden toegangspunten gecre- 
eerd, zowel van de geautoriseerde vormen van de naam die een auteur, 
titel, onderwerp,... representeert als van de variabele vormen van de 
geautoriseerde vorm. 

• De registratie van toegangspunten: de catalograaf registreert de gecon- 
troleerde toegangspunten in authority files. De registratie van een nieuw 
toegangspunt kan eventueel leiden tot de herziening van reeds bestaan- 
de toegangspunten. 5.4.6 LCSH 115 

5.4.6.1 Achtergrond en doelstelling 

De Library of Congress Subject Headings is een thesaurus van indexeringen 
(subject headings) die door de Library of Congress onderhouden wordt. 
Bibliografische records vormen het toepassingsgebied van de indexeringen. 
De indexeringen zijn namelijk van toepassing op alle items van een bibliogra- 
fisch record. Op die manier wordt de toegang tot items met betrekking tot 
een bepaald onderwerp in een catalogus vereenvoudigd. 

LCSH heeft al ruime ingang gevonden in bibliotheken. Hierdoor wordt zoeken 
naar items in bibliotheekcatalogi die dezelfde zoekstrategie en de LCSH-the- 
saurus gebruiken, geijniformeerd. Ondanks het brede bereik van LCSH en zijn 
wijdverbreid gebruik hebben sommige bibliotheken nood aan nog andere 
indexeringen. Zo heeft de National Libra ry of Medicine van deVerenigdeStaten 115 LOC (2009a). 128 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven een eigen thesaurus ontwikkeld, de Medical Subject Headings (MeSH). 116 Veel 
universiteiten maken van de beide indexeringen gebruik. Een samenwer- 
kingsverband tussen de National Library of Canada en een aantal afgevaar- 
digden van de LCSH resulteerde in een aanvullende set van Canadese Subject 
Headings (CSH), die gebruikt wordt voor typisch Canadese onderwerpen. 117 

De LC Subject Headings zijn gepubliceerd in vijf volumes maar kunnen uiter- 
aard ook online geraadpleegd worden. De lijst met topics wordt wekelijks 
aangepast. 118 

De subject headings staan in voor uniforme toegangspunten van termen, 
namen en titels met betrekking tot het onderwerp of genre van een werk. 
Wie in een bepaald onderwerp geinteresseerd is maar geen weet heeft van 
titels of auteurs, is zo in staat om informatie over gerelateerde onderwer- 
pen te vinden. Wanneer een werk dus handelt over een persoon, organisatie, 
plaats of ander werk, dan kunnen zowel de namen van de betreffende per- 
soon, organisatie of plaats als de uniforme titel als subject heading worden 
gekozen. 

Er bestaat echter een duidelijk onderscheid tussen catalogiseren en indexe- 
ren. LCSH is opgesteld om het hoofdonderwerp van een bepaald werk aan te 
duiden. In het algemeen moet 20% van het werk te maken hebben met het 
onderwerp, vooraleer de uniforme naam van het onderwerp als subject hea- 
ding voor dat werk kan gebruikt worden. In dit opzicht mag de toewijzing van 
subject headings niet verward worden met een gedetailleerde indexering. 
Die indexeringen vermelden soms een onderwerp dat slechts eenmaal in een 
bepaald werk voorkomt of vernoemd wordt. De subject headings gelden dus 
veeleer als een beknopte, gestandaardiseerde samenvatting van dat werk, 
zonder te veel in detail te treden. Niettemin moet gestreefd worden naar 
een zo groot mogelijke specificiteit in de toewijzing van subject headings. Elk 
onderwerp kan worden onderverdeeld in verdere subcategorieen. Over het 
gebruik van categorieen en subcategorieen bestaan enkele regels, die in het 
volgende voorbeeld toegelicht worden. 116 MeSH (2008). 

117 CSH (2008). 

118 Cf. LOC (2009a). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 29 • Als drie of minder subcategorieen van een bepaald onderwerp besproken 
worden: 

• Als de subcategorieen samen het hele onderwerp beschrijven, dan 
wordt de naam van het onderwerp als subject heading toegewezen. 

Bijvoorbeeld: een boek over gewervelde en ongewervelde dieren. 
Dieren zijn ofwel gewerveld of ongewerveld dus wordt 'dieren' als 
subject heading toegewezen en niet de termen 'gewervelde dieren' 
en 'ongewervelde dieren'. 

• Als de subcategorieen samen slechts een deel van een bepaald onder- 
werp beschrijven, dan worden de subcategorieen als subject headings 
gebruikt. 

Bijvoorbeeld: een boek over muizen en ratten. Beide zijn knaagdieren 
maar er bestaan nog veel andere soorten knaagdieren. Als subject 
headings worden daarom twee termen meegegeven, namelijk 'mui- 
zen' en 'ratten' in plaatsvan 'knaagdieren'. 

• Als drie of meer subcategorieen van een bepaald onderwerp worden 
besproken, dan wordt de naam van het onderwerp als subject heading 
meegegeven. 

Bijvoorbeeld: een boek over muizen, olifanten, beren en herten. Als sub- 
ject heading wordt de term 'zoogdieren' gebruikt. 

Vervolgens bestaan ook enkele richtlijnen voor het toegelaten aantal subject 
headings. 

• Veel werken behandelen meer dan een onderwerp. leder onderwerp 
moet dan als subject heading aan dat werk worden toegewezen. 

• Soms worden verschillende aspecten van hetzelfde onderwerp bespro- 
ken, waardoor er meerdere subject headings nodig zijn om het werk goed 
te catalogiseren. 

Bijvoorbeeld: een werk over een bepaald economisch probleem op een 
bepaalde plaats. Een eerste subject heading duidt dan het probleem aan. 
Als het probleem een specifiek onderdeel kent dat gerelateerd is aan 
de plaats, dan wordt het lokale probleem als subject heading gekozen. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Een tweede subject heading kan de plaats zijn, waarvan een onderdeel 
'Economic conditions' is. 

• Een werk kan ook een onderwerp behandelen dat zich over meerdere 
niveaus laat beschrijven. Bijvoorbeeld: een algemene discussie over een 
concept wordt ge'illustreerd met een case study, die van toepassing is 
in een bepaalde context. De subject headings moeten de verschillende 
niveaus reflecteren als minstens 20% van het werk aan ieder niveau 
gewijd is. 

Bijvoorbeeld: Women $z Nicarague; Women 

Algemeen wordt aangenomen dat een boek adequaat kan beschreven wor- 
den door middel van zes subject headings en het gebruik van meer dan tien 
subject headings voor een bepaald werk moet vermeden worden. De volg- 
orde van de subject headings komt bovendien overeen met de volgorde van 
belangrijkheid. 5.4.6.2 Vorm 

Er wordt een onderscheidgemaakttussendehoofdheading en zijn subdivisie(s). 

Overeenkomstige MARC-velden worden tussen haken weergegeven. 

• Hoofdheading 

• Onderwerp - Topic (MARC tag 650) (topical heading): een concreet 
object, een categorie van objecten, mensen of dieren, een abstract 
concept, geloof, proces of fenomeen, een instituut,... 

Een topical heading kan een enkele term of een zin zijn: 

• een term: waarschijnlijk de meest gangbare vorm. 
Bijvoorbeeld: Women, Savannas, Housing 

• een zin: hiervoor bestaan verschillende mogelijke constructies. 

• Directe volgorde: 

Bijvoorbeeld: Housing policy, Foreign exchange 
administration (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 3^ • Omgekeerde volgorde: omgekeerde headings worden 
gescheiden door een komma. De meer significante term 
wordt eerst gegeven, gevolgd door een bepaling. 

Bijvoorbeeld: Authors, Mexican 
Farms, small 

• Term en een bepalende term: de bepalende term staat tus- 
sen ronde haken en duidt de context van het onderwerp aan. 

Bijvoorbeeld: Stress (Physiology), Stress (Psychology) 

• Een zin over een topic mag voorzetsels bevatten. 
Bijvoorbeeld: Violence in motion pictures 

• Een zin mag gerelateerde termen bevatten die met elkaar 
verbonden zijn door het woord 'and'. 

Bijvoorbeeld: Banks and Banking, Cities and Towns 

Soms bestaat een zin uit termen die met elkaar verwant zijn. 
De zin bestaat dan uit de twee gerelateerde termen, en 'etc' 

Bijvoorbeeld: Comic books, strips, etc. 

Een combinatie van de bovenvermelde structuren. 

• Naam - van persoon, organisatie of conference (MARC tag 600, 610 
of 611): de vorm van alle namen moet identiek zijn ongeacht de func- 
ti'e van het object dat een naam krijgt toegewezen. (bijvoorbeeld aut- 
hor, responsible body of subject). 

• Uniforme titel (MARC tag 630): hiervoor geldt dezelfde regel als voor 
namen. 132 (Meta)datastandaarden voordigitale archieven • Een geografische plaats (MARC tag 651): men onderscheidt twee 
categorieen: 

9 Plaatsen die een jurisdictie hebben of hadden, zoals landen, 
steden of provincies. Zo'n plaats heeft een overheid die als cor- 
porate author beschouwd kan worden. 

Bijvoorbeeld: Argentinie, Buenos Aires (Argentinie) 

• Plaatsen zonder jurisdictie. 

Bijvoorbeeld: Olympus, Mount (Greece) 
Atlantic coast (Nicaragua) 

Subdivisies: subject heading strings 

Een subject heading kan bestaan uit een string, met een heading en een 
of meer subdivisies. Deze subdivisies worden met een bepaalde string 
gespecificeerd. 

Bijvoorbeeld: Farms, Small $z Colombia 

Camus, Albert, $d 1913-1960 $v Congresses 
Women $z Italy $x Social conditions 5.4.6.3 Enkele beperkingen 

De lijst van LCSH is beperkt. Ze is immers gebaseerd op headings die wer- 
kelijk al gebruikt zijn om onderwerpen te beschrijven van de werken die in 
de Library of Congress gecatalogiseerd zijn. De keuze en vorm van een hea- 
ding zijn niet noodzakelijk up-to-date. Wekelijks wordt de lijst bijgewerkt. 
Zo is 'Man' bijvoorbeeld verouderd en vervangen door 'Human being'. De 
vorm van de subject headings kan behoorlijk varieren. Terwijl vroegervaak de 
omgekeerde volgorde werd gehanteerd voor subject headings die uit zinnen 
bestaan, wordt tegenwoordig vaak de directe volgorde gebruikt. Zo wordt de 
verouderde vorm 'Societies, Primitive' veranderd naar 'Primitive societies'. 5.4.7 GETTY Thesauri 119 

De thesauri van het Getty-instituut worden geproduceerd en onderhouden 
door de Getty Vocabulary Program. Ze volgen de ISO en NISO standaard voor 119 De volgende tekst is grotendeels gebaseerd op de GETTY-website Getty (2009a) (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 133 de constructie van thesauri. Ze bevatten termen, namen en andere informa- 
tie met betrekking tot mensen, plaatsen en concepten die gerelateerd zijn 
aan kunst, architectuur en materiele cultuur. 

De Getty-thesauri kunnen op drie verschillende manieren worden gebruikt: 

• voor de invoer van data en dus beschrijving van zaken, 

• als kennisbank die informatie aan onderzoekers levert, 

• als search assistant om de toegang voor de eindgebruiker tot online bron- 
nen te vereenvoudigen. 

De drie belangrijkste thesauri zijn: 

Art & Architecture Thesaurus (AAT): een gestructureerde woordenschat die 
opgebouwd is rond 34.000 concepten, waaronder 131.000 termen, beschrij- 
vingen, bibliografische citaten en andere informatie over beeldende kunsten, 
architectuur, decoratieve kunsten, archivalische zaken en materiele cultuur. 

Union List of Artist Names (ULAN): bevat ongeveer 120.000 records, waaron- 
der 293.000 namen en biografische en bibliografische informatie over arties- 
ten en architecten, waaronder 00k tal van naamsvariaties en pseudoniemen. 

Getty Thesaurus of Geografic Names (TGN): bevat ongeveer 912.000 records, 
waaronder 1,1 miljoen namen, plaatstypes, coordinaten en beschrijvende 
nota's die gericht zijn op belangrijke plaatsen voor de studie van kunst en 
architectuur. 

Deze drie thesauri worden bondig toegelicht. 5.4.7.1 AAT 

De thesaurus bestaat uit 34.000 concepten, gerelateerd aan kunst en archi- 
tectuur. De concepten hebben betrekking op een tijdspanne van de oudheid 
tot nu. leder concept wordt geidentificeerd aan de hand van een unieke 
numerieke ID. Aan elk concept zijn termen gekoppeld, gerelateerde concep- 
ten, een parent (voor de plaats binnen de hierarchie), bronnen voor de data 
en nota's. Op die manier bevat de thesaurus 131.000 termen. Die termen 
worden gebruikt om kunst en architectuur te beschrijven. De termen van een 
concept bevatten de enkelvoudige vorm, de meervoudsvorm, de natuurlijke 
volgorde, de omgekeerde volgorde, spellingsvarianten, mogelijke uitspraken 134- (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven en synoniemen. Van al die termen wordt een aangeduid als de geprefereerde 
term of de descriptor. 

De AAT is een hierarchische databank. De root van de hierarchie wordt de Top 
van de AAT-hierarchie genoemd. Naast de hierarchische relaties kent de AAT 
ook equivalente en associatieve relaties. Het conceptuele kader van hierar- 
chieen en facetten is ontworpen om een algemene classificatie van kunst en 
architectuur te bekomen. Het kader is niet subject-specifiek. Dat wil zeggen 
dat er bijvoorbeeld geen specifieke termen voorhanden zijn voor de beschrij- 
ving van een schilderij uit de renaissance. 

De 'facetten' vormen de belangrijkste subdivisies van de hierarchische struc- 
tuur van AAT. Een facet bevat een homogene klasse van concepten, waarvan 
de termen karakteristieken bevatten die hen onderscheiden van termen uit 
een andere klasse. Zo is marmer een substantie die wordt gebruikt voor de 
creatie van kunst en architectuur. Daarom wordt marmer in het facet over 
materialen teruggevonden. De facetten zijn conceptueel georganiseerd vol- 
gens een schema dat evolueert van abstracte concepten tot meer concrete, 
fysieke artefacten. 

• Geassocieerde concepten: dit facet bevat abstracte concepten en feno- 
menen die betrekking hebben op de studie en uitvoering van een brede 
waaier aan menselijke ideeen en activiteiten, waaronder kunst en archi- 
tectuur in alle mediavormen, maar ook gerelateerde disciplines. Dit facet 
betreft ook de theoretische en kritische overwegingen, ideologieen, hou- 
dingen en sociale en culturele stromingen. Bijvoorbeeld: schoonheid, 
balans, vrijheid, socialisme,... 

• Fysieke attributen: dit facet bevat de perceptuele of meetbare eigen- 
schappen van materialen en artefacten, maar ook eigenschappen van 
materialen en eigenschappen die niet als afzonderlijke componenten 
te onderscheiden zijn. Onder deze categorie bevinden zich eigenschap- 
pen zoals de grootte en vorm, chemische eigenschappen van materialen, 
kwaliteiten van textuur en hardheid en eigenschappen zoals oppervlakte, 
afwerking en kleur. Bijvoorbeeld: rond, broosheid, grenzen,... 

• Stijlen en periodes: dit facet bevat algemeen aanvaarde termen om sti- 
listische stromingen en periodes aan te duiden die relevant zijn voor 
de kunst en architectuur. Bijvoorbeeld: Frans, Louis XIV, Xia, Abstracte 
Expressionist,... (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 35 • Agenten: dit facet bevat termen om mensen, groepen van mensen en 
organisaties te benoemen die worden gei'dentificeerd door een beroep of 
activiteit, door fysieke of mentale eigenschappen of door een sociale rol. 
Bijvoorbeeld: religieuze orden, corporaties, landschapsarchitecten,... 

• Activiteiten: dit facet verzamelt alle domeinen van inspanningen, fysieke 
of mentale acties, systematische sequenties van acties, gebruikte metho- 
den en processen bij bepaalde materialen of objecten. Activiteiten kun- 
nen varieren van leertrajecten tot enkele gebeurtenissen, van mentale 
taken tot fysieke acties. Bijvoorbeeld: archeologie, ontwerpen, analyse- 
ren, tentoonstellingen, corrosie, tekenen,... 

• Materialen: termen die een fysieke substantie aanduiden, van natuurlijke 
tot synthetische substantias. Dit facet kan varieren van specifieke mate- 
rialen tot materiaaltypes die voor een bepaalde functie ontworpen zijn, 
zoals kleurstoffen, en van grondstoffen tot verwerkte producten, zoals 
ijzer, klei, plakband, emulgators,... 

• Objecten: het grootste facet bevat termen voor alle fysieke of zichtbare 
objecten die levenloos zijn en het product van een menselijke activiteit. 
Ook eigenschappen van een landschap die de context leveren voor een 
bepaald bouwwerk maken hier deel van uit. Bijvoorbeeld: schilderijen, 
voorgevels, kathedralen, tuinen,... 

Een voorbeeld van een record met de betreffende termen: Hill lifrt (ui l'1'l'ti.-J, ■-,'.',lVJ'"i- , "w fc'U'c-" i) 
s-tfll lift I : , J^jimcric jn Engliih) 
t«l »«[',' I,' ir/v-^nrjn fral;h} 
mil Win (...', 'Ji /•!■■ eiiui: LhyiiIi) 
HSI lives (UJUJLrAmoriur, tuokhj 
nsrtr* iriiftfl (C.U.UF^rrnrh P|i 

iiJ.rv mnrlHi ( ' ,1 l.lT.Ti hi . I] 

iialuro rnorta (C.UJUI r Kdlidr -k) 

itfllcvcn! ... : .: „r<hM) 

itillpbpn ; , , ff.Gtnnin*) 

.it aif« (ii.m.i I ,1 i hi. I ) »l»iH* hi "l»»m Bit"; t>i »i*nc*, 

tnnn wiHswr rdcHacBd Hv "nshxia 

mDrt&" 
nn*»l|tl» |H.tJ,(JF,DirtLh| Q\WfvSn\lUI>r*#tinr 

\HHtm (H,"/J*j ""in iihHil In mrnr In -..nti iih^i 

n rr*- Nprtwrands mtip I7tn 
century 

hMik*t|» I -(, i,i IF) Dutth tar "mm runnjpr ■ 

1hiJh S ui>ph . , >, ,,, i.brin imUdh- u-ifj ii- Li H dn Lu 

co^rr hp ^u:J- iiti^3hS , ■plpm/io m 
the tower class inns -ard c^rar>a 
nl^'-Ki fui winch Itiky »tf"« pdnlKd Figuur 20: AAT termen 1: 120 Voorbeeld is ontleend aan Getty (2008a). 136 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven Een verheldering van de gebruikte afkortingen of flags in net voorbeeld: 

D = Descriptor 

AD = Alternative Descriptor 

UF = Use For term (een synoniem dat geen descriptor of alternative descriptor is) 

C = Current term 

H = Historical term 

B = Both: current en historical 

U = Unknown 

NA = Not Applicable 5.4.7.2 TGN 

Deze thesaurus bestaat uit 912.000 records van plaatsen, met betrekking 
tot de prehistorie tot nu. De structuur van de thesaurus is heel gelijkaardig 
aan die van de AAT. Een record in deze databank duidt een plaats aan. Aan 
ieder record zijn de volgende zaken gerelateerd: een unieke numerieke ID, 
namen, de parent (de plaats in de hierarchie van de TGN-thesaurus), geo- 
grafische coordinaten, nota's, bronnen voor de data, andere relaties en een 
plaatstype. Dit plaatstype beschrijft de rol van de plaats. Bijvoorbeeld een 
bewoonde plaats, staat of hoofdstad van een staat. In totaal bevat de thesau- 
rus 1.106.000 namen. Die namen worden zowel in de Engelse als in de lokale 
taal uitgedrukt, eventueel 00k in andere talen en doorgaans wordt bovendien 
de historische naam meegegeven. Zoals eerder vermeld, bezit een record 
00k de coordinaten van de plaats. Die coordinaten zijn veeleer als reference 
bedoeld en zijn slechts bij benadering juist. 

Net als de AAT-thesaurus, is TGN hierarchisch opgebouwd. De root van de 
hierarchie is de Top van de TG/V-hierarchieen. Ze bestaat uit twee facetten: 
'World' en 'Extraterrestrial Places'. Het spreekt voor zich dat vooral het facet 
'World' veel termen bevat. De plaatsen zijn er gerangschikt volgens subdivi- 
sies die de huidige politieke en fysieke wereld representeren, hoewel er 00k 
historische naties in besloten liggen. Behalve hierarchische relaties kent de 
TGN 00k equivalente en associatieve relaties. TGN is een thesaurus, die de 
ISO- en NISO-standaarden volgt. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 37 * XilMlpli! 
P /■ rn;: ill iriM ' ■ Niiir.irr.tiy ruurf 

r .*. .... wr* 1 3 (facet) 

£ ■ : "-<-' ■-"il 

Unrtnd p in-jdsm {fi^nnn) 
I vnrvr frltyyitiit featum I 

.-, Artqtiill.i (<S«0««liH« fUH) [H] 

B*mtu£i [dependt nt tfatej If, I 

i., Qvrr - 1 i <hr.Thric region] 

Or-os h Antirttic Tuntorv (colony) 

.,...,., 9rVjih Ir'd' jn CiLCj'i TtfttftOTT (tOrritOrrJ 

Rnrtch Virgin Island-. (rir-pr-nripnT ^taitfl) (I J 

„...,., CiYrnan [ildrtdi !d»D»ndi-nLiLdLa] I',] 
fin^l.-ind (rjbun&ii) r 
r r 
r 
r 
r 
r 
r 
r Figuur 21: TGN-hierarchie l: Een voorbeeld van de verschillende benamingen van Brussel, opgeslagen in 
een record van Brussel: Example 
Bruxelles (preferred, CjVjNjFrench-P) 

Brussel (C/v^Dutch-P) 
Bruselas (C^N) 
Brussels (C,0,N,English-P) 
Brusselle (C.,0,N) 
Brussel (CjO^Gerrnan-P) 
Bruxellae (HjOjNjLatin) Figuur 22: TGN namen voor Brussel 122 

Een verheldering van de gebruikte afkortingen of flags in het voorbeeld: 

Type flag: 

N = Zelfstandig naamwoord 
A = Bijvoeglijk naamwoord 
B = Both 121 Voorbeeld is ontleend aan Getty (2004a). 

122 Voorbeeld is ontleend aan Getty (2004a). 138 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven Historische/7og: 

C = Current 

H = Historical 

B = Both 

U = Unknown 

NA = Not Applicable 

Lokale flag: 

V = Vernacular 

O = Other 

U = Undetermined 5.47-3 ULAN 

De ULAN is een thesaurus met records voor artiesten. Momenteel bevat de 
thesaurus ongeveer 120.000 namen van artiesten. De structuur is heel gelijk- 
aardig aan die van de AAT- of TGN-thesaurus. leder record heeft een unieke 
numerieke Id, namen, gerelateerde artiesten, bronnen van de data en nota's. 
De records hebben betrekking op een periode van oudheid tot heden. In 
totaal zijn er ongeveer 293.000 namen in de thesaurus opgenomen. Dit zijn 
mogelijkgewone namen maar het kan ookgaan om pseudoniemen, spellings- 
varianten van een naam, de naam in verschillende talen en namen die door 
de tijd heen gewijzigd zijn (bijvoorbeeld door huwelijk). Een van de namen 
krijgt deflag 'preferred' mee. 

Hoewel de structuur vrij vlak is, is de ULAN als een hierarchische databank 
opgebouwd. De root van de databank is de Top van de ULAN hierarchies. De 
root kent twee vertakkingen of 'facetten': Person en Corporate Body. Ook die 
thesaurus voldoet aan de normen van ISO en NISO. Dat betekent dat er naast 
hierarchische relaties ook equivalente en associatieve relaties tussen de ver- 
schillende records mogelijk zijn. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 39 Een voorbeeld van de mogelijke benamingen van Le Corbusier: ttumple 

Ll' turiiifiiur I i-TTrL'rTL'd, dib-iitoy, V) .... fl-SGudaiiiFifi JddpWdirt 19M 
f nrtNiibrr. I f- [V] 
(nrfcuahr fvji 

Jcarnc-rtt Charks ida-uard (■' ) 
lpflnn*r»t., f.h*rl#c rriniMfil ( 
Cliflripii bduvanl Ju-aiiiiuri't ■. ] 
Twaim*™*. f.h*rtPC-F iIahaM ; . ) 
-Mraniirnrl brib-, LharlKi Ld-uuflrd [. j 
Jtaflnc-ret-Crls, Charles <Ed*u*rd l.'i 

Criv, .rihnrlH-, I ilmi*nl lH.iniLHn-l ( . | 

Jcflrmrna-Lrlt, Ltidrluvkduuartl (.) 
I * f nrtiiitfpr., Fdn*nl | . j 
Lr Curbusirr ^auuniifr I . I 
Cflrfc (.1 

fnriiit : > Figuur 23: ULAN namen voor Le Corbusier 123 5.4.8 RAMEAU 124 

5.4.S.1 Achtergrond en doelstelling 

RAM EAUstaat voor Repertoire d'autorite-matiere, encyclopediqueetalphabe- 
tique unifie. Het is een thesaurus die alle kennisgebieden bestrijkt in de vorm 
van een lijst van alfabetische instanties. De ontwikkeling van de thesaurus is 
gestart in 1980. Gelijktijdig, maar onafhankelijk, werd de Directory of Subject 
Headings van de Laval-universiteit van Quebec ontworpen, een vertaling van 
de Library of Congress Subject Headings. Vanaf 1983 werd RAMEAU ontwik- 
keld in samenwerking met het Franse ministerie voor Nationale Educatie (Le 
Ministere de I'Education Nationale) en met de publieke informatiebiblio- 
theek (la Bibliotheque Publique d'lnformation, BPI) onder de naam LAMECH 
(Liste dAutorite Matiere, Encyclopedique, Collective et Hierarchisee). In 1987 
begonnen de twee instituten samen te werken voor het beheer en de versprei- 
ding van de thesaurus, die vervolgens de naam RAMEAU kreeg. Aanvankelijk 
bevatte de thesaurus enkel data van de Nationale Bibliotheek maar hij werd 
naderhand verrijkt met data van de universiteitsbibliotheken. Ondertussen is 
de thesaurus een nationale indexeringstaal geworden en wordt hij gebruikt 
door publieke bibliotheken, een aantal onderzoeksbibliotheken en private 
organisaties. 123 Voorbeeld is ontleend aan Getty (2004b). 

124 RAMEAU (2008). 1ZJ.O (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven 5.48.2 Vorm 

RAMEAU is een indexeringstaal die volgens drie niveaus gestructureerd is: 

• Terminologisch niveau: gecontroleerde taal 

• Sem a ntisch niveau: hierarchische taal 

• Syntaxis-niveau: geprecoordineerde taal 

RAMEAU wordt een gecontroleerde taal genoemd omdat er een controle 
wordt uitgevoerd op de vorm van de woordenschat, de polyseme woorden 
en de synoniemen. Elk concept heeft een vedette, een geprefereerde term 
voor dat concept. De vedette moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

• Er moet een onderscheid bestaan tussen woorden en uitdrukkingen. Dat 
is een gevolg van net feit dat de thesaurus precoordinatief is. 

Bijvoorbeeld: Travail; Conditions de travail 

• Het Franse woord moet gebruikt worden, behalve bij afleidingen uit een 
andere taal. 

Bijvoorbeeld: Droit d'auteur (en niet Copyright); Westerns 

• De meervoudsvorm moet gebruikt worden, mits enkele uitzonderingen 
(zoals voor abstracte termen). 

Bijvoorbeeld: Vetements; Conscience 

• De vedette is het meest gebruikte woord: 

Bijvoorbeeld: Bicyclettes (en niet Velocipedes) 

Zoals vermeld, controleert RAMEAU ook polyseme woorden, woorden met 
dezelfde schrijfwijze maar met een verschillende betekenis. RAMEAU onder- 
scheidt polyseme woorden van homoniemen, aangezien er per concept maar 
een vedette kan zijn. Dit wordt opgelost door: 

• de toevoeging van een bepaald woord tussen haakjes. 
Bijvoorbeeld: Elasticite; Elasticity (economie politique) (Meta)datastandaarden voor digitale archieven \l\.\ • De toevoeging van een adjectief. 

Bijvoorbeeld: Analyse documentaire; Analyse mathematique 

• Een onderscheid tussen de enkelvoudige en meervoudige vorm (verschil- 
lende betekenis). 

Bijvoorbeeld: Religion; Religions 

RAMEAU controleert bovendien op synoniemen om parallelle indexaties te 
vermijden. Daarom werd trouwens de vedette ook ingevoerd. Andere termen 
die naar hetzelfde concept verwijzen, worden als terme exclu (TE) aangeduid, 
die naar de vedette verwijzen. 

Bijvoorbeeld: Bicyclettes EP Velocipedes 

Bijvoorbeeld: Velocipedes VOIR Bicyclettes 

(Bicyclettes = vedette; Velocipedes = TE) 

De uitgesloten termen (TE) kunnen synoniemen of quasi-synoniemen zijn, 
maar ook afkortingen of acroniemen, of ze hebben een anders geconstru- 
eerde syntaxis. 

Bijvoorbeeld: Nantes, Edit de (1598) VOIR Edit de Nantes (1598) 

Bijvoorbeeld: Religion - Histoire VOIR Histoire religieuse 

RAMEAU is ook een hierarchische taal op semantisch niveau. Dat wil zeg- 
gen dat de betekenis van de vedette nog verder gepreciseerd wordt door zijn 
semantische relaties. 

• Hierarchische relaties TG/TS: 

De generische term wordt aangeduid met TG, de meer specifieke term 
met TS. Dat wordt ook aangeduid als de verticale categorisatie. 

Bijvoorbeeld: Art TS Architecture 

Bijvoorbeeld: Architecture TG Art \i\2. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Associative relaties TA/TA: die zorgen voor de horizontale categorisatie. 
Bijvoorbeeld: Architecture TA Construction 
Bijvoorbeeld: Construction TA Architecture Op het niveau van de syntaxis is RAMEAU precoordinatief. Complexe onder- 
werpen, die bijvoorbeeld uit verschillende vedettes samengesteld zijn, wor- 
den zo ook afzonderlijke vedettes. RAMEAU leidt uit een complex onderwerp 
niet automatisch de vedettes af, maar construeert een nieuwe vedette op het 
moment van de indexering. Een complex onderwerp bestaat uit een hoofd- 
onderwerp (TV - tete de vedette) en subdivisies. Die laatste zijn elementen 
die achter de TV kunnen staan om het onderwerp meer te preciseren of te 
vervolledigen. 

Bijvoorbeeld: Tourisme rural - France = TV + Subdivisie 

De volgorde is hierbij heel belangrijk. Foutief zou zijn: France - Tourisme 
rural. 5.4-9 Thesaurus architecture et patrimoine 125 

Deze thesaurus betreft een systematische lijst van Franse architecturale wer- 
ken en Frans erfgoed. Ze bevat 1135 termen over architecturale werken en 
2529 termen over erfgoed. De termen over architecturale werken zijn ont- 
leend aan de indexaties van de databank van Merimee, termen over erfgoed 
komen voort uit de indexaties van de databank over Frans erfgoed in Palissy. 
Het erfgoed omvat architecturale elementen, glasramen, meubels, muziek- 
instrumenten, wetenschappelijke instrumenten, industriele machines en 
boten. 

De lijst is hierarchisch opgevat. De termen worden eerst volgens functioned 
categorieen opgedeeld en worden steeds verder verfijnd. Functioned cate- 
gorieen zijn bijvoorbeeld religieus gebruik, begrafenisgebruik of industrieel 
gebruik. Zo bestaan er achttien basiscategorieen, die disjunct zijn. Geen 
enkele term komt bijgevolg in meerdere categorieen voor. Indien de seman- 
tiek van de term met andere categorieen overlapt, dan wordt de term in de 
categorie geplaatst die de voorkeur geniet en in de andere categorieen wordt 125 Architecture & Patrimoine (2009). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 4-3 de verwijzing 'voir aussi' weergegeven. De categorieen bevatten bovendien 
alle nodige verwijzingen, definities en aantekeningen bij het gebruik. 

De thesaurus kenteen Amerikaanseen een Engelseversieen er bestaattevens 
een Italiaanse vertaling. Op die manier wordt het internationaal, elektronisch 
raadplegen van de thesaurus bevorderd. Er bestaat echter geen xml-versie 
van de thesaurus, wat het gebruik ervan nochtans zou vergemakkelijken. \t\i\ (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven 6 Declaratieve 
containers 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt samengestelde informatieobjecten en relaties tus- 
sen data en metadata. Het betreft objecten die beschrijvende, administra- 
tieve en/of structurele metadata combineren tot een informatieobject. Het 
voordeel van dergelijke objecten is de mogelijkheid ze uit te wisselen en te 
hergebruiken. 

METS (§6.2) is een duidelijk voorbeeld van een standaard die zowel beschrij- 
vende metadata als administratieve en structurele metadata combineert tot 
een object. Een object binnen METS bevat een beschrijvende metadatasectie 
(dmdSec), een administratieve metadatasectie (admSec), een sectie die aan- 
geeft welke bronnen tot het object behoren (fileSec), een sectie die de hie- 
rarchische structuur van het digitale object weergeeft (structMap), een sectie 
die zorgt voor de weergave van hyperlinks tussen de verschillende compo- 
nenten van een METS-structuur die beschreven zijn in de structMap (struct- 
Link). Ten slotte is er een minder gebruikte sectie die de middelen aanlevert 
om digitale objecten te verbinden met toepassingen of programmacodes, die 
in combinatie met andere informatie in het METS-document worden gebruikt 
voor het renderen of weergeven van het digitaal object (behaviorSec). Die 
secties samen beschrijven een METS-object, dat op die manier kan worden 
uitgewisseld. 

Een ander model voor digitale objecten is LOM (§6.3), die zich meer specifiek 
toelegt op de beschrijving van leerobjecten. Leerobjecten kunnen zo gemak- 
kelijker hergebruikt worden en het achterhalen van die leerobjecten wordt 
enorm bevorderd. Het LOM-datamodel specificeert welke aspecten van het 
leerobject beschreven moeten worden en welke woordenschatten hiervoor 
in aanmerking komen. Verder schrijft de specificatie 00k voor hoe dit model 
verder uitgebreid kan worden. Het datamodel heeft al ruime ingang gevon- 
den en wordt reeds ondersteund door enkele API's. 

ORE (§6.4) is een model voor de beschrijving van aggregates. Dit zijn infor- 
matie-eenheden die bij een samenstelling een logisch geheel vormen. Die 

(Meta)datastandaarden voor digitale archieven ^4-5 informatie-eenheden kunnen op hun beurt een aggregate vormen. Een voor- 
beeld hiervan is een boek dat een aggregatie van hoofdstukken is. De hoofd- 
stukken vormen op hun beurt een aggregatie van pagina's. Het doel van dit 
model is het promoten van het hergebruik van de samengestelde objecten. 
De vorming van aggregates gebeurt via een resource map, een gecodeerde 
beschrijving van de aggregatie. De resource map (ReM) beschrijft de aggre- 
gatie als een set van bronnen, en mogelijk ook de types en de relaties tussen 
de bronnen. Door zowel aan de aggregatie als aan de resource map die de 
aggregatie beschrijft, een URI toe te kennen, worden dit gewone webbron- 
nen die men kan uitwisselen. 

Ten slotte wordt MPEG-21 DIDL (§6.5) besproken. Zoals in §4.3.4 al werd aan- 
gehaald, worden in het MPEG-21 kader complexe, digitale objecten beschre- 
ven in de Digital Item Declaration (DID), met behulp van de Digital Item 
Declaration Language (DIDL). DIDL introduceert een set abstracte concep- 
ten die samen een datamodel voor complexe digitale objecten vormen. Het 
DIDL-datamodel herkent de volgende entiteiten: een container als een groep 
van containers of items, een item als een groep van items of componenten, 
een component als een groep van bronnen, een bron die een individuele 
datastream voorstelt en tot slot secundaire informatie over een container, 
item, component of bron. De DIDL-specificatie voorziet abstracte definities 
voor alle entiteiten en hun onderlinge relaties. Hoe de data tot een digitaal 
object gestructureerd worden, is afhankelijk van de implementatie. Zo kan 
een muziekalbum op verschillende manieren met DIDL beschreven worden. 
ledere song kan een item zijn, maar het album kan ook worden voorgesteld 
als een enkel item met songs als de componenten. De representatie van een 
object zal uiteindelijk afhangen van de applicatie die men voor ogen heeft. 6.2 METS 126 6.2.1 Achtergrond en doelstelling 

De Metadata Encoding en Transmission Standard, kortweg METS, is een spe- 
cificatie voor de beschrijving en uitwisseling van digitale objecten en hun 
eigenschappen. METS is een open standaard die door de bibliotheekgemeen- 
schap ontworpen werd. 127 126 Zie ook de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 86-88. 

127 LOC (2009b). Documentatie bij METS: METS Editorial Board (2007). 1Z|.t> (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 6.2.2 Vorm 

METS is XML-gebaseerd en biedt de middelen om metadata op te slaan voor 
zowel het beheer als de uitwisseling van digitale objecten. Door de XML-basis 
kent METS een hierarchische structuur, waardoor ze de hierarchie van digi- 
tale objecten kan uitdrukken. Een METS-document wordt uit verschillende 
METS-elementen opgebouwd. Die elementen bestaan dan weer uit meer- 
dere secties: 

<mets> 

<dmdSec/> 

<amdSec/> 

<fileSec/> 

<structMap/> 

<structl_ink/> 

<behaviorSec/> 
</mets> De secties voorzien mogelijkheden voor de uitdrukking van verschillende 
types metadata (administratief, beschrijvend,...) en informatie. 

De secties dmdSec (Descriptive Metadata Section) en amdSec (Administrative 
Metadata Section) dienen als een soort wrappers waarin elementen van 
andere schema's toegevoegd kunnen worden. Deze wrappers zorgen er bij- 
gevolg voor dat METS uitbreidbaar en modulair is. Voor de inhoud van de 
wrappers biedt METS geen eigen woordenschat en syntaxis. Die worden 
verzorgd door de standaard die binnen de wrappers gebruikt worden. In de 
praktijk bestaan er al extensieschema's die van deze techniek gebruik maken, 
bijvoorbeeld voor Dublin Core en MARC/XML. De data in de wrappers hoeven 
niet strikt tekstueel te zijn. Ook binaire formaten zoals MARC21 kunnen hierin 
opgeslagen worden. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven >A-7 Een voorbeeld van een dmdSec en een amdSec: 

<mets:dmdSec ID="DMD1"> 

<mets:mdWrap MIMETYPE="text/xml" MDTYPE="MODS"> 
<mets:xmlData> 

<mods:mods version="3.l"> 
<mods:titlelnfo> 

<mods:title>lnterview met een oudstrijder</mods:title> 
</mods:titlelnfo> 
<mods:name type="personal"> 

<mods:namePart>Jan De Smedt</mods:namePart> 
</mods:name> 

<mods:typeOfResource>audio</mods:typeOfResource> 
</mods:mods> 
</mets:xmlData> 
</mets:mdWrap> 
</mets:dmdSec> 

<mets:amdSec> 

<mets:rightsMD ID="ADMRTSl"> 

<mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="METSRights"> 
<mets:xmlData> 

<rts:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="PUBLIC DOMAIN"> 
<rts:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
<rts:ConstraintsCONSTRAINTTYPE="RE-USE"> 
<rts:ConstraintDescription> 

Hetverdelen en/of kopieren van dit 
object is enkel toegelaten mits 
toestemming van de rechthebbenden. 
</rts:ConstraintDescription> 
</rts:Constraints> 
</rts:Context> 
</rts:RightsDeclarationMD> 
</mets:xmlData> 
</mets:mdWrap> 
</mets:rightsMD> 
</mets:amdSec> 1ZJ.O (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Na dmdSec en amdSec volgt fileSec {File Section), waarin bijgehouden wordt 
welke bestanden tot het beschreven object behoren. Dit kan door de opslag 
van het digitale object zelf of door een link naar dit bestand. 

<mets:fileSec> 

<mets:fileGrp USE="archive image"> 

<mets:file ID="epioim" MIMETYPE="audio/wav" ADMID="TECHWAV01"> 
<mets:FLocat xlink:href=http://www.xxxx.com/oi.wav 
DOCTYPE="URL"/> 
</mets:file> 
</mets:fileGrp> 
</mets:fileSec> 

Na de sectie fileSec volgt de sectie structMap, waarin de hierarchische struc- 
tuur van het digitale object wordt weergegeven. Dit laat toe om de opbouw 
van het digitale object weer te geven. De sectie structMap laat toe om meer- 
dere hierarchische structuren per object weer te geven. Zo kan men zowel 
een logische als een fysieke hierarchie beschrijven. Een interview kan bij- 
voorbeeld in een bestand zijn opgeslagen (fysieke hierarchie) maar meerdere 
'onderwerpen' bevatten (logische hierarchie). De weergave van de hierarchie 
gebeurt aan de hand van divisies: 

<mets:structMap TYPE="physical"> 

<mets:div TYPE="book" LABEL="Het leven tijdens WON" DMDID="DMD1"> 
<mets:div TYPE="page" LABEL="Blank page"/> 
<mets:div TYPE="page" LABEL="Page i: Main title page"/> 
<mets:div TYPE="page" LABEL="Page ii: Blank page"/> 
<mets:div TYPE="page" LABEL="Page iii: Title page"/> 
</mets:div> 
</mets:structMap> 

Tot slot is er de sectie structLink. Die zorgt voor de weergave van hyperlinks 
tussen de verschillende componenten van een METS-structuur, beschreven 
in de structMap. 

Een minder gebruikte sectie is de zogenaamde behaviorSec. Die voorziet 
METS van de middelen om digitale objecten te verbinden met toepassingen 
of programmacodes die in combinatie met andere informatie binnen het 
METS-document worden gebruikt voor het renderen of weergeven van het 
digitale object. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven ^4-9 METS biedt ook verschillende profielen aan, die helpen bij de creatie van 
METS-documenten. Een profiel geeft een vrij detaillistische beschrijving van 
een klasse van METS-documenten. Voor elk profiel is een schema beschik- 
baar. Profielen leiden ook programmeurs bij hun creatie van software voor 
het gebruik en de verwerking van METS-documenten. Bovendien bevorderen 
ze ook de interoperabiliteit van digitale bibliotheken. 

Een profiel bestaat uit een dertiental componenten, waaronder de titel, een 
abstract van de uitbreidingsschema's en een voorbeelddocument. 

Voordelen 

• Uitbreidbaar en modulair dankzij de wrapper-secties 
Nadelen 

• Mogelijke veiligheidsproblemen bij het invoegen van programmacodes in 
de sectie behaviorSec 

• Kleine gebruikersgemeenschap 6.3 LOM 128 6.3-1 Achtergrond en doelstelling 

LOM, of Learning Objects Metadata Standard, is een lEEE-standaard die 
ontworpen is voor de beschrijving van zogenaamde leerobjecten. Dit kan 
multimedia content zijn, educatieve content, leerobjectieven, enzovoort. 
De standaard is ontworpen met het oog op een minimale set attributen die 
nodig zijn om de leerobjecten te beheren, te lokaliseren en te evalueren. De 
standaard ondersteunt onder andere ook security, privacy en evaluatie. 129 6.3.2 Vorm 

LOM definieert een basisschema voor de beschrijving van de hierarchie van 
data-elementen voor leerobjecten. Op het hoogste niveau zijn er negen cate- 
gorieen te onderscheiden. 128 Zie ook de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 89-90. 

129 IEEE (2002). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven • General: met algemene informatie over het leerobject in zijn geheel. 

• Lifecycle: met informatie over de geschiedenis en de huidige staat van 
een leerobject, samen met de factoren die het leerobject tijdens zijn evo- 
lutie hebben beinvloed. 

• Meta-metadata: met informatie over de metadata zelf. 

• Technical: met informatie over de technische eisen en karakteristieken 
van het leerobject. 

• Educational: met informatie over het educatieve en pedagogische karak- 
ter van het leerobject. 

• Rights: met informatie over de intellectuele eigendomsrechten. 

• Relation: maakt het mogelijk om de relatie tussen verschillende leerob- 
jecten weer te geven. 

• Annotation: commentaren over het educatieve gebruik van het leerob- 
ject en het tijdstip van en verantwoordelijke voor de toevoeging van deze 
commentaren. 

• Classification: de beschrijving van het leerobject in relatie tot een speci- 
fiek classificatiesysteem. 

LOM specificeert voor elk element een naam, een toelichting, een grootte, 
een voorbeeldwaarde, een datatype en nog enkele andere basisdetails. Een 
voorbeeld van een dergelijk element is 'Technical. Location'. Het gaat hier om 
een element 'Location' binnen het element 'Technical'. Dat element geeft 
informatie over de plaats van het leerobject, bijvoorbeeld een URL. Sommige 
elementen kennen een beperkte woordenschat, opgenomen in een lijst van 
toegelaten waarden. Andere waarden worden ook toegelaten maar ten koste 
van een lagere semantische interoperabiliteit. LOM laat verder ook de uit- 
breiding van data-elementen toe, maar die mogen geen LOM-elementen ver- 
vangen, omdat dit semantische interoperabiliteit in de weg zou staan. Een 
voorbeeld hiervan is de toevoeging van een element 'Naam', dat verward kan 
worden met het data-element 'General.Title'. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 5^ Voor LOM bestaan reeds bindingen naar RDF en XML. 130 Een LOM-element 
zou er in XML-vorm als volgt kunnen uitzien: 

<lom xmlns="http://ltsc. ieee.org/xsd/LOMvlpo"> 
<general> 
<title> 

<stringxml:lang="nl">lnterview met een oudstrijder</string> 
</title> 

<language>nl</language> 
</general> 
<technical> 

<location type="URr> http://www,interviews,org/oudstriiderx32a2.mp3 
</location> 
</technical> 
</lom> 

Tot slot voorziet de LOM-standaard ook in een mapping naar Unqualified 
Dublin Core. 

Voordelen 

• Heel flexibel en uitbreidbaar 

Mapping mogelijk naar Dublin Core en binding met RDF 
Uitgebreid softwareaanbod 131 
Nadelen 

• Geen voorzieningen voor ontologieen 130 Nilsson, Palmer en Brase (2003) en IEEE LTSC (2007). 

131 Friesen (2005). T52 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven 6.4 ORE 6.4.1 Achtergrond 

Samengestelde informatieobjecten, zogenaamde compound objects, zijn 
aggregates van gescheiden informatie-eenheden die een logisch geheel vor- 
men wanneer ze worden samengesteld. Een voorbeeld hiervan is een gedi- 
gitaliseerd boek, dat een aggregatie is van hoofdstukken die op hun beurt 
uit pagina's zijn opgebouwd. Een ander voorbeeld is een publicatie, die een 
aggregatie is van tekst en ondersteunend materiaal, zoals datasets, software 
tools, video-opnames van de experimenten,... 
Figuur 24: Een samengesteld informatieobject^ Verschillende informatiesystemen, zoals content management systems, 
leveren ondersteuning voor de opslag en identificatie van en toegang tot 
de samengestelde objecten en hun geaggregeerde informatie. In de meeste 
systemen varieren de componenten volgens semantisch type (artikel, boek, 
video, dataset,...), mediatype (tekst, beeld, audio, video,...) en mediafor- 
maat (PDF, XML, MP3,...) of kunnen de componenten op hun beurt weer een 
samengesteld object zijn. De componenten kunnen 00k varieren volgens hun 
netwerklocatie. Sommige componenten van een samengesteld object kun- 
nen lokaal opgeslagen zijn, andere bevinden zich op een ander netwerk. 

De informatiesystemen verzorgen de opslag en identificatie en leveren de toe- 
gang tot deze samengestelde objecten op een architectuurspecifieke manier. 
Omdat het web tegenwoordig het uitgelezen platform is voor interoperabili- 
teit en webgebaseerde toepassingen - waarbij onder meer gerefereerd kan 132 Figuur is ontleend aan Lagoze en Van de Sompel (2007a), 'Figure 1 -A compound infor- 
mation object: identified aggregation of multiple components'. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 53 worden aan de online search engines die nu de belangrijkste informatiebron- 
nen zijn - zullen deze informatiesystemen hun objecten echter ook op het 
web presenteren. Dat kan door de associate van een URI met elke compo- 
nent van het samengesteld object, zodat de bronnen door het web via de URI 
gei'dentificeerd kunnen worden. Web services en toepassingen, zoals brow- 
sers en crawlers, kunnen deze URI's gebruiken om de gepaste representaties 
van de bronnen te verkrijgen. 

Jammer genoeg is de manier waarop dergelijke informatiesystemen hun 
samengestelde objecten publiceren op het web niet perfect en ontbreekt 
er een algemeen aanvaarde standaard. In veel gevallen gaan bepaalde 
geavanceerde functionaliteiten verloren wanneer deze objecten op het 
web gepubliceerd worden. Meestal is de publicatie op het web gericht op 
de eindgebruikers en niet op agents, wat wel het geval is voor crawlers. De 
structuur van het object zit doorgaans vervat in onder meer sp/osh-pagina's 
of user interface widgets. Die benadering maakt de essentiele structuur van 
het object onduidelijk voor machinegebaseerde applicaties zoals browsers en 
crawlers. 

In het voorbeeld van het gescand boek waarvan aan alle pagina's een HTTP 
URI is toegewezen, kan een webcrawler bijvoorbeeld op een van die pagina's 
landen. De crawler kan vanuit die pagina links vinden naar andere pagina's van 
het boek, naar het hoofdstuk dat deze pagina bevat of naar het boek. Behalve 
die links kunnen er op de pagina ook links zijn naar bijvoorbeeld informatie 
over de auteur, de uitgever, annotaties,... Door het gebrek aan semantiek in 
de links slaagt een webcrawler er niet in een onderscheid tussen de links te 
maken. De links zijn met andere woorden niet getypeerd of als de links wel 
type-informatie bevatten, zijn die niet leesbaar voor webcrawlers. Door de 
afwezigheid van standaarden gaat de notie van een samengesteld object met 
een duidelijke grens en getypeerde relaties tussen zijn componenten vaak 
verloren. 

Het gebrek aan standaarden tast de performantie van bestaande webservices 
en toepassingen aan. Search engines die gebaseerd zijn op crawlers kunnen 
bruikbaarder worden als de precisie en gelaagdheid van de resultaten corres- 
pondeert met samengestelde objecten in plaats van met de individuele bron- 
nen. De rangschikking van de resultaten van de search engines kan worden 
verbeterd als de links naar de componenten van een object anders behandeld 
zouden worden dan de links die verwijzen naar de samengestelde objecten. 154 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven 6.4-2 Doelstelling 

Het doel van OAI-ORE (Object Reuse and Exchange) 133 is de ontwikkeling 
van een gestandaardiseerd, interoperabel en machineleesbaar mechanisme 
dat de informatie van de samengestelde objecten kan uitdrukken. De OAI- 
ORE-standaarden zorgen ervoor dat web clients en toepassingen de logische 
grenzen van de samengestelde objecten en hun relaties onderling kunnen 
reconstrueren. Dit betekent een toegevoegde waarde voor de ontwikkeling 
van diensten die instaan voor de analyse en de reconstructie van samen- 
gestelde objecten, zeker in het geval van e-science en e-scholarship, die de 
doelapplicaties van ORE vormen. 6.4.3 Vorm 

ORE tracht een interoperability layer te realiseren, die een gestandaardiseerd 
middel moet worden om repository- en applicatie-specifieke implementaties 
van compound objects op het web te publiceren. 

ORE moet dus in staat zijn om de grenzen van compound objects te identifi- 
ceren. Dit kan door de publicatie van diagrammen (graphs) op het web die de 
relaties binnen de compound objects beschrijven. Elk gepubliceerd diagram 
wordt gei'dentificeerd door een URI, zodat het een gewone webbron wordt. 
ORE doet dit via een Resource Map, een geencodeerde beschrijving van het 
genoemde diagram (named graph). 
t^ljl.ali tiainwl lilaiAi Fbr prE&fcal reason 5. 
(6)is«KTTPUFU 
1 , ^ *l 

The named graph ■■$ an n'ormation resource. 
Figuur 25: ORE named graph 134 133 OAI/ORE (2009). 

134 Figuur is ontleend aan Lagoze en Van de Sompel (2007a), 'Figure 6: A named graph is 
published at a HTTP URI. A Resource Map is available through content negotiation with that 
HTTP URI'. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 155 Een named graph is een uitbreiding van RDF, gebruikt om een naam te asso- 
cieren met een set van triples - een zogenaamde graph of diagram. Een 
diagram bestaat uit verschillende aspecten. Een named graph is een bron, 
gei'dentificeerd aan de hand van een URI. Deze URI kan zowel het subject als 
het object van triples zijn. Deze triples kunnen bijvoorbeeld het type van de 
graph aangeven of ze kunnen metadata associeren met de graph, zoals op 
het onderstaande diagram te zien is. De named graph is niet de RDF-graph. 
Het is een bron met een representatie die een set van triples encodeert. De 
relatie tussen een named graph en een RDF-graph die de representatie enco- 
deert, is gedefinieerd via de functie rdfgraph. 
0W4NG A 1> 
Figuur 26: ORE rdfgraph 135 

De Resource Map (ReM) beschrijft een aggregatie die een set van bronnen 
vormt en mogelijkookde types van en de relaties tussen de bronnen. De bron- 
nen in een aggregatie worden daarom geaggregeerde bronnen genoemd. 

Een aggregatie op het web moet een URI (bv. A-1) hebben, indien ze via het 
web bereikbaar moet zijn. Het ORE-model maakt het noodzakelijk dat een 
Resource Map precies een aggregatie beschrijft. Een aggregatie kan wel 
meerdere Resource Maps bevatten. Opdat applicaties en clients zouden kun- 
nen refereren naar de aggregatie is het noodzakelijk dat de URI A-1 naar de 
Resource Map leidt. Dat wordt op de volgende manieren gerealiseerd: 

• de URI van de aggregatie kan geconstrueerd worden via een fragment 
identifier aggregation, die toegevoegd wordt aan de URI van de Resource 
Map. 135 Figuur is ontleend aan Lagoze en Van de Sompel (2007b). (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven • Indien de aggregates in de infrastructuur maar een beschrijving kun- 
nen hebben, bestaat er een andere mogelijkheid. Stel dat de aggregate 
een URI http://sample.0rg/ReM-1 heeft, dan kan die verwijzen naar de 
Resource Map via de URI http://sample.0rg/ReM-1.xml of http://sample. 
org/ReM-i.rdf, afhankelijk van de serialisatie van de ReM. 

Figuur 27 geeft een volledige representatie van een aggregate. * .-■■ Figuur 27: ORE grafische voorstelling van een aggregatie 136 

De ReM kan op verschillende manieren worden beschreven. Zo kan men de 
ReM in RDF/XML of Atom serialiseren. 

Voordelen 

• Aggregates 

Bereikbaar voor webcrawlers 

• Binding met RDF 
Hierarchie 

Nadelen 

Nog in evolutie 136 Figuur is ontleend aan Lagoze en Van de Sompel (2007b). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 157 6.5 MPEG21 137 6.5.1 Achtergrond en doelstelling 

Het MPEG-21 Multimedia Framework is een open raamwerk dat instaat voor 
de levering van multimediale data en de definitie van de consumptie ervan 
en dit voor alle spelers binnen de leverings- en verbruiksketen. MPEG-21 is 
gebaseerd op twee essentiele concepten: het digitale item, een fundamen- 
tele unit voor distribute en transactie, en het concept van de gebruikers, die 
interageren met deze digitale items. Samenvattend kan men zeggen dat het 
hoofddoel van MPEG-21 erin bestaat een technologie te definieren die gebrui- 
kers helpt bij de toegang tot digitale items of de uitwisseling, het verbruik, de 
verhandeling of de manipulate ervan. 

De gebruiker is een entiteit die binnen de MPEG-21-omgeving interageert met 
een andere gebruiker of die gebruik maakt van een digitaal item. Gebruikers 
kunnen individuen, verbruikers, gemeenschappen, organisaties, bedrijven, 
consortia, regeringen, enzovoort zijn. Ze worden geidentificeerd aan de hand 
van hun relatie tot een andere gebruiker voor een bepaalde interactie. Puur 
technisch maakt MPEG-21 geen onderscheid tussen verbruiker en provider, die 
daarom beiden als gebruikers worden beschouwd. Een gebruiker kan op ver- 
schillende manieren (publiceren, verbruiken,...) van content gebruik maken. 
Toch kan hij specifieke of zelfs unieke rechten en verantwoordelijkheden heb- 
ben, afhankelijk van de interactie met andere gebruikers binnen MPEG-21. 6.5.2 Vorm 

Als basis biedt MPEG-21 een raamwerk waarin een gebruiker over een digitaal 
item interageert met een andere gebruiker. Een interactie kan onder andere 
de creatie, de archivering of het afleveren van content zijn. MPEG-21 bestaat 
ondertussen uit 18 delen die men in vijf categorieen kan indelen. 

De eerste twee categorieen zijn declaration en identification. De DID (Digital 
Item Declaration) is een XML-schema waarin de Digital Item Declaration 
Language (DIDL) wordt gedefinieerd. Hierin wordt de structuur van complexe 
digitale objecten beschreven, waaronder de relatie tussen verschillende 
items. Vandaar dat die veeleer thuishoren bij de beschrijving van zogenaam- 
de compound objects. 137 Zie de tekst in Mannens, Paridaens, et al. (2007), p. 95-96. Zie o.a. Bormans en Hill 
(2002); MPEG/ITEC (2005). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven <dia:container> 
<dia:item> 

<dia:component> 

<dia:descriptor/> 
<dia:resource/> 
<dia:component> 
</dia:item> 
</dia:container> 

DM of Digital Item Identification neemt de identificatie van digitale items 
voor haar rekening. DM ondersteunt onder andere de unieke identificatie van 
digitale items en beschrijvende schema's en van verschillende types digitale 
items. 

<Statement> 

<dii:ldentifier> 

mylD:l234 
</dii:ldentifier> 

</Statement> 

Een derde categorie is DRM of het Digital Rights Management, dat tot doel 
heeft rechten en toelatingen weer te geven in een machineleesbare vorm. 
De uitdrukking van een recht bestaat uit vier entiteiten en hun wederzijdse 
relaties: de gebruiker aan wie de rechten zijn toegekend, de rechten zelf, het 
object waarop de rechten van toepassing zijn en de voorwaarden voor het 
uitoefenen van de rechten. 

Om UMA (Universal Multimedia Access) mogelijk te maken, werd verder ook 
een set normatieve tools ontwikkeld: DIA (Digital Item Adaptation), die een 
vloeiende adaptatie van digitale items moet toelaten. MPEG-21 DIA specifi- 
ceert aldus de syntaxis en de semantiek van mogelijke adaptaties. Die tools 
kunnen gebruikt worden om resources aan te passen naar gelang de (opge- 
legde) beperkingen in verband met transmissie, opslag, QoS en/of het afspe- 
len van resources. 

De laatste categorie, DIP (Digital Item Processing), heeft betrekking op de 
mogelijkheid om als eindgebruiker te interageren met een digitaal item. DIP 
specificeert daarvoor DIM (Digital Item Method), een methode gebaseerd op 
een variant van ECMAScript, die binnen een MPEG-21 d/ent-applicatie toege- 
past kan worden. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven ^59 160 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 7 Digitale archivering: 
Best Practices Zoals eerder aangegeven (§3), kent het OAlS-model als conceptueel raam- 
werk wijdverbreide toepassingen in verschillende internationale preser- 
veringsprojecten en digitale archiveringssystemen. In het bestek van deze 
state-of-the-art volstaat een selectief en bondig overzicht van enkele pro- 
jecten. Vervolgens komen twee praktijkvoorbeelden uit Nederland meer in 
detail aan bod. Die projecten representeren bovendien de twee aspecten 
waarmee men volgens de OAlS-voorschriften rekening dient te houden. OAIS 
benadrukt namelijk het onderscheid tussen eisen voor langetermijnbewaring 
enerzijds en voor consultatie en hergebruikanderzijds. In de ontwikkeling van 
het e-Depot in de KB Den Haag staat langetermijnbewaring centraal en het 
MultiMatch-project, waar het instituut voor Beeld en Geluid aan deelneemt, 
concentreert zich in eerste instantie op consultatie en hergebruik. 

CASPAR (Cultural Artistic and Scientific knowledge for Preservation Access and 
Retrieval) is een project dat mede gefinancierd wordt door de Europese Unie 
binnen het Sixth Framework Programme (Priority IST-2005-2.5.10, "Access to 
and preservation of cultural and scientific resources"). Het ging van start op 1 
april 2006 en onderzoekt, implementeert en verspreidt innovatieve oplossin- 
gen voor digitale preservering, gebaseerd op het OAlS-referentiemodel. 138 

Het project Planets (Preservation and Long-term Access through Networked 
Services) situeert zich eveneens binnen het Sixth Framework Programme en 
loopt van 2006 tot 2010. Het belangrijkste doel van Planets is de ontwik- 
keling van diensten en tools die bijdragen tot de langetermijnbewaring van 
digitale culturele en wetenschappelijke objecten. Het Planets consortium 
wordt gecoordineerd door de British Library en bestaat verder uit een aantal 
Europese nationale bibliotheken, archieven, universiteiten en technologie- 
bedrijven. Ook in dit project wordt het OAlS-model expliciet als basismodel 
aangehaald. 139 

Het National Digital Information Infrastructure and Preservation Program 
(NDIIP) wordt gecoordineerd door de Library of Congress in samenwerking 138 CASPAR (2006). 

139 Farquhar en Hockx-Yu (2007). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 161 met instellingen in diverse sectoren, zowel binnen als buiten de Verenigde 
Staten. Voor de beschrijving van de technische infrastructuurvan NDIIP wordt 
grotendeels van OAIS uitgegaan. 140 

Andere voorbeelden van projecten die zich op net OAlS-model baseren: 

• Pandora (Preserving and Accessing Networked Documentary Resources 
of Australia) van de National Library of Australia is een project voor 
webarchivering. 141 

• OCLC Digital Archive biedt tools voor bibliotheken en archieven met 
het oog op de archivering van webdocumenten. Daarbij worden enke- 
le onderdelen van het OAlS-model gei'mplementeerd, in het bijzonder 
ingest, store, disseminate en administration^ 2 

• CEDARS (1998-2002) was een gezamenlijk project van de universiteiten 
van Oxford, Cambridge en Leeds, dat gericht was op langetermijnbewa- 
ring van digitale data. De 'metadata for digital preservation' die in dit pro- 
ject voorgeschreven worden, zijn gebaseerd op het OAlS-model. 143 

• AIHT (Archive Ingest and Handling Test) was een onderzoeksproject van 
de Library of Congress waarbij verschillende universiteitsbibliotheken 
betrokken waren. Bij het onderzoek naar de efficie'ntie van archiefsyste- 
men werd uitgegaan van OAlS-concepten.' 44 

• PROV (Public Record Office Victoria) is een stadsarchief in Australie dat 
zich baseert op concepten van OAIS. 145 140 Gladney (2007). 

141 Cathro en Boston (2003). 

142 Houser (2004) en OCLC (2008) (de website van OCLC Digital Archive). 

143 CEDARS (2000). 

144 Nelson, Bollen, etal. (2005). 

145 PROV (2005). 162 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 7.1 Ontwikkeling van het e-Depot 
in de Koninklijke Bibliotheek 
van Den Haag 7.1.1 Voorgeschiedenis 

De Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) werd in 1798 opgericht als de 
Nederlandse nationale bibliotheek. Sinds 1974 is de KB 00k een depotbiblio- 
theek. In tegenstelling tot andere nationale bibliotheken is de depotfunctie 
van de KB niet verplicht: uitgevers mogen zelf bepalen of zij publicaties aan 
de KB schenken. In 1993 besliste de KB om haar depot uit te breiden met digi- 
tals informatie. Zo ontstond de nood aan een systeem om digitale publicaties 
op te slaan en ze op lange termijn te bewaren. 

De KB heeft op het vlak van langetermijnbewaring een pioniersrol vervuld, 
waarbij ze onder meer talrijke onderzoeksprojecten begeleid heeft. Van 
1998 tot 2000 liep onder leiding van de KB het NEDUB-project (Networked 
European Deposit Library), waarin een werkgroep van acht Europese nati- 
onale bibliotheken en enkele uitgevers de vereisten van een Europees 
depotsysteem met betrekking tot langetermijnarchivering onderzocht. Het 
OAlS-model, op dat moment een ISO-standaard in wording, werd in het kader 
van dit project grondig geanalyseerd en verder uitgewerkt voor bibliotheken 
en archieven. 146 

Het NEDUB-project is van grote betekenis geweest voor het internationale 
onderzoek naar digitale archivering. De belangrijkste conclusies van het pro- 
ject luidden dat het OAlS-model niet alleen een goed model is voor de archi- 
vering van ruimtevaartdata, maar 00k een goede basis vormt voor de opzet 
van digitale archieven in bibliotheken en archieven. In navolging van de OAIS- 
voorschriften concludeerden de NEDLIB-partners dat men de functionaliteit 
voor archivering gescheiden moet houden van de functionaliteit voor zoeken, 
authenticate en autorisatie. 

Om een e-Depot op te zetten volgens de richtlijnen van het NEDUB-project en 
het OAlS-referentiemodel bestonden er geen onmiddellijke 'out of the box'- 
oplossingen. Door middel van een Europese aanbesteding zocht de KB naar 146 Cf. o.a. Van der Werf-Davelaar (1999) (verantwoording van de implementatie van OAIS 
in het Nedlib-project) en Lupovici en Masanes (2000). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 03 een externe technische partner om een elektronisch depot te installeren. In 
September 2000 tekenden KB en IBM net contract waarmee het DNEP-pro- 
ject (Depot voor Nederlandse Elektronische Publicaties) werd ingezet. Het 
DNEP-project bestond uit twee delen. Ten eerste werd nagedacht over de 
ontwikkeling en implementatie van een groots opgezet digitaal archief, het 
e-Depot. Ten tweede omvatte het DNEP-project 00k een grondige studie van 
de noodzakelijke aspecten voor langetermijnbewaring, aangezien de ken- 
nis hierover zich op dat moment nog in een experimentele fase bevond en 
er geen definities voorhanden waren van de functionele vereisten voor een 
duurzame bewaring van digitale objecten. 147 

De ontwikkeling van het e-Depot nam twee jaar in beslag en werd op 12 
december 2002, samen met het IBM-systeem DIAS (Digital Information 
and Archival System), als de technische kern van het systeem voorgesteld. 
Het e-Depot is ingericht voor de bewaring van Nederlandse elektronische 
publicaties. Daarnaast zal het plaats bieden aan het Nederlands webarchief 
en masterfiles van gedigitaliseerd materiaal. Omdat informatievoorziening 
tegenwoordig een mondiale aangelegenheid is, heeft de KB het e-Depot 00k 
opengesteld voor internationale uitgevers als een 'safe space' of 'last resort' 
voor digitale publicaties. 

Ondertussen heeft de KB als een 'safe place' archiveringsovereenkomsten 
met een groot aantal wetenschappelijke uitgevers, waaronder Elsevier, 
Kluwer, Biomed Central, Blackwell, Oxford University Press, Springer, Sage 
Publications en Taylor & Francis.' 48 

Na de implementatie van het e-Depot in de KB heeft IBM onlangs nog samen- 
gewerkt met de Deutsche Nationalbibliothek voor de implementatie van 
het digitaal archief 'Kooperativer Aufbau eines Langzeitsarchivs digitaler 
Informationen' (Kopal), dat gebaseerd is op dezelfde technologie als in de KB, 
met name DIAS. 149 147 De resultaten van deze KB/IBM Long-Term Preservation (LTP) Study kan men nalezen in 
KB (2002). 

148 Steenbakkers (2005). 

149 Wollschlaeger (2006). 1 t>ZL (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 7.1.2 DIAS-architectuur 

De hoofdcomponent van net e-Depot is DIAS (Digital Information 
Archiving System). DIAS was de eerste concrete realisatie van net 
OAlS-referentiemodel. 150 *H' 
Hi KMipr MdlMA Figuur 28: DIAS configuratie met OAIS 151 

In figuur 28 wordt duidelijk hoe de componenten van het DIAS-systeem, dat 
erg modulair opgebouwd is, met de functioned entiteiten van het OAIS- 
model samenvallen (cf. §3): 

• Ingest: de ontvangst en bewerking van de SIP's van de uitgevers 

• Archival storage: de opslag, bewaring en retrieval van AlP's 

• Data management: descriptieve informatie en administratieve data 

• Administration: administrate van het dagelijks beheer 

• Preservation planning: plannen beheren en preserveringsstrategieen en 
-acties uitvoeren 

• Access: toegang tot AlP's en productie van DIP's voor de aflevering aan de 
designated community 

• Monitoring en logging: registratie en melding van acties. 150 Steenbakkers (2005). 

151 Figuur is ontleend aan Steenbakkers (2004), 'Figure 3. DIAS Configuration and OAIS'. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 165 In 2003 startte de KB samen met IBM een project voor de ontwikkeling van 
het 'preservation subsystem' voor DIAS (het gele ovaal in de figuur). Hiervoor 
baseerde men zich op de bevindingen van de onderzoeksrapporten van de 
LTP-studies in het kader van het DNEP-project over een aantal belangrijke 
aspecten van digitale bewaring, authenticiteit, mediamigratiemanagement, 
archivering van webpublicaties, e.a. 

Volgens de onderzoekers houden langetermijnbewaring en ontsluiting van 
digitale objecten drie stappen in: 152 

• Archiveren: het toekennen van een identifier, het digitale object onder- 
brengen in een gecontroleerde OAlS-compliant-archiefomgeving en 
de toevoeging van technische en administratieve metadata. De archief- 
omgeving moet een aparte eenheid in de ICT-infrastructuur zijn. Het is 
belangrijk dat alle andere functionaliteiten die niet met archivering te 
maken hebben, zoals zoeken, authenticatie, e.a., apart gehouden wor- 
den. Dit verzekert dat de archiefomgeving een duurzaam systeem is dat 
onafhankelijk van de rest van de ICT-infrastructuur verder ontwikkeld kan 
worden. 

• De bitstream bewaren: om de bitstream in de originele structuur te 
bewaren, moeten proactief een aantal stappen ondernomen worden. De 
bitstream moet regelmatig gekopieerd worden en het medium waarop 
de bitstream bewaard wordt, moet tijdig 'refreshed' worden. 

• Toegang tot de digitale objecten, 00k op lange termijn, garanderen: om 
toegang op lange termijn te kunnen garanderen, moeten volgens de 
DNEP-onderzoeksrapporten de software en de hardware die nodig zijn 
om het object te kunnen 'afspelen' mee bewaard worden. 

Bij de bewaring van digitale objecten op lange termijn moet men ten minste 
met drie aspecten rekening houden: bewaring van het medium, technologie- 
preservering en intellectuele preservering. 

• Mediumpreservering heeft te maken met het onderhoud van de dragers 
waarop informatie opgeslagen is (tapes, diskettes, CD-ROMS). Elke drager 
heeft een beperkte levensduur. Om te verzekeren dat de data op deze 
dragers niet verloren gaan, worden de volgende technologische oplos- 
singen voorgesteld: backups, 'refreshing' en checksums om fouten in de 
bitstream te ontdekken en te verbeteren. 152 Van Diessen en Steenbakkers (2002). 166 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven • Snelle veranderingen in de technologie, vooral in de bestandsformaten en 
de software om elektronische informatie te 'renderen', vormen een gro- 
tere uitdaging dan mediumpreservering. Om de opgeslagen informatie 
ook binnen 50 of 100 jaar te kunnen bekijken of afspelen bestaan er twee 
oplossingen: migratie en emulatie. Wanneer de omvang van het archief 
na verloop van tijd toeneemt tot verschillende terrabytes aan informatie, 
zijn dergelijke migratieoperaties geen triviale taak meer. Een migratie van 
alle objecten in een verouderd bestandsformaat kan dan zodanig lang 
duren dat de objecten tijdelijk niet beschikbaar zijn. 

• Intellectuele preservering gaat over de integriteit en de authenticiteit 
van informatie zoals die origineel werd opgeslagen. Authenticiteit bete- 
kent dat men het digitale object kan lezen zoals het oorspronkelijk werd 
opgeslagen. In een digitale omgeving kunnen objecten heel eenvoudig 
gewijzigd worden. Het is belangrijk dat er technieken of maatregelen ont- 
wikkeld worden die wijzigingen in de bitstream ontdekken en kunnen ver- 
hinderen. De weg van ontstaan tot de huidige toestand van het digitaal 
object moet ook bijgehouden worden. 

Om de authenticiteit van de opgeslagen informatie te bewaren, worden vijf 
interpretatieniveaus onderscheiden. Elk niveau moet worden beschreven om 
de authenticiteit van een digitaal object te waarborgen. 

• Binary interpretation schemata: bepalen hoe fysieke karakteristieken van 
de hardware (elektrisch, magnetisch, optisch) naar bits vertaald worden 
en verder gesegmenteerd worden in eenheden van specifieke bitlengte. 

• Content interpretation schemata: beschrijven specifieke bestandsfor- 
maten, die de bits vertalen naar menselijk bruikbare concepten: ASCII, 
bitmap,... 

• Content metatadata interpretation schemata: beschrijven hoe bijkomen- 
de informatie en karakteristieken geassocieerd worden met bepaalde 
content data-elementen. In het geval van ASCII zijn dit bijvoorbeeld codes 
voor vette tekst, onderstrepen,... 

• Structure interpretation schemata: beschrijven de relaties tussen de 
verschillende componenten. Zij bepalen hoe verschillende elementen 
samengevoegd kunnen worden tot een geaggregeerde eenheid. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 D / • Functional interpretation schemata: omvatten de applicatielogica die 
gebruikt wordt voor het creeren, wijzigen, verkrijgen, verwijderen en 
renderen van het digitaal object op een specifieke IT-infrastructuur. 

leder digitaal archief moet bepalen hoe deze authenticiteit bewaard wordt: 

• Beschrijven van de binary schemata die binnen de IT-infrastructuur 
gebruikt worden. Bijvoorbeeld 32-bit, 64-bit, bigEndian, lowEndian. 

• Beschrijven van de content schemata voor elk objecttype. Bijvoorbeeld 
JPEG2000V1.2, PDF-1992/A. 

• Beschrijven van de content metadata schemata. Bijvoorbeeld 
Times-New-Roman. 

• Beschrijven van de structure schemata voor elk object. Bijvoorbeeld 
hoofdstukken, afleveringen, fragmenten. 

• Beschrijven van de functional schemata en hun impact op de digitale 
objecten. Bijvoorbeeld om een TIFF-beeld te tonen in een webbrowser 
moet deze eerst naar JPG geconverteerd worden. 

De objectieven en de mogelijkheden van het digitaal archief bepalen welke 
interpretatieschema's bewaard en geevalueerd moeten worden. 

Op basis van de LTP-studies hebben IBM en de KB een preservation subsys- 
tem voor het e-Depot ontwikkeld waarin technische metadata geregistreerd 
worden en waar functies werden aan toegevoegd die nodig zijn voor langdu- 
rige bewaring. Dit subsysteem bestaat uit drie componenten: de preservation 
manager voor de registratie van technische metadata, de permanent access 
toolbox (PATbox) en de preservation processor voor de uitvoer van de preser- 
vatieacties zoals migratie en emulatie. 153 

In de preservation manager wordt informatie geregistreerd over de in het e- 
Depot opgeslagen bestandsformaten. Dit wordt als een essentieel onderdeel 
van DIAS beschouwd, omdat door middel van technische metadata 00k toe- 
komstige hardwaresystemen de bitstream van de software en van het digitale 
object kunnen lezen. Zo wordt aan de gebruikers toegang gegarandeerd. 153 Steenbakkers (2005). 168 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven Dat gebeurt volgens een structuur die van preservation layer models (PLM) 
en view paths gebruik maakt. Een preservation layer model beschrijft de ver- 
schillende 'lagen' waarop de software draait. Zo kan een PLM bestaan uit de 
volgende lagen: dataformaat, viewerapplicatie, besturingssysteem en hard- 
wareplatform, waarbij vervolgens deze lagen nader gespecificeerd worden. 

Een view path voor het formaat Pyramid TIFF-formaat bijvoorbeeld kan de 
volgende elementen bevatten: het platform is Intel Pentium, het besturings- 
systeem is Windows Vista en de applicatie is Photoshop 7. Telkens wanneer 
een van deze elementen in onbruik raakt, moet migratie of emulatie overwo- 
gen worden. 7.1.3 De gegevensarchitectuur van het e-Depot 

In het kadervan WP3 van BOM-Vlaanderen is vooral de gegevensarchitectuur 
van het e-Depot interessant. 

Uitgevers bezorgen de elektronische publicatie als een informatiepakket, een 
SIP, die de volgende onderdelen bevat: essence, metadata, table of contents 
en, eventueel, rendering software. De content bitstream wordt in de archief- 
omgeving opgeslagen. Om duplicatie van metadata te vermijden, werd beslo- 
ten de descriptieve metadata in de KB-catalogus in een eigen formaat op te 
slaan. Via de KB-catalogus kunnen eindgebruikers het e-Depot raadplegen. 

De originele descriptieve metadata en een beperkte set van technische 
metadata (bestandsformaat, versie van bestandsformaat, grootte van het 
object,...) zoals die geleverd worden door de uitgevers, worden opgeslagen in 
de AIP. Specifieke preserveringsmetadata worden in de preservation mana- 
ger opgeslagen. 

Nieuwe ontwikkelingen, zowel in de KB als in de digitale bibliotheekwereld, 
hebben de KB ertoe aangezet na te denken over een vernieuwde gegevens- 
architectuur en dit niet enkel voor het e-Depot maar voor alle databanken en 
catalogi in het beheer van de KB. 

Een van de uitgangspunten voor de nieuwe KB-infrastructuur was het ver- 
eiste dat de metadata van alle KB-bronnen, inclusief van het e-Depot, inte- 
graal doorzoekbaar zouden zijn zonder voorkennis van die metadata. Deze 
integrale doorzoekbaarheid vereist een gemeenschappelijk datamodel voor 
alle metadata, terwijl in de KB-structuur gebruik gemaakt wordt van verschil- 
lende datamodellen voor verschillende databases. De databases en catalogi 
die de KB beheert, worden via verschillende websites aangeboden en hebben (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 Oy vaak een eigen metadataformaat, meestal toegespitst op een specifiek mate- 
riaaltype of een specifieke functionaliteit. Door net bijzonder karakter van 
de verschillende metadatastandaarden (bijvoorbeeld MARC, ISAD,...) en 
de beschreven objecten, is het moeilijk om een van deze standaarden als 
gemeenschappelijk datamodel te nemen. 154 

In plaats van 'proprietary' formaten wilde men gebruik maken van interna- 
tionale standaarden voor bibliografische en structurele metadata. Specifiek 
voor langetermijnbewaring in het e-Depot onderzocht men de relevantie van 
de PREMIS-doto dictionary voor preserveringsmetadata. Bovendien zouden 
naast wetenschappelijke publicaties ook andere materialen opgenomen wor- 
den in het e-Depot, namelijk websites en gedigitaliseerd cultureel en weten- 
schappelijk erfgoed. Deze ontwikkelingen hebben een belangrijke impact op 
het e-Depot. Zo zal de diversiteit van formaten toenemen en de structuur van 
de objecten zal complexer worden. Daarom volstond het oude metadatamo- 
del niet meer. 155 

Dublin Core (DC) was volgens de KB het enige formaat dat 'generiek genoeg 
is om gebruikt te worden voor materiaalbeschrijvingen in de diverse sectoren 
van cultuur en wetenschap en dat binnen die sectoren voldoende geaccep- 
teerd is'. 156 Om bij de mapping van de specifieke metadataformaten naar DC 
niet te veel informatie te verliezen, werd gekozen voor Qualified Dublin Core 
(DC(X)). Om samengestelde objecten op te slaan en te beschrijven en de loca- 
tie van de subobjecten vast te leggen, werd gekozen voor MPEG 21/DIDL als 
containerformaat. 

De metadata die met de digitale objecten worden aangeleverd, maken inte- 
graal deel uit van het digitale object en worden dan ook samen in de lange- 
termijnopslag bewaard. Om het publiek toegang te bieden tot de opgeslagen 
objecten worden de uitgeversmetadata omgezet naar DC(X) als primair for- 
maat voor descriptieve metadata en ondergebracht in de vernieuwde KB- 
gegevensinfrastructuur. Via de KB-portal zijn deze metadata doorzoekbaar en 
kunnen de objecten opgevraagd worden. Aan de beschrijvingen van de objec- 
ten worden technische metadata toegevoegd om het gebruikte bestands- 
formaat eenduidiger te kunnen karakteriseren en om voldoende gegevens 
voorhanden te hebben om het object op ieder moment door middel van 
emulatie of migratie te kunnen hergebruiken. 154 Doorenbosch en Van Veen (2007). 

155 Sierman (2009). 

156 Doorenbosch en Van Veen (2009). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven De metadatarecords bestaan uit een of meerdere blokken met verschillende 
datamodellen: 

• altijd een DC(X)-blok voor integrale doorzoekbaarheid, 

• optioneel een ander standaardformaat (MARCXML, EAD,...) om de rijkere 
originele metadata niet te verliezen 

• en optioneel nog andere metadatablokken (bijvoorbeeld PREMIS voor 
preserveringsdoeleinden). 7.2 Instituut voor beeld en geluid: 
Multimatch 

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (B&G), opgericht in 1997, ver- 
zamelt, conserveert en geeft toegang tot het audiovisueel erfgoed dat uit 
historisch of cultuurhistorisch oogpunt van nationaal belang is. Daarnaast 
ontwikkelt en verspreidt het instituut kennis op het gebied van audiovisu- 
ele archivering, digitalisering en mediageschiedenis. B&G brengt verschil- 
lende voormalige archieven, zoals het RTV-Archief Publieke Omroepen, 
het Filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst, het Omroepmuseum, Film 
en Wetenschap, Smalfilmmuseum en verschillende particuliere collecties, 
samen. 157 

De collecties omvatten meer dan 700.000 uur aan radio, televisie, film 
en muziek (waarvan een beperkt deel gedigitaliseerd), 2 miljoen foto's en 
20.000 voorwerpen. Daarmee is Beeld en Geluid een van de grootste audio- 
visuele archieven van Europa. 

De doelstelling van B&G is vierledig: 

• het bedrijfsarchief van de Nederlandse omroepen zijn, 

• het audiovisueel cultureel erfgoed van Nederland bewaren, beheren en 
ontsluiten, 157 Beeld en Geluid Instituut (2009) (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1/1 • dit erfgoed ontsluiten voor het grote publiek via een nieuwe 'Media 
Experience' (interactief media-museum), 

• een kennisinstituut inzake archivering van audiovisueel materiaal zijn. 

B&G is opgericht om het duurzaam behoud van het Nederlandse nationale 
audiovisuele erfgoed te garanderen en het toegankelijk te maken voor zoveel 
mogelijk gebruikers: professionals, het onderwijs en het grote publiek. Op 
termijn wil B&G de audiovisuele collectie migreren naar een digitaal archief. 
Het instituut beschikt nu reeds over een digitale collectie van 10.000 uur. 

B&G neemt deel aan verschillende nationale en internationale onderzoeks- 
projecten met betrekking tot technologieen voor digitale conservering en 
ontsluiting van audiovisueel materiaal. Een van die projecten die hier als 
voorbeeld wordt aangehaald, is MultiMatch, waarin men een Europese versie 
van het 'Geheugen van Nederland' wil realiseren. 158 7.2.1 MultiMatch 

Het MultiMatch-project ambieert de ontwikkeling van een Europese meerta- 
lige zoekmachine voor cultureel erfgoedonderzoek. In het project participe- 
ren, naast het Instituut voor Beeld & Geluid, tien andere partners waaronder 
Fratelli Alinari, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, OCLC PICA, Dublin City 
University en Universiteit Amsterdam. 

De MultiMatch-zoekmachine-eng/ne 'crawled' en indexeertcultureleerfgoed- 
sites met gedigitaliseerde objecten, zoals bibliotheken, fotoarchieven, musea 
en audiovisuele archieven. Behalve tekstuele bronnen behandelt het systeem 
00k beeldmateriaal en videofragmenten. Bovendien moet het systeem min- 
stens vier talen ondersteunen. 

De aandacht gaat vooral uit naar de zoekfunctionaliteit van het systeem. De 
nadruk ligt dan 00k bijna uitsluitend op beschrijvende metadatamodellen. 
Het probleem is dat in de sectoren van cultureel erfgoed veel verschillende 
datamodellen in gebruik zijn, wat voor problemen zorgt wanneer men de 
verschillende collecties wil samenvoegen tot een doorzoekbaar geheel. Niet 
alleen het gebruik van verschillende metadatamodellen (MARC, ISAD, VRA,...) 
maar 00k het gebruik van verschillende ontologieen, thesauri of gecontro- 
leerde woordenlijsten (LCSH, AAT,...) in de diverse sectoren staan de semanti- 
sche interoperabiliteit van die collecties in de weg. 158 MultiMatch (2009), 1/2 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven In net kader van net MultiMatch-project achtten de onderzoekers het niet 
haalbaar om een nieuw schema te ontwikkelen om dit vervolgens in de 
verschillende sectoren te introduceren. Er werd veeleer gezocht naar een 
gemeenschappelijke standaard waar de specifieke modellen aan gemapt kun- 
nen worden. Bij de keuze of ontwikkeling van deze gemeenschappelijke stan- 
daard onderscheidden de MultiMatch-onderzoekers een drietal bepalende 
factoren: 

• verwachtingen van de eindgebruikers m.b.t. de zoekfunctionaliteiten, 

• de specifieke kenmerken van de gebruikte metadataschema's van de 
instellingen die data zullen aanleveren. De afzonderlijke schema's moe- 
ten (semi-)automatisch aan het gemeenschappelijke model gemapt kun- 
nen worden. 

• de specifieke kenmerken van de objecten die beschreven moeten 
worden. 

Het onderzoek naar semantische interoperabiliteit van de verschillende col- 
lecties van de partners in MultiMatch start met een inventarisatie van een 
40-tal metadataschema's, ontologieen en algemene referentiemodellen 
die gebruikt worden in de culturele erfgoedsector. 159 Een eerste vaststelling 
hierbij was dat in de verschillende erfgoedsectoren gebruik wordt gemaakt 
van schema's en ontologieen die specifiek gericht zijn op de beschrijving van 
objecten in die sectoren en dus met het oog op nun specifieke gebruikers. Elk 
schema was te specifiek om als gemeenschappelijke standaard te gebruiken. 
Verder bleek uit de inventaris dat, hoewel er onderlinge crosswalks moge- 
lijk zijn tussen veel van de gebruikte medatatastandaarden, interoperabiliteit 
tussen de verschillende schema's meestal wordt bekomen door te mappen 
van en naar Dublin Core (DC). 

Het probleem is dat DC minder expressief is dan de meer specifieke schema's, 
waardoor er steeds informatieverlies optreedt bij het mappen van de speci- 
fieke schema's naar DC. Dat kan gedeeltelijk opgelost worden door gebruik te 
maken van de standaarduitbreidingen op DC, zoals Qualified Dublin Core. Een 
ander alternatief is mappen naar meer expressieve metadatastandaarden 
zoals MPEG7/21 of naar referentiemodellen zoals FRBR en/of CIDOC CRM. 159 Oomen en Smulders (2006). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven '/D In hetvervolgonderzoek(D.2.2.i) wordtgezocht naareen datamodel dat inter- 
operabiliteit tussen de heterogene collecties moet toelaten. Dit zogenaamde 
Multimatch-datamodel moest aan een aantal voorwaarden voldoen: 

• Het metadataschema moet in XML uitgedrukt worden om de interactie 
met techologieen in het semantic web te vergemakkelijken. 

• De metadataschema's van de aanleverende instellingen moeten 
(semi-)automatisch gemapt kunnen worden naar het Multimatch-model. 

• Het schema moet het object in zijn geheel en volgens relevante sub- 
onderdelen kunnen beschrijven. Het moet dus een hierarchische opstel- 
ling kennen. 

• Het schema moet gebruik maken van een gei'ntegreerde en gedeelde 
ontologie. 

DC is de internationaal meest gebruikte standaard voor de beschrijving van 
objecten in de culturele erfgoedsector. Bovendien kunnen de relevante ele- 
menten van om het even welk metadataschema gemapt worden naar de 
DC-velden, evenwel met verlies van informatie. Voor de doeleinden van het 
Multimatch-project wordt Dublin Core niet expressief genoeg bevonden. Een 
meer expressieve standaard zoals MPEG 7 voldeed echter 00k niet omdat die 
in de eerste plaats ontwikkeld is om audiovisuele objecten te beschrijven en 
dus minder geschikt is om bijvoorbeeld fysieke objecten en hun kenmerken 
te beschrijven. Doorslaggevend is bovendien dat MPEG 7 momenteel nauwe- 
lijks gebruikt wordt in de culturele erfgoedsector. 

Uiteindelijk wordt geopteerd om een nieuw Multimatch-metadataschema te 
ontwikkelen, gebaseerd op DCM \-metadataterms.' 6 ° 

Naast een gemeenschappelijk metadataschema moet 00k een gemeen- 
schappelijke semantiek gehanteerd worden bij de invulling van de waarden 
in de velden van het schema. Dat is mogelijk door het gebruik van relevante 
standaardthesauri en gecontroleerde woordenlijsten. In het kader van het 
Multimatch-project werd beslist de Getty-thesauri te gebruiken omdat ze 
wijd verspreid zijn en door toonaangevende organisaties gebruikt worden. 161 
Bovendien bestaan ze in verschillende vormen, waaronder XML. 160 Zie voor gedetailleerde documentatie over het Multimatch-metadataschema: 
Multimatch (z.j.). 

161 Getty (2009a, 2009b). Zie 00k §5.4.7. 1/4- (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven De drie bruikbare Getty-thesauri zijn: 

• Getty Arts and Architecture Thesaurus (AAT): artist descriptions. 

• Getty Unified List of Artist Names (ULAN): creators names and 
information. 

• Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN): geospatial information. 

Er diende wel nog gezocht te worden naar een consequente manier om deze 
woordenlijsten uit te breiden met ontbrekende termen. 

Samengevat zal het metadatamodel van het MultiMatch-systeem er als volgt 

uitzien: 

• Intern: het MultiMatch-metadataschema als een uitbreiding van 
DCM\-metadataterms. 

• Uitwisseling: mapping van het MultiMatch-schema naar DC met de vijf- 
tien elementen. 

• Voor verdere interoperabiliteit binnen de erfgoedsector wordt het 
MultiMatch-schema gemapt naar CIDOC CRM. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1/5 176 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 8 Conclusies In dit rapport werd een overzicht gegeven van opslagformaten, metadata- 
standaarden en containerstandaarden, die de verschillende niveaus repre- 
senteren waarop men digitale media dient te beschrijven om nun bewaring 
op lange termijn te garanderen. Op elk niveau situeren zich immers mogelijke 
gevaren voor dataverlies indien die beschrijvingen niet adequaat en door- 
dacht gebeuren. 

Op het laagste niveau is een digitaal bestand opgebouwd uit bits en bytes die 
op hardwaresystemen opgeslagen zijn. Deze systemen zijn vaak onderhevig 
aan zogenaamde wear-and-tear. Vaste schijven en tapes hebben een beperk- 
te levensduur. In de loop van de tijd kunnen digitale bitstreams zich door 
externe invloeden, zoals corruptie van de dragers, wijzigen. Op dit laagste 
niveau zijn er hardware- en softwareoplossingen beschikbaar om deze fouten 
te herstellen. Door verschillende versies van de digitale bestanden op meer- 
dere plekken op aarde op te slaan, kunnen rampscenario's zoals dataverlies 
door overstromingen, branden en diefstal, worden voorkomen. 

Op een hoger niveau vormen vele bytes in de vorm van digitale bestanden 
een representatie van de opgeslagen data. Bestands- en compressieformaten 
zoals JPEG en AVI beschrijven de wijze waarop de bits omgevormd kunnen 
worden tot een interpreteerbare multimediapresentatie zoals beeld, video 
en geluid. Bestandsformaten zijn echter tijdsgebonden. In dejaren tachtig en 
vroegejaren negentig was WordPerfect bijvoorbeeld een gangbaar bestands- 
formaat voor de bewaring van tekstuele data. Tegenwoordig kunnen weinig 
teksteditors deze bestanden nog openen. Wanneer een bestandsformaat 
in onbruik geraakt, zijn er voor archieven maar twee opties mogelijk om de 
opgeslagen informatie te behouden: 1) migratie van het oude bestandstype 
naar een nieuw formaat (bijvoorbeeld van WordPerfect naar PDF), 2) door 
software-emulatie een werkbare WordPerfect-lezer 'in leven houden'. Beide 
mogelijkheden hebben voor- en nadelen. Door migratie kan informatie ver- 
loren gaan en softwarearchivering door middel van emulatie is zeer complex. 
Om bestandsformaten op lange termijn toegankelijk te houden en een migra- 
tie zonder dataverlies mogelijk te maken, is het gebruik van open standaar- 
den noodzakelijk. Bij gesloten bestandsformaten zijn er altijd softwaretools 
nodig om de data te renderen. Zoals hierboven beschreven, is de archivering 
van software (en in extremis een werkende IT-infrastructuur) complexer dan 
het gebruik van open standaarden. Ook bij de keuze van compressieformaten (Meta)datastandaarden voor digitale archieven i// dient men rekening te houden met open en gesloten compressieformaten en 
-technieken die compressie zonder verlies garanderen. 

De bestandsformaten vormen een representatie van de opgeslagen infor- 
matie. Bij multimediale data is echter niet alleen de opgeslagen informatie 
belangrijk maar ook de look-and-feel moet behouden blijven. Indien bijvoor- 
beeld door migraties van bestandsformaten de resolutie of kleurinformatie in 
beelden verloren gaat, dan betekent dit een verlies aan informatie. Net zoals 
bij digitalisering van informatie in analoge vorm veel aandacht besteed moet 
worden aan het behoud van alle aspecten van het originele object, zo zal bij 
migratie van digitale bestanden een rijke beschrijving van de look-and-feel 
noodzakelijk zijn. Digitale informatie is ook een conceptueel object dat altijd 
in een bestaande IT-infrastructuur gei'nterpreteerd moet worden. 

De authenticiteitvan de digitale informatie is aan groteregevaren onderhevig 
dan data in analoge vorm. In het laatste geval is het voldoende om alle karak- 
teristieken van het fysieke object te beschrijven, in het eerste geval dienen de 
gehele ontstaans- en verwerkingsgeschiedenis gearchiveerd te worden. 

Op een nog hoger niveau is contextuele informatie onontbeerlijk voor de 
interpretatie van het digitale bestand. Op lange termijn zullen de produ- 
centen van de informatie immers niet meer beschikbaar zijn om de gearchi- 
veerde dataset toe te lichten. Een datacollectie moet van contextuele data 
vergezeld worden om een volledige beschrijving van de informatie te bieden 
die, zonder de hulp van externe experts, voor een welomschreven doelpu- 
bliek of designated community interpreteerbaar blijft. 

Op het hoogste niveau wordt een dataset niet enkel door experts maar ook 
in organisaties en in een tijdsgebonden discours of jargon geproduceerd. 
Organisatiestructuren kunnen echter wijzigen of verdwijnen en het discours 
dat eigen is aan een specifieke (productie)context en eindgebruikersgroep 
met een gemeenschappelijke achtergrondkennis is eveneens tijdsgebonden. 
Het is dan ook noodzakelijk voldoende informatie mee over te leveren om de 
data begrijpelijk te houden. 

Preservering van digitale objecten is daarom vanuit minstens drie perspectie- 
ven belangrijk: preservering van het medium, preservering van technologie 
en preservering van de intellectuele inhoud. 

Rekening houdend met die perspectieven is een gelaagd metadatamodel 
nodig om de data op de drie respectieve niveaus volledig en nauwkeurig te 
beschrijven: (Meta)datastandaarden voor digitale archieven Binaire schema's beschrijven de data tot op bitniveau. 

Technische schema's beschrijven op een hoger niveau hoe bytes vertaald 
worden naar concepten die door mensen geinterpreteerd kunnen wor- 
den, zoals beeld, video en geluid. 

Descriptieve schema's geven een inhoudelijke beschrijving van de data, 
titels, auteurs, programma's en dateringen. 

Preserveringsschema's beschrijven relaties tussen de databestanden en 
geven contextuele informatie. De schema's geven technische en admini- 
stratieve informatie over de ontstaansgeschiedenis van de data en even- 
tuele wijzigingen die ze ondergaan. 

Structurele schema's geven een beschrijving van alle delen van een digi- 
taal object en de relaties tussen de digitale objecten onderling. In dit rapport werden ook gangbare descriptieve metadataschema's aan- 
gehaald die mogelijk door de verschillende projectpartners en instellingen 
gebruikt worden. Bestandsformaten voor multimedia hebben een zeer breed 
toepassingsdomein en worden in principe door alle betrokken instellingen 
geproduceerd. Voor descriptieve standaarden zijn er echter veel onder- 
linge verschillen. Zo zijn er voor bibliografische beschrijvingen van boeken 
in de bibliotheeksector andere velden belangrijk dan voor de beschrijving 
van archiefstukken in de erfgoedsector. Beschrijvingen van videobestan- 
den in de omroepsector verschillen van beschrijvingen van videokunst in de 
museumsector. 

Voor sommige sectoren kan gerefereerd worden naar projecten waarin het 
ontwerp van een gemeenschappelijke (sectorspecifieke) standaard centraal 
staat of waarin de gebruikte metadataschema's bevraagd en onderzocht 
werden. IPEA (Innovatief Platform voor Elektronische Archivering) 162 is een 
IBBT-project, gericht op de omroepsector, waarin P/Meta als generieke 
descriptieve metadatastandaard voor de betreffende sector gesuggereerd 
wordt. Deze internationale standaard blijkt namelijk zeer verdienstelijk voor 
de B2B-uitwisseling van omroepdata (cf. §5.2.3). Voor het digitaal archief van 
BOM, waarbij de meeste omroepen betrokken zijn, zal P/Meta als omroep- 
standaard dan ook belangrijk zijn. Uit bevragingen van verschillende erfgoed- 162 IBBT (2007a). (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1/9 instellingen voor het project Erfgoed 2.0, een IBBT-project waarin de digitale 
interactie tussen erfgoedinstellingen in de lijn van Web 2.0 en Library 2.0 
beoogd wordt, 163 blijkt onder meer dat in de erfgoedsector een geleidelijk 
proces van standaardisatie aan de gang is maar dat dit nog lang niet voltooid 
is. Een suggestie voor een standaard is dan 00k noodzakelijk. Hetzelfde geldt 
voor de museumsector. Ook hier kan gerefereerd worden aan digitale samen- 
werkingsinitiatieven zoals het project MOVE (Musea Oost-Vlaanderen in 
Evolutie) 164 , waarvoor op termijn een gemeenschappelijke museumstandaard 
dient afgesproken te worden. Ten slotte wordt hier ook het recent project 
'Van Horen zeggen' aangehaald, waarin met verschillende erfgoedinstellin- 
gen onderzocht werd hoe men mondelinge bronnen kan bewaren en ontslui- 
ten. 165 Ook hierin werden verschillende formaten, metadatastandaarden en 
containerformaten met elkaar afgewogen. Deze haalbaarheidsstudie kon zich 
baseren op bevindingen van het IBBT-project POKUMON (Podiumkunsten 
Multimediaal Ontsloten), dat zich richtte op de Vlaamse (digitale) archiefwer- 
king van hoofdzakelijk audiovisuele archiefinstellingen. 166 Het spreekt voor 
zich dat het BOM-vl-project rekening zal houden met bevindingen en conclu- 
sies van deze projecten. 

Onder meer op basis van de genoemde projectresultaten mag men besluiten 
dat het vinden van een grootste gemene deler die de beschrijvingswijze van 
alle mogelijke materiaalsoorten dekt, een onhaalbare opgave is. ledere sector 
met zijn specifieke materiaalsoorten en data stelt immers afzonderlijke eisen 
met betrekking tot metadata. Een dergelijke algemene generieke standaard 
zou tot onnodig veel (meta)dataverlies leiden terwijl het raadzaam is om met 
het oog op langetermijnbewaring de detaillistische en volledige metadata van 
de verschillende sectoren mee te archiveren en te bewaren. 

Het gelaagd metadatamodel dat voorgesteld zal worden, moet dit probleem 
ondervangen. Er zal namelijk gestreefd worden naar een model dat in zijn 
uniforme basislaag zo algemeen mogelijk is en in de verfijningslagen meer 
specifieke metadata bevat die relevant zijn voor de betreffende toepassings- 
gebieden. Als tussenlaag wordt aan de verschillende sectoren echter voor- 
gesteld een sectorspecifieke metadatastandaard te gebruiken. Samengevat 
komt het er op neer dat iedere instelling voor haar materiaal uitmaakt welke 
specifieke metadata van belang zijn en dat ze dus het eigen archiverings- 
systeem behoudt. Vervolgens past de instelling, afhankelijk van de sector 163 IBBT (2004-2006). 

164 MOVE (2009). 

165 Walterus (2009). 

166 IBBT (2007b). 180 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven waartoe ze behoort of van het materiaal dat ze bezit, de afgesproken (en 
door BOM-vl voorgestelde) sectorspecifieke metadatastandaard toe (bijvoor- 
beeld MARC voor de bibliotheeksector, EAD voor de archiefsector, P/Meta 
voor de omroepsector, enz.). Ten slotte zullen de sectorspecifieke metadata, 
die zoals gezegd ook in het gelaagd metadatamodel opgenomen zullen wor- 
den, gemapt worden naar een generieke sectoroverschrijdende metadatas- 
tandaard die het beheer en de doorzoekbaarheid van het volledige digitale 
archief zal mogelijk maken. Voor deze generieke laag wordt vaak (Qualified) 
Dublin Core geopperd. 

Bij de ontwikkeling van een metadatamodel voor de archivering van digitale 
multimedia moet men dus rekening houden met metadatabeschrijvingen op 
alle niveaus, van bitlevelbeschrijvingen tot beschrijvingen van de intellectue- 
le inhoud. Om dit te verwezenlijken zijn descriptieve, technische, administra- 
tieve, structurele en contextuele metadata nodig. In zijn generieke basislaag 
zien de beschrijvingen van de uiteenlopende gearchiveerde digitale materi- 
aalsoorten er identiek uit. Op een fijner niveau worden ook alle sector- en 
materiaalspecifieke metadata bewaard. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 181 182 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 9 Bibliografie 3GPP (2009). 3GPP Specification Detail, 3GPP, http://www.3gpP.org/ftp/Specs/html- 

info/26244-htm {29/01/2009}. 
Adler, M., T. Boutell, J. Bowler and et al. (2003). W3C Recommendation: Portable 

Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition). Information 

Technology - Computer Graphics and Image Processing - Portable Network 

Graphics (PNG): Functional Specification. ISO/IEC 15948: 2003 (E), edited 

by David Duce: Oxford Brookes University, W3C, http://web4.w3.org/TR/ 

PNG/ {21/01/2009}. 
Adobe (2008a). TIFF, Adobe Systems Inc., http://partners.adobe.com/public/devel- 

oper/tiff/index.html {21/01/2009}. 
Adobe (2008b). Video File Format Specification. Version 10, 44 p., Adobe Systems 

Inc., http://www.adobe.com/devnet/flv/pdf/video file format spec V10. 

pdf {29/01/2009}. 
Adobe Developers Association (1992). TIFF (Revision 6.0), 121 p., Adobe Systems Inc., 

Mountain View, CA, http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/ 

TIFF6.pdf {21/01/2009}. 
Allinson, J. (2006). OAIS as a Reference Model for Repositories. An Evaluation. 

Revision 0.5, 17 p., UKOLN, University of Bath, http://www.ukoln.ac.uk/ 

repositories/publications/oais-evaluation-200607/Drs-OAIS-evaluation- 

0.5. pdf {19/01/2009}. 
Apple (2005). Introduction to Quicktime Overview, Apple Inc., http://developer. 

apple.com/documentation/QuickTime/RM/Fundamentals/QTOverview/ 

QTOverview Alntro/chapter 1 section l.html {29/01/2009}. 
Apple Computer Inc. (1989). Audio Interchange File Format: "AIFF". A Standard for 

Sampled Sound Files (Version 1.3), 31 p., Apple Computer Inc., Cupertino, 

CA, http://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/AIFF/ 

Docs/AIFF-1.3.pdf {21/01/2009}. 
Apple Computer Inc. (1991). Draft. Audio Interchange File Formatt AIFF-C. A Revision 

to Include Compressed Audio Data, 41 p., Apple Computer Inc., 

http://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/AIFF/Docs/ 

AIFF-C. 9-26.91.pdf {21/01/2009}. 
Architecture & Patrimoine (2009). Architecture & Patrimoine Homepage, Ministere 

de la Culture et de la Communication, http://www.culture.gouv.fr/culture/ 

inventai/patrimoine/ {28/01/2009}. 
ATSC (2005). Digital Audio Compression Standard (AC-3, E-AC-3). Revision B. Doc 

A/52B, 236 p., Washington DC: ATSC (Advanced Television Systems 

Committee), http://www.atsc.0rg/standards/a 52b.pdf {20/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1o3 Attig, J., A. Copeland and M. Pelikan (2004). 'Context and Meaning: The Challenges 

of Metadata for a Digital Image Library within the University', In: College 

& Research Libraries 65, no. 3, pp. 251-61, http://www.ftrf.org/ala/ 

mRrps/divs/acrl/publications/crliournal/2004/crlmav04/copeland.pdf 

{28/01/2009}. 
Baca, M. (2007). 'CCO and CDWA Lite: Complementary Data Content and Data 

Format Standards for Art and Material Culture Information', In: VRA 

Bulletin 34, no. 1, pp. 69-75, Getty Research Institute, htt p ://www.vrawe b . 

org/seiweb/readings-prep/CCOandCDWA Lite-Baca.pdf {26/01/2009}. 
Baca, M., S. Clarke, J. Eklund, A.J. Gilliland, P. Harpring, M.S. Woodley and E. O'Keefe 

(2009). Metadata Standards Crosswalk, Murtha Baca, J. Paul Getty Trust, 

http://www.getty.edu/research/conducting research/standards/intro- 

metadata/crosswalks.html {28/01/2009}. 
BBC (2007). SMEF Data Model, http://www.bbc.co.uk/guidelines/smef/ 

{23/01/2009}. 
Beagrie, N. (2004). 'The Continuing Access and Digital Preservation Strategy for the 

Uk Joint Information Systems Committee (JISC)', In: D-Lib Magazine 10, no. 

7/8, pp. 1082-9873, http://www.dlib.org/dlib/iulv04/beagrie/07beagrie. 

htmj {19/01/2009}. 
Beeld en Geluid Instituut (2009). Multimatch. Meertalige zoekmachine, Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid, http://instituut.beeldengeluid.nl/index. 

aspx?ChapterlD=8599 {28/01/2009}. 
Betacam PALsite (2000). Betacam PALsite. The Betacam Web Resource, A. Barnett 

and M. Evans, http://betacam.palsite.com/ {29/01/2009}. 
Blackstock, S. (z.j). LZW and GIF Explained, http://www.cis.udel.edu/~amer/CISC651/ 

lzw.and.gif.explained.html {21/01/2009}. 
Bormans, J. and K. Hill (ed.) (2002). MPEG - 21 Part 9 - File Format', §5.9 in MPEG- 

21. Overview V.5. ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG11/NS231, Shangai: ISO/IEC, 

http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-21/mpeg-21.htm 

{28/01/2009}. 
Brindley, L. (2000). 'Taking the British Library Forward in the Twenty-First Century', 

In: D-Lib Magazine 6, no. 11, http://www.dlib.orR/dlib/novemberoo/ 

brindlev/nbrindley.html {19/01/2009}. 
Carlyle, A. (2006). 'Understanding FRBR as a Conceptual Model: FRBR and the 

Bibliographic Universe', In: Library Resources & Technical Services Year 

50, no. 4, pp. 264-274, http://proiects.ischool.washington.edu/acarlyle/ 

Papers/Carlyle FRBR 2006.htm {29/01/2009}. 
CASPAR (2006). Caspar Project. Cultural, Artistic and Scientific Knowledge for 

Preservation, Access and Retrieval, European Commission. Sixth 

Framework Programme, http://www.casparpreserves.eu/ {28/01/2009}. 1oZL (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Cathro, W. and T. Boston (2003). Development of a Digital Services Architecture at the 

National Library of Australia, National Library of Australia, http://www.nla. 

Kov.au/nla/staffpaper/2003/cathro1.ritml {28/01/2009}. 
CCSDS (2002). Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Blue 

book. Issue 1, 148 p., CCSDS, http://public.ccsds.org/publications/archive/ 

6soxob1.pdf {19/01/2009}. 
CEDARS (2000). Metadata for Digital Preservation: The Cedars Project Outline 

Specification. Draft for Public Consultation, CEDARS, http://www.leeds. 

ac.uk/cedars/colman/metadata/metadataspec.html#note6 {28/01/2009}. 
Chiariglione, L. (1996). Short MPEG-1 Description, MPEG, http://www.ch iariglione. 

org/mpeg/standards/mpeg-l/mpeg-l.htm {19/01/2009}. 
Chiariglione, L. (2000). Short MPEG-2 Description, MPEG, http://www.ch iariglione. 

org/mpeg/standards/mpeg-2/mpeg-2.htm {19/01/2009}. 
Clarke, S. (2001). VRA Core 3.0 Mapping to MARC 21 (Bibliographic Format), Indiana 

University, http://php.indiana.edu/~fryp/marcmap.html {28/01/2009}. 
Coalson, J. (2008). FLAC: Free Lossless Audio Codec, http://flac.sourceforge.net/ 

{20/01/2009}. 
Collections Trust (2009). The SPECTRUM Standard, Collections Trust, http://www.col- 

lectionslink.org.uk/manage information/spectrum {28/01/2009}. 
COM (2006). The CIDOC Conceptual Reference Model Homepage, COM (International 

Council of Museums), http://cidoc.ics.forth.gr/ {29/01/2009}. 
CompuServe Inc. (1990). GIF: Graphics Interchange Format (sm) Version 89a, 34 p., 

Colombus, Ohio: CompuServe Inc., http://www.w3.0rg/Graphics/GIF/spec- 

gif89a.txt {21/01/2009}. 
CORDRA (2006). Content Object Repository Discovery and Registration/Resolution 

Architecture, CORDRA Management Group, http://cordra.net 

{26/01/2009}. 
CoreCodec (2005-20oga). Matroska. Audio Tags Example, CoreCodec Inc., http:// 

www.matroska.org/technical/specs/tagging/example-audio.html 

{29/01/2009}. 
CoreCodec (2005-20ogb). Matroska, CoreCodec Inc., http://www.matroska.org/con- 

tact/index.html {29/01/2009}. 
Crofts, N., M. Doerr, T. Gill, S. Stead and M. Stiff (ed.) (2006). Definition of the CIDOC 

Conceptual Reference Model. Version 4.2.1, 93 p., ICOM/CIDOC, http:// 

cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc crm version 4.2.1. pdf {29/01/2009}. 
CSH (2008). CSH: Canadian Subject Headings, Library and Archives Canada, http:// 

www.collectionscanada.gc. ca/6/23/ {28/01/2009}. 
DCI (2008). Digital Cinema Initiatives System Reguirements and Specifications for 

Digital Cinema. Version 1.2, Digital Cinema Initiatives, LLC, http://www. 

dcimovies.com/specification/index.tt2 {19/01/2009}. 
DCMI (2006). DCMI Preservation Community, DCMI, hrtp://du blincore.org/groups/ 

preservation/ {23/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1o5 DCMI (2009a). Dublin Core Metadata Initiative Documents, DCMI, http://dublincore. 

org/documents/ {23/01/2009}. 
DCMI (2009b). The Dublin Core Metadata Initiative Homepage, DCMI, http://dublin- 

core.org/ {23/01/2009}. 
De Sutter, R., S. Notebaert, L. Hauttekeete and R. Van de Walle (2006). 'IPEA: 

The Digital Archives Use Case.' In: Archiving 2006, pp. 182-186, http:// 

en. scientificcommons.org/12799607 {29/01/2009}. 
De Sutter, R., S. Notebaert and R. Van de Walle (2006). 'Evaluation of Metadata 

Standards in the Context of Digital Audio-Visual Libraries', In: Lecture notes 

in Computer Science 4172, pp. 220-231, http://www.springerlink.com/con- 

tent/xl120290t4-V12775/f ulltext.pdf {29/01/2009}. 
Dekker, R. and M. Slabbertje (2003). 'e-archiving. Het duurzaam bewaren van 

wetenschappelijke digitale bronnen', In: Informatie Professional 7, no. 6, 

pp. 32-34, http://igitur-archive.librarv.uu.nl/DARI_IN/2005-0526-200314/ 

DekkerlPo62QQ3.pdf {30/01/2009}. 
Dempsey, L. and B. Lavoie (2005). DLF Service Framework for Digital Libraries. A 

Progress Report for the DLF Steering Committee, DLF, http://www.diKlib. 

org/architectures/serviceframe/d lfserviceframel.htm {26/01/2009}. 
DEN (2007). Encoded Archival Description (EAD). Versie 1.0, Den Haag: DEN 

(Digitaal Erfgoed Nederland), http://www.den.nl/docs/20070s21104422/ 

{28/01/2009}. 
DEN (2008). Dublin Core in samenwerkingsprojecten en publieksgerichte ontsluiting. 

Versie 1.1, Den Haag: DEN (Digitaal Erfgoed Nederland), http://www.den. 

nl/docs/20050816173630 {23/01/2009}. 
Digital Formats (2007a). Macromedia Flash FLV Video File Format, Digital Formats, 

http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fddooo131.shtml 

{29/01/2009}. 
Digital Formats (2007b). MPEG-4 File Format. Version 2, Digital Formats, http://www. 

diKitalpreservation.gov/formats/fdd/fddoooi.S'. .shtml {29/01/2009}. 
Digital Video (2009). DV: Digital Video. Tools & Technology for Video Professionals 

-Homepage, Digital Video, http://www.dv.com/ {29/01/2009}. 
DIRAC (2008). Dirac Video Compression, David A. Schleef, http://diracvideo.org 

{19/01/2009}. 
DivX (2009). DivX, DivX, http://www.divx.com/ {19/01/2009}. 
Djuric, A. and J. Oler (ed.) (2006). The World of True Audio, True Audio Codec 

Software, http://true-audio.com/ {21/01/2009}. 
Doerr, M. (2003). 'The CIDOC Conceptual Reference Module - an Ontological 

Approach to Semantic Interoperability of Metadata.' In: Al magazine 24, 

no. 3, pp. 75-92. 
Dolby (2008). aacPlus, Coding Technologies, http://www.codingtechnologies.com/ 

products/aacPlus.htm {26/01/2009 }• 186 (Meta)datastandaarden voor digitale archieven Dolby (2009a). Dolby Digital, Dolby Laboratories, Inc., http://www.dolby.com/con- 

sumer/technology/dolby digital.html {20/01/2009}. 
Dolby (2009b). Dolby TrueHD, Dolby Laboratories, Inc., http://www.dolby.com/con- 

sumer/technology/trueHD.html {21/01/2009}. 
Doorenbosch, P. and T. van Veen (2009). 'Nieuwe gegevensarchitectuur ondersteunt 

nieuwe diensten. Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0', In: Informatie 

Professional 4, pp. 24-29, http://research.kb.nl/Publicaties/IP200704 24 

29 proef Doorenbosch.pdf {28/01/2009}. 
DRAM BORA (2008). Digital Repository Audit Method Based On Risk Assesment, DCC 

en DPE, http://www.repositoryaudit.eu/ {19/01/2009}. 
EBML (z.j). EBML, SourceForge.net, http://ebml.sourceforge.net {29/01/2009}. 
EBU (2003). EBU Subjective Listening Test on Low-Bitrate Audio Codecs, 44 p., EBU- 

UER, http://www.ebu.ch/CMSimages/en/tec doc t.3296 tcm6-l0497.pdf 

{20/01/2009}. 
EBU (2005). The EBU Metadata Exchange Scheme - P_META. Version 1.2. Publication 

Release, 241 p., EBU (European Broadcasting Union), http://www.ebu. 

ch/CMSimages/en/tec doc t329.5 VQ1Q2 tcm6-4Q957.pdf {23/01/2009}. 
EBU (2007). PJMETA 2.0. Metadata Library. Version 2.0. Tech 3295-V2, 20 p., Geneva: 

EBU, http://www.ebu.ch/CMSimages/en/tec doc t3295v2-2007 tcm6- 

53551-pdf {23/01/2009}. 
EBU (2009). European Broadcasting Union Homepage, EBU, http://www.ebu.ch/ 

{23/01/2009}. 
EDItEUR (2009). EDItEUR. Co-Ordinating the Development, Promotion and 

Implementation of Electronic Commerce in the Book and Serials Sectors, 

London: EDItEUR, http://www.editeur.org/ {26/01/2009}. 
Eeckhaut, H., B. Schrauwen, M. Christiaens and J. Van Campenhout (2005). 'Speeding 

up Dirac's Entropy Coder', In: 5th WSEAS Int. Conf. on Multimedia, Internet 

and Video Technologies, 17-19/08/2005, 6 p., Corfu, Griekenland, http:// 

escher.elis.ugent.be/publ/Edocs/DOC/P105 087.pdf {19/01/2009}. 
Europe's Information Society (2008). eContentplus Programme, Europe's Information 

Society. Thematic Portal, http://ec.europa.eu/information societv/activi- 

ties/econtentplus/index en. htm {28/01/2009}. 
ExLibris (2008a). Digitool. Managing and Showcasing Digital Collections and 

Institutional Repositories, ExLibris, http://www.exlibrisgroup.com/catego- 

ry/DigiToolOverview {19/01/2009}. 
ExLibris (2008b). Rosetta. A New Way of Preserving Cultural Heritage and 

Cumulative Knowledge, ExLibris, http://www.exlibrisgroup.com/categorv/ 

ExLibrisRosettaOverview {19/01/2009}. 
Farquhar, A. and H. Hockx-Yu (2007). 'Planets: Integrated Services for Digital 

Preservation', In: International Journal of Digital Curation 2, no. 2, 

pp. 88-98, http://www.iidc.net/index.php/iidc/article/viewFile/30/19 

{28/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 / Fraunhofer IIS. (2008a). MP3: MPEG Audio Layer III, Fraunhofer IIS, http://www.iis. 

f raunhofer.de/EN/bf /amm/proiects/mp3/index,jsp {29/01/2009}. 
Fraunhofer IIS (2008b). MPEG-2 and MPEG-4 Advanced Audio Coding, Fraunhofer 

IIS, http://www.iis.fraunhofer.de/EN/bf/amm/proiects/mpeg/index.isp 

{29/01/2009}. 
Friesen, N. (2005). CanCore: Learning Object Metadata Editors, CanCore, http:// 

www.cancore.ca/editors.html {28/01/2009}. 
GAMA (2009). GAMA: Gateway to Archives of Media Art, GAMA, http://www.gama- 

gateway.eu/ {28/01/2009}. 
Getty (2004a). Getty Thesaurus of Geographic Names Online. Full Record Display, 

J. Paul Getty Trust, http://www.getty.ed u/vow/TGNFullDisplay?find=br 

ussels&place=&nation=&prev-page=l&engiish=Y&subiectid=7Q07868 

{29/01/2009}. 
Getty (2004b). Union List of Artist Names Online. Full Record Display, J. Paul Getty 

Trust, http://www.getty.edu/vow/ULAN FullDisplay?find=le+corbusier&role 

=&nation=&prev page=l&subiectid=S00Q2704l {29/01/2009}. 
Getty (2006). CDWA: Categories for the Description of Works of Art, J. Paul Getty 

Trust, http://www.getty.edu/research/conducting research/standards/ 

cdwa/ {26/01/2009}. 
Getty (2008a). About the Art&Architecture Thesaurus Online, J. Paul Getty Trust, 

http://www.getty.edu/research/conducting research/vocabularies/aat/ 

about.html {29/01/2009}. 
Getty (2008b). About the Getty Thesaurus of Geographic Names Online, J. Paul Getty 

Trust, http://www.getty.edu/research/conducting research/vocabularies/ 

tgn/about.html {29/01/2009}. 
Getty (2009a). Getty Search Vocabularies, J. Paul Getty Trust, http://www.getty.ed u/ 

Search/ {28/01/2009}. 
Getty (2009b). Learn About the Getty Vocabularies, J. Paul Getty Trust, http://www. 

getty.edu/research/conducting research/vocabularies/ {28/01/2009}. 
Giles, R. (2004). Ogg Theora a Free Video Codec and Multimedia Platform, 

Vancouver-Canada: Xiph.org Foundation, http://people.xiph.org/ 

~giles/2004/openweekend/talk/theora.pdf {19/01/2009}. 
Gladney, H.M. (2007). 'Digital Preservation in a national context', In: D-Lib Magazine 

13, no. 1-2, http://www.diib.org/dlib/ianuary07/gladnev/01gladney.html 

{28/01/2009}. 
Goldman, M. (z.j.). A Comparison of MPEG-2 Video, MPEG-4 AVC, and SMPTE VC-1 

(Windows Media 9 Video), 20 p., TANDBERG Television, http://video.ldc. 

lu.se/pict/WM9V-MP4AVC-MP2V comparison-Goldman.pdf {19/01/2009}. 
Guenther, R.S. (2003). 'MODS: The Metadata Object Description Schema', In: Portal: 

Libraries and Academy 3, no. 1, pp. 137-150, http://muse.jhu.edu/iournals/ 

portal libraries and the academv/voo3/3.lguenther.html {26/01/2009}. 188 (Meta)datastandaarden voor digltale archieven Hacker, S. and S. Hayes (2000). Mp3: The Definitive Guide, 388 p., Edited by Simon 

Hayes, Sebastopol, CA, USA: O'Reilly & Associates, Inc. 
Harmony (2009). About Harmony, Harmony, http://metadata.net/harmony/ 

{28/01/2009}. 
Haslhofer, B. and R. Hecht (2005). The Metadata Manager. Version 2.0, Bricks 

Foundation, http://foundation.bricksfactorv.org/deliverables/d331/ 

arois04.html {29/01/2009}. 
Hauttekeete, L, H. Dekeyser, R. De Sutter, F. Mathijs, P. Mechant, S. Notebaert, 

G. Nulens, P. Schelkens, R. Vermaut and K. Wouters (2006). Innovative 

Platform on Electronic Archiving. Digitale archivering op nationaal en inter- 

nationaal vlak: een stand van zaken, 171 p., UGent (IBBT, MICT, MMLab), 

Videohouse, VRT, VMMa, KUL (COSIC, CUO, ICRI), VUB (ETRO, SMIT), Gent: 

IBBT. 
Heijden, H. (2005). Performance Comparison of Lossless Audio Compressors, Ziggo 

B.V., http://members.home.nI/w.speek/comparison.htm {26/01/2009}. 
Higgins, S. (2007). Premis Data Dictionary, Glasgow: DCC (Digital Curation Centre), 

http://www.dcc.ac.uk/resource/standards-watch/premis-data-dictionary/ 

{28/01/2009}. 
Hoorens, S., J. Rothenberg, C. van Oranje and M. van der Mandele (2007). Addressing 

the Uncertain Future of Preserving the Past: Towards a Robust Strategy for 

Digital Archiving and Presentation, Rand Corporation, http://www.ndk. 

cz/dokumenty/Technologie/addressing-the-uncertain-future-of-preserv- 

ing-the-past-towards-a-robust-strategy-for-digital-archiving-and-preserva- 

tion {30/01/2009}. 
Hopper, R. (2000). 'P/Meta. Metadata Exchange Standards', In: EBU Technical 

Review, 24 p., http://www.ebu.ch/en/technical/trev/trev 284-hopper.pdf 

{23/01/2009}. 
Hopper, R. (2002). 'P/Meta. Metadata Exchange Scheme, V1.0', In: EBU Technical 

Review, 11 p., http://www.ebu.ch/en/technical/trev/trev 290-hopper.pdf 

{23/01/2009}. 
Houser, L. (2004). 'OCLC Digital Archive Demonstration', In: Digital Libraries. 

Proceedings of the 2004 Joint ACM/IEEE Conference on Digital Libraries, p. 

419, 07-11/06/2004. 
Hunter, J. (2002). Combining the CIDOC CRM and MPEG-7 to Describe Multimedia 

in Museums, University of Queensland, Australia, http://www.arch imuse. 

com/mw2002/papers/hunter/hunter.html/ {23/01/2009}. 
IANA (2007). MIME Media Types, IANA (Internet Assigned Numbers Authority), 

http://www.iana.org/assignments/media-types/ {23/01/2009}. 
IBBT (2004-2006). Erfgoed2.0. Projectwebsite, Gent: IBBT, https://projects.ibbt. 

be/erfgoed2.o/ {29/01/2009}. 
IBBT (2007a). IPEA: Innovatief Platform voor Electronisch Archivering. Projectwebsite, 

Gent: IBBT, http://www.ibbt.be/nl/project/ipea-o {28/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1o9 IBBT (2007b). POKUMON: POdiumKUnsten Multimediaal ONtsloten. Projectwebsite, 

Gent: IBBT, http://www.ibbt.be/nl/proiect/pokumon-o {28/01/2009}. 
IBBT (2009). BOM-Vlaanderen. Projectwebsite, Gent: IBBT, https://projects.ibbt. 

be/bom-vl/ {23/01/2009}. 
IBM (2008). DIAS Home Page, IBM, http://www-os.ibm.com/nl/dias/ {19/01/2009}. 
IBM Corporation, and Microsoft Corporation (1991). Multimedia Programming 

Interface and Data Specifications 1.0, IBM en Microsoft, http://www. 

kk.iii4u.or.ip/~kondo/wave/mpidata.txt {21/01/2009}. 
ICA (2000). ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second 

Edition, 91 p., Ottawa: ICA (International Council on Archives), http://www. 

ica.org/sites/default/files/isad g 2e.pdf {28/01/2009}. 
ICA (2003). ISAAR(CPF). International Standard Archival Authority Record for 

Corporate Bodies, Persons and Families, 94p., http://www.icacds.org. 

uk/eng/ISAAR(CPF)2ed.pdf {30/01/2009}. 
ICA (2006). ISAAR(CPF): Internationale norm voor archivistische geautoriseerde bes- 

chrijvingen van organisaties, personen en families. Vertaling van de tweede 

uitgave, 97 p., Antwerpen/Leuven/Amsterdam: Archiefschool, VVBAD, 

http://www.archiefschool.nl/docs/isaar(cpf l2nl.pdf {28/01/2009}. 
ICOM (2009). ICOM: International Council of Museums, http://icom. museum/ 

{28/01/2009}. 
IEEE (2002). Draft Standard for Learning Object Metadata, 44 p., New York: IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers), http://ltsc.ieee.org/ 

wgl2/files/L0M 1484 12 1 vl Final Draft.pdf {28/01/2009}. 
IEEE LTSC (2007). LOMXML Binding (1484.12.3), IEEE LTSC http://www.ieeeltsc.org/ 

working-groups/wg12l_OM/l484.12.3 {28/01/2009}. 
IFLA (2008a). Cataloguing Section. Functional Requirements for Bibliographic 

Records. Final Report, IFLANET, http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/ 

{28/01/2009}. 
IFLA (2008bJ. Cataloguing Section. Functional Requirements for Bibliographic 

Records. Review Group, IFLANET, http://www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/index. 

htm {28/01/2009}. 
IFLA (2008c). Division of Bibliographical Control. Working Group on FRANAR, IFLANET, 

http://www.ifla.0rg/VII/d4/wg-franar.htm {28/01/2009}. 
IMS (2001-2008). IMS Global Learning Consortium, IMS Global Learning Consortium, 

Inc., http://www.imsglobal.or g {26/01/2009}. 
IMS (2003). IMS Digital Repositories V1.0 Final Specification, IMS, http://www.ims- 

global.org/digitalrepositories/ {26/01/2009}. 
ISO (2009). ISO: International Organisation for Standardization Homepage, http:// 

www.iso.org/iso/home.htm {23/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven ISO/IEC (1993)- ISO/IEC 11172-3: Information Technology - Coding of Moving Pictures 
and Associated Audio for Digital Storage Media at up to About 1,5 Mbit/S 
- Part 3: Audio, ISO/IEC, http://www.iso.org/iso/iso catalogue/catalogue 
tc/catalogue detail. htm?csnumber=224l 2 {20/01/2009}. 

ISO/IEC (1997). ISO/IEC 1JC 1/SC 29/WG 1 (JPEG/JBIG): FCD 14495, Lossless and near- 
Lossless Coding of Continuous Tone Still Images (JPEG-LS). Public Draft, 75 
p., ISO/IEC, http://www.jpeg.org/public/fcdl44.9SP.pclf {21/01/2009}. 

ISO/IEC (2000). ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1 N1646R (ITU-TSG8): Coding of Still 
Pictures. JPEG 2000 Part I Final Committee Draft Version 1.0 (ITU-T 
Rec T800), 190 p., ISO/IEC, http://www.jpeg.org/public/fcdl.S444-1.pdf 
{29/01/2009}. 

ISO/IEC (2002). ISO/IEC 15444-3. Information Technology - JPEG 2000 Image Coding 
System - Part 3: Motion JPEG 2000, 7 p., Zwitserland: ISO/ICE, http://www. 
iec-normen.de/previewpdf/info isoiecl.S444-3%7Bedl.o%7Den.pdf 
{20/01/2009}. 

ITU (1993). CCITT Recommendation T.81. Terminal Equipment and Protocols for 
Telematic Services. Information Technology - Digital Compression and 
Coding of Continuous-Tone Still Images - Requirements and Guidelines, 182 
p., http://www.w3.org/Graphics/JPEG/itu-t81.pdf {21/01/2009}. 

ITU (2004). Recommendation T.81 (09/92). Information Technology - Digital 

Compression and Coding of Continuous-Tone Still Images - Requirements 
and Guidelines. ISO/IEC IS 10918-1, ITU, http://www.itu.int/rec/T-REC-T.81- 
199209-l/en {29/01/2009}. 

ITU (2008). Recommendation H. 264: Advanced Video Coding for Generic Audiovisual 
Services, ITU, http://www.itu. int/rec/T-REC-H.264/e {19/01/2009}. 

JPEG (2007). JPEG 2000 - Committee Drafts, Elysium Ltd, 2kan, http://www.jpeg. 
org/ipeg2000/CDslS444.html {21/01/2009}. 

JPEG/JBIG (2007). JPEG andJBIG's Official Site, Elysium Ltd, 2kan, http://www.jpeg. 
org/ {21/01/2009}. 

Kabal, P. (2005). Audio File Format Specifications, http://www-mmsp.ece. mcgill. 
ca/Documents/AudioFormats/AIFF/AIFF.html {21/01/2009}. 

KB (2002). KB/IBM Long-Term Preservation Study, Koninklijke Bibliotheek. Nationale 
bibliotheek van Nederland, http://www.kb.nl/hrd/dd/dd onderzoek/ 
dnep Itp studv.html {28/01/2009}. 

Kessler, B. (2007). 'Encoding Works and Images: The Story Behind Vra Core 4.0.', In: 

VRA Bulletin 34, no. 1, pp. 20-33, http://www.vraweb.org/seiweb/readings- 
prep/EncodingWorksandl mages-Kessler.pdf {28/01/2009}. 

Klijn, E. and Y. De Lusenet (2004). Sepiades. Cataloguing Photographic Collections, 49 
p., Amsterdam: European Commission on Preservation and Access, http:// 
www.knaw.nl/ecpa/publ/pdf/2719.pdf {27 oktober 2008}. 

Koenen, R. (2002). MPEG-4 Overview - (V.21 - Jeju Version), MPEG, http://www. 
chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-4/mpeg-4.htm {19/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 91 Lagoze, C. and J. Hunter (2001). 'The Abe Ontology and Model (V3.0)', In: Journal of 

Digital Information, no. Special Issue - selected papers from Dublin Core 

2001 Conference, 18 p., Harmony Project, http://metadata.net/harmony/ 

JODI Final.pdf {28/01/2009}. 
Lagoze, C. and H. Van de Sompel (2007a). The Open Archives Initiative - Object Reuse 

and Exchange. Compound Information Objects: The OAI-ORE Perspective, 

Open Archives Initiative, http://www.openarchives.orK/ore/documents/ 

CompoundObiects-20070s.html {29/01/2009}. 
Lagoze, C. and H. Van de Sompel (2007b). The Open Archives Initiative - Object Reuse 

and Exchange. Ore User Guide - Primer, Open Archives Initiative, http:// 

www.openarchives.0rg/ore/1.o/primer.html {29/01/2009}. 
Lagoze, C. and H. Van de Sompel (2008). The Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting, Open Archives Initiative, http://www.openarchives. 

org/OAI/openarchivesprotocol.html {26/01/2009}. 
Lavoie, B.F. (2004). 'Technology Watch Report. The Open Archival Information System 

Reference Model: Introductory Guide', DPC Technology Watch Series 

Report 04-01, 20 p., Dublin: OCLC/DPC, http://www.dpconline.orK/docs/ 

lavoie OAIS.pdf {19/01/2009}. 
Le Boeuf, P. and M. Doerr (2007). 'Harmonising CIDOC CRM and FRBR', In: 

International Cataloguing and bibliographic control 36, no. 4, pp. 90-92. 
LOC (1999). EAD. Application Guidelines for Version 1.0. Appendix B: EAD Crosswalks, 

Society of American Archivists, http://www.loc.gov/ead/ag/aKappb.html 

{26/01/2009}. 
LOC (2003). 'Available and Useful: Oai at the Library of Congress', In: Library Hi Tech 

21, no. 2, pp. 129-139, http://memorv.loc.gov/ammem/techdocs/libht2003. 

html#text4 {23/01/2009}. 
LOC (2004). Preservation & Digitization Actions: Terminology for MARC 21 Field 583, 

80 p. LOC (Library of Congress), http://www.loc.gov/marc/biblioKraphic/ 

pda.pdf {26/01/2009}. 
LOC (2006a). Encoded Archival Description Tag Library, Version 2002 Official Site. 

Appendix C: Encoded Examples, LOC (Library of Congress), http://www.loc. 

Kov/ead/tKlib/appendix c.html {23/01/2009}. 
LOC (2006b). MODS Official Web Site: Dublin Core Metadata Element Set Mapping to 

MODS Version 3, LOC: Library of Congress, http://www.loc.Kov/standards/ 

mods/dcsimple-mods.html {23/01/2009}. 
LOC (2008a). Dublin Core to MARC Crosswalk, LOC (Library of Congress), http://www. 

loc,Kov/marc/dccross.html {30/01/2009}. 
LOC (2008b). EAD: Encoded Archival Description. Version 2002 Official Site, LOC 

(Library of Congress), http://www.loc.gov/ead/ {28/01/2009}. 
LOC (2008c). Marc 21 Format for Bibliographic Data. Version 9, LOC (Library of 

Congress), http://www.loc.gov/marc/biblioKraphic/ecbdhome.html 

{26/01/2009}. Ty 2 (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven LOC (2008d). MARC Mapping to MODS Version 3.3, MODS, LOC (Library of Congress), 

http://www.loc.gov/standards/mods/mods-mapping.html {26/01/2009}. 
LOC (2008e). MARC Standards Homepage, LOC (Library of Congress), http://www.loc. 

gov/marc {26/01/2009}. 
LOC (2008f). MARC to Dublin Core Crosswalk, LOC: Library of Congress, http://www. 

I0c.gov/marc/marc2dc.html {23/01/2009}. 
LOC (2008g). MARCXML. MARC 21 XML Schema. Official Web Site, LOC (Library of 

Congress), http://www.ioc.gov/standards/marcxml/ {26/01/2009}. 
LOC (2008h). MODS Official Web Site, LOC (Library of Congress), http://www.loc. 

gov/standards/mods/ {26/01/2009}. 
LOC (2008i). Outline of Elements and Attributes in MODS Version 3.0, LOC (Library of 

Congress), http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-o-outline.html 

{26/01/2009}. 
LOC (2009a). The Library of Congress Subject Headings, LOC (Library of Congress), 

http://www.loc.gov/aba/cataloging/subiect/ {28/01/2009}. 
LOC (2009b). METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) Official Web 

Site, LOC (Library of Congress), http://www.loc.gov/standards/mets/ 

{28/01/2009}. 
LOC (2009c). SRU: Search/Retrieval via URL, LOC (Library of Congress), http://www. 

loc.gov/standards/sru/ {26/01/2009}. 
Lupovici, C. and J. Masanes (2000). 'Metadata for the Long Term Preservation 

of Electronic Publications', NEDLIB Report series 2, 22 p., Bibliotheque 

nationale de France, NEDLIB Consortium, http://nedlib.kb.nl/results/ 

NEDLIBmetadata.pdf {28/01/2009}. 
Malvar, H.S. (2007). 'Lossless and near-Lossless Audio Compression Using Integer- 
Reversible Modulated Lapped Transforms', In: Data Compression 

Conference (DCC'07), 27-29/03/2007, pp. 323-332. 
Mannens, E., T. Paridaens, L. Hauttekeete, Evens T and J. Gysels (2007). 

Onderzoeksproject 'Van Horen Zeggen Ease III'. Haalbaarheidsstudie naar 

een innovatieve applicatie voor de ontsluiting van mondelinge bronnen, 171 

p., Gent: UGent-MMLab/MICT, Universiteit Gent/IBBT, http://www.faronet. 

be/files/pdf/pagina/van horen zeggen lll.pdf {23/01/2009}. 
Marpe, D., V. George, H.L. Cycon and K.U. Barthel (2004). 'Performance Evaluation 

of Motion-JPEG2000 in Comparison with H.264/AVC Operated in Pure 

Intra Coding Mode', In: Proceedings ofSPIE 5266, pp. 129-137, http://www. 

f4.fhtw-berlin.de/~barthel/paper/spie03 marpe et al.pdf {20/01/2009}. 
Martinez, J.M. (ed.) (2004) MPEG-7 Overview (Version 10). ISO/IEC JTC1/SC29/ 

WG11N6828, Palma de Mallorca: ISO/IEC, http://www.chiariglione.org/ 

mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm {28/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven ^93 Mauthe, A. and P. Thomas (2004). Professional Content Management 

Systems: Handling Digital Media Assets, John Wiley and Sons, 314 

p., http://books.google.com/books?id=Oqdsiorv8PIC&dq=SMEF+P/ 

Meta&hl=nl&source=gbs summary s&cad=o {23/01/2009}. 
McCallum, S.H. (2002). 'MARC: Keystonefor Library Automation', In: IEEE Annals of 

the History of Computing 24, no. 2, pp. 34-49. 
McCallum, S.H. (2004). 'An Introduction to the Metadata Object Description Schema 

(MODS)', In: Library Hi Tech 22, no. 1, pp. 82-88. 
McCrory, A. and B.M. Russell (2005). 'Crosswalking EAD: Collaboration in Archival 

Description', In: Information Technology & Libraries 24, no. 3, pp. 99-107, 

http://mysite.pratt.edu/~croach/images/crosswal.pdf {30/01/2009}. 
McGowan, J.F. (1996-2004). Avi Overview, http://www.jmcgowan.com/avi.html 

{29/01/2009}. 
MeSH (2008). MeSH: Medical Subject Headings, National Library of Medicine, http:// 

www.nlm.nih.gov/mesh/ {28/01/2009}. 
METS Editorial Board (2007). METS. Metadata Encoding and Transmission Standard: 

Primer and Reference Manual, 129 p., METS, Digital Library Federation, 

http://www.loc.g0v/standards/mets/M ETS%2QDocumentation%20draft%2 

Q07Q3iop.pdf {28/01/2009}. 
MIDI (2004). Midi Manufacturers Association. Printed Documents & Online 

Information, MIDI Manufacturers Association Inc., http://www.midi.org/ 

about-midi/specshome.shtml {21/01/2009}. 
MITLibraries (2007). Metadata Reference Guide: VRA Core, MITLibraries: Metadata 

Advisory Group, http://libraries.mit.edu/guides/subjects/metadata/stan- 

dards/vra.html {26/01/2009}. 
MovE (2009). MovE: Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie, Gent: Provincie 

Oost-Vlaanderen, http://www.museuminzicht.be/public/index.cfm 

{28/01/2009}. 
MPEG (2008). The Mpeg Home Page, MPEG, http://www.chiariglione.org/mpeg/ 

{19/01/2009}. 
MPEG/ITEC (2005). Information Technology - Mpeg-21 Multimedia Framework. 

Mpeg-21 Vision, Technology, and Strategy, Klagenfurt: ITEC, http://mpeg- 

21.itec.uni-klu.ac.at/cocoon/mpeg21/ {28/01/2009}. 
Multimatch (z.j.). Schema \Multimatchmetadata-l.l.Xsd, http://www.dcs.shef.ac.uk/ 

~nsi/xsdl.l/default.html {28/01/2009}. 
MultiMatch (2009). Multimatch. Multilingual/Multimedia. Access to Cultural 

Heritage, MultiMatch Consortium, http://www.multimatch.eu/ 

{28/01/2009}. 
Nelson, M.L., J. Bollen, G. Manepalli and R. Haq (2005). 'Archive Ingest and Handling 

Test. The Old Dominion University Approach', In: D-Lib Magazine 11, 

no. 12, http://www.dlib.org/dlib/decemberos/nelson/12nelson.html 

{28/01/2009}. 19 ZL (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Nilsson, M., M. Palmer and J. Brase (2003). 'The LOM RDF Binding - Principles and 

Implementation', Paper presented at the 3rd annual ARIADNE conference, 
9 p., Leuven, november 2003, Centre for user oriented It Design, http:// 
cid.nada.kth.se/pdf/CID-243.pdf {28/01/2009}. 

Noordermeer, T. (1998). 'Depot Van Nederlandse Elektronische Publicaties', In: 
Informatie Professional 2, no. 2, pp. 22-24, Den Haag: De Koninklijke 
Bibliotheek, http://igitur-archive.librarv.uu.nl/DARLIN/2005-0520- 
200304/Noordermeer%2Q02. 98.pdf {30/01/2009}. 

Nussbaumer, P. and B. Haslhofer (2007). 'Cidoc Crm in Action - Experiences and 

Challenges', In: Lecture notes in Computer Science, no. 4675, pp. 532-533, 

http://www.springerlink.com/content/v44m33524r341776/fulltext.pdf 

{28/01/2009}. 

OAI/ORE (2009). Open Archives Initiative. Object Reuse and Exchange, OAI, http:// 
www.openarchives.org/ore/ {28/01/2009}. 

OCLC (2008). Digital Archive Service. Secure, Managed Storage for Digital 

Preservation, OCLC, http://www.oclc.org/diKitalarchive/ {19/01/2009}. 

OCLC/CRL (2007). TRAC: Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and 
Checklist, 88 p., Dublin and Chicago: OCLC and CRL, http://www.crl.edu/ 
PDF/trac.pdf {19/01/2009}. 

Oltmans, E. and A. Lemmen (2006). 'The E-Depot at the National Library of the 
Netherlands', In: The Journal for the Serials Community 19, no. 1, pp. 
61-67, http://www.kb.nl/hrd/dd/dd links en publicaties/publicaties/ 
Serialsmarch2006.pdf {30/01/2009}. 

Onthriar, K., K.K. Loo and Z. Xue (2006). 'Performance Comparison of Emerging 
Dirac Video Codec with H.264/AV', In: Proceedings of the International 
Conference on Digital Telecommunications, IEEE Computer Society, 22 p., 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/defdeny.isp7urN/stamp/stamp.isp7arnu 
mber=l69846q&isnumber=358ll&code=2&code=2 {19/01/2009}. 

Oomen MA, O. and H. Smulders (2006). Multimatch. D2.1 First Analysis of Metadata 
in the Cultural Heritage Domain, 118 p., Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid, http://www.multimatch.org/docs/publicdels/D2%201-FINAL-2006- 
23-10.pdf {28/01/2009}. 

Patton, G.E. (2005). 'FRAR: Extending FRBR Concepts to Authority Data', Paper pre- 
sented at the World Library and Information Congress: 71th IFLA General 
Conference and Council: "Libraries -A voyage of discovery", 14 p., 14- 
18/08/2005, Oslo, OCLC Inc., http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/014e- 
Patton.pdf {29/012009}. 

PREMIS Editorial Committee (2008). Premis Data Dictionary for Preservation 

Metadata. Version 2.0, 217 p., http://www.l0c.gov/standards/premis/v2/ 
premis-2-0.pdf {28/01/2009}. 

PROV (2005). Public Record Office Victoria, Government of Victoria, http://www.prov. 
vic.gov.au/ {28/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven T95 RAMEAU (2008). RAMEAU: Repertoire D'autorite-Matiere Encyclopedique Et 

Alphabetique Unifie, BnF (Bibliotheque nationale de France), http:// 

rameau.bnf.fr/ {28/01/2009}. 
RealNetworks (2009). Realnetworks. Technology and Services That Help People Enjoy 

Digital Entertainment Whenever and Wherever They Want, RealNetworks 

Inc., http://www.realnetworks.com/ {29/01/2009}. 
RLG (2002). RLG Best Practice Guidelines for Encoded Archival Description, 24 p., 

Mountain View, California: RLG EAD Advisory Group, http://www.oclc. 

org/programs/ourwork/past/ead/bpR.pdf {28/01/2009}. 
SantaCruz, D., T. Ebrahimi, J. Askelof, M. Larsson and C. Christopoulos (2000). 'Iso/lec 

Jtc 1/Sc 29/Wgl (Itu-T Sg8) Coding of Still Pictures (Jpeg/Jbig): An Analytical 

Study of Jpeg 2000 Functionalities. Jpeg 2000 Still Image Coding Versus 

Other Standards', In: Proceedings ofSPIE 4115, 10 p., http://www.jpeg. 

org/public/wgmi8l6.pdf {21/01/2009}. 
Saur, K.G. (1998). Functional Requirements for Bibliographic Records. Final Report, 

136 p., Miinchen: IFLA Study Group on the Functional Requirements for 

Bibliographic Records, IFLA-IFLANET, http://www.ifla.orK/VII/s13/frbr/frbr1. 

htm {28/01/2009}. 
Shepherd, E. and R. Pringle (2002). 'Mapping Descriptive Standards across Domains: 

A Comparison of Isad(G) and Spectrum', In: Journal of the Society of 

Archivists 23, no. 1 pp. 17-34. 
Sierman, B. (2007). 'Enhancing Our Data Model with Premis', DigCCurr 2007, 18- 

20/04/2007, 7 p., Chapel Hill: Koninkijke Bibliotheek Nederland, http://ils. 

unc.edu/digccurr2007/papers/sierman paper 4-1-pdf {28/01/2009}. 
Simko, V. (2008). Gama- Gateway to Archives of Media Art. D2.3 Content and 

Metadata Analysis Report, GAMA. 
SMPTE (z.j). SMPTE W25.10 - Mxf Implemented Working Group, SMPTE (Society 

of Motion Picture and Television Engineers), http://www.smpte-mxf.org/ 

{29/01/2009}. 
SMPTE (2003). SMPTE 330m-200x. Proposed SMPTE Standard. Unique Material 

Identifier (Umid) Version S.e, 21 p., SMPTE (Society of Motion Picture and 

Television Engineers), http://www.irmaproiect.net/Members/egoray/the- 

saurus-dictionnaire-metadata/s330m-umid.pdf/ {26/01/2009}. 
SMPTE (2005). SMPTE Draft Recommended Practice for Television. VC-1. Bitstream 

Transport Encoding. SMPTE RP227, 29 p., White Plains: SMPTE (Society of 

Motion Picture and Television Engineers), http://neuron2.net/misc/rp227. 

pdf {29/01/2009}. 
SMPTE (2006). Decoder and Bitstream Conformance. SMPTE RP228, SMPTE (Society 

of Motion Picture and Television Engineers). 
SMPTE (2009). Society of Motion Picture and Television Engineers, http://www. 

smpte.org/home {19/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven SourceForge (2009). Dirac, SourceForge.net, http://sourceforge.net/proiects/dirac 
{19/01/2009}. 

Spicher, K.M. (1996). 'The Development of the Marc Format', In: Cataloging and 

Classification Quaterly 21, no. 3-4, pp. 75-90, http://books.google.be/book 
s?id=R7Vu6xYwoZIC&pg=PA75&lpg=PA75&dq=Cataloging+and+Classificatio 
n+Quaterlv+spicher&source=bl&ots=C4HIVnmkFv&sig=dap7VAbXOnvB6ql 
6poL6cHrxo6A&hl=nl&sa=X&oi=book result&resnum=l&ct=resuit#PPA8o 
,M1 {26/01/2009}. 

Steenbakkers, J. F. (2000). 'Setting up a Deposit System for Electronic Publications. 
The NEDLIB Guidelines', NEDLIB Report Series nr 5, 25 p., Den Haag: 
Koninklijke Bibliotheek, http://nedlib.kb.nl/results/NEDLIBguidelines.pdf 
{30/01/2009}. 

Steenbakkers, J. F. (2004). 'Treasuring the Digital Records of Science: Archiving E- 

Journals at the Koninklijke Bibliotheek.', In: RLG DigiNews 8, no. 2, http:// 
worldcat.0rg/arcviewer/1/OCC/2007/08/08/0000070511/viewer/file3645. 
html {29/01/2009}. 

Steenbakkers, J. F. (2005). 'Digital Archiving in the Twenty-First Century. Practice at 

the National Library of the Netherlands', In: Library Trends 54, no. 1, pp. 33- 
56, http://muse.jhu.edu/iournals/librarv trends/v054/54.lsteenbakkers. 
pdf {28/01/2009 }■ 

Stein, R., J. Gottschewski, R. Heuchert, A. Ermert, M. Hagedorn-Saupe, H-J. Hansen, 
C. Saro, R. Scheffel and G. Schulte-Dornberg (2005). 'Das Cidoc Conceptual 
Reference Model: Eine Hilfe Fur Den Datenaustausch?', In: Mitteilungen 
und Berichte aus dem Institutfur Meseumskunde, no. 31, 35 p., http:// 
www.museumsbund.de/cms/fileadmin/fg doku/publikationen/CIDOC 
CRM-Datenaustausch.pdf {30/01/2009}. 

Svitek, J. (2006). 'Ogg Vorbis: Subjective Assessment of Sound Quality at Very Low Bit 
Rates', CESNET technical report, CESNET, http://www.cesnet.cz/doc/techz- 
pravv/2006/vorbis/ {30/01/2009}. 

The National Archives (2008). ERA: Electronic Records Archives, http://www.archives. 
gov/era/ {19/01/2009}. 

Theora.org. (1994-2008). Theora.Org. Theora Video Compression, Xiph.Org, http:// 
www.theora.org/ {29/01/2009}. 

Thibodeau, K. (2007). 'If You Build It, Will It Fly? Criteria for Success in a Digital 

Repository', In: Journal of Digital Information 8, no. 2, http://journals.tdl. 
org/iodi/article/view/197/174 {19/01/2009}. 

Unisys (2009). About Unisys. LZW Patent Information. License Information on Gifand 
Other LZW-Based Technologies, http://www.unisys.com/about unisvs/lzw 
{21/01/2009}. 

Van der Werf-Davelaar, T. (1999). 'Long-Term Preservation of Electronic Publications. 
The NEDLIB Project', In: D-Lib Magazine 5, no. 9, http://www.dlib.org/dlib/ 
september99/vanderwerf/09vanderwerf.html {28/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 1 9 / Van Diessen, R. J. and J. F. Steenbakkers (2002). 'The Long-Term Preservation Study 

of the DNEP Project: An Overview of the Results', IBM/KB Long-term 

Preservation Study Report Series, 54 p., Amsterdam: IBM / Koninklijke 

Bibliotheek, http://www.kb.nl/hrd/dd/dd onderzoek/reports/1-overview. 

pdf {28/01/2009}. 
VRA (2007a). VRA Core 4.0, VRA (Visual Resources Association), htt p ://www.vrawe b . 

org/proiects/vracore4/ {26/01/2009}. 
VRA (2007b). VRA Core 4.0 Element Description, 37p., VRA (Visual Resources 

Association), http://www.vraweb.org/proiects/vracore4/VRA Core4 

Element Description.pdf {26/01/2009}. 
VRA (2007c). VRA Core 4.0 Outline, 1 p., VRA (Visual Resources Association), 

http://www.vraweb.0rg/proiects/vracore4/VRA Core4 Outline.pdf 

{26/01/2009 }■ 
Wallace, G.K. (1991). 'The JPEG Still Picture Compression Standard', In: 

Communication of the ACM 34, no. 4, pp. 31-44, http://white.stanford. 

edu/~brian/psy22l/reader/Wallace.JPEG.pdf {30/01/2009}. 
Walterus, J. (2009). Presentatie onderzoeksresultaten project 'Van Horen Zeggen', 

FARO. Vlaams instituut voor cultureel erfgoed, http://www.faronet. 

be/blogs/presentatie-onderzoeksresultaten-project-van-horen-zeggen 

{28/01/2009}. 
Weinberger, M.J. and G. Seroussi (1999). From LOCO-I to theJPEG-LS Standard. HPL- 

1999-3, 19 p., Minneapolis: Hewlett-Packard Company, http://www.hpl. 

hp.com/techreports/l999/HPL-l999-3.pdf {21/01/2009}. 
Weinberger, M. J. , G. Seroussi and G. Sapiro (1998). The LOCO-I Lossless Image 

Compression Algorithm: Principles and Standardization into JPEG-LS. HPL- 

98-193, 31 p., Minneapolis: Hewlett-Packard Company, http://www.hpl. 

hp.com/techreports/98/HPL-98-193.pdf {21/01/2009}. 
Wiegand, T., G. Sullivan, G. Bjontegaard and A. Luthra (2003). 'Overview of the 

H.264/AVC Video Coding Standard', In: IEEE transactions on circuits and 

systems for video technology 13, no. 7, 17 p., http://ieeexplore.ieee.org/ 

stamp/stamp. jsp?arnumber=oi2l8l89 {19/01/2009}. 
Windows Hardware Developer Central (2007). Multiple Channel Audio Data and 

Wave Files, Microsoft Corporation, http://www.microsoft.com/whdc/ 

device/audio/multichaud.mspx {21/01/2009}. 
Windows Media (2004). Advanced Systems Format (ASF) Specification, Microsoft 

Corporation, http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/for- 

pros/format/asfspec.aspx {29/01/2009}. 
Windows Media (2009). Windows Media Audio Codecs, Microsoft Corporation, 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/codecs/ 

audio. aspx {21/01/2009}. 
Wolfgang, R. (z.).).JPEG Tutorial, http://cobweb.ecn.purdue.edu/~ace/jpeK-tut/ 

jpegtutl.html {21/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digjtale archieven Wollschlaeger, T. (2006). 'ETD's as Pilot Materials for Long-Term Preservation Efforts 
in Kopal', In: Paper presented at the 9th International Symposium on 
Electronic Theses and Dissertations, 07-10/06/2006, Quebec, http:// 
www6.bibl.ulaval.ca:8o8o/etd2Q06/pages/papers/SPlo Thomas 
Wollschlaeger.pdf {28/01/2009}. 

Xiph.Org (l994-2008a). The Ogg Container Format, http://www.xiph.org/oBR/ 
{29/01/2009}. 

Xiph.Org (l994-2008b). Speex: A Free Codec for Free Speech, http://www.speex.org/ 
{29/01/2009}. 

Xiph.Org (2008). Vorbis Audio Compression, http://www.xiph.org/vorbis/ 
{20/01/2009}. 

Xiph.org Foundation (2008). Theora Specifiation, 206 p., Theora, http://www.theora. 
org/doc/Theora.pdf {30/01/2009}. 

Xvid (2006). Xvid, http://www.xvid.org {19/01/2009}. (Meta)datastandaarden voor digitale archieven 199 In het derde werkpakket van het project BOM-vl (Bewaring en Ontsluiting van 
Multimediale data in Vlaanderen, 2008-2009) staat de technische problema- 
tiek van langetermijnbewaring van digitaal erfgoed centraal. Het OAlS-model, 
een ISO-standaard sinds 2002, geldt hierbij als conceptueel referentiemodel dat 
richtlijnen biedt bij de opzet van een digitaal archief. Aan de hand hiervan werd 
in een eerste deliverable aangegeven met welke representatiewijzen van de data 
en soorten metadata men rekening dient te houden om de preservering van 
digitaal materiaal te garanderen en hoe men mogelijk dataverlies kan tegengaan 
door grondige technische overwegingen. In een uitvoerig overzicht, een state- 
of-the-art, komen de gangbare opslagformaten met betrekking tot verschillend 
audiovisueel materiaal aan bod. Vervolgens worden 00k de meest courante stan- 
daarden in het bibliotheekwezen, de omroepsector, de culturele sector en de 
erfgoedsector besproken, in het bijzonder metadatastandaarden (descriptieve, 
technische, administratieve), thesauri of ontologieen en containerformaten. Ten 
slotte worden twee representatieve praktijkvoorbeelden toegelicht, namelijk de 
ontwikkeling van het e-Depot in de Koninklijke Bibliotheek van Nederland en de 
opzet van een Europese meertalige zoekmachine voor cultureel erfgoedonder- 
zoek. Dit boek is de neerslag van deze deliverable en is bedoeld als referentiewerk 
voor alle betrokken projectpartners en spelers in het veld. Met steun van de a *: